Aarhus Universitets segl

Projekter i Husdyrernæring og fysiologi

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. GRATIS - Grønt protein til slagtegrise

  Lene Stødkilde-Jørgensen, Maria Eskildsen & Margrethe Therkildsen

  GRATIS- projektet er en add-on til projektet ENTRANCE (Eco-efficient pig production and local protein sup-ply), som har til formål at måle klimabelastningen og produktiviteten ved en total eliminering af soja fra produktionen af grisekød.

  Projektet er finansieret af Svineafgiftsfonden.Beskrivelse

  01/06-202230/06-2024

 2. Far-Vel Protein - Reduceret protein i foder skal forbedre søers faring og råmælksydelse og grisenes overlevelse

  Peter Kappel Theil, Thomas Sønderby Bruun & Jakob Christoffer Johannsen

  Formålet er at øge søernes råmælksydelse og få søerne til at farehurtigt via bedre ernæring, og derigennem forbedre pattegrisenes overlevelse. Det vil samtidigt forbedre foderudnyttelsen og reducere miljøbelastningen (N) og klima aftrykket (CO2).
  Projektet er finansieret af SvineafgiftsfondenBeskrivelse

  01/01-202231/12-2024

 3. Metanproduktion fra heste fodret med forskellige grovfoderrationer

  Anne Louise Frydendahl Hellwing, Rasmus Bovbjerg Jensen & Eric Clausen

  Forsøgets formål er undersøge forskellige fodermidlers nedbrydning og gasproduktion med en laboratoriemetode og derefter udvælge to foderrationer, hvor metanproduktionen måles på heste.

  Projektet er finansieret af HesteafgiftsfondenBeskrivelse

  01/01-202231/12-2023

 4. NøjSom - Klimaforbedringer og foderbesparelser ved optimeret fodring af drægtige søer

  Peter Kappel Theil

  Formålet er at minimere udledningen af klimagasser ved at reducere foderets proteinindhold og søernes samlede
  foderforbrug. Dette opnås ved at bestemme behovet for protein og lysin til sendrægtige søer. Resultaterne
  vil gøre det muligt at optimere foderudnyttelsen, samtidig med at væksten af de ufødte grise opretholdes og soens
  muskelvækst minimeres.

  Projektet er bevilliget af SvineafgiftsfondenBeskrivelse

  01/01-202231/12-2022

 5. On-farm monitoring of methane from dairy cows is a prerequisite for implementation of mitigation strategies on animal, farm and national level

  Mogens Sandø Lund, Goutam Sahana, Jan Lassen, Peter Lund, Hanne Bang Bligaard, Troels Kristensen, Line Hjortø, Kevin Byskov & Tavs Nyord

  Vi vil sænke metanudledningen fra mælkeproduktionen i Danmark med omkring 171.875 tons CO2 ækv i 2030 svarende til 5 % af det nuværende niveau. Udgangspunktet er udviklingen af en målemetode til individuelle, kvantitative målinger af metanudskillelsen fra malkekoen direkte i stalden. Metoden vil give præcise målinger på et meget stort antal køer i danske malkekvægsbesætninger til en lav pris. Dette giver en unik fremtidssikret dataplatform, som er udgangspunktet for de øvrige aktiviteter. Derfor kan projekt som noget helt unikt på verdensplan udvikle og implementere et avlsindeks i kvægbruget, som gør det muligt at nedbringe udledningen fra malkekvægssektoren gennem et systematisk avlsarbejde under hensyntagen til koens fysiologi og sundhed. Data fra den enkelte ko kombineret med øvrige produktionsdata fra besætningen udnyttes til af identificere yderlige virkemidler som den enkelte mælkeproducent kan implementere og få dokumenteret i bedriftens klimaregnskab. Endvidere giver disse data et grundlag for løbende at kunne inkludere bedriftsspecifikke tiltag i Danmarks afrapportering til FNs klimapanel, IPCC. Opsamling af data og udnyttelse til de beskrevne formål, kræver en multidisciplinær tilgang og et tæt samarbejde mellem partnere fra universitet og industri, hvilket kan opfyldes af projektgruppen.Beskrivelse

  01/01-202231/12-2025

 6. Reduceret metanproduktion med optimeret mælkeproduktion: Udnyttelse af samspillet mellem foderadditiver, den enkelte kos genetik og vommens mikrober

  Martin Riis Weisbjerg, Peter Lund, Anna A. Schönherz, Goutam Sahana, Samantha Joan Noel, Søren Østergaard & Lars Arne Hjort Nielsen

  Projektets overordnede formål er at anvise strategier til reduktion af metanemissionen, således at vi kan fast-holde en betydelig mælkeproduktion i Danmark og samtidigt bane vejen for en samlet reduktion på 50% i enterisk metan.

  Projektet er støttet af MælkeafgiftsfondenBeskrivelse

  01/01-202231/12-2026

 7. Tildeling af fedt til malkekøer i tidlig laktation

  Christian Friis Børsting, Saman Lashkari, Martin Riis Weisbjerg & Leslie Foldager

  Der skal gennemføres et omfattende litteratur review for at belyse effekten af forskellige fedtkilder og -mængder på produktion og sundhed hos højtydende malkekøer. Der vil være fokus på tidlig laktation.
  Projektet er finansieret af Miljøministeriet.Beskrivelse

  01/10-202130/06-2022

 8. Understanding microbiomes of the ruminant holobiont (HoloRuminant)

  Peter Lund & Samantha Joan Noel

  Horizon 2020 ProjectBeskrivelse

  01/10-202130/09-2026

 9. Udvikling af model for kvægbesætningens udledning af enterisk metan under forskellige management strategier

  Søren Østergaard, Anne Braad Kudahl, Martin Riis Weisbjerg, Jan Tind Sørensen, Vivi Mørkøre Thorup, Peter Lund, Lisbeth Mogensen, Morten Kargo & Long Chen

  En fortsat stor dansk mælkeproduktion kan være model for andre lande, hvis Danmark kan finde klimaløsninger, som dels er anvendelige i praksis, dels er effektive, både når man ser på bedriftens samlede klimagas udledning og på det økonomiske perspektiv. Den enkelte malkekvægbesætnings produktions-og managementsystem er et centralt og nødvendigt delsystem i, at kunne forstå og kvantificere den samlede danske klimabelastning for produktion af mælk og kød. Projektets hovedaktivitet er at udvikle en ny besætningsmodel til simulering af tekniske og økonomiske konsekvenser af managementtiltag til reduktion af klimaaftryk i malkekvægsbesætninger.


  Projekt finansieret af GUDPBeskrivelse

  01/07-202131/12-2024

 10. Alternative zinkkilder

  Tina Skau Nielsen & Hanne Maribo

  I dette projekt testes effekten af forskellige zinkkilder og dosering på zinkstatus, produktivitet og diarréfrekvens i et intensivt forsøg med grise, 0-3 uger efter fravænning udført på AU, Foulum. Derefter udføres en afprøvning som gennemføres som fodertest på Forsøgsstation Grønhøj eller i en afprøvningsbesætning, hvor udvalgte zinkkilder sammenlignes i forhold til daglig tilvækst (foderudnyttelse – hvis muligt) og antal diarrébehandlinger.
  Projektet er finansieret af Svineafgiftsfonden. Beskrivelse

  01/06-202131/12-2022

 11. Udvidelse af Normtal for Husdyrgødning med kulstof for at kunne modellere udledning af klimagasser fra husdyrene, stalde og lagre

  Christian Friis Børsting, Peter Lund, Martin Tang Sørensen, Jan Værum Nørgaard, Tofuko Awori Woyengo, Martin Riis Weisbjerg, Saman Lashkari, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Anders Peter S. Adamsen, Frederik Rask Dalby, Michael Jørgen Hansen, Peter Kai, Sasha D. Hafner, Henrik Bjarne Møller, Ole-Kenneth Nielsen, Mette Hjorth Mikkelsen, Rikke Albrektsen & Steen Gyldenkærne

  Målet er at lave en model, der på den enkelte kvæg- og svinebedrift kan estimere omsætningen af kulstof, samt emissioner af drivhusgasser. Det er målet at kunne estimere disse emissioner ud fra fodermængde og -sammensætning, de enkelte dyrekategoriers produktion samt emissionsfaktorer fra stalde og lagre.
  Projektet er finansieret af Landbrugsstyrelsen.Beskrivelse

  01/06-202131/12-2024

 12. Identifikation og belysning af bioaktivitet af nye forbindelser udskilt i mælk som følge af introduktion af nyt foder og/eller anti-methanogene fodertilsætningsstoffer i kost til kvæg

  Mette Olaf Nielsen, Marie Rønn, Natalja Nørskov, Stig Purup, Peter Lund, Christine Brøkner, Peter Langborg Wejse & Henrik Jørgen Andersen

  Formålet med ph.d.-projektet er at udvikle og validere (i denne ph.d.: 3-4 nye fodertilsætningsstoffer) en metodologisk tilgang til identifikation og sikkerhedsvurdering af ukendte stoffer, der potentielt kan udskilles i mælk (eller akkumuleres i kød), når nye fodertilsætningsstoffer introduceres for markant at reducere enterisk metan-emission for at være i stand til at overholde klimamål, der er defineret af EU, den danske regering samt mejeri-/ oksekødsindustrien.

  Metanreduktionseffektivitet og sikkerhed vurderet af 3-4 nye anti-methanogene fodertilsætningsstoffer, som i øjeblikket undersøges ved AU som en del af IFD-projekter: stoffet X og nordiske makroalger. 1) Validerede målrettede metoder vil blive raffineret for nøjagtigt at kvantificere stoffet X og mulige nedbrydningsprodukter i biologiske prøver (f.eks. blod, mælk og kød). 2) Umålrettede metabolomiske tilgange vil blive anvendt til at identificere hidtil ukendte stoffer udskilt i mælk, når makroalger eller stof X-baserede fodertilsætningsstoffer er inkluderet i ko-diæter.
  Projektet er finansieret af AU-Arla ph.d.-forening, GSTS og IFD.Beskrivelse

  01/05-202130/04-2024

 13. Årlig opdatering af normtal for N, P og K i husdyrgødning

  Christian Friis Børsting, Martin Tang Sørensen, Peter Lund, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Marleen Elise van der Heide, Peter Kai & Michael Jørgen Hansen

  Hvert år opdateres normtallene for husdyrgødningens indhold af N, P og K. Normtallene er baseret på gennemsnitsværdier fra praksis for fodermængde og -sammensætning, samt dyrenes produktion for en lang række kategorier af husdyr. Desuden anvendes der litteraturværdier for sammensætningen af produkter (kød fra forskellige dyrearter samt æg), mens mælkens sammensætning måles i praksis. Endvidere, anvendes litteraturværdier for emissioner fra forskellige typer af stalde og lagre.
  Projektet er finansieret af Landbrugsstyrelsen som en del af AU's Myndighedsberedskab.Beskrivelse

  01/05-202120/08-2022

 14. Metanotrofe bakterier til hæmning af metan emission fra kvæg

  Mette Olaf Nielsen, Peter Lund, Martin Riis Weisbjerg, Morten Maigaard, Ebbe Busch Larsen & Christen Sørensen

  Formålet er at afdække muligheder for at anvende metanotrofe bakterier til hæmning af metan-emission fra kvæg.
  Projektet er finansieret af Green Cow ApS.Beskrivelse

  15/04-202101/03-2022

 15. Novel triple action feed additive approach to reduce enteric methane emission from cattle by blocking the enzymatic process, draining the hydrogen substrate and suppressing methanogenic archaea (NO-METHANE)

  Mette Olaf Nielsen, Samantha Joan Noel & Peter Lund

  The project will develop and document (in vitro and in vivo tests) a novel, safe triple action feed additive for cattle, which reduces enteric methane emission without negative impacts on productivity.

  Finansieret af Innovationsfonden.Beskrivelse

  01/04-202101/04-2025

 16. Effekten af en blanding af essentielle olier på produktion, foderudnyttelse, methan emission og vom mikrobiom i malkekøer under danske forhold

  Christian Friis Børsting, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Peter Lund & Samantha Joan Noel

  Projektet skal undersøge effekten af en blanding af essentielle olier på malkekøernes produktion og foderomsætning med særlig fokus på at reducere udskillelsen af metan. Hvis dette naturprodukt har en gunstig effekt, har det den fordel, at det kan bruges i økologisk produktion.
  Projektet er finansieret af Agolin SA og Aarhus Universitet.Beskrivelse

  01/04-202131/12-2022

 17. Storskala måling af metan

  Mogens Sandø Lund, Goutam Sahana, Trine Michelle Villumsen, Peter Lund & Pourya Forooghi

  Måling af metanudledning af 5-10.000 individuelle køer mhp forbedrede bedriftsregnskaber og avl for mindre metanudledning

  Vi vil sænke metanudledningen fra mælkeproduktionen i Danmark dels gennem systematisk avl og dels gennem robuste estimater til managementmæssige og fodringsmæssige tiltag. Udgangspunktet er udviklingen af en målemetode til individuelle, kvantitative målinger af metanudskillelsen fra malkekoen direkte i stalden. Metoden vil give præcise målinger på et meget stort antal køer i danske malkekvægsbesætninger til en lav pris. Dette giver en unik fremtidssikret dataplatform, som er udgangspunktet for de øvrige aktiviteter. Derfor kan projektet som noget helt unikt på verdensplan udvikle og implementere et avlsindeks i kvægbruget, som gør det muligt at nedbringe metanudledningen fra malkekvægssektoren gennem et systematisk avlsarbejde under hensyntagen til koens fysiologi og sundhed. Derudover vil projektet generere data og estimere metanudledning af effekter der vil forbedre bedriftsregnskaber og modellering. Beskrivelse

  01/04-202131/12-2023

 18. PIGWEB

  Jan Værum Nørgaard, Mette S Herskin, Samantha Joan Noel, Lene Juul Pedersen & Leslie Foldager

  An infrastructure for experimental research for sustainable pig production
  Funded by EU Horizon 2020 Beskrivelse

  01/03-202128/02-2026

 19. Cattle Feed in Take - CFIT

  Martin Riis Weisbjerg, Søren Østergaard, Troels Kristensen, Jan Lassen, Peter Løvendahl, Jørgen Rind Thomasen, Lars Arne Hjort Nielsen, Anders Fogh & Samantha Joan Noel

  This project will generate new data for individual cow feed intake. This will be a game changer in dairy cattleproduction going from optimization of management on herd level to optimization for the individual cow.


  Projektet er finansieret af InnovationsfondenBeskrivelse

  01/02-202131/01-2024

 20. Bæredygtig slagtekalveproduktion nu

  Mogens Vestergaard, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Margit Bak Jensen, Lisbeth Mogensen & Per Spleth

  Projektets formål er at give grundlag for en bæredygtig slagtekalvefodring, så slagtekalveproducenterne kan fodre på en måde, der giver sund vom, god velfærd, billig fodring, lavt klimaaftryk, høj tilvækst og god økonomi.

  Målet er at fastlægge konsekvenserne af en øget andel grovfoder i foderrationen til slagtekalve i form af øget brug af lokalproduceret foder som græsmarksbaseret foder og gode biprodukter på kalvenes tilvækst, foderudnyttelse, sundhed, ædeadfærd, slagtekvalitet, produktionens klimaaftryk og samlede produktionsøkonomi. Beskrivelse

  01/01-202131/12-2021

 21. Høj kvælstofudnyttelse ved fasefodring med protein

  Mogens Larsen, Martin Riis Weisbjerg, Martin Tang Sørensen & Peter Lund

  Formålet er at skabe vidensgrundlag for at fordele en given proteinmængde optimalt gennem laktationsperio-den samt at demonstrere fasefodring med protein i forskellige staldtyper. Samlet er det formålet at øge kvælstofudnyttelsen hos malkekøer til gavn for ressourceudnyttelse, økonomi, vandmiljø og klima.

  Dette projekt har som grundidé, at der kan opnås betydelige positive effekter på malkekøernes mælkepro-duktion og kvælstofudnyttelse ved at fasefodre med protein gennem laktationsperioden. På nuværende tids-punkt mangler der viden om hvor lang tid den højere ydelse vedholder efter ophør af ekstra proteintildeling samt hvilken effekt fasefodring har på kvælstof- og foderudnyttelse i laktationsperioden. Yderligere mangler der viden om hvorvidt en meget kort tildeling af ekstra protein, f.eks. 700 g/dag i 3 eller 7 dage efter kælv-ning, giver den ønskede virkning på ydelse i tidlig laktation. Kort tildeling er relevant i besætninger der ikke har automatisk kraftfodertildeling.

  Aktiviteterne er organiseret i arbejdspakke 1 og 2 i regi af hhv. AU-Foulum og SEGES-Kvæg. Arbejdspakke 1 har aktiviteter der skaber vidensgrundlag for at fordele en given proteinmængde optimalt gennem laktations-perioden. Arbejdspakke 2 har aktiviteter der demonstrerer fasefodring med protein i forskellige staldtyper.

  Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden.Beskrivelse

  01/01-202131/12-2024

 22. Reduktion af drøvtyggermetanemission ved inaktivering af metanogene arkæer med virus

  Mette Olaf Nielsen & Dennis Sandris Nielsen

  Formål: at reducere metan-emission fra kvæg ved at inaktivere metanogene arkæer med virus.
  Projektet er finansieret af FTP.Beskrivelse

  01/01-202131/12-2023

 23. SeaBioAct

  Natalja Nørskov, Mette Olaf Nielsen & Annette Bruhn

  Udledning af drivhusgasser som metan og CO2 er et stadigt stigende problem, idet det bidrager til global opvarmning, og løsninger til at mindske drivhusgasudledning er essentielle. Det blev opdaget at tangart, Asparagopsis taxiformis, når det blev fodret til køer I små mængder blokkerer for metan dannelsen. De Nordiske tangarter som (Saccharina latissima, Ascophyllum nodosum, Alaria esculenta) kan også reducere metan dannelsen i in vitro systemet. De bioaktive komponenter er stadig ukendte men de kan have en stor potentiale for kvæg industrien i Denmark og i helle verden.
  Projektet er finansieret af AU Forsknings Fond.Beskrivelse

  01/01-202131/12-2023

 24. UV kombilys i staldmiljø - virkning og effekt (UVIBA)

  Nuria Canibe, Ricarda Margarete Engberg, Søren Krogh Jensen, Jaap Boes, Torben Olesen, Ole Juul Svendsen, Michael Linde Jakobsen & John Elmerdahl Olsen

  Formålet med UVIBA er at reducere brugen af antibiotika og øge grises
  velfærd gennem anvendelse af kombilys, Direct Intelligent Light (DIL),
  som udvikles og afprøves i projektet.

  Det forventes, at inaktiveringen med DIL reducerer det mikrobielle smittetryk og dermed sygdomsforekomsten i svinestalden, hvilket mindsker brugen af antibiotika og udviklingen af mikrobiel resistens.

  Projekt bevilliget af GUDPBeskrivelse

  01/01-202130/06-2024

 25. Biochar produced from bio-refined grass clover pulp for feed and technical purposes

  Andrej Saner

  The objective of this PhD project is to support a sustainable production of protein feed from grass by Green Protein Plant. The grass protein production is challenged in order to make a truly sustainable business case. Adding pyrolysis technology will result in production of both renewable energy and biochar. The produced energy will be integrated with the protein separation process and cover the internal energy demand of Green Protein plant. This will make the production independent of fossil energy and reduce the energy costs. The biochar, which is expected to be low in ash and thus of high quality, has potential high value market applications as toxin binder in the feed industry and as pollutant remover. Adding an extra high value product to the green biorefinery concept as well as reducing dependence on fossil energy will improve the economics and sustainability of green protein production and make it a viable business case.Beskrivelse

  01/11-202031/10-2023

 26. Matrix structure and fiber degradation in the common cereal grains used in pigs' diet

  Harriet Karimi Njeru

  Use of fiber degrading enzymes to improve the nutrient utilization in cereal grains (maize, wheat, rye barley and oats) using invitro digestion studyBeskrivelse

  01/09-202020/08-2022

 27. Omlægning til bæredygtig plantebeskyttelse: En global tilgang

  Martin Tang Sørensen, Ole Hojberg, Lis Wollesen de Jonge, Trine Norgaard & Vivi Schlünssen

  I SPRINT er det formålet at udvikle, teste og levere en model (et redskab til risikovurdering), som kan komme med præcise informationer om effekter af plantebeskyttelsesmidler på økosystemer, planter, dyr og mennesker. Der vil blive fokuseret på robusthed, produktivitet og sundhedstilstand.
  Modellen vil bygge på data fra såvel forsøg som fra konventionelle og økologiske landbrug primært spredt ud over EU.
  Projektet er finansieret af EU-midler.Beskrivelse

  01/09-202031/08-2025

 28. Flycloud - digitalisering af insektproduktion

  Jan Værum Nørgaard, Ida Elisabeth Berggreen, Janne Møller Poulsen, Jane Lind, Carsten Lind, Johan Egsgaard, Emil Jakobsen & Jens Toppenberg

  Formålet med projektet er, at lave et digitalt værktøj (Flycloud) som skal indsamle data i realtid fra en industriel produktion af den sorte soldaterflue. Disse data skal organiseres og visualiseres, for at tydeliggøre den aktuelle produktionseffektiviteten for medarbejderne. Det digitale værktøj vil sammenkoble udledte gasemissioner og produktionsparametre til KPI’er (key performance indicators) som fx larve vækst, foderudnyttelse og udledning af drivhusgasser.

  Første opgave (WP1) er at identificere de vigtigste produktion og miljømæssige KPI’er. Næste mål (WP2 – forskningsdelen) er at koble data på CO2, NH3 og O2 med foderudnyttelse og vækst af larverne. Næste mål (WP3) er at udvikle og teste Flycloud ved at udvælge og validere sensorer og udvikle software og algoritmer. Til slut (WP4) vil værktøjet blive testet og optimeret i produktionen hos Enorm Biofactory A/S.

  De forsøg der laves i projektet på fordøjelse, metabolisme og emissioner hos den sorte soldaterflue larve, vil vise forholdet mellem nogle KPI’er fx emission af gasser vs fodersammensætningen vs foderudnyttelsen. Resultaterne vil fortælle hvordan larverne udnytter forskellige ernæringskilder i foderet, og gøre det muligt at tilpasse foderet hvis afvigende data, der kan skyldes foderet, vises på Flycloud. Dette vil gøre det muligt at opnå samme produktions standarder i hver batch.
  Projektet er finansieret af GUDP.
  Beskrivelse

  01/08-202031/12-2023

 29. Bioraffineret tang – Bæredygtig proteinkilde til funktionelle fødevarer (SeaSus-protein)

  Trine Kastrup Dalsgaard, Annette Bruhn, Søren Krogh Jensen, Marianne Thomsen, Marianne Hammershøj, Louise Juul Pedersen & Line Ahm Mielby

  Målet med SeaSus-protein er at udvikle 2-3 funktionelle proteinprodukter fra dansk tang ved at 1) teste effekten af bioraffinering (fermentering, ekstraktion og tørring) på kvaliteten af proteinprodukter fra fire nordiske tangarter: søsalat, sukkertang, vingetang og søl, samt 2) optimere metode(r) til ekstraktion af protein fra disse. Projektet vil klarlægge hvilke tangarter og bioraffineringsmetoder, der er mest optimale med hensyn til højt proteinudbytte, smag, fødevarefunktionelle egenskaber, proteinkvalitet og fordøjelighed. De mest lovende produkter vil blive testet i ost, både som smagsgiver (reduktion af salt, positiv på sundhed) og som erstatning for mælkeprotein (positiv på klima) samt i et farsprodukt. Da søsalatprotein er et nyt produkt på markedet og masseforekomster af søsalat skaber problemer i danske fjorde, vil projektet udvikle og demonstrere skånsom høst af søsalat i stor skala.

  Projektperiode: 01.04.2020-30.03.2023

  Finansiering: GUDPBeskrivelse

  01/04-202030/03-2023

 30. Konservering af grovfoder for god proteinkvalitet

  Marianne Johansen, Martin Riis Weisbjerg & Egil Prestløkken

  The project EngProt addresses the challenge of increasing the proportion of domestic and human-inedible protein sources in Norwegian ruminant diets. Presently, silages contribute the major part of the crude protein fraction, but their direct and indirect supply of amino acids that can be absorbed in the small intestine (AAT) is very variable. Cost-efficient measures in forage production that sustain a high silage AAT value will be sought developed in the project, and the basic idea is that highly controlled, restricted fermentation during preservation has a considerable potential in this regard. Previous research has confirmed that crop wilting and/or application of acid additives and salts restrict fermentation and preserve water soluble carbohydrates, prevent proteolysis and improve silage AAT. There are indications that both the fraction of rumen undegraded protein and microbial protein synthesis are affected in situ, but positive responses in milk production remain to be validated. These relationships will be investigated in digesta flow studies and production experiments with high yielding cows. Preservation experiments at laboratory scale will be conducted in order to define targeted fermentation patterns for different crops and to find the best options for controlling fermentation. The findings from the experiments will lastly be inputs to feed optimizing models prescribing diets at differing milk yields and then further analysed in a bio-economic linear
  programming model that establishes optimal farming systems and economic rewards of different silage productions regimes. The model also produces outputs that enable an investigation of constraints and environmental consequences of improved silage protein value in the Norwegian dairy milk production sector.
  The project is funded by the The Research Council of Norway.Beskrivelse

  01/04-202031/03-2024

 31. Metanproduktion fra foderets gavnlige fibre skal ske i gylle til biogas og ikke i grisen

  Jan Værum Nørgaard, Elvira Sattarova & Henry Jørgensen

  Dansk griseproduktion er udsat for kritik af dens indvirkning på klima, fordi dyrene og gødningshåndteringen udleder metan. Projektet har som målsætning at kortlægge, om valg af råvarer med forskellige fibertyper til slagtesvin og drægtige søer kan optimeres for at reducere metanudledning fra griseproduktionen. Valg af råvarer med højt indhold af uopløselige fibre kan forhåbentlig give en betydelig reduktion i metanudledning fra grisen sammenlignet med råvarer med højt indhold af opløselige fibre, samtidig med at metanproduktion fra gylle til biogas øges.
  Projektet finansieres af Svineafgiftsfonden. Beskrivelse

  01/04-202031/12-2020

 32. Fordøjelighed og kvalitet af grøn protein til grise

  Søren Krogh Jensen, Lene Stødkilde-Jørgensen, Helle Nygaard Lærke, Anne Krog Ingerslev & Morten Ambye-Jensen

  Formålet er at optimere bioraffineringsprocessen og fordøjeligheden af proteinet, da det er en forudsætning for at græsmarksprotein på sigt kan erstatte soyaprotein på en bæredygtig måde. Målet er at få 50 % af plantens protein i proteinfraktionen og at opnå en ileal fordøjelighed af proteinet på >80 %. Der vil blive fokuseret på procestiltag, der vil nedbringe uønskede krydsbindinger mellem protein og fiber initieret af endogen enzymaktivitet, samt tiltag, der vil mindske den autolytiske proteinnedbrydning, som sker igennem processeringen. Der vil blive fokuseret på valg af biomasseafgrøde, processeringstidens betydning samt forbedret separationen af fiber og protein ved introduktion af ekstra separationstrin af juicen i form af cen-trifugering og membranfiltrering, for at opnå et proteinprodukt med et højere proteinindhold og et lavere fiberindhold. Fordøjeligheden af proteinfraktionerne vil blive evalueret i fordøjelighedsforsøg med ileumfi-stulerede grise med 6-7 produkter (rødkløverprotein, lucerneprotein, samt hvidkløver/rajgræsblanding med varierende protein-fiberforhold), og holdt mod en kontrol med soyaskrå. Bestemmelse af EFOSi for foder-blandingerne vil blive udført med henblik på at sammenligne de fundne EFOSi-resultater med den tilsynela-dende ileale fordøjelighed af organisk stof. Optimering af bioraffineringskonceptet kan forbedre proteinind-hold og -udbytte i de grønne proteinprodukter med 20-25 % i forhold til nuværende udbytter. Tilsvarende forventes det at fordøjeligheden af optimalt processeret græsmarksproteinprodukter kan forbedres med 10-15 % til fordøjelighed på >80%. En succesfuld implementering af grøn bioraffinering vil potentielt øge den miljø- og klimamæssige bæredygtighed i svineproduktionen ved mindsket behov for import af protein, høje-re andel af græsmarksafgrøder i sædskiftet, reduceret N-udvaskning, mindsket pesticidbehov og øget kul-stoflagring i jorden.
  Projektet er finansieret af Svineafgiftsfonden.Beskrivelse

  01/03-202031/12-2020

 33. Cattle Feed InTake - CFIT

  Jan Lassen, Peter Løvendahl & Goutam Sahana

  Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG) ved Aarhus Universitet i Foulum er den primære forskningsdeltager I CFIT-projektet med i alt 43 månedsværk for seniorforskere og 110 månedsværk for postdocs i projektplanlægningen. QGGs forskning skal udvikle de statistiske modeler, der skal analysere 3D billeddata så man kan forudsigefodereffektivitet, negativ energibalance, vanførhed og tidlig advarsel om syge dyr. I samarbejde med SEGES skal QGG udvikle genomiske evalueringsmodeller for CFIT træk, og i samarbejde med ANIS skal QGG evaluere CFIT-trækkenes økonomi i avlsmålet.Beskrivelse

  01/02-202031/01-2024

 34. Bæredygtige fibre fra biomasse produceret på kulstofrige og våde lavbundsjorde

  Helle Nygaard Lærke, Lene Stødkilde-Jørgensen, Elsebeth Lyng Pedersen, Anette Møjbæk Pedersen, Stina Greis Handberg, Poul Erik Lærke & Claudia Nielsen

  Projektets formål er at reducere landbrugets miljø- og klimabelastning ved at skabe et økonomiske grundlag for at stoppe dræning af de kulstofrige lavbundsjorde. Projektets mål er
  - at opnå mere viden om optimal etablering og drift af alternative afgrøder, der trives ved høj vandstand på våde lavbundsarealer
  - at karakterisere den fiberfraktion, der er et restprodukt når bladprotein udvindes ved bioraffinering af de alternative afgrøder
  - at undersøge hvordan fibersammensætningen afhænger af afgrødernes næringsstofforsyning, høsttidspunkt og høstfrekvens.
  Projektet er finansieret af Gluds Legat.
  Beskrivelse

  01/01-202031/12-2021

 35. Diversificering af råvaregrundlaget for Kystfiskeriet i Bælthavet, gennem udnyttelse af discardfisk fra kystfiskeri til højværdifoder til Zoologiske haver, akvarier og kæledyr

  Søren Krogh Jensen & Anne Krog Ingerslev

  Formålet er at diversificere fiskeriet i Bælthavet gennem anvendelse af discardfisk til højværdifoder til zoologiske haver, kæledyr og akvarier. Det drejer sig bl.a. om små sild og små bundgarnsmakrel; men også om ålekvabber, kutling og andre arter som pt er uden kommerciel interesse.
  Det sekundære formål er at skabe økonomiske incitamenter for fiskerne til at overholde discardforbudet.
  Projektet omfatter kortlægning af hvilke discardfisk der fanges og i hvilke mængder. Bestemme næringsstofsammensætning og næringsværdi af såvel fedt, protein og mineraler, samt at sælge prøvepartier til målgrupperne med henblik på at ende i en egentlig udvikling af salget.
  Projektet skal vise at der kan skabes økonomisk bæredygtighed i fiskeriet i den vestlige Østersø som pt er hårdt ramt af restriktioner i torskefiskeriet og i ålefiskeriet ved at fiskeriet(anvendelsen) diversificeres.


  Projektet er finansieret af: European Maritime and Fisheries Fund og Fiskeristyrelsen.Beskrivelse

  01/01-202031/12-2021

 36. Foderværdi og optimalt høsttidspunkt af forskellige græsarter

  Marianne Johansen, Martin Riis Weisbjerg & Nikolaj Peder Hansen

  Projektets formål er at generere viden om næringsstofværdien i forskellige arter af fodergræsser.

  Projektet vil bidrage med viden om det optimale slæt-tidspunkt for hver græsart i forhold til udbytte, foderværdi og næringsstofindhold. Denne viden skal anvendes til at optimere sammensætningen og høsttidspunktet af nye græsblandinger.


  Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug

  Beskrivelse

  01/01-202031/12-2023

 37. Fodring og fænotype af den klimaeffektive malkeko

  Peter Lund, Martin Riis Weisbjerg, Ole Hojberg, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Maria Holst Kjeldsen, Troels Kristensen, Samantha Joan Noel & Christian Friis Børsting

  Vi vil dels validere eksisterende tilsætningsstoffer og dels i samarbejde med industrien starte udviklingen af nye sikre tilsætningsstoffer, som på sigt kan sikre en markant reduktion i metan uden at dyrets sundhed og mælkens kvalitet kompromitteres.

  I projektet vil vi fastlægge fænotypen for den effektive malkeko således at dette kan indgå i fremtidens avlsmål. Udbredelse af nye virkemidler er helt afhængig af muligheden for implementering på den enkelte bedrift. Vi vil udvikle redskaber til dokumentation af den reelle produktion af enterisk metan på en kvægbedrift.

  Bevillingsgiver: Landbrugsstyrelsen
  Beskrivelse

  01/01-202031/12-2022

 38. Grass Biochar – energi fra pressepulp fra græsproteinproduktion til drift af raffineringsprocessen og produktion af værdifuldt biokul

  Søren Krogh Jensen, Lene Stødkilde-Jørgensen, Morten Ambye-Jensen & Aidan Mark Smith

  Formålet med Grass Biochar-projektet er at anvende en kombineret DampTørrings- og Pyrolyseproces (DTP) til at producere grøn varmeenergi til at drive bio-raffineringsprocessen og samtidig producere Biochar af fiberfraktionen fra græsproteinproduktion.
  Dermed kan to barrierer for en udbredelse af ”grøn protein” overvindes:
  - at processen kræver store mængder energi, som bør være grøn, hvis produktionen skal være klimamæssigt bæredygtig
  - at der skal skabes høj værdi af alle fraktioner, hvis den skal være økonomisk bæredygtig. De fraktioner af pressepulpen, der ikke egner sig til kvægensilage eller biogasproduktion, såsom sent udviklede græsslet med højt ligninindhold, samt græsser fra overdrev og enge, som kun høstes en til to gange om året, egner sig til gengæld fortrinligt til energi- og biocharproduktion vha. DTP processen.
  Det integrerede anlæg skal bidrage til at gøre græsproteinproduktion fleksibel at implementere iht. lokale forhold og fuldt bæredygtig, både miljømæssigt og økonomisk, hvilket kan skabe gennembruddet for den i Danmark og udlandet.
  Projektet er finansieret af GUDP.Beskrivelse

  01/01-202031/12-2022

 39. Grise uden antibiotika: En grisemodel for colitis-complex diarre med fokus på mikrobiel fermentering i tyktarmen

  Tina Skau Nielsen, Ole Hojberg & Charlotte Lauridsen

  Brug af antibiotika til produktionsdyr er et problem på verdensplan på grund af risikoen for udvikling af antibiotika-resistente bakterier, som kan gøre det vanskeligere at behandle infektioner hos mennesker.

  I svineproduktionen bruges en stor andel antibiotika på at behandle diarré hos fravænnede grise, som typisk opstår i to faser. Anden fase af diarré observeres hos lidt ældre og tungere grise som kræver større mængder antibiotika, og den er ofte relateret til en betændelsestilstand i tyktarmen (colitis). Colitis diarré skyldes infektion og/eller fodringsbetingede faktorer og kaldes også colitis-complex diarré (CCD).

  Hvis behovet for antibiotika til fravænnede grise skal reduceres, er der et stort behov for en dybere forståelse af det mikrobielle forgæringsmønster af kulhydrat og protein i tyktarmen i relation til udvikling af CCD og hvordan foderets sammensætning kan påvirke mønsteret.

  I projektet vil vi karakterisere den mikrobielle sammensætning og forgæringsmønstret i afføring hos grise med og uden CCD og bl.a. bruge den viden til at etablere en ny sygdomsmodel for CDD i grise.

  Derefter vil vi bruge modellen til at undersøge om tilsætning af høj-amylose majsstivelse (HAMS) med et højt indhold af kost-fiberen resistent stivelse og HAMS hvorpå den kortkædede fedtsyre butyrat er påsat (butyryleret HAMS) i foderet kan forebygge eller reducere CCD.

  Finansiering: Det Frie Forskningsråd/Teknik og ProduktionBeskrivelse

  01/01-202031/12-2022

 40. Max 17 % råprotein i køernes foderration

  Marianne Johansen, Peter Lund & Dorte Niss Brask-Pedersen

  Projektets formål er at reducere køernes kvælstofudskillelse og øge restbeløbet pr. kg mælk ved at reducere proteintildelingen i køernes foderration uden samtidig reduktion i mælkeydelsen. Det søges opnået dels på kort sigt ved at reducere proteintildelingen i køernes foderration i besætninger, der fodrer med mere end 17 pct. råprotein i foderrationen, og dels på længere sigt ved at fremavle mere kvælstofeffektive malkekøer og ved dermed at kunne sænke proteinnormerne.
  Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden.Beskrivelse

  01/01-202031/12-2021

 41. Værdiskabelse med græsprotein

  Lene Stødkilde-Jørgensen & Søren Krogh Jensen

  Projektet vil fremme kommercialiseringen af græsprotein gennem optimering af nøgleelementer i produktionen samt produktion af højværdiprodukter til styrkelse af produktionsøkonomien.
  De bedste sorter af græs og kløver til produktion af græsprotein vil blive identificeret gennem en omfattende screening og bestemmelse af
  proteinudbytte og værdi af fiberrest til biogasproduktion. Der vil blive udviklet høstmaskiner, der på optimal vis høster græsset,så proteinindholdet bevares og kvaliteten holdes i top.
  Tilsvarende afdækkes hvilken neddelingsteknik, der sikrer en effektiv udvindingsproces på bioraffinaderiet.
  Der bliver ekstraheret tanniner fra græsmaterialet, for at afdække om der kan produceres et højværdiprodukt i form af tanninholdigt fodertilskud, der kan mindske husdyrenes infektioner med indvoldsorm.
  Det vil have stor værdi især for dyr på friland.
  Projektet vil også dokumentere Product Environmental Footprint (PEF) for foder med græsprotein, hvilket forventes at kunne medføre en merpris for græsproteinfoderet.
  Projektet er finansieret af GUDP.Beskrivelse

  01/01-202031/12-2023

 42. Strategier for produktion af græsensilage som reducerer enterisk metan emission fra drøvtyggere

  Peter Lund

  I dette projekt vil vi udvikle strategier inden for produktion af græsensilage, der mindsker emission af enterisk metan (CH4) fra drøvtyggere. På verdensplan er enterisk CH4 en betydelig bidragsyder til drivhusgasudledningen (GHG), og den tegner sig for næsten halvdelen af de samlede drivhusgasemissioner fra norsk landbrug.

  Græsensilage er det dominerende konserverede foder i drøvtyggers foderrationer i Norge, og den praksis der anvendes til produktion af græsensilage er meget forskelligartet, hvilket resulterer i stor variation i egenskaber såsom kemisk sammensætning og næringsværdi og dermed indflydelse på enterisk CH4-emission.

  Projektet vil identificere måder at producere græsensilage på der minimerer enterisk CH4-emission, hvilket er vigtigt for at reducere drivhusgasemissioner fra norsk landbrug.

  Bevillingsgiver: Norwegian Research CouncilBeskrivelse

  01/08-201931/07-2023

 43. SUPIAF - Bæredygtig protein ingrediens som dyrefoder - GUDP projekt

  Mette Olaf Nielsen, Jan Værum Nørgaard, Ivan Lund, Jørgen Holm, Vegard Denstadli, Arne Ringsing, Ina Karlshøj, Michael Jensen & Eleni Nitojou

  Uniprotein er en miljøvenlig bakteriel proteinkilde baseret på
  fermentering af naturgas. Uniprotein har et protein- og olieindhold
  svarende til fiskemel og besidder andre mulige funktionelle
  næringsstoffer. Proteinets høje indhold af zink har i pilotforsøg vist en
  gavnlig effekt på diarre hos smågrise, og en mulig gavnlig virkning på
  tarmpassagehastighed og næringsoptag hos laksefisk pga. indholdet
  af nukleinsyrer og fosforlipider. Proteinet er godkendt i EU som
  foderingrediens og den patenterede fremstillingsproces er indenfor de
  sidste år modnet og opskaleret til mulig kommercialisering. Formålet
  med projektet er at videreudvikle bakterielt proteins potentiale i foder til
  smågrise og opdrætsfisk. Produktet vil blive optimeret i forhold til
  næringsstofbehovet hos ovennævnte opdrætsarter, så det fremadrettet
  kan indgå i foderfirmaers foderblandinger som en bæredygtig
  proteiningrediens eller et funktionelt additiv. Uniprotein vil blive testet
  ved forskellige inklusionsniveauer i foder for funktionel respons,
  fordøjelighed og indvirkning på foderets fysiske egenskaber og
  kvaliteten af foderet. Produktet kan bidrage til en øget tilvækst i
  akvakultur og svineproduktion via bedre foderudnyttelse og sundhed,
  mindsket CO2 aftryk for produktion af foder til husdyr, minimere
  anvendelse af animalske overudnyttede og begrænsede proteinkilder
  (eks. fiskemel), diversificere sortimentet hos foderfirmaer, øge
  indtjeningen samt bidrage til øget sundhed i såvel produktions- og
  aftagerled.


  Bevillingsgiver: GUDPBeskrivelse

  01/07-201930/06-2022

 44. Optimal udnyttelse af bioraffineret pulp fra grøn biomasse til kvægfoder

  Søren Krogh Jensen, Martin Riis Weisbjerg & Nikolaj Peder Hansen

  Udviklingen af bioøkonomien i Danmark oplever en stadig stigende interesse, både af hensyn til klima og miljø. Det forventes, at en stor del af den protein, der skal til at erstatte import af fx sojaprotein, vil komme fra græs, kløver og lucerne. Disse afgrøder indeholder store mængder værdifuldt protein og det totale proteinudbytte fra græsmarksafgrøder ligger for nuværende på 2500 kg/ha/år, men udbytter på op til 4000 kg/ha/år er målt. Igennem bioraffinering kan en væsentlig del af det lettilgængelige protein ekstraheres og adskilles fra fiberdelen (pulpen) og anvendes som foder til enmavede dyr, mens pulpen har stort potentiale som grovfoder til kvæg. Den mekaniske findeling af materialet forventes at give bedre adgang for vommens mikroorganismer til at nedbryde fibrene og dermed øge fordøjelsen. Ekstraktionen af de lettilgængelige proteiner fra græs betyder endvidere, at en mindre andel af proteinet nedbrydes og omsættes i vommen. Projektet undersøger udnyttelse af protein i forhold til mælkeproduktionen og effekten på udledning af klimagasser.
  Projektet er finansieret af Hofmansgave.Beskrivelse

  22/02-201931/12-2020

 45. Fødevareingredienser fra grøn bioraffinering

  Søren Krogh Jensen, Lene Stødkilde-Jørgensen & Anne Braad Kudahl

  Fødevarer med græsprotein er endnu ikke på markedet, men spås et stort potentiale.
  I projektet påtænkes der at lave kosttilskud, færdige produkter så som proteindrikke, barer, samt veganer-postejer, -pølser og -færdigretter.
  Projektet er finansieret af Region Midtjylland.Beskrivelse

  01/02-201930/09-2020