Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udvikling af sammensat aktivitetsmåling og identifikation hos malkekvæg

Udvikling af sammensat aktivitetsmåling og identifikation hos malkekvæg

I Danmark gennemføres der løbende forsøg, hvor der er behov for aktivitetsmåling på køer og hvor anden registrering i løsdriftssystemer er afhængig af sikker identifikation af den enkelte ko. Ofte er der behov for at kunne supplere de almindelige basisregistreringer med koblede aktivitetsmålinger for at kortlægge de gennemførte forsøgs betydning for koens adfærd med hensyn til hvile, æde, malkning og placering i øvrigt. 

Ved at koble de mest lovende teknologier med data fra forsøg skal det undersøges, om der kan findes modeller, som kan håndtere den store biologiske variation i køernes respons på forskellige behandlinger. Anvendelse af et system med kontinuerlig opsamling af data betyder, at både historiske data og data fra hele gruppen af køer vil kunne indgå i vurderingen af det enkelte dyrs tilstand.

Projektets formål 

- at udvikle et system, der kan anvende og koble data og informationer om køernes produktion, adfærd og position i stalden.

Projektbeskrivelse

Projektet vil med udgangspunkt i allerede kendte og anvendte teknologier ved Danmarks kvægforskningscenter (DKC) samkøre data fra igangværende forsøg og udvikle et system, der kan tilføre kørende og nye forskningsprojekter nye dimensioner og endeligt levere datamateriale til beslutningsstøtte i samspillet mellem produktion, dyrevelfærd og produktionssygdomme. Dette vil ske gennem kortlægning af datastrømme i fire forskellige kendte teknologier og sammenkoble disse med produktionsdata.

De fire forskellige typer aktivitetsmålinger, der arbejdes med, er:

A. AfiTags, der forenklet beskrevet er en skridtmåler påsat koens ben, som giver information om, hvorvidt koen er i hvile eller bevæger sig.

B. Ruminac: Der er lavet lydoptagelse af koens tygning, som kan give informationer om drøvtygningens variation og længde.

C. SmartCow, der er et positioneringsudstyr,  som fortæller i realtid, hvor i stalden koen befinder sig. 

D. Lyngsøe accelerometer, der kan give informationer om køernes bevægelse op og ned og dermed hvilke køer, der æder på bestemt tidspunkter.

Projektet vil desuden tilpasse og afprøve UHF-teknologien i kvægproduktionsmiljø til identifikation af køer. UHF-teknologien har den fordel, at læseafstanden er betydeligt længere, og der er en hurtigere læsning af mange enheder på samme tid. 

Udbytte af projektet

Den direkte effekt af projektet vil være, at udviklingsprojekter kan koble komplekse informationer omkring samspillet mellem koens adfærd og produktion. Det forventes, at resultater fra forsøg vil kunne bidrage til, at den enkelte kvægbruger vil få et bedre beslutningsgrundlag for investeringer i nye staldsystemer. Indirekte vil rådgivningen kunne anvende viden om sammenhæng mellem produktion, adfærd og velfærd. På sigt vil landmanden kunne få et udbytte af at koble produktionsdata med informationer og adfærd.  
Endvidere har muligheden for at kunne aflæse øremærker og samtidig koble til dyrets registreringer store perspektiver i den danske kvægproduktion - både i forhold til arbejdsmiljø, sundhed, velfærd og management.

 

Resultater/Links

Rapport 2016, Aktivitetsmålere

Effektvurdering 2016, Aktivitetsmålere 

Artikel: Nøjagtig måling af koens liggetid

Eksempel på sammenflettede daglige registreringer

Dataplatform - skematisk oversigt

Eksempel på tjekliste - status, Afmilk