Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projekter i Epidemiologi og management

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Økologisk mælk med mere dyrevelfærd

  Jan Tind Sørensen, Tine Rousing, Mette Vaarst, Pia Haun Poulsen & Iben Alber Christiansen

  Formålet med projektet er at udvikle velfærds-vurderingsredskaber, som kan dokumentere om initiativer til forbedret dyrevelfærd i økologisk mælkeproduktion faktisk fører til forbedret dyrevelfærd. Der fokuseres på nye indikatorer for dyrevelfærd, som kan demonstrere forbedringer af dyrevelfærden og dermed bidrager til at karakteriserer en troværdig økologisk mælkeproduktion. I samarbejde med Økologisk Landsforening gennemføres registreringer vinter og sommer i 2017 i fire økologiske besætninger. Der udpeges velfærdsindikatorer til måling af indsatsen på de problemområder, som de fire økologer har valgt at fokusere på. Der registreres indikatorer til beregning af kendte velfærdsprotokoller som giver aggregerede velfærdsvurderinger på besætningsniveau. Informationer om såvel ressourcebaserede og dyrebaserede velfærdsindikatorer bruges til at undersøge forskelle i dyrevelfærd på besætningsniveau mellem sommer og vinter. Der stilles skarpt på at have indikatorer, som beskriver dyrevelfærden både i sommer- og i vinterhalvåret i økologiske malkekvægsbesætninger. De fire involverede landmænd interviewes om deres tanker for udvikling af dyrevelfærden i økologisk mælkeproduktion, når de har set deres resultater vinter og sommer med forskellige velfærdsvurderinger. Der udvikles redskaber til vurdering og dokumentation af dyrevelfærden i besætningen både sommer og vinter. Beskrivelse

  01/01-201731/12-2017

 2. Årsager til hoste ved slagtekalve

  Mogens Agerbo Krogh, Lars E. Larsen & Heidi Voss

  Udbrud af lungebetændelsesepidemier i specialiserede slagtekalvebesætninger er den primære årsag til at slagtekalvebesætninger har et højt antibiotikaforbrug. Projektets formål er at identificere de vigtigste smitstoffer, der forårsager udbrud af lungebetændelse ved slagtekalve efter fravænning (3-4 mdr) i danske slagtekalvebesætninger og derved afdække og forbedre anbefalinger og strategier omkring behandling.Beskrivelse

  01/01-201631/12-2016

 3. WelFur IV Mink projekt

  Steen Henrik Møller, Britt I. F. Henriksen, Tine Rousing & Jens Malmkvist

  Projekt til sikring af fortsat korrekt implementering af WelFur-Mink på Europæiske minkfarme. Projektet har 7 arbejdspakker: 1. Projektmanagement og information. 2. Bidrag til udvikling og test af ny WelFur app. (WMA2) til dataopsamling ved velfærdsvurderinger på farme. 3. Udvikling af undervisningsmateriale til periodespecifik træning af auditører. 4. Vedligehold og udvikling af velfærdsvurderingsprotokollen i forhold til ny viden. 5. Analyse af resultaterne fra WelFur på basis af anonyme, men landespecifikke data. 6. Forberedelse af en reideret version 2 af WelFur protokollen. 7. Videnskabelig publicering. Beskrivelse

  01/01-201931/12-2021

 4. WelFur III

  Steen Henrik Møller, Anna Feldberg Marsbøll, Britt I. F. Henriksen & Jens Malmkvist

  The overall aim of the WelFur III project is to facilitate the implementation of the welfare assessment protocol for mink in Europe. A test of the WelFur protocol at farms in 10 European countries disclosed a number of issues that needed to be solved in order to make sure that WelFur could correctly handle all conditions found around Europe in each of the three seasons that covers the strict annual cycle of mink production.
  A Ph.D. project is aiming at increasing the feasibility and exploring ways to reduce the costs of assessment, without reducing the validity or the reliabilityBeskrivelse

  01/01-201531/12-2019

 5. Viable Organic Calves

  Jan Tind Sørensen, Tine Rousing, Mari Reiten, Pia Haun Poulsen, Finn Strudsholm, Hans-Christian Christiansen, Lars Jager Madsen, Laust Krejberg, Palle Trads, Erik Møller Andersen & Karensminde I/S v/Mikkel Juhl Nielsen

  Økologiske kalve går lang tid hos moderen, kommer tidligt i grupper og får komælk i 3 måneder. Økologiske kalve har imidlertid en høj dødelighed. I projektet faciliteres en hurtig og drastisk reduktion i sygdom og død i kalvenes første 6 leveuger. Der udvikles bedste managementpraksis for sikker immunisering af kalvene, sikker gruppeopstaldning og mælkefodring med pasteuriseret mælk. Der gennemføres et forsøg i 6 økologiske besætninger. Vi undersøger virkning på diarre, luftvejsinfektioner og dødelighed under produktionsforhold og om resultaterne kan generaliseres på tværs af besætninger. Resultaterne indbygges i Standard Operation Procedure for pasning af økologiske kalve og demonstreres i 4 besætningerBeskrivelse

  01/01-201631/12-2017

 6. VIPiglets-Robust piglets through birth of vital piglets

  Lene Juul Pedersen, Jan Tind Sørensen, Sarah-Lina Aagaard Schild, Lena Rangstrup-Christensen & Anders Christian Sørensen

  En ud af tre pattegrise i den danske økologiske svineproduktion dør før fravænning. Denne meget høje pattegrisedødelighed er en væsentlig barriere for at opnå en forventet høj vækstrate i økologisk svineproduktion. Den høje dødelighed antages at være relateret til fødsel af flere grise end soen kan passe og som samtidig er små og svage. Det anvendte avlsmateriale syntes mindre egnet til økologisk produktionen, hvor soen farer i svært tilgængelige hytter, har lange laktationer og hvor det er svært at håndtere overskydende grise i et kuld. Projektet vil facilitere en reduktion i pattegrisedødelighed fra 33 % til 20 % af totalfødte grise, øge fravænningsvægten med et kg per gris og give en ekstra gris per kuld. Indsatsen vil styrke den økologiske svineproduktions troværdighed i forhold til god dyrevelfærd. Projektet identificerer 1) i 10 økologiske besætninger risikofaktorer for pattegrisedødelighed relateret til so og pattegrise, 2) undersøger betydningen af at introducere et særligt økologisk avlsmål specifikt rettet mod fødsel af færre og mere robuste grise 3) undersøger hvordan faringsovervågning og sikring af et bedre nærklima for søer og pattegrise under faring påvirker overlevelse og vækst, og identificerer de bedste hytter der tilgodeser muligheden for at udnytte de forbedrede praksis. Der etableres demonstrationgårde hvor best management practice implementeres. Projektets resultater spredes via rådgivning, workshops, demonstrationsgårde og skriftlig formidling.
  Projektet finansieres af GUDP/RDD2 under ICROFS, med medfinansiering fra AU, SEGES og UHF.Beskrivelse

  01/04-201431/12-2017

 7. VID Halthedsdynamik i danske malkekvægsbesætninger

  Peter T. Thomsen, Anne Mette Danscher, Hans Houe, Björn Forkman & Mette S Herskin

  Formål: At afdække dynamikken i forekomst af halthed blandt danske malkekøer: Er få køer halte i lang tid af gangen eller er mange forskellige køer halte i relativt kortere tid? 
  Kort beskrivelse: Halthed er et væsentligt velfærdsproblem i moderne mælkeproduktion. Tværsnitsundersøgelser har vist, at der generelt er et stort antal halte køer i besætningerne på ethvert givet tidspunkt (ofte omkring 30 % halte køer – dog med stor variation fra besætning til besætning). Det er til gengæld ukendt, om de mange halte køer skyldes, at relativt mange køer er halte i kort tid af gangen eller at få køer er halte i længere tid. Viden herom er væsentlig for at kunne vurdere de velfærdsmæssige konsekvenser af halthed: Er belastningerne fordelt på få eller mange køer? Desuden forventes det også at projektet kan bidrage til at behandling og forebyggelse af halthed kan optimeres på baggrund af viden om dynamikken i forekomsten af halthed. Projektet gennemføres i samarbejde med ca. 5 private malkekvægsbesætninger, hvor samtlige køer halthedsvurderes med korte mellemrum gennem en længere periode.Beskrivelse

  01/03-201431/12-2016

 8. VID Calf welfare in organic dairy herds

  Jan Tind Sørensen & Marlene Kirchner

  The aim of the project is to assess welfare of calves (0-180 days of age) in organic dairy herds with reference to calves in conventional dairy herds and to promote calf welfare by identifying age group and season as risk factors for selected welfare problems (including calf mortality) for the benefit of organic and conventional calf welfare.Beskrivelse

  01/01-201530/06-2016

 9. Udvikling af model for kvægbesætningens udledning af enterisk metan under forskellige management strategier

  Søren Østergaard, Anne Braad Kudahl, Martin Riis Weisbjerg, Jan Tind Sørensen, Vivi Mørkøre Thorup, Peter Lund, Lisbeth Mogensen & Morten Kargo

  En fortsat stor dansk mælkeproduktion kan være model for andre lande, hvis Danmark kan finde klimaløsninger, som dels er anvendelige i praksis, dels er effektive, både når man ser på bedriftens samlede klimagas udledning og på det økonomiske perspektiv. Den enkelte malkekvægbesætnings produktions-og managementsystem er et centralt og nødvendigt delsystem i, at kunne forstå og kvantificere den samlede danske klimabelastning for produktion af mælk og kød. Projektets hovedaktivitet er at udvikle en ny besætningsmodel til simulering af tekniske og økonomiske konsekvenser af managementtiltag til reduktion af klimaaftryk i malkekvægsbesætninger.


  Projekt finansieret af GUDPBeskrivelse

  01/07-202131/12-2024

 10. Udvikling af metode til test af berigelse i WelFur-Mink

  Anna Feldberg Marsbøll, Steen Henrik Møller & Jens Malmkvist

  I WelFur-Mink protokollen kategoriseres forskellige typer af berigelse i burene i tre niveauer på grundlag af den tilgængelige viden om deres betydning for dyrenes velfærd. Denne viden er ikke altid ensartet og sammenlignelig hvilket betyder at selv berigelser, der er undersøgt videnskabeligt, kan være svære at placerer entydigt. Berigelser der ikke er undersøgt placeres i den laveste kategori. Derudover er den additive værdi af berigelse nr. 2, 3, 4 ,5 eller 6 sjældent undersøgt og må derfor baseres på et kvalificeret skøn. På denne baggrund er formålet at udvikle og teste en metode til afprøvning og kategorisering af berigelser til mink. Metoden skal sikre at eksisterende såvel som nye typer af berigelse der bruges i minkproduktionen kategoriseres på et sammenligneligt grundlag, og at også værdien af flere berigelser til de samme dyr kan kategoriseres korrekt i WelFur-mink protokollen. For avlerne vil det også bidrage med viden om hvilken slags berigelse, som har størst betydning for dyrene velfærd, og derved WelFur-Mink kategoriseringen.
  I 2018 udvikles der et koncept for en metode for test af berigelse. I 2019 er fokus på at udvikle og afprøve bure, som understøtter tests af mange forskellige slags berigelser på en måde der tillader automatisk registrering af relevante parametre. Disse aktiviteter forventes at fortsætte i 2020, hvor der også er fokus på at teste og kategorisere forskellige slags berigelse, samt den additive effekt af flere slags berigelse.

  Projektet er finansieret af PelsdyrafgiftsfondenBeskrivelse

  01/01-201831/12-2020

 11. Transportegnethed hos dyr

  Mette S Herskin, Karen Thodberg, Katrine Kop Fogsgaard, Peter T. Thomsen & Kirstin Dahl-Pedersen

  Projektet fokuserer på transportegnethed hos slagtesøer, malkekøer og slagtekyllinger. Projektet søger at etablere ny viden som kan lette vurdering af dyrs transportegnethed før en påtænkt transport til slagteri.
  Projektet er finansieret af Veterinærforlig II.Beskrivelse

  01/01-201331/12-2016

 12. Svineproducenters og deres medarbejderes motivation og muligheder for at reducere antibiotikaforbruget

  Hanne Kongsted, Katy Overstreet, Inger Anneberg & Stine Lindgren

  Formålet med projektet er at finde ud af, hvilke forhindringer, ”den danske landmand” (besætningsejere og medarbejdere) føler, der er, for at de kan reducere brugen af antibiotika og undlade brug af medicinsk zink. Ved at forstå landmændenes vinkel, kan vi fremover arbejde målrettet på at ændre disse forhold. Desuden kan projektet udpege hvilke former for incitamentstrukturer, der vil have den største effekt på landmændenes forbrug af antibiotika.
  Projektet består af en spørgeskemaundersøgelse, der skal nå bredt ud til ejere og medarbejdere i danske svinebesætninger og definere de udfordringer, landmændene har, ift. at reducere forbruget af antibiotika og undgå medicinsk zink. Spørgeskemaet vil bl.a. tage fat i følgende forhold: Håndtering af mange levendefødte grise pr so, brug af vacciner, aftageres (dem, der køber grisenes) forventninger til behandling.
  Projektet er finansieret via Veterinærforlig III.Beskrivelse

  01/01-202031/12-2021

 13. Scientific analysis of transition and change processes related to animal agriculture

  Mette Vaarst

  Selve kurset fandt sted på AU Foulum + AU Aarhus + Zoom 2.-6.november 2020, og bliver fulgt op af præsentationer og seminar Beskrivelse

  02/11-202031/12-2021

 14. Sammehæng mellem ekstensive produktionsmetoder og kødkvalitet (intrinsic) for grise og kyllingkød.

  Lene Juul Pedersen & Hans Spoolder

  Formålet er at kunne tilbyde forbrugerne kvalitetskød fra gris og fjerkræ ved at udvikle nye løsninger, der sam-adresserer samfundets krav om høj dyrevelfærd, lav miljøbelastning og produktionskædens krav om indtjening. Projektet finansieres af Horizon2020Beskrivelse

  01/10-202130/09-2025

 15. SOLID

  Mette Vaarst & Anne Braad Kudahl

  01/04-201231/03-2015

 16. Robuste kalve - Godt begyndt er halvt fuldendt

  Bodil Højlund Nielsen, Mogens Agerbo Krogh, Mogens Vestergaard, Martin Bjerring & Stine Lindgren

  Robuste kalve er et vigtigt fundament for at opnå gode produktionsresultater hos både slagtekalve- og mælkeproducenter. Formålet med projektet er at fremme opdræt af robuste kalve så kalvedødelighed og antibiotikaforbrug kan sænkes. Målet er at frembringe viden om og værktøjer til optimal sundhedsmanagement af kalve. Dette gøres ved:
  ● Systematisk indsamling af viden og data i ”kalveklynger” af malkekvægs- og slagtekalvebesætninger
  ● Udvikling af diagnostiske redskaber til overvågning af kalvens sundhedsstatus.
  ● Afprøvning af alternativer til antibiotikabehandling samt af antibiotika-fri kalveproduktion.
  ● Udvikling og implementering af effektive styringsværktøjer for kalvenes robusthed fx i DMS.
  Projektets resultater bidrager til effektiv kalveopdræt og bedre økonomi hos mælkeproducenten, hvor fokus på optimal pasning af kalve fører til robuste, sunde og højtydende malkekøer samt sunde slagtekalve med høj tilvækst og på sigt et reduceret antibiotikaforbrug.
  Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden og Kvægafgiftsfonden.Beskrivelse

  01/01-201831/12-2021

 17. Rethinking of Antimicrobial Decision-systems in the Management of Animal Production

  Mette Vaarst, Hanne Kongsted, Mogens Agerbo Krogh, Line Kollerup, Merete Studnitz, Katy Overstreet & Jan Tind Sørensen

  ROADMAP is a 4-year EU-funded project that will foster transitions towards prudent antimicrobial use (AMU) in animal production in a large variety of contexts, by favouring a rethinking of antimicrobial decision-systems all along the food supply chain.Beskrivelse

  01/06-201931/05-2023

 18. Resilience for Dairy - R4D

  Søren Østergaard & Margit Bak Jensen

  Horizon 2020 project

  The overall objective of R4D is to develop and to strengthen a self-sustainable EU ThematicNetwork on “resilient and robust dairy farms” designed to stimulate knowledge exchanges and cross-fertilisation among a wide range of actors and stakeholders of thedairy industry. The aim of R4Dis to widely disseminate relevant ready-to-use best practices based on innovations, facilitating knowledge exchange from farmers to farmers.Beskrivelse

  01/01-202131/12-2023

 19. Reproduktions- og avlsmæssige muligheder for forbedret kødproduktion

  Mogens Vestergaard, Morten Kargo, Jan Lassen, Søren Østergaard, Margrethe Therkildsen, Per Spleth, Kevin Byskov & Line Hjortø

  Det overordnede formål med projektet er at bidrage til en lønsom oksekødsproduktion i Danmark, således at eksport af småkalve eller aflivning af disse minimeres, trods de ændrede økonomiske forudsætninger oksekødsektoren udsættes for ved et bortfald af EU-tilskud. Projektets indhold har elementer, som virker på både kort og langt sigt. Effekten vil på kort sigt være en optimering af strategierne for produktion af krydsningskalve, og dermed en forøget produktion af krydsningskalve med et potentiale på en merindtægt på 80 millioner kr. årligt til primærproducenterne. På længere sigt vil kødproduktionsegenskaberne hos både slagtekalve og slagtekøer kunne øges ved anvendelse af de forventeligt positive avlsmæssige sammenhænge imellem kødproduktionsegenskaber og funktionelle egenskaber. Nytteeffekten skabes ved den nye information om produktion af krydsningskalve, som skabes i projektets forsøgsdel, kædet sammen med optimering af allerede eksisterende viden og nye optimeringsredskaber på området. Disse informationer skrives sammen i en brugermanual for anvendelse af kødkvægssæd i malkekvægsbesætninger. Effekten på det lange sigt opnås ved, at de genetiske sammenhænge imellem kødproduktionsegenskaber beregnes, da det er forudsætningen for, at kødproduktionsegenskaberne kan anvendes som informationsegenskaber for de funktionelle egenskaber.Beskrivelse

  01/01-201331/12-2015

 20. Reduktion af fravænningsstress og af behov for AB gennem fravænning i farestien og brug af robust genotype

  Lene Juul Pedersen, Hanne Kongsted & Charlotte Lauridsen

  Formålet med projektet er at undersøge, om staldsystemet til løse søer, hvor grisene bliver i farestien efter fravænning, kan reducere de negative forandringer i immunforsvar, tarmflora og ædeadfærd, der normalt ses ved fravænning, og som forårsager fravænningsdiarré. Konceptet undersøges med to forskellige genotyper, der varierer ift. antal og vægt af de fødte grise. Beskrivelse

  01/01-202031/12-2021

 21. Recovery from Mastitis in Dairy Cows – Development of Behavior, Milk Production and Inflammatory Markers in the Weeks during and after Naturally Occurring Clinical Mastitis

  Katrine Kop Fogsgaard, Mette S Herskin, Søren Østergaard, Torben Werner Bennedsgaard & Peter Løvendahl

  Ved at fokusere på to aspekter af recovery perioden - såvel adfærdsmæssigt som inflammatorisk - var formålet med denne afhandling at forbedre forståelsen af recovery perioden og danne basis for en fremtidig facilitering og modulering af recovery efter mastitis. Heri indgik 1) beskrivelse af adfærd hos malkekøer i dagene før, under og efter en behandlingskrævende, naturligt opstået mastitis og sammenligning med adfærd hos raske kontroldyr; 2) beskrivelse af udvikling i mælkeydelse samt forekomst af udvalgte inflammatoriske markører før, under og efter en behandlingskrævende, naturligt opstået mastitis; samt 3) undersøgelse af mulige sammenhænge mellem adfærd, mælkeydelse og inflammatoriske markører under naturligt opstået mastitisBeskrivelse

  01/09-201031/12-2015

 22. Ph.d. Britt Henriksen Assessment of animal welfare in Danish mink farms, for farmers, veterinarians and authorities

  Steen Henrik Møller, Britt I. F. Henriksen & Jan Tind Sørensen

  The aim of the study is to evaluate how (which time of the year and period) the welfare assessment procedure WelFur-mink should be conducted to be a tool for farmers, veterinarians, and authorities for improvements of animal welfare in Danish mink farms. The project also evaluates Stable schools as an advisory tool for animal welfare in the Danish mink production.Beskrivelse

  01/04-201231/03-2015

 23. PIGWEB

  Jan Værum Nørgaard, Mette S Herskin, Samantha Joan Noel, Lene Juul Pedersen & Leslie Foldager

  An infrastructure for experimental research for sustainable pig production
  Funded by EU Horizon 2020 Beskrivelse

  01/03-202128/02-2026

 24. Optimeret indtransport af søer - bedre velfærd og højere værdi

  Mette S Herskin, Karen Thodberg, Louisa Meira Gould & Inger Anneberg

  SOTRANS skaber viden som kan danne grundlag for formulering af operationelle guidelines for udlevering og transport af slagtesøer, sådan at de nuværende udfordringer af søernes velfærd og kødkvalitet minimeres. Slagtesøer belastes mere af transport end slagtesvin, men på trods af en betydelig sotransport har området ikke været udviklet eller søgt forbedret i årtier. SOTRANS involverer to forsøgsserier som kombinerer field trials og interventionsdesigns for på samme tid at sikre relevans og forskningshøjde. For at inkludere betydning af klimatiske faktorer gennemføres forsøgene på flere årstider. Blandt de systematisk undersøgte faktorer er: gruppestr., sammenblanding, transportvarighed, udlevering, pauser og tildeling af vand. Undersøgelserne gennemføres med udsætterdyr, som udpeges af landmænd, og det overordnede setup involverer kliniske undersøgelse i besætningen, kommerciel transport og gen-undersøgelse på slagteri. Data omhandlende adfærd, klima (temperatur, relativ fugtighed, CO2) og håndtering indsamles i hele perioden og kødkvalitet (slag/bid-mærker, pH, dryptab) vurderes post mortem. Baseret på denne viden vil SOTRANS muliggøre formulering af operationelle guidelines til relevante interessenter såsom vognmænd, chauffører, landmænd og myndigheder – guidelines der kan sikre at søer I fremtiden kan transporteres til slagt under forhold der ikke udfordrer deres velfærd eller kødkvalitet – og som derfor vil bidrage til bæredygtig ressourceudnyttelse og forbrugeraccept.
  Projektet er finansieret af GUDP og GSST.Beskrivelse

  01/02-201831/12-2021

 25. Optimale hundebesøg

  Karen Thodberg, Janne Winther Christensen, Birthe Houbak, Pia Haun Poulsen & Connie Hårbo Middelhede

  Formålet med denne undersøgelse er at klarlægge, om det at øge aktivitetsniveauet i disse besøg med hund vil give en endnu større umiddelbar effekt og eventuelt en længerevarende effekt. Derudover vil vi undersøge om udbyttet af disse besøg afhænger af beboernes mentale funktionsniveau (typisk varierende grader af demens). Endelig vil vi undersøge hvordan man kan måle dag til dag effekter vha. plejehjemspersonalets observationer.
  Projektet udføres i samarbejde med TrygFonden.Beskrivelse

  01/01-201512/12-2018

 26. ORGANICDAIRYHEALTH

  Jan Tind Sørensen, Morten Kargo, Anne Braad Kudahl, Søren Østergaard & Torben Werner Bennedsgaard

  The project will improve dairy health in organic dairy production through a combined improvement of management and breeding. Focusing on dairy cow health provides a unique opportunity for improving societal trust in organic milk production.

  Research questions are specified which will contribute to immediate improvements of animal health and welfare through optimized farm management as well as long-term improvements through breeding in Europe.Beskrivelse

  01/01-201531/12-2017

 27. Minkvelfærd i Europa – på basis af WelFur

  Britt I. F. Henriksen, Anna Feldberg Marsbøll, Steen Henrik Møller & Jens Malmkvist

  WelFur-Mink er et velfærdsvurderingssystem til vurdering af velfærden på minkfarme i Europa. I WelFur-Mink vurderes dyrevelfærden på besætningsniveau på baggrund af en række registreringer på farmen. Velfærdsindikatorerne er både dyre- og ressourcebaserede, og de fleste registreres direkte på en repræsentativ stikprøve af burene med mink på farmen. Implementering af velfærdsvurderingssystemet WelFur-Mink i Europa blev påbegyndt i 2017. Fra branchens side anvendes WelFur-Mink som en del af en dyrevelfærdscertificering for minkskind produceret i Europa. Over 95% af alle minkfarme i Europa har tilmeldt sig certificeringen, hvilket betyder at de inden 2020 skal opnå en certificering baseret på mindst 3 WelFur vurderinger (én i hver produktionssæson) og herefter et årligt opdateringsbesøg. Projektet vil ud fra de data som er indsamlet i forbindelse med hver WelFur vurdering undersøge velfærden på tværs af Europa. Projektet vil også samle positive og negative effekter på velfærd, se på sammenhænge mellem indikatorer og pege på nye forskningsindsatser indenfor udvikling af mink-velfærd.

  Projektet er igangsat af Videncenter for DyrevelfærdBeskrivelse

  01/03-201928/02-2021

 28. Managementstrategier til høj fravænningsvægt og lavt antibiotikaforbrug

  Jan Tind Sørensen, Hanne Kongsted, Cecilie Liv Nielsen & Mogens Agerbo Krogh

  Formålet med dette studie er at reducere antibiotikabehovet hos smågrise ved at øge deres vægt ved fravænning – fravænningsvægten øges ved etablering af stabile kuld uden sammenblanding og ved en forøget fravænningsalder.

  Studier og praktiske erfaringer peger på, at større og mere robuste grise ved fravænning vil kunne reducere forekomsten af behandlingskrævende infektioner hos fravænningsgrise, og derved behovet for antibiotika. I projektet øges fravænningsvægten på grisene ved at øge fravænningsalderen og ved at holde dem i stabile kuld hos soen under diegivningsperioden. Soen får i dag typisk større kuld end hun selv kan passe og bl.a. derfor flyttes en del pattegrise til en anden so end deres mor, som passer dem ind til fravænning. I studiet undersøges virkningen af at holde kuld samlet fra fødsel til fravænning, så soen kun ligger med sine egne pattegrise. Virkningen af dette undersøges ved to forskellige fravænningsaldre. Vi følger herefter smågrisene i klimastalden (7-30 kg), og undersøger forekomsten af sygdom og antibiotikabehandlinger.

  I veterinærforlig III ønskes der fokus på blandt andet fravænningsalder og kuldstørrelse og med vægt på tiltag som virker i stalden. Projektet gennemføres under produktionsforhold i fire større danske sobesætninger. Vi forventer derfor at projektets resultater umiddelbart kan implementeres i dansk svineproduktion efter projektperioden.
  Beskrivelse

  01/05-201831/12-2021

 29. Management til forbedret hvalpeoverlevelse, dyrevelfærd og effektivitet i dansk minkproduktion

  Jens Malmkvist, Steen Henrik Møller & Steffen W Hansen

  Dansk minkproduktion er verdensførende, og økonomisk væsentlig for Danmark, hvor hovedparten af de 16 millioner årligt producerede skind eksporteres til markeder med stigende efterspørgsel. Der er imidlertid et betydeligt potentiale for øget hvalpeoverlevelse i produktionen af mink. Projektets formål er derfor at udvikle, anvise og demonstrere vidensbaserede
  produkter (redemateriale, redekasse med drikkevand) og integrerede managementredskaber (SOPs, Farm Cockpit til PC) til at øge antallet af vitale hvalpe fra hver enkelt avlstæve. Som følge af projektet forbedres (i) dyrevelfærden – qua reduceret stress hos tæver og hvalpe, flere vitale hvalpe ved
  fravænning, færre skader og døde hvalpe, (ii) effektiviteten via flere skind produceret pr. avlsdyr, samt (iii) bæredygtighed og miljø via bedre essourceudnyttelse/mindre spild. Konkret er målet realistiske løsninger til reduktion af den tidlige hvalpedødelighed til under 8%, hvilket kan forøge antallet af producerede skind pr. alvstæve fra de nuværende 5,3 til 6,1,
  samtidig med at dyrenes velfærd forbedres. Dette medfører en årlig merindtjening på 498 mio. kr. i den danske minkproduktion. Effekterne specificeres yderligere i en costbenefit analyse i projektets slutfase. God velfærd for mink bidrager positivt til Danmarks/erhvervets etiske regnskab og generelle omdømme. Både med hensyn til effektivitet og dyrevelfærd kan Danmark distancere konkurrenter, såfremt produktion af mink optimeres som skitseret i dette projekt. Beskrivelse

  01/03-201401/03-2018

 30. MAF EVOP i store besætninger

  Søren Østergaard, Torben Werner Bennedsgaard, Bodil Højlund Nielsen, Anne Braad Kudahl & Mogens Agerbo Krogh

  I dag iværksætter landmænd og deres rådgivere mange managementtiltag for at forbedre produktivitet, sundhed og dyrevelfærd i malkekvægsbesætningen (fx brug af foderadditiver og management procedurer), selvom årsagssammenhængene ofte mangler videnskabelig belæg. Det kan skyldes, at en lang række ukontrollerede faktorer i det aktuelle miljø spiller en væsentlig rolle. Problemet med fejlagtig eller manglende viden i den enkelte besætning kan betyde til et betydeligt ressourcespild i hele kvægsektoren. Systematiske eksperimenter (med tilfældig udvælgelse) er ofte nødvendige for at finde og estimere de sande kausale virkninger af at ændre input-faktorer. Virkningerne af sådanne systematiske eksperimenter i den enkelte besætning kan evalueres med meget små omkostninger, fordi store besætninger ofte har automatiske eller semi-automatiske registreringer af eksempelvis køernes aktivitet, mælkeydelse, mælkens sammensætning, inline mælkeindikatorer, kropsvægt, AMS data samt registreringer fra foderblander og andet fodringsudstyr. I dette projekt vil vi implementere konceptet ’EVolutionary OPerations (EVOP), som er kendt fra bl.a. kemisk industri. EVOP indebærer, at der foretages systematiske små ændringer i produktionens input-faktorer og procedurer for derved at finde frem til en mere effektiv produktion. Generelle koncepter vil blive formulerede, og specifikke modeller vil blive udviklet til fodringsmanagement, håndtering af holdinddeling, udnyttelse af AMS samt håndtering af yversundhed. Et sådant EVOP management system vil give den enkelte landmand muligheden for at udøve management efter videnskabelige principper og opnå en meget effektiv produktion. Beskrivelse

  01/01-201431/12-2017

 31. Løbesår betydning for produktion og velfærd hos malkekvæg

  Mogens Agerbo Krogh, Sarah Lee Munch, Søren Saxmose Nielsen, Nynne Capion & Peter Raundahl

  I 2016 fandt vi forandringer i løben hos 90 % og deciderede løbesår hos 43 % af 750 danske Holstein køer. Løbesår er dermed særdeles udbredt hos de danske malkekøer og det er derfor helt centralt at det bliver undersøgt om løbesårene har væsentlig betydning for produktionen og/eller udgør et betydeligt velfærdsmæssigt problem. Formålet med dette projekt er at kvantificere betydningen af løbesårene på koens produktion og velfærd. I projektet vil der blive foretaget en sammenlignende vidensyntese om sammenhæng imellem løbesår og smerte. Desuden vil der på slagtekøer blive foretaget yderligere undersøgelser af størrelse, dybde og alder af løbesår og efterfølgende analyseres sammenhængen mellem graden af løbesår og produktions- og slagtedata. Projektet vil samlet set give os ny viden om, hvor meget løbesår påvirker koens velfærd og produktion. Beskrivelse

  01/01-201731/12-2018

 32. Low mortality through birth of vital piglets

  Lene Juul Pedersen, Jan Tind Sørensen & Anders Christian Sørensen

  En ud af tre pattegrise i den danske økologiske svineproduktion dør før fravænning. Denne meget høje pattegrisedødelighed er en væsentlig barriere for at opnå en forventet høj vækstrate i økologisk svineproduktion. Den høje dødelighed antages at være relateret til fødsel af flere grise end soen kan passe og som samtidig er små og svage. Det anvendte avlsmateriale syntes mindre egnet til økologisk produktionen, hvor soen farer i svært tilgængelige hytter, har lange laktationer og hvor det er svært at håndtere overskydende grise i et kuldBeskrivelse

  01/01-201431/12-2017

 33. Kvartalsrapporter

  Bodil Højlund Nielsen

  03/09-201228/06-2013

 34. Krydsning - optimering på tværs af malkeracer

  Søren Østergaard

  Projektets formål er at forbedre konkurrenceevnen for danske mælkeproducenter og kvægavlsforeningen VikingGenetics samt forbedre ressourceudnyttelsen i malkekvægsektoren ved at udnytte det fulde potentiale i krydsning mellem malkeracer. Krydsning bruges i høj grad inden for andre produktionsgrene til at opnå krydsningsfrodighed, men har begrænset udbredelse inden for malkekvæg, fordi der mangler styringsredskaber. Resultatet af projektet bliver krydsningskøer med forbedret sundhed, frugtbarhed og holdbarhed. Dette fører til ca. 200 mio. kr./år i videre økonomiske effekter hos mælkeproducenterne, et lavere foderforbrug/kg værdistof og en lavere CO2-udledning/kg værdistof. Desuden opnås en større genetisk diversitet inden for racerne. Projektets formål opnås ved at udvikle og implementere beslutningsstøtteværktøjer i form af 1) genetiske værdier for krydsningsdyr baseret på genomisk information, 2) nye moduler til simuleringsprogrammet SimHerd, så det kan understøtte de beslutninger, den enkelte mælkeproducent skal træffe for sin besætning vedr. krydsning og 3) nye moduler til insemineringsplansprogrammet, så det kan maksimere krydsningsfrodigheden i hver enkel parring vha. genomisk information. Desuden vil projektet, som det første, opbygge et beslutningsgrundlag for at designe renracede linjer af malkekvæg, der er udvalgt til at producere effektivt krydsningsafkom i modsætning til i dag, hvor avlsarbejdet udelukkende fokuserer på at forbedre de renracede dyrs præstation.
  Projektet er finansieret af GUDP, VikingGenetics, Aarhus Universitet, SEGES, Viking Danmark og SimHerd A/S.Beskrivelse

  01/10-201830/09-2022