Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projekter i Molekylær ernæring og forplantning

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Økologiske proteinafgrøder - Nyt koncept for forbedret sundhed hos økologiske fravænningsgrise

  Søren Krogh Jensen & Nuria Canibe

  Projektets formål er at udvikle og afprøve fermenterede proteinprodukter produceret af økologisk sojaskrå, lupin, ært og hestebønner. Metoden baseres på anaerob mælkesyreforgæring af uønskede kulhydrater fra formalede frø under kontrolleret vandtilsætning, temperatur og tid.
  Økologisk sojakage, lupin, ært og hestebønner samt kombinationer heraf podes med mælkesyrebakterier i 1-10 kg batches under anaerobe forhold og kontrollerede vand- og temperaturforhold. Der testes både med podning med bakterier for hver batch samt ved podning med allerede fermenteret kage/frø (surdejprincippet). Batches fermenteres over forskellig tid (dage) og ved forskellig vandtilsætning (20-40% TS) og temperatur (15-25 °C). De fermenterede batches analyseres som minimum for indhold af organiske syrer, pH, restsukker (mono-, di- og oligosaccharider), tørstof og protein. Derudover udføres relevante mikroorganismetællinger af ønskede og uønskede mikroorganismer.
  De mest lovende kombinationer fermenteres i produktionsskala og der gennemføres kontrollerede testfodringer af økologiske fravænningsgrise med erkendte problemer Coliforme bakterier som ødemsyge samt og Lawsonia. Foderforbrug, tilvækst, diarré og generel sundhed og trivsel registreres.Beskrivelse

  01/01-201231/12-2013

 2. Xylanases – Arabinofuranosidases research program

  Knud Erik Bach Knudsen & Cecilie Vangsøe

  Dette projekt omhandler in vitro teknikker, der simulerer fordøjelsesprocesserne i mavetarmkanalen hos grise for at forstå, hvorledes forskellige arabinoxylan-nedbrydende enzymer virker under konditioner, der simulerer fordøjelsesprocesserne i mavetarmkanalen. Projektet vil involvere en grundig undersøgelse af, hvorledes aktiviteten af xylanaser og arabinofuranosidaser enten alene eller i kombination virker på korn og fraktioner og komplekse foder-matricer brugt til fodring af enmavede dyr.Beskrivelse

  01/08-201618/05-2020

 3. Winter Feeding of Organic Sows - WIFI

  Peter Kappel Theil, Anne Grete Kongsted, Troels Kristensen, Maria Eskildsen, Tove Serup, Kristian Knage-Drangsfeldt, Frank W. Oudshoorn, Simme Eriksen, Torben Jensen, Bertel Hestbjerg & Niels Thing

  Økologisk svineproduktion er udfordret på både miljø og økonomisk
  konkurrenceevne. Lav fodereffektivitet kombineret med afhængighed af
  kraftfoder baseret på ikke-lokale proteinkilder øger næringstabet,
  klimaaftrykket samt behovet for landbrugsland. Derved kompromitteres
  både produktionens økonomi og bæredygtighed

  WI-FI tager fat på disse udfordringer med fokus på so ernæring. Der
  udvikles vinterfoderstrategier under hensyntagen til dyrenes indtag af
  ensilage. Projektet giver ny videnskabelig viden om 1) Energi og
  proteinbehov hos udendørs søer fodret på to proteinniveauer og 2)
  Indtag og udnyttelse af forskellige typer af grovfoder og hvordan disse
  påvirker proteinbehovet og søernes huld, reproduktion og
  kuldresultater.

  Baseret på denne viden udvikles bæredygtige fodringsstrategier med
  den rette balance af grov- og kraftfoder samt recirkulerede
  restprodukter, som opfylder dyrenes behov. Foderstrategierne
  demonstreres i kommercielle besætninger.Beskrivelse

  01/01-202031/12-2023

 4. When nature knows best

  Lone Hymøller

  Vitamin D3 is involved in a large number of physiological processes from bone formation and reproduction to modulating the immune system. There are two sources of vitamin D3 in cattle and other mammals: Synthetic vitamin D3 supplied in the feed and natural vitamin D3, which is synthesised in the skin during exposure to sunlight or UV light. From a physical and chemical point of view, vitamin D3 from the two sources is indistinguishable; however, from a physiological perspective it seems to be an entirely different matter. But - how on earth does the body go about distinguishing two completely identical molecules from each other, and even discriminate so heavily against one of the forms (the synthetic) that it is highly toxic in the body and can be easily overdosed in contrast to the natural form? This is the question which this project attempts to answer before a much-needed revision of the existing recommendations for vitamin D3 supplementation of cattle and other livestock can be implemented. A revision, which ultimately may lead to the conclusion that vitamin D3 should not be provided through the diet, but should be provided through exposure to natural or artificial sunlight (UV light). An insight which could turn the management of livestock vitamin supply inside out in both conventional and organic farms.Beskrivelse

  01/02-201331/01-2016

 5. Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise

  Peter Kappel Theil, Jan Værum Nørgaard, Martin Tang Sørensen, Mette Skou Hedemann, Maria Eskildsen, John Erik Hermansen & Anne Grete Kongsted

  Danmark er et af de lande, hvor økologisk produktion er mest udviklet, men der
  mangler økologisk svinekød både til danske forbrugere og til eksport, selvom
  afregningsprisen til landmanden er væsentlig højere end for konventionel svinekød.
  Én vigtig årsag er, at det er svært at optimere svinenes fodring, fordi økologiske
  svin æder grovfoder og har andre næringsstofbehov end konventionelt opdrættede
  svin. I dag overforsynes økologiske svin med visse næringsstoffer, herunder især
  protein, hvilket påvirker produktionsøkonomien, miljøet og branchens omdømme
  negativt. Denne overforsyning skyldes, at de økologiske svins ernæring er baseret
  på behov fastlagt på indendørs svin, der langtfra har samme fysiske aktivitet eller
  klimaforhold som udegående svin. I projektet undersøges de økologiske svins
  behov og på grundlag heraf udvikles foderblandinger og fodringsstrategier, der vil
  betyde en markant foderbesparelse og lavere miljøpåvirkning.
  Projektet gennemføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Vestjyllands Andel,
  Friland og Udviklingscenter for Husdyr på Friland. Det er forventningen, at
  projektets anvisning af mere effektiv foderudnyttelse og mindre miljøpåvirkning vil
  føre til en udvidelse af den økologiske svineproduktion og dermed understøtte
  potentialet for økologisk eksport.Beskrivelse

  01/04-201630/06-2020

 6. Veterinærforlig III: Fodringsstrategi baseret på fermenteret korn og probiotika til forbedring af tarmsundhed og reducering af fravænningsdiarré hos grise

  Nuria Canibe, Helle Nygaard Lærke, Samantha Joan Noel & Ole Hojberg

  Formålet med projektet er at undersøge effekten af at anvende en fodringsstrategi, der forventes at 1) stimulere foderoptagelse hos smågrise allerede under diegivning og på samme tid 2) reducere risikoen for fravænningsdiarré med fokus på E. coli infektion.Beskrivelse

  01/05-201801/05-2020

 7. Veterinærforlig III: Betydning af råmælksindtag/fødselsvægt samt supplerende mælk/fodring i dieperioden for fravænningsvægt, tarmens robusthed samt sundhed og trivsel hos den fravænnede gris (7-30 kg).

  Charlotte Lauridsen, Lene Juul Pedersen, Peter Kappel Theil & Dar'ya Vodolazs'ka

  Formålet med dette projekt er at fremme grisenes sundhed ved fravænning ved at have fokus på tiltag i dieperioden, der har betydning for grisenes robusthed og forebyggelse af sygdomme. Det overordnede mål er at opnå viden om, hvordan tidlig udvikling påvirker robusthed og modstandskraft over for sygdomme efter fravænning, hvor grisen er særligt udfordret. Beskrivelse

  01/05-201801/01-2022

 8. Udvikling af ny procedure til evaluering af om pesticider skader sædkvaliteten

  Martin Tang Sørensen, Henrik Callesen, Knud Erik Larsen, Ying Liu & Hanne Skovsgaard Pedersen

  Mænds sædkvalitet er blevet forringet gennem de seneste årtier. Dårlig sædkvalitet og andre frugtbarhedsproblemer betyder, at der hvert år gennemføres et stort antal behandlinger for barnløshed. Årsagerne til problemerne kendes ikke, men der er fokus på den udbredte brug af kemikalier med hormonforstyrrende virkning, bl.a. pesticider.
  Formålet med projektet er derfor at udvikle metoder, så pesticider og
  andre kemikalier kan testes mere effektivt og de farlige tilbageholdes. På længere sigt kan det være med til at bryde det fald, der i øjeblikket ses i sædkvaliteten.Beskrivelse

  01/01-201531/12-2017

 9. Udvikling af metode til at screene minktævers urin for at bestemme drægtighed

  Mette Skou Hedemann

  Golde minktæver er et problem af varierende omfang og det har i de seneste år ligget på ca. 10 % i Danmark. Når fødslerne er overstået og de golde tæver er identificeret, kan de enten pelses med dårlig skindkvalitet til følge eller flyttes og fodres indtil den nye pelsningssæson med foderudgifter til følge. En screeningsmetode, som kan identificere de ikke drægtige minktæver i begyndelsen af april, vil betyde, at man kan pelse tæverne på dette tidspunkt, hvor de stadig er i vinterpels og dermed opnå en god pris for skindet.
  Urin er en biologisk væske, som kan indsamles uden at forstyrre dyrene i større omfang. Urinens sammensætning er i høj grad præget af dyrets fysiologiske tilstand, idet urin er kendetegnet ved, at organismen udskiller skadelige metabolitter og metabolitter i overskud ad denne vej. Metabolomics er en objektiv analyse af biologiske prøver, hvor man søger at afdække forskelle mellem prøverne uden at være forudindtaget. Det er vist hos mennesker, at man vha. metabolomics kan skelne mellem gravide og ikke gravide kvinder, fordi graviditeten påvirker næringsstofomsætningen og der bl.a. udskilles en større mængde næringsstoffer i urinen. Dette gør urin til et unikt prøvemateriale, og i dette projekt vil vi afdække det metaboliske aftryk af drægtighed i urinen fra minktæver, hvor der er indsamlet urin før parring og 2-3 gange i perioden fra parring til forventet fødsel og dermed forsøge at udvikle en metode til identifikation af ikke drægtige tæver.
  Finansiering: PelsdyrafgiftsfondenBeskrivelse

  01/01-201531/12-2015

 10. TransEmbryo

  Henrik Callesen, Anette Møjbæk Pedersen, Søren Ernst Madsen & Elisabeth Ravnevand Jensen

  Som afslutning på projektet ”OPU og IVP på kvæg” (2013-2016) gennemføres i samarbejde med firmaet Trans Embryo Genetics en den afsluttende praktiske afprøvning af de teknikker, der blev udviklet i vores laboratorium i projektperioden. Det omfatter Ovum Pick-Up af oocyter, in-vitro produktion af embryoner, og afsluttes med transplantation af disse embryoner.
  Projektet finansieres af Trans Embryo Genetics.Beskrivelse

  01/01-201831/12-2019

 11. Talent med bredde

  Stig Purup, Ditte Søvsø Gundelund Nielsen & Pernille Maj Svendsen

  I de senere år har der været øget fokus på spotting og udvikling af talent blandt unge danskere med det overordnede formål at sikre landets konkurrencedygtighed i fremtiden. Projektet skal skabe og tilpasse en model for undervisning, der kombinerer skræddersyet talentudviklingsforløb for de udvalgte få med bredt rettet talentmotiverende undervisning i klassen. Modellen udvikles i et samarbejde mellem flere typer ungdomsuddannelser og universitetet og tager konkret udgangspunkt i et forskerteam ved AU Foulum. Modellen afprøves på et større antal deltagende skoler. På baggrund af erfaringerne udvikles en model, der med tilpasning kan overføres til situationer hvor ungdomsuddannelser samarbejder med vidensinstitutioner eller virksomheder om talentudvikling.Beskrivelse

  01/01-201331/12-2015

 12. Supergrasspork

  Lene Stødkilde-Jørgensen & Søren Krogh Jensen

  SuperGrassPork skal udvikle et system til produktion af økologiske grise, hvor en stor del af proteinfoderet kommer fra lokalt produceret kløvergræs.Beskrivelse

  01/01-201731/12-2019

 13. Sikker overgang fra mælk til fast foder - optimal trivsel af slagtekalve

  Mogens Vestergaard, Margit Bak Jensen & Søren Krogh Jensen

  Formålet er at skabe grundlag for forbedret sundhed og produktivitet i slagtekalveproduktionen med særlig fokus på øget tilvækst og reduceret medicinforbrug.
  Effekterne vil være øget viden om, hvornår og i hvilken ’kondition’ kalvene bedst flyttes, udvikling af de bedste fravænningsstrategier, sikring af den rette forsyning af vitaminer og essentielle næringsstoffer, reduktion af medicinforbruget, og at overgangsfodringen er fremmende for slagtekalvens samlede præstationer. Beskrivelse

  01/01-201631/12-2018

 14. Screening for bioaktive stoffer i mælk og deres funktionalitet i mave-tarmkanalen

  Stig Purup

  Formålet med projektet er at bestemme indholdet af bioaktive stoffer i mælk og deres funktionalitet i mave-tarmkanalen ved hjælp af cellebaserede assays.
  Projektet er finansieret af Mead Johnson Nutrition og Aarhus Universitet.Beskrivelse

  01/11-201731/07-2019

 15. Råprotein og aminosyrer til soens mælkeproduktion

  Peter Kappel Theil, Trine Friis Pedersen & Thomas Sønderby Bruun

  Projektets hovedformål er at sikre optimal forsyning med råprotein og livsnødvendige aminosyrer til søer, så foderudnyttelse og mælkeydelse øges, mens mobilisering og miljøbelastning reduceres.Beskrivelse

  01/01-201631/12-2018

 16. Rovabio Advance to increase nutrient digestibility of arabinoxylan rich cereal based diets

  Knud Erik Bach Knudsen, Tina Skau Nielsen & Helle Nygaard Lærke

  Det overordnede formål med projektet er at evaluere effekten af Rovabio Advance på fordøjeligheden af energi og næringsstoffer ved tyndtarm og i fæces af diæter der indeholder stigende mængder ikke-stivelsesholdig polysakkarider fra cerelier (hvede, majs, rug) og evaluere korrelationen mellem stigende mængde NSP og effekten af enzym. Undersøgelserne foretages med diæter formuleret fra fuldkorn og biprodukter fra hvede, majs og ryg med forskellig arabinoxylan struktur og opløselighed.
  Projektet er finansieret af Adisseo France SAS.Beskrivelse

  01/07-201831/12-2019

 17. Robuste grise med funktionelle ingredienser i foderet

  Uffe Krogh, Charlotte Lauridsen, Jan Værum Nørgaard, Peter Kappel Theil, Mette Skou Hedemann & Ruurd Zijlstra

  Det overordnede formålet med projektet er at finde konkrete ernæringsmæssige tiltag, der kan sikre robuste grise med god vækst, med særligt fokus på perioden omkring tre uger efter fravænning.

  Det specifikke formål er at undersøge tarmsundhed, absorptionskapacitet, tilvækst og fodereffektivitet hos grise:
  • Fodret med to niveauer af fermentérbare kulhydrater.
  • Fodret med 15% ekstra threonin og/eller 20% ekstra tryptofan i foderet.
  • Med højt eller lavt foderindtag i dagene omkring fravænning
  Beskrivelse

  01/01-201931/12-2021

 18. Proteiners biotilgængelighed

  Helle Nygaard Lærke, Sophie van Vliet, Søren Krogh Jensen & Trine Kastrup Dalsgaard

  Formålet med dette samarbejde mellem Arla Foods og Aarhus Universitet er at teste biotilgængelighed af enkelt aminosyrer fra mælkeprotein sammen med vegetabilsk protein samt at udvikle en golden standard aminosyremetode baseret på en massespektrometrisk (MS)-detektion.
  Medfinansiering: Arla Foods IngredientsBeskrivelse

  01/08-201431/12-2015

 19. Progeria-grisen

  Henrik Callesen, Ying Liu, Hanne Skovsgaard Pedersen, Klaus Villemoes, Anette Møjbæk Pedersen & Charlotte Brandt Sørensen

  Der søges fremstillet grise som modeldyr for sygdommen Progeria. Det sker med brug af kloning på AU-Foulum, hvortil der bruges transgene celler fremstillet i Biomedicine i Aarhus C, og hvor de fødte grise til sin tid overflyttes til videre undersøgelser i Madrid, Spanien.
  Finansiering: Progeria Research Foundation, Massachusetts, USABeskrivelse

  01/11-201430/06-2017

 20. Planteøstrogener i mælk

  Stig Purup, Natalja Nørskov, Knud Erik Bach Knudsen, Sokratis Stergiadis & D Ian Givens

  Formålet med projektet er at undersøge effekten af og interaktionen mellem konventionelle og økologiske produktionssystemer på koncentrationen af planteøstrogener (lignaner, isoflavoner og courmestaner) i detailmælk i Storbritannien.
  Projektet er finansieret af University of Reading og Aarhus Universitet.Beskrivelse

  01/07-201730/06-2018

 21. OPU og IVP hos kvæg

  Hanne Skovsgaard Pedersen, Klaus Villemoes, Anette Møjbæk Pedersen, Janne B Funch Adamsen, Ruth Kristensen, Henrik Callesen, Søren Borchersen, Lars Nielsen, Søren Ernst Madsen & Elisabeth Ravnevand Jensen

  Gen-etablering af teknikkerne til ikke-kirurgisk opsamling af ubefrugtede æg (oocyter) fra kvier og køer (Ovum Pick-Up, OPU) efterfulgt af modning og befrugtning af oocyterne, hvorefter de derved dannede befrugtede æg (embryoner) dyrkes i 6-7 dage (In-Vitro Produktion, IVP). Fra embryonerne udtages en celleprøve (biopsi), som skal bruges til at gennemføre en genetisk karakterisering, mens det resterende embryon nedfryses.Beskrivelse

  01/06-201331/12-2015

 22. Ny unik grisemodel til forebyggelse af Colitis Ulcerosa i mennesker

  Stig Purup

  Formålet med projektet er at udvikle en inflammationsmodel i grise til anvendelse som model for mennesker med IBD, specielt kolitis. Modellen åbner mulighed for at gennemføre bedre og mere kontrollerede forsøg med grise som model for mennesker.
  Projektet er finansieret af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Aarhus Universitet.Beskrivelse

  01/01-201831/12-2018

 23. Ny aminosyreprofil til højtydende diegivende søer er vejen frem til mere mælk - Milkyway

  Peter Kappel Theil, Camilla Kaae Højgaard & Thomas Sønderby Bruun

  Projektets overordnede målsætning er at skabe ny viden, så forsyningen med protein og livsnødvendige aminosyrer til den højtydende diegivende so kan optimeresBeskrivelse

  01/01-201731/12-2019

 24. Nukleinsyrer – forbedret kvælstofudnyttelse og biomarkør i mælk

  Mogens Vestergaard, Charlotte Stentoft Nielsen, Søren Krogh Jensen, Mogens Larsen, Niels Bastian Kristensen, Chris K Reynolds & Jon M Moorby

  Hovedindhold i projektet: En udredning af basale fysiologiske og mikrobiologiske årsager til kvægs lave kvælstofudnyttelse viser, at et af de fundamentale problemer består i, at der ved den mikrobielle omsætning af foderet i kvægets formaver dannes mikrobielle nukleinsyrer (indlejres i DNA og RNA), der udskilles i urinen primært som allantoin. En mindre del af de omsatte puriner udskilles som urinsyre og bestemmelse af urinsyre i mælk vil blive undersøgt som en potentiel biomarkør for den mikrobielle proteinsyntese i vommen og/eller markør for mælkekirtlens funktion og næringsstofforsyning. Projektet vil også afklare hvilke fodrings, management og genetiske faktorer, der har betydning for nedbrydning af de purin- og pyrimidinbaser, der tilføres tyndtarmen. Der arbejdes med udredning af faktorer vedrørende tarmfordøjelse samt nedbrydning af purin- og pyrimidinbaser i såvel tarmvæv som lever. Der anvendes blod og mælkeprøver fra højtydende malkekøer, der i forsøg er fodret med henblik på at forbedre kvælstofomsætningen. Målet er at finde nye veje til forbedring af kvælstofudnyttelsen hos kvæg, uden at det kompromitterer ydelse, sundhed eller produktkvalitet samt udvikle in line metoder baseret på måling af urinsyre til monitering af malkekøers kvælstofudnyttelse og/eller ernæringsstatus. En realistisk forbedring af malkekoens kvælstofudnyttelse med ca. 2 procentenheder vil mindske kvælstofudskillelsen per kg produceret mælk tilsvarende.Beskrivelse

  01/01-201131/12-2013

 25. NSP nedbrydende enzym til diegivende søer

  Peter Kappel Theil & Pan Zhou

  Det undersøges om fordøjelighed af næringsstoffer i diegivningsfoder kan øges ved at tilsætte et NSP-nedbrydende enzymBeskrivelse

  01/08-201631/12-2017

 26. Minks behov for vitaminer - B-vitaminers betydning for minks trivsel og sundhed

  Søren Krogh Jensen

  Normerne for vitamintilsætning er primært baseret på forskning fra 1970'erne. Analyser viser, at nogle B-vitaminer doseres 10-80 gange over minkenes angivne behov. Det begrundes med ukendt henfald af vitaminer og en varierende homogenitet i fodret samt store usikkerheder omkring minkenes reelle behov. Af samme grund er det meget svært for konsulenter og dyrlæger at rådgive om optimal vitamintilsætning til foderet. Væsentlige årsager til, at det er svært at dosere korrekt tilsætning af især B-vitaminer, er vanskelige at måle i foder, og at der mangler gode biomarkører i dyrene for mange af disse vitaminer. Projektets formål er at undersøge, om udvalgte og analytisk tilgængelige biomarkører i blod og urin kan anvendes til at fastslå minkenes status mht. de enkelte B-vitaminer igennem deres livscyklus og således danne grundlag for fremtidig mere fysiologisk korrekt og økonomisk optimal tildeling af vitaminer til minkene. I forsøget vil 2 grupper af mink blive fodret med og uden tilsætning af B-vitaminer til foderet igennem 1 år begyndende med tæverne forud for reproduktionen og fortsætte gennem die- og vækstperioden frem til pelsning.
  Finansiering: PelsdyrafgiftsfondenBeskrivelse

  01/01-201631/12-2016

 27. Mindre og godt buttede polte

  Peter Kappel Theil

  Projekts hovedformål er at reducere foderforbruget hos danske søer uden at deres holdbarhed eller reproduktionsegenskaber påvirkes negativt. Målet med projektet er at ”designe” en polt, der kræver mindre vedligeholdelsesfoder
  og som holder længere som so. Dette kan antageligt opnås, hvis poltene bliver cirka 10 procent mindre end i dag ved første løbning og denne mindre kropsstørrelse opretholdes, når dyret bliver til en so uden at det går ud
  over deres produktivitet. Via ændret fodring i vægtintervallet 50 – 120 kg forventes det, at poltenes kropssammensætning kan manipuleres,
  således at poltene kan løbes ved en lavere vægt end i dag. Fodringen ændres ved relativt at øge mængden af energi i foderblandingen samtidig med at indholdet af protein og aminosyrer reduceres. Dette gøres for at favorisere
  aflejringen af fedt frem for protein, således at poltene bliver kønsmodne ved en lavere vægt, men med samme rygspæktykkelse som i dag. Såfremt poltene kan løbes ved en vægt der er 12-13 kg lavere end i dag, og denne lavere vægt kan opretholdes gennem hele soens levetid, bør foderforbruget per årsso kunne reduceres med cirka 85 FEso svarende til sparede foderomkostninger for de danske svineproducenter på cirka 170 millioner kroner årligt. Det her beskrevne projekt udgør de indledende og grundlæggende undersøgelser, hvis resultater er en forudsætning for Videncenter for Svineproduktions projekt ”PIFT – polte i form til faring” under programmet ”Soen i form til faring” kan gennemføres.
  Finansiering: SvineafgiftsfondenBeskrivelse

  01/01-201431/12-2017

 28. Metabolomics som værktøj til at identificere markører for sårhelingsprocessen hos mink

  Mette Skou Hedemann & Anne Sofie Hammer

  Forekomst af sår anses at indikere dårlig velfærd i minkproduktionen. Dødsfald pga. sår er en sjælden diagnose, men i perioden juli til pelsning er bidsår/kannibalisme dog en væsentlig dødsårsag. Kendskabet til sårhelingsprocessen hos mink er begrænset, men foreløbige undersøgelser tyder på at processen er væsentlig anderledes end hos andre dyrearter. Det er kendt fra studier i bl.a. rotter og mennesker, at arginin spiller en væsentlig rolle i forbindelse med sårheling. I dette projekt vil der blive fokuseret på om der også hos mink sker ændringer i mængden og sammensætningen af små molekyler, som kan relateres til omsætningen af arginin, i blodet i forbindelse med sårhelingsprocessen. Derudover vil der blive søgt efter andre mulige markører for sårheling i blodet. Blodprøverne, som skal analyseres i dette projekt, vil komme fra et større projekt med eksperimentelle sår hos mink (Patologiske og mikrobiologiske undersøgelser af sår hos mink med henblik på udvikling af et klassifikationssystem til optimering af sår management) som gennemføres ved Københavns Universitet, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi.Beskrivelse

  01/01-201431/12-2014

 29. Metabolism of transition sows

  Christine Flummer & Peter Kappel Theil

  A study of the intermediary metabolism of sows during transition and lactation to provide knowledge on how colostrum and milk yield can be stimulated.Beskrivelse

  01/09-201031/08-2014

 30. Metabolic changes by carbohydrate and protein quality in the development and mitigation of metabolic syndrome

  Knud Erik Bach Knudsen, Helle Nygaard Lærke, Mette Skou Hedemann, Natalja Nørskov & Stig Purup

  Projektet foregår i samarbejde med Aarhus Universitetshospital, Rigshospitalet, University of California – Davis, Norwegian University of Life Science, Arla Food Ingredients, Lantmännen og DuPont. Et af målene er at udvikle sunde fødevarer, der kan modvirke udviklingen af fedmerelaterede problemer i mennesker.
  Undersøgelserne vil dels blive foretaget hos mennesker, der er sunde, diabetiske eller har metabolisk syndrom, og dels med grise, der har metaboliske abnormaliteter. En del af projektet er rettet mod at udvikle en grisemodel, der har metaboliske abnormaliteter, der svarer til det, man ser hos mennesker med metabolisk syndrom.
  Vi vil udvikle en grisemodel, der gør det muligt at bruge invasive metoder til at undersøge konsekvenserne af fedme på molekylært niveau. Det er undersøgelser, man ikke kan udføre på mennesker. Derimod kan resultaterne overføres til mennesker, fordi fysiologien hos grise og mennesker ligner hinanden meget.Beskrivelse

  01/04-201530/06-2019

 31. Metabolic changes by carbohydrate and protein quality in the development and mitigation of metabolic syndrome

  Mihai Curtasu

  Project aim and background
  There is an alarming rise in the frequency of metabolic syndrome (MeS), which increases the risk of cardiovascular disease (CVD) two-fold and type 2 diabetes (T2D) five-fold. Easy access to energy dense, unhealthy foods is a key factor responsible for this development. In this project we will study dietary strategies based on high protein and dietary fibre (DF) to mitigate MeS and the risk for CVD in human subjects fulfilling the criteria for MeS.
  Project description
  To obtain a more in-depth knowledge we will use an obese
  porcine model, which allow more invasive exploration than in humans. In this model we will study the molecular consequences in adipose tissue and biofluids of development of obesity.Beskrivelse

  01/04-201530/06-2019

 32. Markedsdrevet, højværdi økologisk kødproduktion med robuste dyr

  John Erik Hermansen, Mogens Vestergaard, Helle Risdahl Juul-Madsen, Sanna Steenfeldt, Margrethe Therkildsen, Søren Krogh Jensen, Anne Grete Kongsted, Athanasios Krystallis Krontalis, Ricarda Margarete Engberg, Jan Værum Nørgaard, Charlotte Lauridsen & Werner Zollitsch

  With the aim to increase the production and market share of organic meat (pork, poultry and young beef), an integrated research and development effort will take place along the food chain (primary production, product development and marketing). The hypothesis is that this product segment is presently underdeveloped due to incompatibility between production costs/consumer prices and the experienced quality of the products, and that this incompatibility primarily should be overcome by adding quality in a broad sense to the organic meat products. Among the immaterial qualities are that the animals are healthy as well as robust, are free-ranged, and is more integrated in the land use (relying to a large extent on on-farm resources) than actually present. In the project these qualities are investigated, while at the same time focusing on appearance, new cuts, taste and technological quality of the final product, including consumer perceptions and preferences. Specifically we will investigate how much foraging can contribute to the nutritional needs for pigs and poultry and its interaction with genotype, age at slaughter and product quality, how the quality of the sward and genotype affect product quality in young intact bulls, how the free range impact upon animal robustness, how marketing strategies can be formed complying with consumer perceptions, and how such production strategies support a profitable high-value production along with environmental benefits. This is expected to stimulate to more diversified meat products, a higher total organic meat production and consequently a higher organic share of total meat consumption. Beskrivelse

  01/01-201130/06-2014

 33. Maksimering af bioraffineret grøn proteinudbytte fra lucerne.

  Lene Stødkilde-Jørgensen, Søren Krogh Jensen, Morten Ambye-Jensen, Trine Kastrup Dalsgaard & Anders Hauer Møller

  Projektet AlfaMaxBioraf vil optimere bioraffinering af forskellige lucernesorter og sikre højst muligt udbytte og kvalitet af det protein, som bliver udvundet.Beskrivelse

  01/04-201931/03-2022