Aarhus Universitets segl

Projekter i Husdyrernæring og fysiologi

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Foderstrategi for Konsumæglæggere

  Sanna Steenfeldt

  Baggrunden for projektet er, at den danske konsumægsproduktion igennem en årrække har udviklet sig ud fra indsamlede erfaringer og vurdering af produktionsresultater indhentet fra de enkelte danske besætninger.
  Udviklingen har medført at Danmark afviger meget i foderanvendelse sammenlignet med lande som Holland og Tyskland.
  Dansk praksis giver topresultater, når der fokuseres på at opnå en høj ægvægt i de første uger af produktionsperioden, men det er ikke muligt at lave en objektiv vurdering af hønernes holdbarhed, når produktionsperioden skal forlænges til 100 uger. Projektet er vigtigt for, at der kan skaffes viden og information om opbygning af den mest optimale foderstrategi i forhold til produktivitet, skal- og ægkvalitet og dyrevelfærd, ved forlængelse af produktionsperioden.Beskrivelse

  01/01-201631/12-2017

 2. Hestebønner som alternativ til raps og soja

  Martin Riis Weisbjerg, Peter Lund, Mogens Larsen, Torben Larsen, Lars Viking, Rudolf Thøgersen & Betina Amdisen Røjen

  Der ønskes mere lokalt og GMO frit foder, herunder proteinfodermidler, til malkekøer. Medvirkende hertil er både trenden med GMO frit foder, og ønsket om mindre import af proteinkilder ud fra det generelle ønske om mere lokalproduceret og sporbart foder.
  Der har været en meget positiv udvikling i dyrkningen af hestebønner over de senere år, således er udbytte, høsttidspunkt og dyrkningssikkerhed nu på et niveau, hvor hestebønner er konkurrencedygtige i visse sædskifter, og hvor der er potentiale for at hestebønner kan dække en betydelig del af proteinbehovet til malkekøer. Hestebønner er således pt. det mest lovende alternativ til traditionelle proteinfodermidler.
  Men der er behov for at belyse effekten på mælkeproduktionen af at erstatte soja og raps med hestebønner, samt at belyse de praktiske udfordringer, der er ved opbevaring og udfodring af hestebønner. Anbefalingen pt. er at hestebønner toastes med henblik på at øge proteinværdien, men der er også kvægbrug hvor de anvendes ikke-toastede.
  Vi vil ud fra praksisdata belyse udbyttepotentiale, foderværdi og økonomi samt lave undersøgelser med forskellig konservering, opbevaring og behandling. Vi vil desuden teste såvel toastede som ikke toastede hestebønner mod raps og mod soja i produktionsforsøg, hvor væsentligste respons er mælkeproduktion, foderoptagelse, og mælkens sammensætning, herunder fedtsyrer og metabolitter i mælken. Formålet er at dokumentere det produktionsmæssige og økonomiske potentiale i hestebønner som alternativ til soja og raps.
  Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden.Beskrivelse

  19/09-201731/12-2017

 3. Legumes and seaweed as alternative protein sources for sheep

  Martin Riis Weisbjerg

  Undersøge mulighederne for at erstatte foderprotein med protein fra enten bælgplanter eller tangBeskrivelse

  01/01-201431/12-2017

 4. Starterkraftfoder til slagtekalve

  Mogens Vestergaard

  For mange slagtekalve oplever problemer med trivsel og sundhed i overgangsfasen mellem mælk og fast foder. Kalve der ’tabes’ på dette udviklingstrin kan være svære at ’rette op’ selv ved anvendelse af store medicinmængder. Forsøget fokuserer på at optimere kraftfoderrationens sammensætning for at få en succesfuld overgangsperiode.Beskrivelse

  01/06-201631/12-2017

 5. Udvikling af ny procedure til evaluering af om pesticider skader sædkvaliteten

  Martin Tang Sørensen, Henrik Callesen, Knud Erik Larsen, Ying Liu & Hanne Skovsgaard Pedersen

  Mænds sædkvalitet er blevet forringet gennem de seneste årtier. Dårlig sædkvalitet og andre frugtbarhedsproblemer betyder, at der hvert år gennemføres et stort antal behandlinger for barnløshed. Årsagerne til problemerne kendes ikke, men der er fokus på den udbredte brug af kemikalier med hormonforstyrrende virkning, bl.a. pesticider.
  Formålet med projektet er derfor at udvikle metoder, så pesticider og
  andre kemikalier kan testes mere effektivt og de farlige tilbageholdes. På længere sigt kan det være med til at bryde det fald, der i øjeblikket ses i sædkvaliteten.Beskrivelse

  01/01-201531/12-2017

 6. Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk (KAF)

  Peter Lund, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Troels Kristensen & Lisbeth Mogensen

  Formålet med dette projekt er at udvikle et værktøj, som landmænd og konsulenter kan bruge til at sikre, at den planlagte fodring både er rentabel og giver minimal klimapåvirkning. I projektet udvikles et værktøj, der skal samle de seneste års forskningsresultater inden for klimaområdet og løfte dem op på bedriftsniveau ved at alle bidrag i kæden fra foderproduktion, omsætning i dyret og husdyrgødningen inddrages. Værktøjet udvikles i overensstemmelse med kravene i NorFor, således at det senere kan implementeres heri. Værktøjet vil give et overblik over, hvad forskellige klimatiltag på den enkelte bedrift betyder, og derved blive et væsentligt bidrag til at opnå reduktionsmålene for klimaaftrykket fra kvægproduktionen. Det nye ved dette værktøj er, at det kan beregne bedriftens samlede klimaaftryk for en planlagt produktion, samt bestemme effekten af tiltag til reduceret klimaaftryk, hvilket ikke er muligt med nuværende klimaværktøjer.
  Projektets samlede resultat for dansk kvægproduktion forventes at være, at det giver landmanden mulighed for at bestemme og inddrage klimahensyn i produktionen, uden at det kommer til at påvirke økonomien negativt. Alt i alt forventes det, at inddragelse af klimahensyn i foderplanlægningen vil kunne reducere udledningen fra primærproduktionen med 10-15% i forhold til det nuværende niveau.
  KvægafgiftsfondenBeskrivelse

  01/01-201631/12-2017

 7. Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk (MAF)

  Peter Lund, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Troels Kristensen & Lisbeth Mogensen

  Formålet med dette projekt er at udvikle et værktøj, som landmænd og konsulenter kan bruge til at sikre, at den planlagte fodring både er rentabel og giver minimal klimapåvirkning. I projektet udvikles et værktøj, der skal samle de seneste års forskningsresultater inden for klimaområdet og løfte dem op på bedriftsniveau ved at alle bidrag i kæden fra foderproduktion, omsætning i dyret og husdyrgødningen inddrages. Værktøjet udvikles i overensstemmelse med kravene i NorFor, således at det senere kan implementeres heri. Værktøjet vil give et overblik over, hvad forskellige klimatiltag på den enkelte bedrift betyder, og derved blive et væsentligt bidrag til at opnå reduktionsmålene for klimaaftrykket fra kvægproduktionen. Det nye ved dette værktøj er, at det kan beregne bedriftens samlede klimaaftryk for en planlagt produktion, samt bestemme effekten af tiltag til reduceret klimaaftryk, hvilket ikke er muligt med nuværende klimaværktøjer. Projektets samlede resultat for dansk kvægproduktion er muligheden for en betydelig reduktion i klimaaftrykket, samtidig med, at produktionen er rentabel.
  MælkeafgiftsfondenBeskrivelse

  01/01-201631/12-2017

 8. Grøn Omstillingsfond Tulip

  Jan Værum Nørgaard

  Partnerskab: "Udvikling og markedsføring af proteinberigede produkter målrettet ældresegmentet"Beskrivelse

  01/03-201501/03-2017

 9. Billig fodring af slagtekalve - konsekvenser for klimaaftryk, sundhed og økonomi

  Mogens Vestergaard, Peter Lund, Anne Louise Frydendahl Hellwing & Lisbeth Mogensen

  Der er et ønske i kvæg- og slagteribranchen om at øge kødproduktionen i Danmark for at styrke eksporten af kød og mindske eksporten af nyfødte kalve til udlandet. Produktionen skal være rentabel, og den største udgiftspost; foderet, skal derfor være billigt og produktionssystemet rationelt. Hos såvel danske som udenlandske kunder og danske myndigheder stilles der imidlertid øgede krav til dokumentation af dyrenes sundhed og produktionens klimapåvirkning, som derfor forventes at få øget betydning som konkurrenceparametre på markedet. Vi har for nærværende kun yderst begrænsede data for klimapåvirkningen ved okse- og kalvekødsproduktion i Danmark, og viden om hvordan belastningen kan reduceres via fodringen.
  Projektets formål er at fastlægge konsekvenserne af at anvende en billig fodring af slagtekalve og ungtyre baseret dels på hjemmeavlet foder og dels på alternative billige fodermidler fremfor traditionelt indkøbt pelleteret kraftfoder på dyrenes sundhed, produktivitet, slagtekvalitet og klimapåvirkning samt på totaløkonomien.
  Effekten på kort sigt bliver dokumentation af forskellige fodringers betydning på væsentlige produktionsparametre til brug i markedsføring af den danske slagtekalve- og ungtyreproduktion på eksport- og hjemmemarked. På det mellemlange sigt vil det betyde opretholdelse og udvidelse af den danske kødproduktion med arbejde for primær- og følgeerhverv. På langt sigt kan resultaterne anvendes til dokumentation af slagtekalve- og ungtyreproduktionen på en objektiv faglig måde mht. krav til DE, klimapåvirkning og dyrevelfærd.
  Projektets formål er at fastlægge konsekvenserne af at anvende en billig fodring af slagtekalve og ungtyre baseret dels på hjemmeavlet foder og dels på alternative billige fodermidler fremfor traditionelt indkøbt pelleteret kraftfoder på dyrenes sundhed, produktivitet, slagtekvalitet og klimapåvirkning samt på totaløkonomien.Beskrivelse

  01/01-201431/12-2016

 10. Ernæring af den højtydende og effektive malkeko

  Peter Lund, Adam Christian Storm, Mogens Larsen, Martin Riis Weisbjerg, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Jakob Sehested & Troels Kristensen

  Tilskudsfoder udgør en betydelig del af rationen hos den højtydende malkeko, men fodring med meget høje niveauer af tilskudsfoder er udfordrende for produktionseffektiviteten og dyrets sundhed. Den potentielt negative effekt af meget høje niveauer af tilskudsfoder er klassisk blevet henholdt til et højt indhold af stivelse, men det er projektets hypotese, at denne negative effekt også kan henføres til effekten af tilskudsfoderets fysiske struktur på nedbrydning og omsætning i formaverne.
  Projektets formål er at undersøge de fysiologiske og fysiske mekanismer ved omsætning i vommen af væske og partikler fra tilskudsfoder, og på baggrund heraf anvise nye strategier for fodring, som muliggør et højere foderniveau uden at det kompromitterer dyrets sundhed. Projektet vil have særlig fokus på de udfordringer som findes i AMS besætninger mht. balance mellem fodertildeling og malkefrekvens ved at undersøge fodermidler, som kan fungere som lokkemidler ved udfodring i robotten.
  Projektets basis er en serie af intensive ernæringsfysiologiske undersøgelser. På baggrund af resultaterne fra de indledende intensive undersøgelser udføres der produktionsforsøg under kontrollerede forhold med et større antal dyr, og projektet afsluttes med udvikling og demonstration i praksis baseret på den nye viden om pelleteret tilskudsfoder og lokkemidler i AMS besætninger.
  Finansiering: MælkeafgiftsfondenBeskrivelse

  01/01-201231/12-2016

 11. Fasefodring med protein til malkekøer

  Mogens Larsen & Martin Riis Weisbjerg

  Projektets fokus er at udvikle nye proteinfodringsstrategier til malkekøer med speciel fokus på perioden umiddelbart efter kælvning. Det er projektets grundidé at der kan opnås betydelige positive effekter på malkekøernes mælkeproduktion (+20%), kvælstofudnyttelse og sundhed ved at øge proteintildelingen markant i den første periode efter kælvning.
  Dette er baseret på resultater fra 3 forsøg gennemført med AU-Foulum som initiativtager. Resultaterne tyder på at situationer med AMS eller kraftfoderautomater giver et godt ud-gangspunkt for at styre en profileret tildeling af ekstra protein i de første uger efter kælvning. Beskrivelse

  01/01-201431/12-2016

 12. Indflydelse af kostens totale proteinindhold og akut træning på udnyttelsen af vallesupplement og måltidsindtaget kasein

  Peter Lund

  Hovedformålene med projektet er:
  at bestemme betydningen af et højt dagligt proteinindtag på udnyttelsesgraden af valleproteinet, når det indtages som supplement sammen med proteinholdige måltider samt også at bestemme udnyttelsesgraden af måltidsproteinet (her kaseinprotein)
  at undersøge om et enkeltstående muskelarbejde har indflydelse på hvordan måltids- og supplementproteinet benyttes til muskelgenopbygning
  at undersøge hvorledes højt proteinindtag påvirker tarmfloraens sammensætning og metabolom.
  Resultaterne fra dette projekt vil vise, hvorvidt den ekstra proteinmængde i den daglige kost kan betale sig og afdække hvor aminosyrerne (fra proteinet) bliver af, når det indtages på de strategisk smarte tidspunkter (morgen og frokost). Bakket op af resultaterne fra et parallelt kørende langvarigt interventionsstudie forudses det, at nye produkter vil kunne udvikles på et videnskabeligt baseret niveau med et højt indhold af valleprotein.
  Finansiering: MælkeafgiftsfondenBeskrivelse

  01/01-201431/12-2016

 13. Indholdet af mikro- og makromineraler i dansk græs og grovfoder produceret til heste

  Jakob Sehested

  Heste er herbivore dyr, som med deres højt udviklede evne til at forgære og omsætte plantemateriale i tarmsystemet, kan opfylde deres behov for energi og protein med græs og grovfoder som eneste foder, selv ved store fysiske belastninger som væddeløbstræning. Undersøgelser i Norge og Sverige har i midlertidigt vist, at mineralindholdet i grovfoder til heste er lavt og heste derfor skal suppleres med et tilskudsfoder. Dette er modstridende med internationale anbefalinger om, at heste kan og bør hovedsageligt fodres med græs og grovfoder alene. Resultaterne kan ikke overføres til danske forhold, da jordens mineralindhold er væsentligt forskelligt landene imellem. Danske undersøgelser af græs og grovfoder produceret til malkekvæg har vist, at indholdet af mineraler varierer i forhold til jordens bonitet og mineralindhold, markudbytte og - management, vækst, botanisk sammensætning og lokale forskelle. Eftersom grovfoder til heste produceres af græs, som typisk har haft en længere vækstperiode, en anden botanisk sammensætning og ofte sværere vækstforhold på grund af manglende markpleje eller brug af ekstensive græsarealer, repræsenterer de danske resultater ikke grovfoderproduktionen til heste. I dette projekt er formålet derfor, at undersøge indholdet af mikro- og makromineraler herunder Se, Mn, Cu, Zn, Fe, P, Ca, Na, Mg og K i græs og grovfoder til heste, samt dokumentere en generel anbefaling til alle hesteejere om hvorvidt heste alene fodret med græs og grovfoder bør suppleres med et tilskudsfoder for at dække deres behov for mineraler.Beskrivelse

  01/01-201631/12-2016

 14. Nordisk Fodereffektivitet

  Peter Løvendahl, Peter Lund, Troels Kristensen, Haja Kaadamedeen & Anders Fogh

  Forbedring af fodereffektivitet kan medvirke væsentlig til at nedbringe udgifterne til foder, der er den vigtigste variable omkostning i malkekvægholdet. Dette projekt har til formål at skabe et viden-grundlag for at forbed-re foderudnyttelsen ved at: 1) samle data fra forsøgsstationer i de nordiske lande til beregning af genetiske parametre, 2) udvikle indirekte metoder til måling af foderoptagelse, 3) udvikle metoder til måling af energi-tab i form af drivhusgassen metan, 4) udvikle metoder til måling af foderets fordøjelighed for individuelle køer, 5) undersøge indirekte mål for individuelle køers fodereffektivitet, 6) udvikle fodringsstrategier for at reducere energitab fra dannelsen af metan, 7) kortlægge samspillet mellem vommens mikroorganismer og koens genotype på den samlede foderudnyttelse og dannelsen af metan, 8) undersøge strategier for at ind-drage fodereffektivitet i DNA-baseret avl (genomisk selektion), 9) vurdere konsekvenserne af tiltagene gen-nem livscyklusanalyserBeskrivelse

  01/03-201331/12-2016

 15. Veje mod mere bæredygtig mælkeproduktion i de nordiske lande gennem forbedret fodereffektivitet og reduceret miljøpåvirkning

  Peter Løvendahl, Peter Lund, Martin Riis Weisbjerg, Jan Lassen, Morten Kargo, H Shingfield, M Lidauer, J Vilkki, E Negussie, M Rinne, E Mäntysaari, Anders Fog, T Meuwissen, E. Prestløkken, G Klementsdal, O M Harstad, P. Huhtanen, S J Krizsan, Unknown Person, B. Berglund, J Bertilsson, F Fikse, T Eriksson, H Kadarmideen, J Juga, T Kokkonen & A. Vanhatalo

  This project will integrate and harmonize at the highest possible level expertise and resources across the Nordic countries to increase the efficiency and decrease the environmental footprint of dairy production, significantly advancing progress in this sector. The project will exploit the opportunity to combine historical and future measures of intake, milk production, diet digestibility and enteric greenhouse gas (GHG) emis-sions to understand the nature of variation in feed efficiency and environmental impact. This information will be used firstly to establish the influence of animal genetics on these parameters and secondly to provide the basis for future selection of more efficient animals. New methods will be developed to measure feed efficiency, methane and nitrogen emissions of individual cows on-farm leading to the generation of new indicator traits and tools for use in both classical and genomic selection schemes. Research will also focus on developing diets that lower energy losses as methane, whilst at the same time examining strategies for improving the efficiency of nutrient use that will also lower the incidence of metabolic diseases and increase fertility. These advances will contribute to the overall goal of increasing the conversion of feed resources into milk over the lifetime of dairy cows. Modeling of inputs and outputs will be used to define the impact of both nutritional and genetic improvements in feed efficiency on-farm, both in terms of environmental footprint and profitability of milk production enterprises. Results will be made available to the dairy industries allowing these benefits to be realized in practiceBeskrivelse

  01/01-201331/12-2016

 16. Dairy ICT; ICT in large and small dairy systems.

  Adam Christian Storm, Martin Bjerring, Lene Munksgaard, Klaus Lønne Ingvartsen, Chris Knight, Carsten Berthelsen, Jens Balslev Clausen, Ilias Kyriazakis, Ivan Andonovic, Nicolas Friggens, Paolo Berzaghi, David Roberts, Rupert Bruckmaier & Riona Sayers

  II. Objectives
  The overall objective is the development of a blueprint for a set of practical, precision ICT- and robotic-based technologies that will assist in the sustainable and responsible management of dairy production units. By having a number of partners with unique skills and access to various types of dairy unit, we aim to produce technologies that will be relevant to large producers but also to small, family units. Our technologies will monitor animals and their environment, detect deviations from the normal state and either respond automatically to restore the normal state or issue an alert to husbandry staff. The project will focus on the most important wellbeing and productivity issues within dairy production, and it will advance monitoring and diagnosis capability from clinical states (mastitis, for instance) to sub-clinical states (lameness, for instance). The specific objectives are:
  • To develop robust accelerometer-based technologies for sensing of feeding activity and locomotion in individual dairy cows, and determine their utility for early detection of off-feed situations and lameness
  • To develop robust technologies for sampling of biomarkers related to wellbeing in cows that are amenable to subsequent automation
  • To develop milk metabolomics analysis capable of detecting sub-acute ruminal acidosis
  • To develop implementable, integrated sensor-based systems providing decision support tools for on-farm use. Two interlinked approaches will be taken to achieve this:
  • To develop generic, real-time methods for efficient filtration, extraction and re-combination of information from diverse sensors to provide robust biological indicators.
  • To develop tailored integrated solutions providing on-farm tools for monitoring nutritional status (digestive well-being, energy efficiency, etc.) and health status
  III. Methods and proposed work plan, including work packages, deliverables, milestones and timetable (Gannt chart)
  The basic means of achieving the objectives will be through a process of focused and significant advancement of two existing state of the art technologies, which are already in our possession (Herd Navigator milk metabolomics and Silent Herdsman accelerometer collars), in combination with development of automated biomarker sampling technologies. We will integrate these technologies using advanced teleonomic modeling to construct Decision Support Tools. To help us achieve our targets, in addition to the broad range of expertises present within the consortium, we also have access to academic and technological input from a number of collaborators, including several SMEs, who are our partners in a larger consortium. For instance, advice regarding automated NIR feed analysis will be available from UNIPD, whilst the Austrian SME 3
  SmaXtec will provide advice regarding rumen pH sensing technology to support development of milk metabolomics. The work plan will involve animal scientists, engineers, veterinarians and computer scientists. The work plan comprises a total of ten Tasks, four of which are at the level of biological sensing (T.S.x), four at the level of teleonomic modeling (T.T.x) and two at the level of on-farm implementation (T.I.1). The first eight tasks will be accomplished within a two year timeframe, with the implementation tasks continuing into year 3.Beskrivelse

  01/04-201331/03-2016

 17. FIAF – Mælk som regulator af lipidmetabolisme og overvægt. Afdækning af mælks evne til at øge faste-induceret adipose faktor-aktivitet

  Trine Kastrup Dalsgaard, Jette F Young, Hanne Christine S. Bertram, Karoline Blaabjerg & Ulrik Kræmer Sundekilde

  Se beskrivelsen under Forskningsgruppen for Fødevarekemi og –Teknologi.
  Finansiering: Programkomiteen for Sundhed, Fødevarer og Velfærd, Det Strategiske Forskningsråd; Mejeribrugets ForskningsFond; Arla Foods; partnere.
  Samarbejdspartnere: Københavns Universitet (Biologisk Institut, Institut for Human Ernæring); Aarhus Universitet (Institut for Husdyrvidenskab og MAPP); Beijing Genomics Institute i Shenzhen (Kina); The National Institute of Nutrition and Seafood Research (Norge); Göteborg Universitet; Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research (Sverige); Arla Foods. Beskrivelse

  01/01-201131/12-2015

 18. Reproduktions- og avlsmæssige muligheder for forbedret kødproduktion

  Mogens Vestergaard, Morten Kargo, Jan Lassen, Søren Østergaard, Margrethe Therkildsen, Per Spleth, Kevin Byskov & Line Hjortø

  Det overordnede formål med projektet er at bidrage til en lønsom oksekødsproduktion i Danmark, således at eksport af småkalve eller aflivning af disse minimeres, trods de ændrede økonomiske forudsætninger oksekødsektoren udsættes for ved et bortfald af EU-tilskud. Projektets indhold har elementer, som virker på både kort og langt sigt. Effekten vil på kort sigt være en optimering af strategierne for produktion af krydsningskalve, og dermed en forøget produktion af krydsningskalve med et potentiale på en merindtægt på 80 millioner kr. årligt til primærproducenterne. På længere sigt vil kødproduktionsegenskaberne hos både slagtekalve og slagtekøer kunne øges ved anvendelse af de forventeligt positive avlsmæssige sammenhænge imellem kødproduktionsegenskaber og funktionelle egenskaber. Nytteeffekten skabes ved den nye information om produktion af krydsningskalve, som skabes i projektets forsøgsdel, kædet sammen med optimering af allerede eksisterende viden og nye optimeringsredskaber på området. Disse informationer skrives sammen i en brugermanual for anvendelse af kødkvægssæd i malkekvægsbesætninger. Effekten på det lange sigt opnås ved, at de genetiske sammenhænge imellem kødproduktionsegenskaber beregnes, da det er forudsætningen for, at kødproduktionsegenskaberne kan anvendes som informationsegenskaber for de funktionelle egenskaber.Beskrivelse

  01/01-201331/12-2015

 19. Fjerpilning og den ernæringsmæssige sammenhæng

  Anja Brinch Riber, Sanna Steenfeldt, Jørgen Nyberg Larsen & Sybille Kyed

  Hovedindhold
  Fjerpilning og kannibalisme udgør fortsat et problem i den danske ægproduktion, men problemernes omfang kendes ikke. Forbud mod næbtrimning er vedtaget i flere af de lande, som Danmark læner sig op af i forbindelse med vedtagelser på dyrevelfærdsområdet, og næbtrimning er ikke tilladt i den danske økologiske ægproduktion. Tilvejebringelse af status over fjerpilning og kannibalisme i danske æglæggerbesætninger er derfor yderst relevant. Er problemerne reduceret væsentligt bør nødvendigheden af næbtrimning i den konventionelle ægproduktion tages op til overvejelse. Udgør fjerpilning og kannibalisme derimod fortsat et væsentligt problem, er det vigtigt, at der findes konstruktive løsninger, så adfærdsproblemerne undgås og så æglæggerbranchen er rustet til at et eventuelt generelt forbud mod næbtrimning også indføres i Danmark.
  Formål
  Formålet med projektet er at kortlægge det nuværende niveau af fjerpilning, fjerædning og kannibalisme i skrabe- og økologiske æglæggerbesætninger samt at undersøge den ernæringsmæssige sammenhæng. Der vil blive redegjort for variation mellem produktionssystemer og hønselinjer. Vi vil desuden undersøge, om det er muligt at identificere nogle blodparametre, der er korreleret med risikoen for udvikling af fjerpilning, fjerædning og kannibalisme, og dermed kan bruges forebyggende til at undgå udvikling af problemadfærd. Dataindsamlingen vil blive udført i 15 skrabehøne-besætninger og i 20 besætninger af økologiske høner. Fjerdragt- og hudbedømmelser vil blive foretaget, og strøelsesprøver vil blive analyseret for indhold af fjer. Disse data vil blive sammenholdt med foderprøver analyseret for næringsstofindhold. Endelig vil der blive udtaget blodprøver i udvalgte besætninger med henblik på analyse for mulige risiko-parametre. På kort sigt vil projektet således bidrage med relevant dokumenteret information til vurdering af muligheden for og konsekvenser af et eventuelt forbud mod næbtrimning i den konventionelle ægproduktion. I det lange perspektiv vil projektet bidrage til udvikling af en metode til at undgå udvikling af fjerpilning.
  Resultater
  Projektets resultater forventes at foreligge medio 2015 og vil bl.a. blive offentliggjort på denne hjemmeside.
  Bevillingsgivere
  Projektet finansieres af Fjerkræafgiftsfonden, Fonden for Økologisk Landbrug og Aarhus Universitet. Beskrivelse

  01/01-201330/06-2015

 20. Ny anvendelse af opdrættede blåmuslinger

  Jan Værum Nørgaard

  Projektet har til formål at skabe viden om og udvikle brug af muslinger som fodertilskud til høns og svin. Formålet vil blive nået gennem forsøg med optimering af opdræt bl.a. gennem brug af anden opdrift end bøjer samt ved at optimere processen i kogerierne, så der kan fremstilles muslingemel billigst muligt. Det fremstillede mel vil blive brugt til forsøg på svin og høns, og der vil blive testet for fordøjelighed af muslingemelet. For høns vil der desuden blive effekten af muslingemel som fodertilskud desuden blive målt på parametrene æglægning, ægvægt og foderforbrug. Resultaterne vil blive brugt til at optimere brugen af muslinger som virkemiddel til opnåelse af vandplanernes målsætninger for god økologisk tilstand, ved at dyrke muslinger for at fjerne næringssalte, og til at vurdere mulighederne for at etablere en produktion baseret på muslinger af fodertilskud til fodring af høns og svin. Beskrivelse

  01/11-201202/04-2015

 21. Breeding for increased mastitis resistance in dairy cattle - the search for better predictor traits

  Lars Peter Sørensen, Peter Løvendahl, Per Madsen & Martin Bjerring

  Formålet er at udvikle nye egenskaber til forbedring af avlen for større naturlig resistens mod
  yverinfektioner hos malkekvæg. De nye egenskaber baseres på daglige automatiske målinger af
  celletal i forbindelse med malkning fra både malkerobotter og traditionelle malkeanlæg. Målingerne
  bruges som input i en biologisk model, der kan bestemme, om en ko har en yverinfektion eller er
  på vej til at få det. Det er output fra denne model, der danner grundlaget for de nye egenskaber.
  Hypotesen er, at disse egenskaber er forbundet med betydelig mindre målefejl end de egenskaber,
  der pt. anvendes i avlen for forbedret yversundhed. Endvidere vil moderne DNA analyser af
  mælkeprøver blive brugt til at verificere output fra den biologiske model – har en ko en infektion,
  når modellen siger den har? Det undersøges også, hvorvidt de nye egenskaber udviser genetisk
  variation, der er en betingelse for at bruge dem i et avlsprogram, og om de er genetisk forskellige
  fra de nuværende egenskaber. Endelig skal der udvikles nye genetiske modeller, der kan håndtere
  de nye egenskaber. Her vil der blive brugt både en traditionel model baseret på
  afstamningsinformation og en moderne DNA-markør baseret model, der kan forudsige avlsværdier
  for yversundhed på et tidligere tidspunkt og med større sikkerhed end den traditionelle model. Et
  succesfuldt projekt kan betyde mindre sygdom i de danske kvægbesætninger, hvilket øger
  indtjeningen, men samtidig nedsætter risikoen for antibiotikarester i mælkenBeskrivelse

  01/09-201013/03-2015

 22. Bedre kvalitet af biprodukter som fodermidler til malkekøer

  Jakob Sehested, Mogens Vestergaard, Søren Krogh Jensen, Mette Krogh Larsen & Martin Tang Sørensen

  Projektet vil skabe viden om udbud, kvalitet og praktisk anvendelighed af de væsentligste biprodukter ved at: a) gennemføre en vidensyntese der samler praktisk og teoretisk viden om biprodukterne og definerer standarder for kvaliteten; b) analysere variationen i biprodukternes kvalitet fra forskellige partier hos producenter af biprodukterne og igen hos mælkeproducenten; c) gennemføre forsøg med varierende kvaliteter og niveauer af glycerol og bærme til malkekøer; d) formidle projektets resultater til praksis. Projektet omfatter en række partnere indenfor forskning (AU og SLU), udvikling (AgroTech), rådgivning (VFL, Kvæg), foderindustrien (DLG), mejeriindustrien (Arla-Foods), samt Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC). Der ud over vil der blive samarbejdet med private mælkeproducenter, producenter af biprodukter, samt andre relevante aktører på området.


  Beskrivelse

  01/01-201231/12-2014

 23. Bæredygtig økologisk ægproduktion gennem alternative fodringsstrategier til optimering af dyrenes sundhed, velfærd og ressourceudnyttelse

  Sanna Steenfeldt

  Projektets forløb og opnåede resultater vil blive afrapporteret løbende i støtteperioden i form af statusrapporter og artikler samt gennem indlæg præsenteret ved nationale og internationale møder og kongresser.Beskrivelse

  01/01-201131/12-2014

 24. Mere fokus på småkalve

  Mogens Vestergaard, Lars Wiking, Jaap Boes, Henrik Martinussen & Henrik Læssøe Martin

  Der er behov for en intensiveret indsats for at sikre overlevelse og sundhed blandt småkalve. På trods af flere års arbejde med at reducere kalvedødeligheden ligger denne fortsat væsentlig over erhvervets målsætning. Dette projekt vil fokusere på en række forskellige aktiviteter specielt omkring fodring og fodringsmanagement, der kan bidrage til en bedre sundhed og overlevelse blandt kalvene, der sikrer robuste kalve til både mælkeproducent og slagtekalveproducentBeskrivelse

  01/01-201331/12-2014

 25. Markedsdrevet, højværdi økologisk kødproduktion med robuste dyr

  John Erik Hermansen, Mogens Vestergaard, Helle Risdahl Juul-Madsen, Sanna Steenfeldt, Margrethe Therkildsen, Søren Krogh Jensen, Anne Grete Kongsted, Athanasios Krystallis Krontalis, Ricarda Margarete Engberg, Jan Værum Nørgaard, Charlotte Lauridsen & Werner Zollitsch

  With the aim to increase the production and market share of organic meat (pork, poultry and young beef), an integrated research and development effort will take place along the food chain (primary production, product development and marketing). The hypothesis is that this product segment is presently underdeveloped due to incompatibility between production costs/consumer prices and the experienced quality of the products, and that this incompatibility primarily should be overcome by adding quality in a broad sense to the organic meat products. Among the immaterial qualities are that the animals are healthy as well as robust, are free-ranged, and is more integrated in the land use (relying to a large extent on on-farm resources) than actually present. In the project these qualities are investigated, while at the same time focusing on appearance, new cuts, taste and technological quality of the final product, including consumer perceptions and preferences. Specifically we will investigate how much foraging can contribute to the nutritional needs for pigs and poultry and its interaction with genotype, age at slaughter and product quality, how the quality of the sward and genotype affect product quality in young intact bulls, how the free range impact upon animal robustness, how marketing strategies can be formed complying with consumer perceptions, and how such production strategies support a profitable high-value production along with environmental benefits. This is expected to stimulate to more diversified meat products, a higher total organic meat production and consequently a higher organic share of total meat consumption. Beskrivelse

  01/01-201130/06-2014

 26. Nukleinsyrer – forbedret kvælstofudnyttelse og biomarkør i mælk

  Mogens Vestergaard, Charlotte Stentoft Nielsen, Søren Krogh Jensen, Mogens Larsen, Niels Bastian Kristensen, Chris K Reynolds & Jon M Moorby

  Hovedindhold i projektet: En udredning af basale fysiologiske og mikrobiologiske årsager til kvægs lave kvælstofudnyttelse viser, at et af de fundamentale problemer består i, at der ved den mikrobielle omsætning af foderet i kvægets formaver dannes mikrobielle nukleinsyrer (indlejres i DNA og RNA), der udskilles i urinen primært som allantoin. En mindre del af de omsatte puriner udskilles som urinsyre og bestemmelse af urinsyre i mælk vil blive undersøgt som en potentiel biomarkør for den mikrobielle proteinsyntese i vommen og/eller markør for mælkekirtlens funktion og næringsstofforsyning. Projektet vil også afklare hvilke fodrings, management og genetiske faktorer, der har betydning for nedbrydning af de purin- og pyrimidinbaser, der tilføres tyndtarmen. Der arbejdes med udredning af faktorer vedrørende tarmfordøjelse samt nedbrydning af purin- og pyrimidinbaser i såvel tarmvæv som lever. Der anvendes blod og mælkeprøver fra højtydende malkekøer, der i forsøg er fodret med henblik på at forbedre kvælstofomsætningen. Målet er at finde nye veje til forbedring af kvælstofudnyttelsen hos kvæg, uden at det kompromitterer ydelse, sundhed eller produktkvalitet samt udvikle in line metoder baseret på måling af urinsyre til monitering af malkekøers kvælstofudnyttelse og/eller ernæringsstatus. En realistisk forbedring af malkekoens kvælstofudnyttelse med ca. 2 procentenheder vil mindske kvælstofudskillelsen per kg produceret mælk tilsvarende.Beskrivelse

  01/01-201131/12-2013