Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projekter i Husdyrernæring og fysiologi

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Matrix structure and fiber degradation in the common cereal grains used in pigs' diet

  Harriet Karimi Njeru

  Use of fiber degrading enzymes to improve the nutrient utilization in cereal grains (maize, wheat, rye barley and oats) using invitro digestion studyBeskrivelse

  01/09-202009/12-2021

 2. Understanding microbiomes of the ruminant holobiont (HoloRuminant)

  Peter Lund & Samantha Joan Noel

  Horizon 2020 ProjectBeskrivelse

  01/10-202130/09-2026

 3. PIGWEB

  Jan Værum Nørgaard, Mette S Herskin, Samantha Joan Noel, Lene Juul Pedersen & Leslie Foldager

  An infrastructure for experimental research for sustainable pig production
  Funded by EU Horizon 2020 Beskrivelse

  01/03-202128/02-2026

 4. On-farm monitoring of methane from dairy cows is a prerequisite for implementation of mitigation strategies on animal, farm and national level

  Mogens Sandø Lund, Goutam Sahana, Jan Lassen, Peter Lund, Hanne Bang Bligaard, Troels Kristensen, Line Hjortø, Kevin Byskov & Tavs Nyord

  Vi vil sænke metanudledningen fra mælkeproduktionen i Danmark med omkring 171.875 tons CO2 ækv i 2030 svarende til 5 % af det nuværende niveau. Udgangspunktet er udviklingen af en målemetode til individuelle, kvantitative målinger af metanudskillelsen fra malkekoen direkte i stalden. Metoden vil give præcise målinger på et meget stort antal køer i danske malkekvægsbesætninger til en lav pris. Dette giver en unik fremtidssikret dataplatform, som er udgangspunktet for de øvrige aktiviteter. Derfor kan projekt som noget helt unikt på verdensplan udvikle og implementere et avlsindeks i kvægbruget, som gør det muligt at nedbringe udledningen fra malkekvægssektoren gennem et systematisk avlsarbejde under hensyntagen til koens fysiologi og sundhed. Data fra den enkelte ko kombineret med øvrige produktionsdata fra besætningen udnyttes til af identificere yderlige virkemidler som den enkelte mælkeproducent kan implementere og få dokumenteret i bedriftens klimaregnskab. Endvidere giver disse data et grundlag for løbende at kunne inkludere bedriftsspecifikke tiltag i Danmarks afrapportering til FNs klimapanel, IPCC. Opsamling af data og udnyttelse til de beskrevne formål, kræver en multidisciplinær tilgang og et tæt samarbejde mellem partnere fra universitet og industri, hvilket kan opfyldes af projektgruppen.Beskrivelse

  01/01-202231/12-2025

 5. Omlægning til bæredygtig plantebeskyttelse: En global tilgang

  Martin Tang Sørensen, Ole Hojberg, Lis Wollesen de Jonge, Trine Norgaard & Vivi Schlünssen

  I SPRINT er det formålet at udvikle, teste og levere en model (et redskab til risikovurdering), som kan komme med præcise informationer om effekter af plantebeskyttelsesmidler på økosystemer, planter, dyr og mennesker. Der vil blive fokuseret på robusthed, produktivitet og sundhedstilstand.
  Modellen vil bygge på data fra såvel forsøg som fra konventionelle og økologiske landbrug primært spredt ud over EU.
  Projektet er finansieret af EU-midler.Beskrivelse

  01/09-202031/08-2025

 6. Novel triple action feed additive approach to reduce enteric methane emission from cattle by blocking the enzymatic process, draining the hydrogen substrate and suppressing methanogenic archaea (NO-METHANE)

  Mette Olaf Nielsen, Samantha Joan Noel & Peter Lund

  The project will develop and document (in vitro and in vivo tests) a novel, safe triple action feed additive for cattle, which reduces enteric methane emission without negative impacts on productivity.

  Finansieret af Innovationsfonden.Beskrivelse

  01/04-202101/04-2025

 7. Høj kvælstofudnyttelse ved fasefodring med protein

  Mogens Larsen, Martin Riis Weisbjerg, Martin Tang Sørensen & Peter Lund

  Formålet er at skabe vidensgrundlag for at fordele en given proteinmængde optimalt gennem laktationsperio-den samt at demonstrere fasefodring med protein i forskellige staldtyper. Samlet er det formålet at øge kvælstofudnyttelsen hos malkekøer til gavn for ressourceudnyttelse, økonomi, vandmiljø og klima.

  Dette projekt har som grundidé, at der kan opnås betydelige positive effekter på malkekøernes mælkepro-duktion og kvælstofudnyttelse ved at fasefodre med protein gennem laktationsperioden. På nuværende tids-punkt mangler der viden om hvor lang tid den højere ydelse vedholder efter ophør af ekstra proteintildeling samt hvilken effekt fasefodring har på kvælstof- og foderudnyttelse i laktationsperioden. Yderligere mangler der viden om hvorvidt en meget kort tildeling af ekstra protein, f.eks. 700 g/dag i 3 eller 7 dage efter kælv-ning, giver den ønskede virkning på ydelse i tidlig laktation. Kort tildeling er relevant i besætninger der ikke har automatisk kraftfodertildeling.

  Aktiviteterne er organiseret i arbejdspakke 1 og 2 i regi af hhv. AU-Foulum og SEGES-Kvæg. Arbejdspakke 1 har aktiviteter der skaber vidensgrundlag for at fordele en given proteinmængde optimalt gennem laktations-perioden. Arbejdspakke 2 har aktiviteter der demonstrerer fasefodring med protein i forskellige staldtyper.

  Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden.Beskrivelse

  01/01-202131/12-2024

 8. Udvikling af model for kvægbesætningens udledning af enterisk metan under forskellige management strategier

  Søren Østergaard, Anne Braad Kudahl, Martin Riis Weisbjerg, Jan Tind Sørensen, Vivi Mørkøre Thorup, Peter Lund, Lisbeth Mogensen & Morten Kargo

  En fortsat stor dansk mælkeproduktion kan være model for andre lande, hvis Danmark kan finde klimaløsninger, som dels er anvendelige i praksis, dels er effektive, både når man ser på bedriftens samlede klimagas udledning og på det økonomiske perspektiv. Den enkelte malkekvægbesætnings produktions-og managementsystem er et centralt og nødvendigt delsystem i, at kunne forstå og kvantificere den samlede danske klimabelastning for produktion af mælk og kød. Projektets hovedaktivitet er at udvikle en ny besætningsmodel til simulering af tekniske og økonomiske konsekvenser af managementtiltag til reduktion af klimaaftryk i malkekvægsbesætninger.


  Projekt finansieret af GUDPBeskrivelse

  01/07-202131/12-2024

 9. UV kombilys i staldmiljø - virkning og effekt (UVIBA)

  Nuria Canibe, Ricarda Margarete Engberg, Søren Krogh Jensen, Jaap Boes, Torben Olesen, Ole Juul Svendsen, Michael Linde Jakobsen & John Elmerdahl Olsen

  Formålet med UVIBA er at reducere brugen af antibiotika og øge grises
  velfærd gennem anvendelse af kombilys, Direct Intelligent Light (DIL),
  som udvikles og afprøves i projektet.

  Det forventes, at inaktiveringen med DIL reducerer det mikrobielle smittetryk og dermed sygdomsforekomsten i svinestalden, hvilket mindsker brugen af antibiotika og udviklingen af mikrobiel resistens.

  Projekt bevilliget af GUDPBeskrivelse

  01/01-202130/06-2024

 10. Identifikation og belysning af bioaktivitet af nye forbindelser udskilt i mælk som følge af introduktion af nyt foder og/eller anti-methanogene fodertilsætningsstoffer i kost til kvæg

  Mette Olaf Nielsen, Marie Rønn, Natalja Nørskov, Stig Purup, Peter Lund, Christine Brøkner, Peter Langborg Wejse & Henrik Jørgen Andersen

  Formålet med ph.d.-projektet er at udvikle og validere (i denne ph.d.: 3-4 nye fodertilsætningsstoffer) en metodologisk tilgang til identifikation og sikkerhedsvurdering af ukendte stoffer, der potentielt kan udskilles i mælk (eller akkumuleres i kød), når nye fodertilsætningsstoffer introduceres for markant at reducere enterisk metan-emission for at være i stand til at overholde klimamål, der er defineret af EU, den danske regering samt mejeri-/ oksekødsindustrien.

  Metanreduktionseffektivitet og sikkerhed vurderet af 3-4 nye anti-methanogene fodertilsætningsstoffer, som i øjeblikket undersøges ved AU som en del af IFD-projekter: stoffet X og nordiske makroalger. 1) Validerede målrettede metoder vil blive raffineret for nøjagtigt at kvantificere stoffet X og mulige nedbrydningsprodukter i biologiske prøver (f.eks. blod, mælk og kød). 2) Umålrettede metabolomiske tilgange vil blive anvendt til at identificere hidtil ukendte stoffer udskilt i mælk, når makroalger eller stof X-baserede fodertilsætningsstoffer er inkluderet i ko-diæter.
  Projektet er finansieret af AU-Arla ph.d.-forening, GSTS og IFD.Beskrivelse

  01/05-202130/04-2024

 11. Konservering af grovfoder for god proteinkvalitet

  Marianne Johansen, Martin Riis Weisbjerg & Egil Prestløkken

  The project EngProt addresses the challenge of increasing the proportion of domestic and human-inedible protein sources in Norwegian ruminant diets. Presently, silages contribute the major part of the crude protein fraction, but their direct and indirect supply of amino acids that can be absorbed in the small intestine (AAT) is very variable. Cost-efficient measures in forage production that sustain a high silage AAT value will be sought developed in the project, and the basic idea is that highly controlled, restricted fermentation during preservation has a considerable potential in this regard. Previous research has confirmed that crop wilting and/or application of acid additives and salts restrict fermentation and preserve water soluble carbohydrates, prevent proteolysis and improve silage AAT. There are indications that both the fraction of rumen undegraded protein and microbial protein synthesis are affected in situ, but positive responses in milk production remain to be validated. These relationships will be investigated in digesta flow studies and production experiments with high yielding cows. Preservation experiments at laboratory scale will be conducted in order to define targeted fermentation patterns for different crops and to find the best options for controlling fermentation. The findings from the experiments will lastly be inputs to feed optimizing models prescribing diets at differing milk yields and then further analysed in a bio-economic linear
  programming model that establishes optimal farming systems and economic rewards of different silage productions regimes. The model also produces outputs that enable an investigation of constraints and environmental consequences of improved silage protein value in the Norwegian dairy milk production sector.
  The project is funded by the The Research Council of Norway.Beskrivelse

  01/04-202031/03-2024

 12. Cattle Feed InTake - CFIT

  Jan Lassen, Peter Løvendahl & Goutam Sahana

  Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG) ved Aarhus Universitet i Foulum er den primære forskningsdeltager I CFIT-projektet med i alt 43 månedsværk for seniorforskere og 110 månedsværk for postdocs i projektplanlægningen. QGGs forskning skal udvikle de statistiske modeler, der skal analysere 3D billeddata så man kan forudsigefodereffektivitet, negativ energibalance, vanførhed og tidlig advarsel om syge dyr. I samarbejde med SEGES skal QGG udvikle genomiske evalueringsmodeller for CFIT træk, og i samarbejde med ANIS skal QGG evaluere CFIT-trækkenes økonomi i avlsmålet.Beskrivelse

  01/02-202031/01-2024

 13. Cattle Feed in Take - CFIT

  Martin Riis Weisbjerg, Søren Østergaard, Troels Kristensen, Jan Lassen, Peter Løvendahl, Jørgen Rind Thomasen, Lars Arne Hjort Nielsen, Anders Fogh & Samantha Joan Noel

  This project will generate new data for individual cow feed intake. This will be a game changer in dairy cattleproduction going from optimization of management on herd level to optimization for the individual cow.


  Projektet er finansieret af InnovationsfondenBeskrivelse

  01/02-202131/01-2024

 14. Flycloud - digitalisering af insektproduktion

  Jan Værum Nørgaard, Ida Elisabeth Berggreen, Janne Møller Poulsen, Jane Lind, Carsten Lind, Johan Egsgaard, Emil Jakobsen & Jens Toppenberg

  Formålet med projektet er, at lave et digitalt værktøj (Flycloud) som skal indsamle data i realtid fra en industriel produktion af den sorte soldaterflue. Disse data skal organiseres og visualiseres, for at tydeliggøre den aktuelle produktionseffektiviteten for medarbejderne. Det digitale værktøj vil sammenkoble udledte gasemissioner og produktionsparametre til KPI’er (key performance indicators) som fx larve vækst, foderudnyttelse og udledning af drivhusgasser.

  Første opgave (WP1) er at identificere de vigtigste produktion og miljømæssige KPI’er. Næste mål (WP2 – forskningsdelen) er at koble data på CO2, NH3 og O2 med foderudnyttelse og vækst af larverne. Næste mål (WP3) er at udvikle og teste Flycloud ved at udvælge og validere sensorer og udvikle software og algoritmer. Til slut (WP4) vil værktøjet blive testet og optimeret i produktionen hos Enorm Biofactory A/S.

  De forsøg der laves i projektet på fordøjelse, metabolisme og emissioner hos den sorte soldaterflue larve, vil vise forholdet mellem nogle KPI’er fx emission af gasser vs fodersammensætningen vs foderudnyttelsen. Resultaterne vil fortælle hvordan larverne udnytter forskellige ernæringskilder i foderet, og gøre det muligt at tilpasse foderet hvis afvigende data, der kan skyldes foderet, vises på Flycloud. Dette vil gøre det muligt at opnå samme produktions standarder i hver batch.
  Projektet er finansieret af GUDP.
  Beskrivelse

  01/08-202031/12-2023

 15. Foderværdi og optimalt høsttidspunkt af forskellige græsarter

  Marianne Johansen, Martin Riis Weisbjerg & Nikolaj Peder Hansen

  Projektets formål er at generere viden om næringsstofværdien i forskellige arter af fodergræsser.

  Projektet vil bidrage med viden om det optimale slæt-tidspunkt for hver græsart i forhold til udbytte, foderværdi og næringsstofindhold. Denne viden skal anvendes til at optimere sammensætningen og høsttidspunktet af nye græsblandinger.


  Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug

  Beskrivelse

  01/01-202031/12-2023

 16. Reduktion af drøvtyggermetanemission ved inaktivering af metanogene arkæer med virus

  Mette Olaf Nielsen & Dennis Sandris Nielsen

  Formål: at reducere metan-emission fra kvæg ved at inaktivere metanogene arkæer med virus.
  Projektet er finansieret af FTP.Beskrivelse

  01/01-202131/12-2023

 17. SeaBioAct

  Natalja Nørskov, Mette Olaf Nielsen & Annette Bruhn

  Udledning af drivhusgasser som metan og CO2 er et stadigt stigende problem, idet det bidrager til global opvarmning, og løsninger til at mindske drivhusgasudledning er essentielle. Det blev opdaget at tangart, Asparagopsis taxiformis, når det blev fodret til køer I små mængder blokkerer for metan dannelsen. De Nordiske tangarter som (Saccharina latissima, Ascophyllum nodosum, Alaria esculenta) kan også reducere metan dannelsen i in vitro systemet. De bioaktive komponenter er stadig ukendte men de kan have en stor potentiale for kvæg industrien i Denmark og i helle verden.
  Projektet er finansieret af AU Forsknings Fond.Beskrivelse

  01/01-202131/12-2023

 18. Storskala måling af metan

  Mogens Sandø Lund, Goutam Sahana, Trine Michelle Villumsen, Anders Feilberg & Peter Lund

  Måling af metanudledning af 5-10.000 individuelle køer mhp forbedrede bedriftsregnskaber og avl for mindre metanudledning

  Vi vil sænke metanudledningen fra mælkeproduktionen i Danmark dels gennem systematisk avl og dels gennem robuste estimater til managementmæssige og fodringsmæssige tiltag. Udgangspunktet er udviklingen af en målemetode til individuelle, kvantitative målinger af metanudskillelsen fra malkekoen direkte i stalden. Metoden vil give præcise målinger på et meget stort antal køer i danske malkekvægsbesætninger til en lav pris. Dette giver en unik fremtidssikret dataplatform, som er udgangspunktet for de øvrige aktiviteter. Derfor kan projektet som noget helt unikt på verdensplan udvikle og implementere et avlsindeks i kvægbruget, som gør det muligt at nedbringe metanudledningen fra malkekvægssektoren gennem et systematisk avlsarbejde under hensyntagen til koens fysiologi og sundhed. Derudover vil projektet generere data og estimere metanudledning af effekter der vil forbedre bedriftsregnskaber og modellering. Beskrivelse

  01/04-202131/12-2023

 19. Værdiskabelse med græsprotein

  Lene Stødkilde-Jørgensen & Søren Krogh Jensen

  Projektet vil fremme kommercialiseringen af græsprotein gennem optimering af nøgleelementer i produktionen samt produktion af højværdiprodukter til styrkelse af produktionsøkonomien.
  De bedste sorter af græs og kløver til produktion af græsprotein vil blive identificeret gennem en omfattende screening og bestemmelse af
  proteinudbytte og værdi af fiberrest til biogasproduktion. Der vil blive udviklet høstmaskiner, der på optimal vis høster græsset,så proteinindholdet bevares og kvaliteten holdes i top.
  Tilsvarende afdækkes hvilken neddelingsteknik, der sikrer en effektiv udvindingsproces på bioraffinaderiet.
  Der bliver ekstraheret tanniner fra græsmaterialet, for at afdække om der kan produceres et højværdiprodukt i form af tanninholdigt fodertilskud, der kan mindske husdyrenes infektioner med indvoldsorm.
  Det vil have stor værdi især for dyr på friland.
  Projektet vil også dokumentere Product Environmental Footprint (PEF) for foder med græsprotein, hvilket forventes at kunne medføre en merpris for græsproteinfoderet.
  Projektet er finansieret af GUDP.Beskrivelse

  01/01-202031/12-2023

 20. Biochar produced from bio-refined grass clover pulp for feed and technical purposes

  Andrej Saner

  The objective of this PhD project is to support a sustainable production of protein feed from grass by Green Protein Plant. The grass protein production is challenged in order to make a truly sustainable business case. Adding pyrolysis technology will result in production of both renewable energy and biochar. The produced energy will be integrated with the protein separation process and cover the internal energy demand of Green Protein plant. This will make the production independent of fossil energy and reduce the energy costs. The biochar, which is expected to be low in ash and thus of high quality, has potential high value market applications as toxin binder in the feed industry and as pollutant remover. Adding an extra high value product to the green biorefinery concept as well as reducing dependence on fossil energy will improve the economics and sustainability of green protein production and make it a viable business case.Beskrivelse

  01/11-202031/10-2023

 21. Strategier for produktion af græsensilage som reducerer enterisk metan emission fra drøvtyggere

  Peter Lund

  I dette projekt vil vi udvikle strategier inden for produktion af græsensilage, der mindsker emission af enterisk metan (CH4) fra drøvtyggere. På verdensplan er enterisk CH4 en betydelig bidragsyder til drivhusgasudledningen (GHG), og den tegner sig for næsten halvdelen af de samlede drivhusgasemissioner fra norsk landbrug.

  Græsensilage er det dominerende konserverede foder i drøvtyggers foderrationer i Norge, og den praksis der anvendes til produktion af græsensilage er meget forskelligartet, hvilket resulterer i stor variation i egenskaber såsom kemisk sammensætning og næringsværdi og dermed indflydelse på enterisk CH4-emission.

  Projektet vil identificere måder at producere græsensilage på der minimerer enterisk CH4-emission, hvilket er vigtigt for at reducere drivhusgasemissioner fra norsk landbrug.

  Bevillingsgiver: Norwegian Research CouncilBeskrivelse

  01/08-201931/07-2023

 22. Immunooptimering af småkalve

  Terese Myhlendorph-Jarltoft, Mogens Vestergaard, Ejvin Kortegaard & Peter M Raundal

  Der er i malkekvægsbedrifter stor variation i råmælkskvalitet og der er sjældent nok god råmælk til at forsyne alle nyfødte kalve. Det betyder, at mange kalve ikke opnår tilstrækkelig passiv immunisering. Dermed øges risikoen for sygdom og
  dødsfald, medicinforbruget stiger, og kalvenes fremtidige præstationer forringes. Denne ErhvervsPhD undersøger biologisk effekt og produktionsøkonomisk værdi af optimal passiv immunisering af kalve ved opkoncentrering af råmælken.

  Projektet er medfinansieret af:
  Innovationsfonden
  SAGRO I/S (erhvervsph.d.-partner)
  GSST
  ANIS
  Kvægafgiftsfonden
  Beskrivelse

  01/10-201831/05-2023

 23. Bioraffineret tang – Bæredygtig proteinkilde til funktionelle fødevarer (SeaSus-protein)

  Trine Kastrup Dalsgaard, Annette Bruhn, Søren Krogh Jensen, Marianne Thomsen, Marianne Hammershøj, Louise Juul Pedersen & Line Ahm Mielby

  Målet med SeaSus-protein er at udvikle 2-3 funktionelle proteinprodukter fra dansk tang ved at 1) teste effekten af bioraffinering (fermentering, ekstraktion og tørring) på kvaliteten af proteinprodukter fra fire nordiske tangarter: søsalat, sukkertang, vingetang og søl, samt 2) optimere metode(r) til ekstraktion af protein fra disse. Projektet vil klarlægge hvilke tangarter og bioraffineringsmetoder, der er mest optimale med hensyn til højt proteinudbytte, smag, fødevarefunktionelle egenskaber, proteinkvalitet og fordøjelighed. De mest lovende produkter vil blive testet i ost, både som smagsgiver (reduktion af salt, positiv på sundhed) og som erstatning for mælkeprotein (positiv på klima) samt i et farsprodukt. Da søsalatprotein er et nyt produkt på markedet og masseforekomster af søsalat skaber problemer i danske fjorde, vil projektet udvikle og demonstrere skånsom høst af søsalat i stor skala.

  Projektperiode: 01.04.2020-30.03.2023

  Finansiering: GUDPBeskrivelse

  01/04-202030/03-2023

 24. Fodring og fænotype af den klimaeffektive malkeko

  Peter Lund, Martin Riis Weisbjerg, Ole Hojberg, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Maria Holst Kjeldsen, Troels Kristensen, Samantha Joan Noel & Christian Friis Børsting

  Vi vil dels validere eksisterende tilsætningsstoffer og dels i samarbejde med industrien starte udviklingen af nye sikre tilsætningsstoffer, som på sigt kan sikre en markant reduktion i metan uden at dyrets sundhed og mælkens kvalitet kompromitteres.

  I projektet vil vi fastlægge fænotypen for den effektive malkeko således at dette kan indgå i fremtidens avlsmål. Udbredelse af nye virkemidler er helt afhængig af muligheden for implementering på den enkelte bedrift. Vi vil udvikle redskaber til dokumentation af den reelle produktion af enterisk metan på en kvægbedrift.

  Bevillingsgiver: Landbrugsstyrelsen
  Beskrivelse

  01/01-202031/12-2022

 25. Grass Biochar – energi fra pressepulp fra græsproteinproduktion til drift af raffineringsprocessen og produktion af værdifuldt biokul

  Søren Krogh Jensen, Lene Stødkilde-Jørgensen, Morten Ambye-Jensen & Aidan Mark Smith

  Formålet med Grass Biochar-projektet er at anvende en kombineret DampTørrings- og Pyrolyseproces (DTP) til at producere grøn varmeenergi til at drive bio-raffineringsprocessen og samtidig producere Biochar af fiberfraktionen fra græsproteinproduktion.
  Dermed kan to barrierer for en udbredelse af ”grøn protein” overvindes:
  - at processen kræver store mængder energi, som bør være grøn, hvis produktionen skal være klimamæssigt bæredygtig
  - at der skal skabes høj værdi af alle fraktioner, hvis den skal være økonomisk bæredygtig. De fraktioner af pressepulpen, der ikke egner sig til kvægensilage eller biogasproduktion, såsom sent udviklede græsslet med højt ligninindhold, samt græsser fra overdrev og enge, som kun høstes en til to gange om året, egner sig til gengæld fortrinligt til energi- og biocharproduktion vha. DTP processen.
  Det integrerede anlæg skal bidrage til at gøre græsproteinproduktion fleksibel at implementere iht. lokale forhold og fuldt bæredygtig, både miljømæssigt og økonomisk, hvilket kan skabe gennembruddet for den i Danmark og udlandet.
  Projektet er finansieret af GUDP.Beskrivelse

  01/01-202031/12-2022

 26. Grise uden antibiotika: En grisemodel for colitis-complex diarre med fokus på mikrobiel fermentering i tyktarmen

  Tina Skau Nielsen, Ole Hojberg & Charlotte Lauridsen

  Brug af antibiotika til produktionsdyr er et problem på verdensplan på grund af risikoen for udvikling af antibiotika-resistente bakterier, som kan gøre det vanskeligere at behandle infektioner hos mennesker.

  I svineproduktionen bruges en stor andel antibiotika på at behandle diarré hos fravænnede grise, som typisk opstår i to faser. Anden fase af diarré observeres hos lidt ældre og tungere grise som kræver større mængder antibiotika, og den er ofte relateret til en betændelsestilstand i tyktarmen (colitis). Colitis diarré skyldes infektion og/eller fodringsbetingede faktorer og kaldes også colitis-complex diarré (CCD).

  Hvis behovet for antibiotika til fravænnede grise skal reduceres, er der et stort behov for en dybere forståelse af det mikrobielle forgæringsmønster af kulhydrat og protein i tyktarmen i relation til udvikling af CCD og hvordan foderets sammensætning kan påvirke mønsteret.

  I projektet vil vi karakterisere den mikrobielle sammensætning og forgæringsmønstret i afføring hos grise med og uden CCD og bl.a. bruge den viden til at etablere en ny sygdomsmodel for CDD i grise.

  Derefter vil vi bruge modellen til at undersøge om tilsætning af høj-amylose majsstivelse (HAMS) med et højt indhold af kost-fiberen resistent stivelse og HAMS hvorpå den kortkædede fedtsyre butyrat er påsat (butyryleret HAMS) i foderet kan forebygge eller reducere CCD.

  Finansiering: Det Frie Forskningsråd/Teknik og ProduktionBeskrivelse

  01/01-202031/12-2022

 27. Reduceret klimaaftryk på KO- og BEDRIFTS-niveau

  Peter Lund & Mette Olaf Nielsen

  Formålet med projektet er at bidrage til en mere bæredygtig dansk mælkeproduktion med et reduceret klimaaftryk på både produkt, ko-, bedrift- og national niveau.

  Projektet er støttet af Mælkeafgiftsfonden.Beskrivelse

  01/01-201931/12-2022

 28. SUPIAF - Bæredygtig protein ingrediens som dyrefoder - GUDP projekt

  Mette Olaf Nielsen, Jan Værum Nørgaard, Ivan Lund, Jørgen Holm, Vegard Denstadli, Arne Ringsing, Ina Karlshøj, Michael Jensen & Eleni Nitojou

  Uniprotein er en miljøvenlig bakteriel proteinkilde baseret på
  fermentering af naturgas. Uniprotein har et protein- og olieindhold
  svarende til fiskemel og besidder andre mulige funktionelle
  næringsstoffer. Proteinets høje indhold af zink har i pilotforsøg vist en
  gavnlig effekt på diarre hos smågrise, og en mulig gavnlig virkning på
  tarmpassagehastighed og næringsoptag hos laksefisk pga. indholdet
  af nukleinsyrer og fosforlipider. Proteinet er godkendt i EU som
  foderingrediens og den patenterede fremstillingsproces er indenfor de
  sidste år modnet og opskaleret til mulig kommercialisering. Formålet
  med projektet er at videreudvikle bakterielt proteins potentiale i foder til
  smågrise og opdrætsfisk. Produktet vil blive optimeret i forhold til
  næringsstofbehovet hos ovennævnte opdrætsarter, så det fremadrettet
  kan indgå i foderfirmaers foderblandinger som en bæredygtig
  proteiningrediens eller et funktionelt additiv. Uniprotein vil blive testet
  ved forskellige inklusionsniveauer i foder for funktionel respons,
  fordøjelighed og indvirkning på foderets fysiske egenskaber og
  kvaliteten af foderet. Produktet kan bidrage til en øget tilvækst i
  akvakultur og svineproduktion via bedre foderudnyttelse og sundhed,
  mindsket CO2 aftryk for produktion af foder til husdyr, minimere
  anvendelse af animalske overudnyttede og begrænsede proteinkilder
  (eks. fiskemel), diversificere sortimentet hos foderfirmaer, øge
  indtjeningen samt bidrage til øget sundhed i såvel produktions- og
  aftagerled.


  Bevillingsgiver: GUDPBeskrivelse

  01/07-201930/06-2022

 29. Metanotrofe bakterier til hæmning af metan emission fra kvæg

  Mette Olaf Nielsen, Peter Lund, Martin Riis Weisbjerg, Morten Maigaard Sørensen, Ebbe Busch Larsen & Christen Sørensen

  Formålet er at afdække muligheder for at anvende metanotrofe bakterier til hæmning af metan-emission fra kvæg.
  Projektet er finansieret af Green Cow ApS.Beskrivelse

  15/04-202101/03-2022

 30. Bæredygtig slagtekalveproduktion nu

  Mogens Vestergaard, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Margit Bak Jensen, Lisbeth Mogensen & Per Spleth

  Projektets formål er at give grundlag for en bæredygtig slagtekalvefodring, så slagtekalveproducenterne kan fodre på en måde, der giver sund vom, god velfærd, billig fodring, lavt klimaaftryk, høj tilvækst og god økonomi.

  Målet er at fastlægge konsekvenserne af en øget andel grovfoder i foderrationen til slagtekalve i form af øget brug af lokalproduceret foder som græsmarksbaseret foder og gode biprodukter på kalvenes tilvækst, foderudnyttelse, sundhed, ædeadfærd, slagtekvalitet, produktionens klimaaftryk og samlede produktionsøkonomi. Beskrivelse

  01/01-202131/12-2021

 31. Bæredygtige fibre fra biomasse produceret på kulstofrige og våde lavbundsjorde

  Helle Nygaard Lærke, Lene Stødkilde-Jørgensen, Elsebeth Lyng Pedersen, Anette Møjbæk Pedersen, Stina Greis Handberg, Poul Erik Lærke & Claudia Nielsen

  Projektets formål er at reducere landbrugets miljø- og klimabelastning ved at skabe et økonomiske grundlag for at stoppe dræning af de kulstofrige lavbundsjorde. Projektets mål er
  - at opnå mere viden om optimal etablering og drift af alternative afgrøder, der trives ved høj vandstand på våde lavbundsarealer
  - at karakterisere den fiberfraktion, der er et restprodukt når bladprotein udvindes ved bioraffinering af de alternative afgrøder
  - at undersøge hvordan fibersammensætningen afhænger af afgrødernes næringsstofforsyning, høsttidspunkt og høstfrekvens.
  Projektet er finansieret af Gluds Legat.
  Beskrivelse

  01/01-202031/12-2021

 32. Diversificering af råvaregrundlaget for Kystfiskeriet i Bælthavet, gennem udnyttelse af discardfisk fra kystfiskeri til højværdifoder til Zoologiske haver, akvarier og kæledyr

  Søren Krogh Jensen & Anne Krog Ingerslev

  Formålet er at diversificere fiskeriet i Bælthavet gennem anvendelse af discardfisk til højværdifoder til zoologiske haver, kæledyr og akvarier. Det drejer sig bl.a. om små sild og små bundgarnsmakrel; men også om ålekvabber, kutling og andre arter som pt er uden kommerciel interesse.
  Det sekundære formål er at skabe økonomiske incitamenter for fiskerne til at overholde discardforbudet.
  Projektet omfatter kortlægning af hvilke discardfisk der fanges og i hvilke mængder. Bestemme næringsstofsammensætning og næringsværdi af såvel fedt, protein og mineraler, samt at sælge prøvepartier til målgrupperne med henblik på at ende i en egentlig udvikling af salget.
  Projektet skal vise at der kan skabes økonomisk bæredygtighed i fiskeriet i den vestlige Østersø som pt er hårdt ramt af restriktioner i torskefiskeriet og i ålefiskeriet ved at fiskeriet(anvendelsen) diversificeres.


  Projektet er finansieret af: European Maritime and Fisheries Fund og Fiskeristyrelsen.Beskrivelse

  01/01-202031/12-2021

 33. Max 17 % råprotein i køernes foderration

  Marianne Johansen, Peter Lund & Dorte Niss Brask-Pedersen

  Projektets formål er at reducere køernes kvælstofudskillelse og øge restbeløbet pr. kg mælk ved at reducere proteintildelingen i køernes foderration uden samtidig reduktion i mælkeydelsen. Det søges opnået dels på kort sigt ved at reducere proteintildelingen i køernes foderration i besætninger, der fodrer med mere end 17 pct. råprotein i foderrationen, og dels på længere sigt ved at fremavle mere kvælstofeffektive malkekøer og ved dermed at kunne sænke proteinnormerne.
  Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden.Beskrivelse

  01/01-202031/12-2021

 34. Robuste grise med funktionelle ingredienser i foderet

  Uffe Krogh, Charlotte Lauridsen, Jan Værum Nørgaard, Peter Kappel Theil, Mette Skou Hedemann & Ruurd Zijlstra

  Det overordnede formålet med projektet er at finde konkrete ernæringsmæssige tiltag, der kan sikre robuste grise med god vækst, med særligt fokus på perioden omkring tre uger efter fravænning.

  Det specifikke formål er at undersøge tarmsundhed, absorptionskapacitet, tilvækst og fodereffektivitet hos grise:
  • Fodret med to niveauer af fermentérbare kulhydrater.
  • Fodret med 15% ekstra threonin og/eller 20% ekstra tryptofan i foderet.
  • Med højt eller lavt foderindtag i dagene omkring fravænning
  Beskrivelse

  01/01-201931/12-2021

 35. Robuste kalve - Godt begyndt er halvt fuldendt

  Bodil Højlund Nielsen, Mogens Agerbo Krogh, Mogens Vestergaard, Martin Bjerring & Stine Lindgren

  Robuste kalve er et vigtigt fundament for at opnå gode produktionsresultater hos både slagtekalve- og mælkeproducenter. Formålet med projektet er at fremme opdræt af robuste kalve så kalvedødelighed og antibiotikaforbrug kan sænkes. Målet er at frembringe viden om og værktøjer til optimal sundhedsmanagement af kalve. Dette gøres ved:
  ● Systematisk indsamling af viden og data i ”kalveklynger” af malkekvægs- og slagtekalvebesætninger
  ● Udvikling af diagnostiske redskaber til overvågning af kalvens sundhedsstatus.
  ● Afprøvning af alternativer til antibiotikabehandling samt af antibiotika-fri kalveproduktion.
  ● Udvikling og implementering af effektive styringsværktøjer for kalvenes robusthed fx i DMS.
  Projektets resultater bidrager til effektiv kalveopdræt og bedre økonomi hos mælkeproducenten, hvor fokus på optimal pasning af kalve fører til robuste, sunde og højtydende malkekøer samt sunde slagtekalve med høj tilvækst og på sigt et reduceret antibiotikaforbrug.
  Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden og Kvægafgiftsfonden.Beskrivelse

  01/01-201831/12-2021

 36. Tangensilage som bæredygtig foder til drøvtyggere

  Martin Riis Weisbjerg & Margarita Novoa-Garrido

  Projektet vil undersøge og optimere ensilering af Alaria esculenta i laboratorie og stor skala og undersøge fermenteringsprofiler og næringsværdi af ensilagen og undersøge ensilagens palabilitet i forsøg med får.
  Projektet er finansieret af Norwegian Regional Research Fund - North.Beskrivelse

  01/01-201931/12-2021

 37. Udvikling af ny model til fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning i kvægproduktionen

  Peter Lund, Marianne Johansen, Martin Riis Weisbjerg, Mogens Vestergaard & Ole Aaes

  Der er for nærværende stort fokus på emission af ammoniak fra husdyrproduktionen, blandt andet som følge af krav om en national reduktion på 24 % inden 2020. Der er derfor stor fokus på korrekt estimering af emissionen og effekten af eventuelle tiltag. Korrekt fordeling af udskillelsen af kvælstof (N) på henholdsvis fæces og urin er helt essentielt for efterfølgende prædiktion af ammoniakfordampningen, idet fordampningen af ammoniak kan henføres til en fast andel af uorganisk N i urin i modsætning til organisk bundet N i fæces, hvor emission regnes som værende nul. I de danske normtal for husdyrgødnings indhold af næringsstoffer beregnes udskillelsen af N i fæces på baggrund af tørstofoptagelse og N-indhold i rationen, og udskillelse af N i urin beregnes efterfølgende som en differens. Ligningen til prædiktion af udskillelse af N i fæces (og dermed N i urin) for malkekøer er baseret på data fra fordøjelighedsforsøg ved Statens Husdyrbrugsforsøg publiceret i perioden 1973-1996. Der er altså tale om data som er 20-40 år gamle og dermed på et helt andet produktionsniveau end den moderne malkeko. Når ligningen i dag anvendes til prædiktion af effekten af f.eks. øget mælkeydelse og tørstofoptagelse er vi altså nødt til at ekstrapolere langt ud over det produktionsniveau, hvorpå ligningen er baseret af Kristensen et al. (1997) for næsten 20 år siden. For opdræt og tyre er modellen endda baseret på data for et helt andet dyr nemlig får på vedligehold. Dette er ikke holdbart med det politiske og erhvervsmæssige fokus, som der er på disse data i dag.
  Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden, Kvægafgiftsfonden og AU Myndighedsopgaver. Beskrivelse

  01/01-201731/12-2021

 38. Protein ingredienser fra valle: absorption i tarmen, udnyttelse og tarmsundhed

  Peter Lund & Lorenzo E Hernandez Castellano

  Dette projekt vil undersøge, hvordan alder påvirker kroppens håndtering af forskellige karakteriserede proteiner med hensyn til fordøjelse, aminosyreabsorption og virkningen på hele kroppens proteinsyntese og nedbrydning, hormoner og metabolisk regulering.

  Vi fremstiller alle undersøgte proteiner som mærkede proteiner. Dette gøres ved at infundere mærket phenylalanin i køer, mens vi opsamler mælken. De forskellige mærkede mælkeproteiner anvendes efterfølgende i humane forsøg.

  Bevillingsgiver: Arla Food for Health
  Beskrivelse

  01/11-201831/10-2021

 39. EFFORT

  Lone Juul, Anne Grete Kongsted, Peter Kappel Theil & Jan Værum Nørgaard

  Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske griseBeskrivelse

  01/08-201601/08-2021

 40. Glyphosate treatment of crops: a sustainable strategy?

  Martin Tang Sørensen, Søren Krogh Jensen, Ole Hojberg, Sanna Steenfeldt, Leslie Foldager, Natalja Nørskov, Hanne Damgaard Poulsen & Uffe Krogh

  Målet med projektet er at undersøge, hvad det betyder, når husdyrene udsættes for glyphosat-rester via foderet. I projektet undersøges virkningen af glyphosat på mavetarmkanalens mikroorganismer og på mineralstatus hos svin og fjerkræ samt eventuelle afledte effekter på dyrenes sundhed og produktivitet. De nye forsøg vil foregå både ved Aarhus Universitets forsøgsfaciliteter i Foulum samt i en række husdyrbesætninger i praksis. Studierne vil blive udført med nyligt fravænnede grise samt æglæggende høner.
  Projektet er støttet af Veluxfonden.Beskrivelse

  01/01-201730/06-2021

 41. Raffinerede græsmarksbælgplanter som lokal kilde til proteinfoder til enmavede og fiberfoder af høj kvalitet til drøvtyggere i økologisk produktion

  Søren Krogh Jensen, Lene Stødkilde-Jørgensen & Anne Braad Kudahl

  Proteinforsyningen er en udfordring i økologisk husdyrproduktion. Brug af importeret proteinfoder på økologiske bedrifter begrænser genanvendelse af næringsstoffer. Fraktionering af græsmarksbælgplanter gennem nye høst- og bioraffineringsmetoder i en protein- og fiberfraktion til henholdsvis enmavede og drøvtyggere kan øge bedriftens selvforsyning med foder. Bladstripping og bioraffinering vil blive testet i forsøg beliggende i forskellige regioner i Europa og Tyrkiet og vurderet for foderværdi i enmavede og drøvtyggere. Koncepter vedrørende lokale fødevaresystemer baseret på fraktionering af lucerne og rødkløver vil blive vurderet for bæredygtighed. Interessentgrupper vil blive involveret i projektet, og for at sikre en effektiv formidling af resultaterne vil landmænd blive interviewet vedrørende holdninger til selvforsyning og barrierer for samarbejde, der kan være nødvendige for implementering af lokale fødevaresystemer.
  Projekt vil generere vigtig viden om, hvordan man forbedrer selvforsyning i økologisk husdyrproduktion. En vurdering af økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter kan bruges til at tilpasse bæredygtige lokale fødevaresystemer i forskellige regioner.
  Projektet er finansieret af CORE Organic CofundBeskrivelse

  01/03-201830/04-2021

 42. PEGaSUS - Phosphorus effi ciency in Gallus gallus and Sus scrofa): Bridging the gaps in the phosphorus value chain

  Klaus Wimmers, Elizabeth Magowan, Hanne Damgaard Poulsen, Arno Rosemarin & Paolo Sckokai

  Phosphorus (P) is an irreplaceable component of life and used in all agricultural production systems. PEGaSus focusses on P because it is a
  finite but recyclable resource which is not efficiently used and reused in agricultural production leading to serious concerns for soil and
  water ecosystems. PEGaSus is emphasising on monogastrics since pigs and chicken contribute to achieve global food security but are major
  P excretors and sources of P losses. Balancing the P cycle is crucial towards a P resilient livestock production, comprising P efficiency in
  animals and plants, P storage in soils, P utilisation of microorganisms, and their interactions. The strategic aim of PEGaSus is to provide
  solutions to secure sufficient supplies of high quality animal products from resource-efficient and economically competitive agro-systems
  that are valued by society and preserve soil and water ecosystems. To reach this overall aim, five complementary partners from across
  Europe with expertise in animal biology, social ecology, and economy collaborate in three work packages, aiming at tracking the fate of P on
  its ways in fodder, animals, microbiota, slurry, soil, and water. PEGaSus generates improved understanding of the biodiversity of
  monogastric P utilisation towards both an optimised P supply and highest standards of animal health and welfare in European livestock
  production. PEGaSus addresses the genotype-phenotype map, i.e. genomic, epigenetic, and transcriptomic variation, and nutritional
  strategies to reduce P losses which will simultaneously reduce greenhouse gas, and nitrogen emissions. PEGaSus delivers cost-benefit
  estimations in various farm-, production-, process-, and ecosystems and novel approaches of P management to balance economic and
  environmental sustainability of the dense but uneven distributed European animal production. By integrating the results, PEGaSus provides
  knowledge products with far-reaching impact on research and policy communities within the EU.

  The project is financed by Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)Beskrivelse

  01/09-201728/02-2021

 43. CSR-Pork 4.0 - Dokumenteret bæredygtighed og ressourceoptimering i hele svinekødets værdikæde

  Søren Krogh Jensen & Lene Stødkilde-Jørgensen

  Dansk svineproduktion og kødindustri møder stigende krav fra kunder og myndigheder om dokumentation af bæredygtighed, klimabelastning samt nye krav om miljøledelse. Der er akut behov for at udvikle koncepter og metoder der kan facilitere, at dansk slagtesvineproduktion til stadighed forbedrer sin økonomi kombineret med en forbedret miljømæssig profil, og at denne kan bidrage til at styrke råvaregrundlag, afsætning og konkurrenceevne. CSR-Pork 4.0 forbedrer det tekniske grundlag for at reducere klima- og miljøbelastningen af svinekød ved initiativer hos både primærproducenter og forarbejdningsled, med det sigte, at understøtte den dobbelte bundlinje med samtidigt at fremme både grøn og økonomisk bæredygtighed i den danske svinesektor.
  Projektet er finansieret af GUDP og Svineafgiftsfonden.Beskrivelse

  01/01-201731/12-2020

 44. Circular BIOmass CAScade to 100%

  Søren Krogh Jensen, Nikolaj Peder Hansen & Martin Riis Weisbjerg

  Nordsø Regionens (NSR) økonomiske aktivitet og vækst er højst i byområder. Landdistrikterne i NSR-regionen oplever befolkningsnedgang og negativ økonomisk vækst. BIOCAS-projektet forventer at grøn omstilling og en revitalisering af landdistrikterne vil gå hånd i hånd. BIOCAS projektet vil bidrage til at udvikle landdistrikter i NSR til grønne specialiserede regioner igennem integreret og lokal værdiøgning af biomasse.
  Projektet finansieres af INTERREG Nordsøregionen.Beskrivelse

  01/07-201731/12-2020

 45. Fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning

  Peter Lund, Martin Riis Weisbjerg, Ole Aaes & Marianne Johansen

  Baggrund: Der er for nærværende stort fokus på emission af ammoniak fra husdyrproduktionen bl.a. som følge af krav om en national reduktion på 24 % inden 2020. Der er derfor stor fokus på korrekt estimering af emissionen og effekten af eventuelle tiltag. Korrekt fordeling af udskillelsen af kvælstof (N) på henholdsvis fæces og urin er helt essentielt for efterfølgende prædiktion af ammoniakfordampning, idet fordampningen af ammoniak kan henføres til en fast andel af uorganisk N i urin i modsætning til organisk bundet N i fæces, hvor emission regnes som værende nul. I de danske normtal for husdyrgødningens indhold af næringsstoffer beregnes udskillelsen af N i fæces på baggrund af tørstofoptagelse og N-indhold i rationen, og udskillelse af N i urin beregnes efterfølgende som en differens. Ligningen til prædiktion af udskillelse af N i fæces (og dermed N i urin) for malkekøer er baseret på data fra fordøjelighedsforsøg ved Statens Husdyrbrugsforsøg publiceret i perioden 1973-1996. Der er altså tale om data som er 20-40 år gamle og dermed på et helt andet produktionsniveau end den moderne malkeko. Når ligningen i dag anvendes til prædiktion af effekten af f.eks. øget mælkeydelse og tørstofoptagelse er vi altså nødt til at ekstrapolere langt udover det produktionsniveau, hvorpå ligningen er baseret af Kristensen et al. (1997) for næsten 20 år siden. For opdræt og tyre er modellen endda baseret på data for et helt andet dyr nemlig får på vedligehold. Dette er ikke holdbart med det politiske og erhvervsmæssige fokus, som der er på disse data i dag.
  Formål: Udvikling af ny model, som kan dokumentere, at udskillelsen af kvælstof i urinen, og dermed emis-sion af ammoniak, er lavere end hvad der prædikeres i dag på bedriftsniveau og nationalt niveau.
  Hypotese: Det er projektets hypotese at udskillelsen af kvælstof i urin og dermed potentielt emission af ammoniak er overestimeret når N-udskillelse beregnes nationalt og på bedriften ud fra normtal.Beskrivelse

  01/01-201731/12-2020