Studieretningsprojekter

Institut for Husdyrvidenskab tilbyder hjælp i forbindelse med studieretningsprojekter eller andre større skriftlige eksamensprojekter indenfor det husdyrvidenskabelige område. 
Alle forløbene udbydes i efterårssemestret.

SRP-projekter i 2016:

Forplantningsteknikker hos dyr og mennesker - biologi, teknik og etik

Forløbet

* det hele varer ca. 3 timer.

* det består af et indledende foredrag, et forsøg og en demonstration.

* ansvarlige: Hanne Skovsgaard Pedersen og Henrik Callesen, der begge er uddannet som dyrlæge, og der begge arbejder med forskning ved Instituttet.

* senest 1 uge før SRP dagen sendes elevens emne/problemformulering til underviserne (Hanne.Skovsgaard@anis.au.dk eller Henrik.Callesen@anis.au.dk)

 

Formål

* at give en rimelig forståelse af relevante forplantningsteknikker til husdyr og mennesker med hensyn til formål, udførelse og anvendelse.

* at give en rimelig indsigt i, hvordan teknikken til reagensglasbefrugtning af koæg udføres rent praktisk.

* at give et rimeligt grundlag for at kunne diskutere og overveje de forskellige teknikkers anvendelse hos både dyr og mennesker.

 

Kort præsentation af projekter

* hver elev bruger 2-3 minutter på en kort beskrivelse af projektet

 

Det indledende foredrag (varighed ca. 1½ time)

* der gennemgås kort forplantningens biologi samt principperne ved de mest relevante forplantningsteknikker, der anvendes til husdyr i dag (artificiel insemination (”kunstig befrugtning”), biopsi og genotyping af embryoner, deling af embryoner, embryo-transplantation, frysning af embryoner, in-vitro produktion af embryoner (”reagensglasbefrugtning”), kernetransplantation (”kloning”), kønssortering af sæd, transgene husdyr (”gensplejsede dyr”)).

* undervejs beskrives kort de forskellige teknikkers anvendelse hos mennesker.

* eksempler på etiske dilemmaer ved brug af forskellige forplantningsteknikker introduceres, hvor det er relevant.

* relevante emner i forhold til elevernes problemformuleringer inddrages undervejs

 

Forsøget (varighed ca. 45 min)

* forsøgets forløb gennemgås først, hvorefter eleverne i grupper af 3-4-5 selv udfører det. Hver gruppe har: 3-4 æggestokke, 1 nål, 1 sprøjte, 1 pipette, ca. 10 ml modningsmedium, 1 modningsskål med 4 brønde, stereomikroskop og plastikhandsker. Forsøget består af to dele.

* del 1: Opsamling af oocyter. Hver brønd i modningsskålen fyldes med pipetten ca. ½ op med modningsmedium; nål og sprøjte samles; der øves i at suge med én hånd; en æggestok holdes fast med et par fingre; nålen stikkes ind i en follikel, mens der suges (PAS PÅ ikke at stikke mod din egen finger!); der suges fra nogle follikler, hvorefter sprøjten tømmes ud i én af brøndene; der fortsættes, til der ikke kan ses flere follikler; sørg for, at alle i gruppen får prøvet at suge flere follikler ud; spørg, hvis der er noget at være i tvivl om.

* del 2: Genfindelse og vurdering af oocyter. Lyset tændes i mikroskopet; mikroskopets linser og lys justeres og fokuseres; modningsskålen fra del 1 sættes på mikroskopbordet; i hver brønd ses der efter oocyter, og deres kvalitet vurderes; spørg, hvis der er noget at være i tvivl om.

 

Demonstrationen (varighed ca. 45 min)

* først vises et sæt kønsorganer fra en ikke-drægtig ko med æggestok, æggeleder og livmoder. Dernæst vises en sæt kønsorganer fra en drægtig ko, hvor der klippes op til fosterhinder og foster.

* derefter demonstreres de sidste dele af reagensglasbefrugtningen: in-vitro modning af de opsamlede oocyter; optøning af sæd; in-vitro befrugtning; in-vitro dyrkning.

* der afsluttes med at vise en film, hvor in-vitro udviklingen af en gruppe koæg er fulgt fra dag 1 til dag 8 efter befrugtning.

 

 

Ordforklaringer

Biopsi: vævsprøve

Follikel: Fra latin folliculus, lille lædersæk. De små væskefyldte blærer i æggestokkene, som rummer hver sin ægcelle

Genotyping: genotypebestemmelse

In-vitro: undersøgelse udenfor organismen (vitro betyder glas, underforstået reagensglas), modsat in-vivo, som er i den levende organisme

Oocyt: ægcelle, den hunlige kønscelle, som dannes i kvindens æggestokke

Transgen: genmodificerede organismer, som har fået tilført arvemateriale fra organismer, der er fremmede for arten, dvs. fra en anden art

 

Hent beskrivelsen af "Forplantningsteknikker hos dyr og mennesker - biologi, teknik og etik" (pdf).

Tilmelding via dette link: http://webforms.au.dk?form=1513

Bioaktive stoffer i mælk

 Mælk er kendt som naturens mest komplette fødevare. Mælk er imidlertid meget mere end en blot en næringskilde for nyfødte, børn der skal vokse, eller voksne mennesker. Udover de nødvendige næringsstoffer indeholder mælk en lang række biologisk aktive stoffer som f.eks. immunstoffer, anti-bakterielle peptider, kulhydrater og fedtstoffer, men også mere end 60 forskellige vækstfaktorer, der kan have betydelige biologiske effekter på mennesker og dyr. Da mave-tarmkanalen er det sted kroppen først møder de bioaktive stoffer i mælken, er undersøgelser i tarmceller relevante for vurdering af de bioaktive komponenters sundhedsfremmende effekter.

Ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet Foulum, arbejder vi med cellebaserede modeller til undersøgelse af mælkens biologiske aktivitet. For at underøge effekten af komælk på menneskers sundhed anvendelse en cellebaseret model med humane tarmceller i kultur. Der opsættes et forsøg, hvor effekten af bioaktive stoffer i forskellige typer af mælk på væksten af tarmcellerne måles ved hjælp af en fluorometrisk metode.

Til inspiration: Aktuel Naturvidenskab: ”Fødevarer er mere end mad” http://viden.jp.dk/binaries/an/8001.pdf)


Projektets praktiske indhold:

 

OBS! Der er p.t. lukket for tilmeldinger til dette forløb.

 

Projektet/forsøget løber over 3 dage (1 hel dag + 2 formiddage).

Dag 1, kl. 8.30 – 15.00: 

 

  1. Kort introduktion til forsøget.
  2. Isolering af valledelen i forskellige mælketyper (hver elev medbringer en mælkeprøve). Isoleringen foregår ved skumning af mælken og fældning af kaseindelen ved centrifugering og sænkning af pH.
  3. Opsætning af cellekultur med tarmepithelceller i mikrotitterplader. 

 Dag 2, kl. 8.30 – 12.00:   

 

  1. Sterilfiltrering af valle, beregning og fremstilling af koncentrationsrække af standardopløsning (kalveserum) samt valleprøver.
  2. Tilsætning af opløsninger til mikrotitterplader med celler.

 

 Dag 3, kl. 8.30 -13.00:   

 

  1. Måling af cellevækst ved anvendelse af fluorometrisk målemetode.
  2. Resultatopgørelse og diskussion af resultaterne samt generelle spørgsmål.

 


Deltagerantal: 
Max 6 elever. Eleverne arbejder sammen i 2-mandsgrupper. Hver gruppe producerer et datasæt til deling.


Gymnasiefag: 
Biologi eller Bioteknologi evt. i kombination med matematik.


Institut: 
Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum.


Sted: 
Aarhus Universitet Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele.


Datoer hvor forløbet udbydes: 
Følgende dage i uge 45: 7/11, 8/11 og 11/11 

AU deltagere:
Laborant Janne F. Adamsen står for den praktiske del af øvelsen. Seniorforsker Stig Purup eller en post.doc. tilknyttet cellelaboratoriet bidrager med den teoretiske baggrund for øvelsen (f.eks. relevant baggrundslitteratur mv.) samt diskussion af resultater.


Kontaktperson:
Seniorforsker Stig Purup

Mail: stig.purup@anis.au.dk

Tlf: 8715 7808

Mobil: 2934 5955


Rollefordeling:
Undervisningen er gratis for eleverne og gymnasiet. Universitet afholder alle udgifter til materialer, apparatur og undervisning.

Gymnasieeleven står selv for at arrangere transport, forplejning og evt. overnatning. Mad kan købes til rimelige priser i AU-Foulums kantine.

Det er gymnasielærerens ansvar at udarbejde problemformuleringen og sandsynliggøre sammenhængen mellem SRP-forløbet og problemformuleringen. Det er dog muligt, at diskutere aspekter af elevernes problemformulering med seniorforsker Stig Purup (se kontaktadresse herover).

Øvelsesvejledning fremsendes til lærerne/eleverne i god tid inden SRP øvelsen. Det er vigtigt, at eleven møder forberedt på dagen, men eleverne vil blive guidet gennem øvelsen af laboranten, der står for øvelsen. 

Hent beskrivelsen for "Bioaktive stoffer i mælk" (pdf)

Tilmelding via dette link: http://webforms.au.dk?form=1512 

OBS! Lukket for tilmeldinger til dette forløb.