Aarhus Universitets segl

Projekter i Husdyrernæring og fysiologi

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

  1. Robuste kalve - Godt begyndt er halvt fuldendt

    Bodil Højlund Nielsen, Mogens Agerbo Krogh, Mogens Vestergaard, Martin Bjerring & Stine Lindgren

    Robuste kalve er et vigtigt fundament for at opnå gode produktionsresultater hos både slagtekalve- og mælkeproducenter. Formålet med projektet er at fremme opdræt af robuste kalve så kalvedødelighed og antibiotikaforbrug kan sænkes. Målet er at frembringe viden om og værktøjer til optimal sundhedsmanagement af kalve. Dette gøres ved:
    ● Systematisk indsamling af viden og data i ”kalveklynger” af malkekvægs- og slagtekalvebesætninger
    ● Udvikling af diagnostiske redskaber til overvågning af kalvens sundhedsstatus.
    ● Afprøvning af alternativer til antibiotikabehandling samt af antibiotika-fri kalveproduktion.
    ● Udvikling og implementering af effektive styringsværktøjer for kalvenes robusthed fx i DMS.
    Projektets resultater bidrager til effektiv kalveopdræt og bedre økonomi hos mælkeproducenten, hvor fokus på optimal pasning af kalve fører til robuste, sunde og højtydende malkekøer samt sunde slagtekalve med høj tilvækst og på sigt et reduceret antibiotikaforbrug.
    Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden og Kvægafgiftsfonden.Beskrivelse

    01/01-201831/12-2021

  2. Tangensilage som bæredygtig foder til drøvtyggere

    Martin Riis Weisbjerg & Margarita Novoa-Garrido

    Projektet vil undersøge og optimere ensilering af Alaria esculenta i laboratorie og stor skala og undersøge fermenteringsprofiler og næringsværdi af ensilagen og undersøge ensilagens palabilitet i forsøg med får.
    Projektet er finansieret af Norwegian Regional Research Fund - North.Beskrivelse

    01/01-201931/12-2021

  3. Udvikling af ny model til fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning i kvægproduktionen

    Peter Lund, Marianne Johansen, Martin Riis Weisbjerg, Mogens Vestergaard & Ole Aaes

    Der er for nærværende stort fokus på emission af ammoniak fra husdyrproduktionen, blandt andet som følge af krav om en national reduktion på 24 % inden 2020. Der er derfor stor fokus på korrekt estimering af emissionen og effekten af eventuelle tiltag. Korrekt fordeling af udskillelsen af kvælstof (N) på henholdsvis fæces og urin er helt essentielt for efterfølgende prædiktion af ammoniakfordampningen, idet fordampningen af ammoniak kan henføres til en fast andel af uorganisk N i urin i modsætning til organisk bundet N i fæces, hvor emission regnes som værende nul. I de danske normtal for husdyrgødnings indhold af næringsstoffer beregnes udskillelsen af N i fæces på baggrund af tørstofoptagelse og N-indhold i rationen, og udskillelse af N i urin beregnes efterfølgende som en differens. Ligningen til prædiktion af udskillelse af N i fæces (og dermed N i urin) for malkekøer er baseret på data fra fordøjelighedsforsøg ved Statens Husdyrbrugsforsøg publiceret i perioden 1973-1996. Der er altså tale om data som er 20-40 år gamle og dermed på et helt andet produktionsniveau end den moderne malkeko. Når ligningen i dag anvendes til prædiktion af effekten af f.eks. øget mælkeydelse og tørstofoptagelse er vi altså nødt til at ekstrapolere langt ud over det produktionsniveau, hvorpå ligningen er baseret af Kristensen et al. (1997) for næsten 20 år siden. For opdræt og tyre er modellen endda baseret på data for et helt andet dyr nemlig får på vedligehold. Dette er ikke holdbart med det politiske og erhvervsmæssige fokus, som der er på disse data i dag.
    Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden, Kvægafgiftsfonden og AU Myndighedsopgaver. Beskrivelse

    01/01-201731/12-2021

  4. Protein ingredienser fra valle: absorption i tarmen, udnyttelse og tarmsundhed

    Peter Lund & Lorenzo E Hernandez Castellano

    Dette projekt vil undersøge, hvordan alder påvirker kroppens håndtering af forskellige karakteriserede proteiner med hensyn til fordøjelse, aminosyreabsorption og virkningen på hele kroppens proteinsyntese og nedbrydning, hormoner og metabolisk regulering.

    Vi fremstiller alle undersøgte proteiner som mærkede proteiner. Dette gøres ved at infundere mærket phenylalanin i køer, mens vi opsamler mælken. De forskellige mærkede mælkeproteiner anvendes efterfølgende i humane forsøg.

    Bevillingsgiver: Arla Food for Health
    Beskrivelse

    01/11-201831/10-2021

  5. EFFORT

    Lone Juul, Anne Grete Kongsted, Peter Kappel Theil & Jan Værum Nørgaard

    Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske griseBeskrivelse

    01/08-201601/08-2021

  6. Glyphosate treatment of crops: a sustainable strategy?

    Martin Tang Sørensen, Søren Krogh Jensen, Ole Hojberg, Sanna Steenfeldt, Leslie Foldager, Natalja Nørskov, Hanne Damgaard Poulsen & Uffe Krogh

    Målet med projektet er at undersøge, hvad det betyder, når husdyrene udsættes for glyphosat-rester via foderet. I projektet undersøges virkningen af glyphosat på mavetarmkanalens mikroorganismer og på mineralstatus hos svin og fjerkræ samt eventuelle afledte effekter på dyrenes sundhed og produktivitet. De nye forsøg vil foregå både ved Aarhus Universitets forsøgsfaciliteter i Foulum samt i en række husdyrbesætninger i praksis. Studierne vil blive udført med nyligt fravænnede grise samt æglæggende høner.
    Projektet er støttet af Veluxfonden.Beskrivelse

    01/01-201730/06-2021

  7. Raffinerede græsmarksbælgplanter som lokal kilde til proteinfoder til enmavede og fiberfoder af høj kvalitet til drøvtyggere i økologisk produktion

    Søren Krogh Jensen, Lene Stødkilde-Jørgensen & Anne Braad Kudahl

    Proteinforsyningen er en udfordring i økologisk husdyrproduktion. Brug af importeret proteinfoder på økologiske bedrifter begrænser genanvendelse af næringsstoffer. Fraktionering af græsmarksbælgplanter gennem nye høst- og bioraffineringsmetoder i en protein- og fiberfraktion til henholdsvis enmavede og drøvtyggere kan øge bedriftens selvforsyning med foder. Bladstripping og bioraffinering vil blive testet i forsøg beliggende i forskellige regioner i Europa og Tyrkiet og vurderet for foderværdi i enmavede og drøvtyggere. Koncepter vedrørende lokale fødevaresystemer baseret på fraktionering af lucerne og rødkløver vil blive vurderet for bæredygtighed. Interessentgrupper vil blive involveret i projektet, og for at sikre en effektiv formidling af resultaterne vil landmænd blive interviewet vedrørende holdninger til selvforsyning og barrierer for samarbejde, der kan være nødvendige for implementering af lokale fødevaresystemer.
    Projekt vil generere vigtig viden om, hvordan man forbedrer selvforsyning i økologisk husdyrproduktion. En vurdering af økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter kan bruges til at tilpasse bæredygtige lokale fødevaresystemer i forskellige regioner.
    Projektet er finansieret af CORE Organic CofundBeskrivelse

    01/03-201830/04-2021

  8. PEGaSUS - Phosphorus effi ciency in Gallus gallus and Sus scrofa): Bridging the gaps in the phosphorus value chain

    Klaus Wimmers, Elizabeth Magowan, Hanne Damgaard Poulsen, Arno Rosemarin & Paolo Sckokai

    Phosphorus (P) is an irreplaceable component of life and used in all agricultural production systems. PEGaSus focusses on P because it is a
    finite but recyclable resource which is not efficiently used and reused in agricultural production leading to serious concerns for soil and
    water ecosystems. PEGaSus is emphasising on monogastrics since pigs and chicken contribute to achieve global food security but are major
    P excretors and sources of P losses. Balancing the P cycle is crucial towards a P resilient livestock production, comprising P efficiency in
    animals and plants, P storage in soils, P utilisation of microorganisms, and their interactions. The strategic aim of PEGaSus is to provide
    solutions to secure sufficient supplies of high quality animal products from resource-efficient and economically competitive agro-systems
    that are valued by society and preserve soil and water ecosystems. To reach this overall aim, five complementary partners from across
    Europe with expertise in animal biology, social ecology, and economy collaborate in three work packages, aiming at tracking the fate of P on
    its ways in fodder, animals, microbiota, slurry, soil, and water. PEGaSus generates improved understanding of the biodiversity of
    monogastric P utilisation towards both an optimised P supply and highest standards of animal health and welfare in European livestock
    production. PEGaSus addresses the genotype-phenotype map, i.e. genomic, epigenetic, and transcriptomic variation, and nutritional
    strategies to reduce P losses which will simultaneously reduce greenhouse gas, and nitrogen emissions. PEGaSus delivers cost-benefit
    estimations in various farm-, production-, process-, and ecosystems and novel approaches of P management to balance economic and
    environmental sustainability of the dense but uneven distributed European animal production. By integrating the results, PEGaSus provides
    knowledge products with far-reaching impact on research and policy communities within the EU.

    The project is financed by Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)Beskrivelse

    01/09-201728/02-2021

  9. CSR-Pork 4.0 - Dokumenteret bæredygtighed og ressourceoptimering i hele svinekødets værdikæde

    Søren Krogh Jensen & Lene Stødkilde-Jørgensen

    Dansk svineproduktion og kødindustri møder stigende krav fra kunder og myndigheder om dokumentation af bæredygtighed, klimabelastning samt nye krav om miljøledelse. Der er akut behov for at udvikle koncepter og metoder der kan facilitere, at dansk slagtesvineproduktion til stadighed forbedrer sin økonomi kombineret med en forbedret miljømæssig profil, og at denne kan bidrage til at styrke råvaregrundlag, afsætning og konkurrenceevne. CSR-Pork 4.0 forbedrer det tekniske grundlag for at reducere klima- og miljøbelastningen af svinekød ved initiativer hos både primærproducenter og forarbejdningsled, med det sigte, at understøtte den dobbelte bundlinje med samtidigt at fremme både grøn og økonomisk bæredygtighed i den danske svinesektor.
    Projektet er finansieret af GUDP og Svineafgiftsfonden.Beskrivelse

    01/01-201731/12-2020

  10. Circular BIOmass CAScade to 100%

    Søren Krogh Jensen, Nikolaj Peder Hansen & Martin Riis Weisbjerg

    Nordsø Regionens (NSR) økonomiske aktivitet og vækst er højst i byområder. Landdistrikterne i NSR-regionen oplever befolkningsnedgang og negativ økonomisk vækst. BIOCAS-projektet forventer at grøn omstilling og en revitalisering af landdistrikterne vil gå hånd i hånd. BIOCAS projektet vil bidrage til at udvikle landdistrikter i NSR til grønne specialiserede regioner igennem integreret og lokal værdiøgning af biomasse.
    Projektet finansieres af INTERREG Nordsøregionen.Beskrivelse

    01/07-201731/12-2020

  11. Fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning

    Peter Lund, Martin Riis Weisbjerg, Ole Aaes & Marianne Johansen

    Baggrund: Der er for nærværende stort fokus på emission af ammoniak fra husdyrproduktionen bl.a. som følge af krav om en national reduktion på 24 % inden 2020. Der er derfor stor fokus på korrekt estimering af emissionen og effekten af eventuelle tiltag. Korrekt fordeling af udskillelsen af kvælstof (N) på henholdsvis fæces og urin er helt essentielt for efterfølgende prædiktion af ammoniakfordampning, idet fordampningen af ammoniak kan henføres til en fast andel af uorganisk N i urin i modsætning til organisk bundet N i fæces, hvor emission regnes som værende nul. I de danske normtal for husdyrgødningens indhold af næringsstoffer beregnes udskillelsen af N i fæces på baggrund af tørstofoptagelse og N-indhold i rationen, og udskillelse af N i urin beregnes efterfølgende som en differens. Ligningen til prædiktion af udskillelse af N i fæces (og dermed N i urin) for malkekøer er baseret på data fra fordøjelighedsforsøg ved Statens Husdyrbrugsforsøg publiceret i perioden 1973-1996. Der er altså tale om data som er 20-40 år gamle og dermed på et helt andet produktionsniveau end den moderne malkeko. Når ligningen i dag anvendes til prædiktion af effekten af f.eks. øget mælkeydelse og tørstofoptagelse er vi altså nødt til at ekstrapolere langt udover det produktionsniveau, hvorpå ligningen er baseret af Kristensen et al. (1997) for næsten 20 år siden. For opdræt og tyre er modellen endda baseret på data for et helt andet dyr nemlig får på vedligehold. Dette er ikke holdbart med det politiske og erhvervsmæssige fokus, som der er på disse data i dag.
    Formål: Udvikling af ny model, som kan dokumentere, at udskillelsen af kvælstof i urinen, og dermed emis-sion af ammoniak, er lavere end hvad der prædikeres i dag på bedriftsniveau og nationalt niveau.
    Hypotese: Det er projektets hypotese at udskillelsen af kvælstof i urin og dermed potentielt emission af ammoniak er overestimeret når N-udskillelse beregnes nationalt og på bedriften ud fra normtal.Beskrivelse

    01/01-201731/12-2020

  12. Fordøjelighed og kvalitet af grøn protein til grise

    Søren Krogh Jensen, Lene Stødkilde-Jørgensen, Helle Nygaard Lærke, Anne Krog Ingerslev & Morten Ambye-Jensen

    Formålet er at optimere bioraffineringsprocessen og fordøjeligheden af proteinet, da det er en forudsætning for at græsmarksprotein på sigt kan erstatte soyaprotein på en bæredygtig måde. Målet er at få 50 % af plantens protein i proteinfraktionen og at opnå en ileal fordøjelighed af proteinet på >80 %. Der vil blive fokuseret på procestiltag, der vil nedbringe uønskede krydsbindinger mellem protein og fiber initieret af endogen enzymaktivitet, samt tiltag, der vil mindske den autolytiske proteinnedbrydning, som sker igennem processeringen. Der vil blive fokuseret på valg af biomasseafgrøde, processeringstidens betydning samt forbedret separationen af fiber og protein ved introduktion af ekstra separationstrin af juicen i form af cen-trifugering og membranfiltrering, for at opnå et proteinprodukt med et højere proteinindhold og et lavere fiberindhold. Fordøjeligheden af proteinfraktionerne vil blive evalueret i fordøjelighedsforsøg med ileumfi-stulerede grise med 6-7 produkter (rødkløverprotein, lucerneprotein, samt hvidkløver/rajgræsblanding med varierende protein-fiberforhold), og holdt mod en kontrol med soyaskrå. Bestemmelse af EFOSi for foder-blandingerne vil blive udført med henblik på at sammenligne de fundne EFOSi-resultater med den tilsynela-dende ileale fordøjelighed af organisk stof. Optimering af bioraffineringskonceptet kan forbedre proteinind-hold og -udbytte i de grønne proteinprodukter med 20-25 % i forhold til nuværende udbytter. Tilsvarende forventes det at fordøjeligheden af optimalt processeret græsmarksproteinprodukter kan forbedres med 10-15 % til fordøjelighed på >80%. En succesfuld implementering af grøn bioraffinering vil potentielt øge den miljø- og klimamæssige bæredygtighed i svineproduktionen ved mindsket behov for import af protein, høje-re andel af græsmarksafgrøder i sædskiftet, reduceret N-udvaskning, mindsket pesticidbehov og øget kul-stoflagring i jorden.
    Projektet er finansieret af Svineafgiftsfonden.Beskrivelse

    01/03-202031/12-2020

  13. Greening of organic egg production ( Green-Eggs)

    Sanna Steenfeldt, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Uffe Jørgensen, Marie Trydeman Knudsen & Morten Ambye-Jensen

    Ved en tværfaglig tilgang vil Green-Eggs bidrage til løsninger, der øger
    ressourceeffektiviteten i økologisk ægproduktion ved at identificere
    strategier, der opfylder mål for høj dyrevelfærd samt for grøn og
    økonomisk bæredygtighed i produktionen. Overgangen til 100%
    økologisk fodring er en udfordring for økologisk fjerkræ, da
    vegetabilske proteinkilder med en optimal aminosyreprofil er få. Det
    antages, at en øget produktion af lokalt dyrkede, økologiske
    proteinkilder med en god aminosyreprofil (fx kløvergræs), vil der opnås
    en positiv indvirkning på miljøet, dels som følge af mindre N-overskud,
    dels fordi en reduktion i import af soja vil reducere transporten.
    Endvidere vil projektet bidrage til udvikling af integrerede plante- og
    fjerkræproduktionssystemer og studere, hvordan disse kan øge
    ressourceeffektiviteten i økologisk ægproduktion, når det kombineres
    med fodringsstrategier, der er baseret på brugen af bioraffinerede
    dansk dyrkede økologiske grønne afgrøder. Det forventes, at både
    forbedret aminosyresammensætning af foderet og beplantning med pil
    på udendørs arealer er med til at reducere overskud og tab af
    næringsstoffer til miljøet, og at lavere kvælstofoverskud og
    kulstoflagring i jorden under pil vil bidrage til at reducere udledningen af
    drivhusgasser. Udvikling af nye fodringskoncepter til den økologiske
    fjerkræproduktion baseret på lokalt dyrket råmateriale vil være en fordel
    for de danske foderstofvirksomheder og bidrage til troværdigheden af
    den økologiske fjerkræ-sektor.
    GUDP.Beskrivelse

    01/01-201731/12-2020

  14. Græsmælk

    Troels Kristensen, Lisbeth Mogensen, Martin Riis Weisbjerg, Søren Krogh Jensen, Lars Wiking, Arne Munk, Peter Stamp Enemark, Anne Berg Olesen, Torsten Wetche, Jørgen S. Madsen, Nina Aagaard Poulsen & Lotte Bach Larsen

    Den overordnede ide bag dette projekt er at fremme en afbalanceret udvikling af hele den økologiske sektor ved at øge kvægbrugets bidrag til forsyningen med næringsstoffer til den økologiske planteavl og de øvrige husdyrproduktioner. Det er derfor vigtigt at have en stor andel af kløvergræs i køernes foderrationen og bedriftens sædskifte.
    Græsmarken har potentiale til at forsyne malkekoen med energi og næringsstoffer som uden eller med et meget begrænset tilskud kan sikre en effektiv, økonomisk rentabel, mælkeproduktion. Det praktiseres allerede i lande som Irland og New Zealand, men er kun sparsomt undersøgt under danske forhold. Der er derfor brug for at se på, hvordan græs, frisk såvel som konserveret, kan indgå i køernes fodring året rundt i betydende mængder. En sådan græsbaseret ration kan sikre en høj ressource udnyttelse på kvægbedriften og samtidig have en gunstig og dokumenterbar indflydelse på mælkens egenskaber som kan give anledning til en større værditilvækst til gavn for hele kæden.
    Formålet med projektet er at udvikle og dokumentere produktionen af mælk, baseret på rationer med en høj andel kløvergræs, dels som et differentieret mælkeprodukt, og dels som et økologisk system, der kan bidrage til forsyningen af de øvrige økologiske sektorer med foder og næringsstoffer.

    Finansiering: Fonden for Økologisk Jordbrug (FØL) og Mælkeafgiftsfonden (MAF).

    Samarbejdspartnere: SEGES-Økologi, Arla Foods amba, Thise Mejeri:, Torsten Wetche, Jørgen S. Madsen

    Beskrivelse

    01/01-201831/12-2020

  15. Hestebønner og andre alternativer til raps og soja

    Martin Riis Weisbjerg, Peter Lund, Marianne Johansen, Rudolf Thøgersen & Betina Amdisen Røjen

    Dette projekt er en fortsættelse af aktiviteterne i et ekstraordinært 2017 projekt ’Hestebønner som alternativ til raps og soja’, idet aktiviteterne i 2017 projektet ikke belyser alle problemstillinger ved øget anvendelse af hestebønner.
    Projektets aktiviteter vil være en kombination af praksis undersøgelser, forsøg og registreringer (AP1), samt af mere intensive studier i laboratorier/forsøgsstalde (AP2).
    Projektet vil omfatte screening af en række prøver af såvel hestebønner som andre nærproducerede proteinfodermidler for foderværdi, især proteinværdi, samt udvikling af on-farm procesteknologi til varmebehandling og afskalning mhp. at øge energi- og proteinværdi.
    Foderværdi vil blive tested i såvel laboratorieskala, i fistulerede køer, og i produktionsforsøg.
    Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden.Beskrivelse

    01/01-201831/12-2020

  16. Industriel produktion og forarbejdning af muslinger til fiskefoder (InProFeed)

    Jan Værum Nørgaard

    I projektet vil der blive etableret en ny værdikæde for et restprodukt af blåmuslinger fra industriel produktion, der i kommerciel skala forarbejdes til muslingemel. Det demonstreres, at muslingemelet kan indgå som en ingrediens i foder til havbrugsproduktion, der er uden anvendelse af fiskemel.


    Bevillingsgiver: GUDPBeskrivelse

    01/09-201731/12-2020

  17. Metabolomics-analyse af plamaprøver

    Mette Skou Hedemann

    Topigs Norsvin has collected approximately 2x700 plasma samples from pigs in 2018 and 2020 in relation to the Feed-a-Gene project. The samples will be analyzed with untargeted metabolomics.Beskrivelse

    20/12-201831/12-2020

  18. Metanproduktion fra foderets gavnlige fibre skal ske i gylle til biogas og ikke i grisen

    Jan Værum Nørgaard, Elvira Sattarova & Henry Jørgensen

    Dansk griseproduktion er udsat for kritik af dens indvirkning på klima, fordi dyrene og gødningshåndteringen udleder metan. Projektet har som målsætning at kortlægge, om valg af råvarer med forskellige fibertyper til slagtesvin og drægtige søer kan optimeres for at reducere metanudledning fra griseproduktionen. Valg af råvarer med højt indhold af uopløselige fibre kan forhåbentlig give en betydelig reduktion i metanudledning fra grisen sammenlignet med råvarer med højt indhold af opløselige fibre, samtidig med at metanproduktion fra gylle til biogas øges.
    Projektet finansieres af Svineafgiftsfonden. Beskrivelse

    01/04-202031/12-2020

  19. MuMiPro: Muslingeopdræt som virkemiddel og kilde til økologisk protein

    Marianne Hammershøj, Karen Timmermann, Jan Værum Nørgaard, Mette Termansen & Ulla Kidmose

    Det er formålet med MuMiPro at udvikle en ny type opdræt af muslinger, som på en og samme gang leverer bæredygtigt foderprotein til økologisk husdyrproduktion, forbedrer miljøkvaliteten i kystnære danske farvande og skaber arbejdspladser i områder uden for de store byområder. Visionen er, at MuMiPro genererer den nødvendige viden til, at der kan etableres en produktion af op til 100.000 tons muslinger årligt i lineopdræt primært beregnet til brug i foderstofproduktion til økologisk svine- og fjerkræproduktion med positivt bidrag til fødevarekvaliteten. MuMiPro er samtidig leverandør af økosystem tjenesteydelser til det kystnære vandmiljø som virkemiddel til opnåelse af god økologisk tilstand.
    Finansiering: Innovationsfonden
    Samarbejdspartnere: Udviklingscenter for Husdyr på Friland KS, Danish Agro a.m.b.a., Limfjordsrådet, Landbrug og Fødevarer FmbA – SEGES, Vilsund Blue A/S, Engredo ApS, Nofima, Seafood Limfjord A/S, Wittrup Seafood A/S, Danmarks Tekniske UniversitetBeskrivelse

    12/01-201731/12-2020

  20. Optimal udnyttelse af bioraffineret pulp fra grøn biomasse til kvægfoder

    Søren Krogh Jensen, Martin Riis Weisbjerg & Nikolaj Peder Hansen

    Udviklingen af bioøkonomien i Danmark oplever en stadig stigende interesse, både af hensyn til klima og miljø. Det forventes, at en stor del af den protein, der skal til at erstatte import af fx sojaprotein, vil komme fra græs, kløver og lucerne. Disse afgrøder indeholder store mængder værdifuldt protein og det totale proteinudbytte fra græsmarksafgrøder ligger for nuværende på 2500 kg/ha/år, men udbytter på op til 4000 kg/ha/år er målt. Igennem bioraffinering kan en væsentlig del af det lettilgængelige protein ekstraheres og adskilles fra fiberdelen (pulpen) og anvendes som foder til enmavede dyr, mens pulpen har stort potentiale som grovfoder til kvæg. Den mekaniske findeling af materialet forventes at give bedre adgang for vommens mikroorganismer til at nedbryde fibrene og dermed øge fordøjelsen. Ekstraktionen af de lettilgængelige proteiner fra græs betyder endvidere, at en mindre andel af proteinet nedbrydes og omsættes i vommen. Projektet undersøger udnyttelse af protein i forhold til mælkeproduktionen og effekten på udledning af klimagasser.
    Projektet er finansieret af Hofmansgave.Beskrivelse

    22/02-201931/12-2020

  21. Optimal ædeplads og tyggetidsmønster for slagtekalve

    Mogens Vestergaard

    Finansieret af KvægafgiftsfondenBeskrivelse

    01/01-201931/12-2020

  22. Optimering af ensilering til konservering af tang

    Martin Riis Weisbjerg & Margarita Novoa-Garrido

    Projektet vil ved ensilering i laboratorieskala undersøge ensilerbarheden og konsekvenser af ensilering for kemisk sammensætning, fermenteringsprodukter og antioxidanter for tangarterne Saccharina latissimoa og Alaria esculenta.
    Projektet finansieres af Program for Marine Biotechnology in northern Norway.Beskrivelse

    01/06-201831/12-2020

  23. Tang.nu - Danske tangressourcer i spil – til fødevarer, foder og som en håndsrækning til havmiljøet

    Martin Riis Weisbjerg, Jan Værum Nørgaard, Mogens Larsen & Jakob Sehested

    Tang.nu vil bidrage til en cirkulær ressourcestrøm mellem hav og land ved at realisere og udbrede dyrkning, høst og anvendelse af tang som ny bæredygtig ressource til fødevarer og foder. I Tang.nu omsættes viden til handling gennem fokuserede eksperimenter og gennem udveksling af eksisterende og ny viden på tværs af faggrænser og myndighedsniveauer.Beskrivelse

    01/01-201731/12-2020

  24. Unik kraftfoderpille med stabiliseret naturligt vitamin E til nyfravænnede kalve

    Søren Krogh Jensen, Saman Lashkari & Mogens Vestergaard

    Dårlig udnyttelse af vitamin E ved fravænning er kendt som afgørende ernæringsmæssig faktor i dårligt immunforsvar, da fravænningskalve er i et ernæringsmæssigt ”ingenmandsland” mellem mælk og kraftfoder, hvor absorptionen af den mest anvendte vitamin E form (all-rac-α-tocopheryl acetat) er på laveste niveau efter fødslen pga. lav aktivitet af fordøjelsesenzymer i tarmen. Projektet har til formål at udvikle et vitamin E produkt, der bygger bro over grænselandet mellem mælk og kraftfoder og sikrer høj absorption af vitamin E fra tarmen i fravænningsperioden. Produktudviklingen indebærer formulering og fremstilling af et foderprodukt indeholdene naturligt vitamin E på alkoholform stabiliseret i beskyttende velsmagende matrix.
    Projektet er finansieret af GUDP.Beskrivelse

    01/07-201731/12-2020

  25. Indikatorer i mælk for kvælstof og fosfor udledning

    Marianne Johansen, Giulio Giagnoni, Peter Lund, Nina Aagaard Poulsen, Bart Buitenhuis & Lotte Bach Larsen

    Formålet med projektet falder i tre dele 1) at udnytte IR spektra fra ydelseskontrollen til at prediktere mælkens indhold af urea og P og relatere variationer i disse egenskaber til race, besætning, sæson, paritet, laktations-stadie samt estimere arvbarheder for egenskaberne 2) at etablere en bedre værdi for mælkens indhold af P til brug som normtal for husdyrgødning og undersøge relationen til udskillelsen af P og 3) at undersøge effekterne af mælkens P og urea på mælkens sammensætning, kvalitet samt teknologiske egenskaber.Beskrivelse

    01/08-201812/12-2020

  26. ERAGAS - Effekt af fodring på emission af metan i produktionssystemer til kvæg

    Peter Lund, Troels Kristensen, Lisbeth Mogensen & Steen Gyldenkærne

    Fodringsstrategier til drøvtyggere påvirker landbrugets udledning af drivhusgasser (GHG)
    Projektet vil tilvejebringe ny viden om sammenhæng mellem fodring og tab af drivhusgasser i hele produktionskæden på bedriftsniveau og nationalt niveau. Specifikke mål er at:
    (1) udvikle, udvide og forfine databaser for at evaluere effekten af fodring på
    fordøjelse, udskillelse, gødningssammensætning og relaterede drivhusgasemissioner
    (2) gennemføre nye fodringsforsøg med det formål at undersøge sammenhæng mellem fodring og emission fra gødning
    (3) evaluere konsekvenserne af en ændret sammensætning af rationen i forhold til den samlede emission af drivhusgasser
    (4) forbedreopgørelsesmetoder på bedrifts- og nationalt niveau
    (5) formidle effekten af disse tiltag til slutbrugerne af GHG regnskaber.

    Bevillingsgiver: Innovationsfonden
    Beskrivelse

    01/01-201701/10-2020

  27. Fødevareingredienser fra grøn bioraffinering

    Søren Krogh Jensen, Lene Stødkilde-Jørgensen & Anne Braad Kudahl

    Fødevarer med græsprotein er endnu ikke på markedet, men spås et stort potentiale.
    I projektet påtænkes der at lave kosttilskud, færdige produkter så som proteindrikke, barer, samt veganer-postejer, -pølser og -færdigretter.
    Projektet er finansieret af Region Midtjylland.Beskrivelse

    01/02-201930/09-2020

  28. Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise

    Peter Kappel Theil, Jan Værum Nørgaard, Martin Tang Sørensen, Mette Skou Hedemann, Maria Eskildsen, John Erik Hermansen & Anne Grete Kongsted

    Danmark er et af de lande, hvor økologisk produktion er mest udviklet, men der
    mangler økologisk svinekød både til danske forbrugere og til eksport, selvom
    afregningsprisen til landmanden er væsentlig højere end for konventionel svinekød.
    Én vigtig årsag er, at det er svært at optimere svinenes fodring, fordi økologiske
    svin æder grovfoder og har andre næringsstofbehov end konventionelt opdrættede
    svin. I dag overforsynes økologiske svin med visse næringsstoffer, herunder især
    protein, hvilket påvirker produktionsøkonomien, miljøet og branchens omdømme
    negativt. Denne overforsyning skyldes, at de økologiske svins ernæring er baseret
    på behov fastlagt på indendørs svin, der langtfra har samme fysiske aktivitet eller
    klimaforhold som udegående svin. I projektet undersøges de økologiske svins
    behov og på grundlag heraf udvikles foderblandinger og fodringsstrategier, der vil
    betyde en markant foderbesparelse og lavere miljøpåvirkning.
    Projektet gennemføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Vestjyllands Andel,
    Friland og Udviklingscenter for Husdyr på Friland. Det er forventningen, at
    projektets anvisning af mere effektiv foderudnyttelse og mindre miljøpåvirkning vil
    føre til en udvidelse af den økologiske svineproduktion og dermed understøtte
    potentialet for økologisk eksport.Beskrivelse

    01/04-201630/06-2020

  29. Insect Value Chain in a Circular Bioeconomy (inVALUABLE)

    Jan Værum Nørgaard

    The vision of inVALUABLE is to create a sustainable resource-efficient industry for animal protein production based on insects. The partners span the entire value chain and include entrepreneurs, experts in biology (entomology and nutrition), biotech, automation, processing and food tech and safety, as well as an international leading insect producer. This interaction of competences is key to lifting insect production to an industrial level. The project operates at an applied research level with focus on three main areas: 1) biological knowledge of the production organisms (e.g. production environment, dietary needs and health); 2)automation and monitoring of production; and 3) product documentation of safety, nutrition and health.Beskrivelse

    01/03-201701/03-2020

  30. Afgoldningsstrategier til højtydende køer

    Mogens Larsen, Mette S Herskin, Margit Bak Jensen & Martin Tang Sørensen

    En afgoldning med minimal belastning og med lille risiko for efterfølgende sygdom eller stofskifteproblemer er en af forudsætning for en succesfuld laktation og derfor en væsentlig del af management i malkekvægsbesætninger. Selvom afgoldning gennemføres årligt for alle malkekøer, og er forbundet med en ikke ubetydelig arbejdsbelastning i besætningerne, så har afgoldning i en årrække ikke været blandt fokuspunkterne indenfor danske kvægforskning. I det seneste år har der imidlertid – til dels affødt af lanceringen af et kommercielt produkt til brug ved afgoldning – været øget fokus på de udfordringer og muligheder der er forbundet med afgoldning af især højtydende dyr. Der findes dog indtil nu kun meget begrænset viden herom.
    Dette forskningsprojekt inddrager den nyeste viden og erfaringer, og tager udgangspunkt i to afgoldningsstrategier: Nedfodring og nedmalkning samt vekselvirkningen mellem dem. Vi undersøger virkningen af nedfodring og nedmalkning på hæmningen af mælkeproduktionen og på dyrenes belastningsniveau målt ved både metaboliske indikatorer og indikatorer for dyrenes velfærd. Undersøgelsens hovedmål er at klarlægge den kombination af nedmalkning og nedfodring, der bedst minimerer belastning og fysiologiske ubalancer hos højtydende dyr og således begrænser den efterfølgende risiko for sygdom og stofskifteproblemer.
    Mælkeafgiftsfonden.Beskrivelse

    01/01-201731/12-2019

  31. BEGROME - Bedre grovfoder med mekanisk behandling

    Martin Riis Weisbjerg & Marianne Johansen

    Formålet med projektet er således at forbedre kvægets udnyttelse af grovfoder og dermed kvægproduktionens konkurrencedygtighed samtidig med en reduceret miljøpåvirkning. Dette skal opnås ved at udvikle og afprøve en maskine, som ved mekanisk behandling af græs ved høst øger udnyttelsen af græsset til mælkeproduktion til en konkurrencedygtig pris i forhold til majs. Dette vil give en økonomisk gevinst for landmanden og samtidig understøtte en yderligere udbredelse af økologisk kvægbrug, som er specielt afhængige af grovfoder med høj fordøjelighed. Erstatning af kraftfoder med græsensilage med høj fordøjelighed vil desuden reducere afhængigheden af importeret proteinfoder. Beskrivelse

    01/01-201631/12-2019

  32. Fiberprojekt - nye analyser til sikring af bedre grovfoder

    Martin Riis Weisbjerg

    Fastholdelse af den nuværende kraftige stigning i mælkeydelse betinger en fortsat forbedring af foderrationerne til malkekøer med øget fokus på egenskaberne ved fiberdelen i grovfoderet. Erfaringer fra bl.a. KMP-fuldfoder har indikeret, at variationerne mellem ensilagepartier ikke altid opfanges af de nuværende foderanalyser. Evaluering af grovfoderanalyser ifm. igangsætning af Agrolab som leverandør af analyser til DLBR har indikeret, at der er problemer med at beskrive særligt fibre og fordøjelighed med tilstrækkelig sikkerhed.
    Nærværende projekt vil udnytte logistik fra KMP-fuldfoder og NIR-scanning til udpegning af prøvemateriale for projektets udvikling og test af grovfoderanalyser. Dette muliggør omkostningseffektiv og målrettet fremskaffelse af et stort antal ensilageprøver fra praksis udtaget omkring foderskift. Projektet vil analysere fiberegenskaberne i ensilager med eksisterende metoder og videreudvikle metoder til fiberbeskrivelse. De opnåede resultater vil løbende blive testet for deres evne til at beskrive den observerede variation i produktionen i de besætninger, som prøverne er indsamlet fra. Projektet vil kombinere en dybdegående forskningsbaseret analyse- og metodeudvikling med direkte reference til praksis gennem den systematiske indsamling via KMP-fuldfoder og vil inddrage resultater i den løbende opfølgning på involverede besætninger.
    Mælkeafgiftsfonden.Beskrivelse

    01/01-201731/12-2019

  33. Foderfedt til økologiske køer

    Martin Riis Weisbjerg

    Økologiske malkekøer i Danmark har ca. 10 % lavere mælkeydelse end konventionelle malkekøer (forskel på ca. 950 kg EKM pr. årsko). Det skyldes dels kravet om, at grofoder skal udgøre mindst 60 % af tørstoffet, og dels at kravet om 100 % økologisk foder gør det økonomisk problematisk at opfylde koens behov for fedt og protein. I dag forsøges fedtforsyningen bl.a. opfyldt via importerede økologiske sojabønner, men både ift. de økologiske værdier og principper samt ønsket om større sporbarhed, bæredygtighed og reducerede omkostninger er selvforsyning med fedt ønskeligt. Projektet vil derfor screene potentielle fedtkilder for deres fedt- og proteinværdi ved laboratorie- og in situ-metoder samt af udvalgte produkter i fordøjelsesfysiologiske in vivo-forsøg samt demonstrere fedtkildernes værdi i praksis, herunder deres effekt på mælkens sammensætning. Projektets fokus er at forbedre de økologiske køers forsyning med foderfedt uden at kompromittere proteinforsyningen. Dette vil øge såvel mælkeproduktionen som indtjeningen i den økologiske mælkeproduktion.
    Mælkeafgiftsfonden. Beskrivelse

    01/01-201731/12-2019

  34. Konsekvenser af varierende stivelse til malkekøer (VariKorn)

    Mogens Larsen & Lorenzo E Hernandez Castellano

    Forventningen til dansk mælkeproduktion er, at ydelsen skal stige, hvilket stiller højere krav til samspillet mellem ko og foderration og samtidig sikre at fysiologisk ubalance undgås. Stivelsesprodukter er billige og ofte brugt til at øge energikoncentrationen med. Men en stor andel stivelse er traditionelt blevet anset for at være skadeligt for vommiljø og sundhed samt reducere ydelsen. Modsat dette har en række forsøg ved AU vist, at køer tilvænnet et stabilt højt niveau af stivelse ikke går ned i energioptagelse og mælkeproduktion. Konklusionen på dette må være, at det ikke er stivelse i sig selv, der er et problem for køerne, men at problemet skyldes variationer i stivelsesoptaget som dagligt opstår ved afblanding og sortering i rationen. Meget tyder på, at man med homogene rationer (fx kompakt fuldfoder) kan komme tættere på den optimale ration, og at den øvre grænse for stivelsesrig kraftfodertildeling kan øges. Beskrivelse

    01/01-201631/12-2019

  35. Metabolomics-analyser i forbindelse med projektet "Præcisionsfodring af voksende mink"

    Mette Skou Hedemann, Caroline Marcussen, Marianne Kjærulff & Anni Øyan Pedersen

    Der er gennemført 3 delforsøg i projektet "Præcisionsfodring af voksende mink" på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet, med det formål at fastlægge minkens behov for methionin, bestemme udnyttelsen af krystallinsk methionin samt at finde biomarkører, som kan benyttes til at fastlægge minkens methioninstatus. I alle tre delforsøg er der blevet udtaget urin og plasma til bestemmelse af biomarkører som indikator for minkens methioninstatus. Denne del udføres på Aarhus Universitet.Beskrivelse

    01/12-201831/12-2019

  36. Nedsat metan fra malkekøer fodret med økologisk dyrket oregano

    Peter Lund, Kai Grevsen, Dana Olijhoek, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Martin Riis Weisbjerg & Ole Hojberg

    Målet er at reducere udslip af metan fra malkekøer med op til 25 %.
    Metan er en drivhusgas, der virker 25 gange stærkere end kuldioxid.
    Metan fra kvæg udgør en betydelig del (40 %) af dansk landbrugs
    produktion af drivhusgasser. For økologisk produktion er der kun få
    tilgængelige midler til metanreduktion. Indledende pilotforsøg i udlandet
    og i Danmark har indikeret, at tilsætning af oregano med højt indhold af
    carvacrol (terpen i æteriske olier, stærkt antimikrobiel) i foderet
    nedbringer produktion af metan i koens vom. Bioaktive stoffer i oregano
    påvirker formentlig sammensætningen af mikroorganismer i koens
    fordøjelsessystem, og reducerer antallet af metanproducerende
    organismer. Det ser samtidig ud til at oregano i koens foder påvirker
    fedtsyresammensætning i mælken positivt. I projektet udføres
    fodringsforsøg med oregano i specielle metan-kamre for at kvantificere
    effekten af varierende mængder på metanudledning, mælkeydelse og -
    kvalitet.Til de betydelige mængder af oreganomateriale, der bliver tale
    om, skal der i projektet udvikles optimeret dyrkning og forarbejdning af
    økologisk oregano. Højtydende underarter af Origanum vulgare med
    højt indhold af aktive stoffer og stabilt udbytte anvendes. Desuden
    forædles nye højtydende sorter specielt til metanreduktion.
    Vi vil vise at det virker, komme med eksakte tal på effekter, og angive
    hvordan det kan dyrkes økologisk og anvendes i praksis, og med
    hvilken gevinst for klima, landbrug og samfund.Beskrivelse

    01/01-201631/12-2019

  37. Produktion af øko-ungtyre med lav klimabelastning

    Mogens Vestergaard, Camille Cramer, Simme Eriksen, Arne Munck, Mette Kronborg, Lisbeth Mogensen & Troels Kristensen

    Projektets formål er at udarbejde strategier til produktion af økologiske ungtyre i forhold til fodring, tilvækst og tidspunkt for slagtning med fokus på at opnå høj produktivitet og lavest mulig klimabelastning.

    Bevillingsgiver: KvægafgiftsfondenBeskrivelse

    01/01-201931/12-2019

  38. Reduceret udskillelse af fosfor hos køer

    Marianne Johansen, Peter Lund & Jakob Sehested

    Formålet med projektet er at kvantificere gødningens indhold af P ved fodring efter P-norm med anvendelse af hhv. rapsskrå, sojaskrå og hestebønner som proteinfodermidler i rationen hos højtydende malkekøer, samt at teste, om fytasetilsætning ved fodring efter P-norm hos højtydende malkekøer medfører en højere P-udnyttelse i køerne, og dermed en lavere udskillelse i gødningen.

    I samarbejde med: Danmarks Kvægforskningscenter (DKC)
    Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden (MAF)Beskrivelse

    01/01-201831/12-2019

  39. Cooperative Governance Part of the DFC Scholarship programme

    Mette Olaf Nielsen & Henning Otte Hansen

    The focus of the course is to provide an understanding of the concept of cooperative organization, what a cooperative is, and how cooperatives can be organized at different levels depending on the size, environment, market and governmental actions.Beskrivelse

    30/09-201811/10-2019

  40. EFFORT

    Maria Eskildsen, Peter Kappel Theil, Jan Værum Nørgaard & Anne Grete Kongsted

    Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske griseBeskrivelse

    01/08-201631/07-2019

  41. Alderens effekt på proteinfordøjelighed i smågrise

    Jan Værum Nørgaard, Tina Skau Nielsen & Uffe Krogh

    Projektet vil undersøge, om fordøjeligheden af protein ændres med fravænnede grises alder samt om der er forskel på proteinkilder og effekten på tarmsundheden.

    Hvis det viser sig, at protein-fordøjeligheden af forskellige proteinkilder er markant forskellig for en nyfravænnet 6 kg gris i forhold til en 15 kg gris, vil det være muligt at justere valget af foderstoffer, så mavetarmsundheden efter fravænning og tilvæksten i klimastalden vil kunne forbedres og mindske brug af antibiotika og zink.

    Desuden vil fodereffektiviteten forbedres i smågriseperioden hvorved foderudgifterne reduceres.

    Projektet er finansieret af Svineafgiftsfonden.Beskrivelse

    01/01-201831/12-2018

  42. Effektiv kontrol mod smitsom mastitis

    Søren Østergaard, Torben Werner Bennedsgaard, Martin Bjerring & Lars Peter Sørensen

    Effektiv mastitiskontrol er forudsætning for en rentabel mælkeproduktion, hvor koens fulde potentiale udnyttes til at producere mælk af den højeste kvalitet. Inden for de sidste få år er andelen af danske besætninger med B-streptokokker steget fra 2 % i 2000 til 7 % i 2012. Ca. 90 % af de danske besætninger er inficeret med Staph. aureus. Udviklingen har givet en række nye udfordringer i kontrollen af smitsom mastitis, særligt for store besætninger og besætninger med nye malkesystemer. Trods faldende celletal de seneste år er andelen af køer med smitsomme mastitisbakterier ved analyse af goldkoprøver fortsat over 35% (Bennedsgaard 2014, upublicerede analyser), og 70% af antibiotikaforbruget i besætningerne bruges til behandling af yverinfektioner.
    Projektets formål er at undersøge årsagen til den fortsat høje forekomst af smitsomme mastitisbakterier og at opnå ny viden om effektiv kontrol af smitsom mastitis, som udmøntes i anbefalinger og redskaber til at kunne træffe de mest effektive beslutninger på både ko- og besætningsniveau. Dermed forbedres mælkekvalitet og dyrevelfærd, mindskes antibiotikaforbruget og øges indtjeningen for den enkelte besætningsejer.Beskrivelse

    01/01-201531/12-2018

  43. Mindre metanudslip med oregano i foderet til malkekøer

    Peter Lund, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Torkild Nyholm Jakobsen, Martin Riis Weisbjerg & Mette Krogh Larsen

    Oregano er et naturlægemiddel som har en anti-mikrobiel effekt. Dosis-responsforsøg med fistulerede malkekøer i K33, hvor der tildeles forskellige niveauer af dansk dyrket oregano i foderet, og der måles emission af metan i metankamrene.
    Finansiering: Mælkeafgiftsfonden og KvægafgiftsfondenBeskrivelse

    01/01-201531/12-2018

  44. P-syntese

    Marianne Thomsen, Manfred Klinglmair, Henrik Bjarne Møller & Hanne Damgaard Poulsen

    Teknologiske løsninger og ny viden om anvendelse, udledning og recirkulation af fosfor er i stadig udvikling. Denne viden skal bringes i anvendelse. Flertallet er derfor enige om, at der på kort sigt skal gennemføres en fosforvidensyntese, der beskriver fosfor som naturressource, landbrugets anvendelse samt udledning af fosfor samt miljøpåvirkninger forbundet hermed. Syntesen skal fokusere på erhvervets muligheder for at optimere fodringen af husdyr, så fosforudledningen begrænses. Desuden skal syntesen indeholde en teknologiliste, der beskriver muligheder og potentialer for udvinding og recirkulation af fosfor, mhp. at fosforoverskuddet i dele af området kan ændres fra en miljøudfordring til en ressource der kan udnyttesBeskrivelse

    01/01-201831/12-2018

  45. Robust and Efficient Dairy Cows

    Søren Borchersen, Gert Pedersen Aamand, Jan Lassen, Mogens Sandø Lund, Guosheng Su, Albert Johannes Buitenhuis, Peter Løvendahl, Just Jensen, Morten Kargo, Adam Christian Storm, Line Hjortø & Mogens Larsen

    Vi vil udvikle og implementere et avlsredskab der forbedrer fodereffektiviteten i danske malkekvæg. Foderudgifter udgør 70% af de variable omkostninger, og er dermed den største variable udgift for kvæglandmanden. Selv små forbedringer af fodereffektiviteten hos kvæg vil derfor have stor indflydelse på landmandens økonomi. Samtidig vil højere fodereffektivitet betyde mindre metanudledning, som vil være givtigt for miljøet. Genetisk selektion er et stærkt redskab i forhold til at forbedre kvantitative egenskaber som fx fodereffektivitet, da det er kumulativt og vedblivende. En kos gener har samme effekt hver dag og effekten nedarves til næste generation. I dette projekt vil vi udvikle og implementere et selektionsværktøj, der gør det muligt at udvælge køer, som er mere fodereffektive og miljøvenlige. Det gøres ved at anvende data fra forsøgsgårde og kommercielle gårde. Værktøjet bliver udviklet således at både information fra direkte registreringer om foderoptagelse og registreringer fra indikatoregenskaber såsom mælk, udånding, aktivitet og blod indgår som informationskilde. Samtidig udvikles nye biometriske metoder, der kan håndtere denne type data, ligesom den økonomiske værdi af egenskaben og dermed
    merudbyttet for landmanden kvantificeres. Overordnet set vil projektet bidrage til en mere ressourceeffektiv fødevaresektor, reducere udledningen af drivhusgasser, øge nordisk avls globale konkurrenceevne og manifestere dets forspring indenfor helhedsorienteret avl. Beskrivelse

    01/01-201531/12-2018

  46. Sikker overgang fra mælk til fast foder - optimal trivsel af slagtekalve

    Mogens Vestergaard, Margit Bak Jensen & Søren Krogh Jensen

    Formålet er at skabe grundlag for forbedret sundhed og produktivitet i slagtekalveproduktionen med særlig fokus på øget tilvækst og reduceret medicinforbrug.
    Effekterne vil være øget viden om, hvornår og i hvilken ’kondition’ kalvene bedst flyttes, udvikling af de bedste fravænningsstrategier, sikring af den rette forsyning af vitaminer og essentielle næringsstoffer, reduktion af medicinforbruget, og at overgangsfodringen er fremmende for slagtekalvens samlede præstationer. Beskrivelse

    01/01-201631/12-2018

  47. Søstjerner som ny kilde til marine proteiner

    Jan Værum Nørgaard

    Formålet med STARPRO er at etablere et bæredygtigt fiskeri efter søstjerner med henblik på at fremstille en 100% økologisk foderingrediens til husdyrproduktion. Projektet omfatter hele værdikæden og har som konkrete mål at udvikle rentable metoder til produktion af søstjernemel og indenfor en kort årrække etablere et fiskeri af 10.000 t søstjerner om året svarende til en produktion ca. 2.500 t søstjernemel om året. Aktiviteter i STARPRO vil være bestandsopgørelse af råvaregrundlaget, test af metoder til produktion af søstjernemel fra forbehandling til formaling af tørrede søstjerner, udvikling af foderblandinger til fjerkræ og smågrise. Forventede resultater er: 1) Økologisk foder med et højt proteinindhold, der kan forbedre dyresundheden og give dyrene en god fordøjelse af næringsstofferne. 2) Rammer for et bæredygtigt søstjerne fiskeri i Danmark. Forventede effekter af projektet er: A) Etablering af et nyt erhverv i form af fabrikation af søstjernemel. B) Øget beskæftigelse gennem etablering af et dansk søstjernefiskeri og dansk produktion af foderblandinger med søstjernemel. C) Fjernelse af næringsstoffer fra fjorde og kystnære farvande gennem fiskeri af søstjerner. D) Reduceret udledning af næringsstoffer fra økologisk dyrehold på grund af øget fodereffektivitet. E) Øget bæredygtighed og lønsomhed i muslingefiskeriet som følge af reduceret prædation på muslinger.
    Finansiering: GUDPBeskrivelse

    01/01-201530/04-2018

  48. Blå vækst - Optimering af havets afgrøder

    Jan Værum Nørgaard

    Projektet bidrager til etablering af et dansk vækstcentrum for optimeret og
    bæredygtig udnyttelse af bioressourcer fra havet og udnytte muligheder for vækst
    og jobskabelse ved at etablere et samarbejde på tværs af brancherne for fødevarer,
    biomasse og plastmaterialer. Der er fokus på at: Skabe vidensgrundlag for en optimeret produktion/indsamling af marine bioressourcer; Identificere de mest attraktive værdistrømme i samspil med relevante virksomheder; Demonstrere forretnings- og vækstmulighed.Beskrivelse

    01/10-201531/12-2017