Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projekter i Epidemiologi og management

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Sammehæng mellem ekstensive produktionsmetoder og kødkvalitet (intrinsic) for grise og kyllingkød.

  Lene Juul Pedersen & Hans Spoolder

  Formålet er at kunne tilbyde forbrugerne kvalitetskød fra gris og fjerkræ ved at udvikle nye løsninger, der sam-adresserer samfundets krav om høj dyrevelfærd, lav miljøbelastning og produktionskædens krav om indtjening. Projektet finansieres af Horizon2020Beskrivelse

  01/10-202130/09-2025

 2. Udvikling af model for kvægbesætningens udledning af enterisk metan under forskellige management strategier

  Søren Østergaard, Anne Braad Kudahl, Martin Riis Weisbjerg, Jan Tind Sørensen, Vivi Mørkøre Thorup, Peter Lund, Lisbeth Mogensen & Morten Kargo

  En fortsat stor dansk mælkeproduktion kan være model for andre lande, hvis Danmark kan finde klimaløsninger, som dels er anvendelige i praksis, dels er effektive, både når man ser på bedriftens samlede klimagas udledning og på det økonomiske perspektiv. Den enkelte malkekvægbesætnings produktions-og managementsystem er et centralt og nødvendigt delsystem i, at kunne forstå og kvantificere den samlede danske klimabelastning for produktion af mælk og kød. Projektets hovedaktivitet er at udvikle en ny besætningsmodel til simulering af tekniske og økonomiske konsekvenser af managementtiltag til reduktion af klimaaftryk i malkekvægsbesætninger.


  Projekt finansieret af GUDPBeskrivelse

  01/07-202131/12-2024

 3. Bedste praksis æglæggere: Pilot projekt om bedste praksis i alternative systemer for æglæggere

  Anja Brinch Riber

  Målene med projektet er at:
  - forberede og tildele praktisk støtte til ægproducenter for at opfordre dem til at skifte fra bursystemer til alternative ikke-bursystemer.
  - sikre en bred formidling af de indsamlede informationer fra bedste praksis gennem udvikling af kommunikationsmaterialer.
  - organisere formidlingsarrangementer målrettet mod medlemslande med et lavt procentvis brug af alternative systemer.
  Projektet er finansieret af EU (DG Sante).Beskrivelse

  21/05-202120/05-2023

 4. Et ICT-baseret rådgivningsværktøj til at minimere forekomsten af halebid

  Lene Juul Pedersen, Guilherme Amorim Franchi, Tomas Norton, Keeling O'Driscoll & Laura Boyle

  Projektet udvikler et varslingsværktøj for igangværende halebids adfærd vha automatiseret overvågning via video og billede behandlings algorithmer. Værktøjet vil desuden angive sandsynlige risikofaktorer og derved virkningsfulde interventioner. Projektet er finansieret af GUDP.Beskrivelse

  01/03-202131/03-2024

 5. PIGWEB

  Jan Værum Nørgaard, Mette S Herskin, Samantha Joan Noel, Lene Juul Pedersen & Leslie Foldager

  An infrastructure for experimental research for sustainable pig production
  Funded by EU Horizon 2020 Beskrivelse

  01/03-202128/02-2026

 6. Bæredygtig slagtekalveproduktion nu

  Mogens Vestergaard, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Margit Bak Jensen, Lisbeth Mogensen & Per Spleth

  Projektets formål er at give grundlag for en bæredygtig slagtekalvefodring, så slagtekalveproducenterne kan fodre på en måde, der giver sund vom, god velfærd, billig fodring, lavt klimaaftryk, høj tilvækst og god økonomi.

  Målet er at fastlægge konsekvenserne af en øget andel grovfoder i foderrationen til slagtekalve i form af øget brug af lokalproduceret foder som græsmarksbaseret foder og gode biprodukter på kalvenes tilvækst, foderudnyttelse, sundhed, ædeadfærd, slagtekvalitet, produktionens klimaaftryk og samlede produktionsøkonomi. Beskrivelse

  01/01-202131/12-2021

 7. Fremtidens minkproduktion – fokus på indhusning af mink

  Jens Malmkvist

  Projektets formål er at udarbejde initiativer til bæredygtige løsninger til fremtidens minkproduktion, baseret på den nuværende viden om den domesticerede farmminks biologi. I minkproduktionen har bursystemet (inklusive redekassen) været relativt uforanderligt igennem årtier, til trods for at flere forhold har ændret sig, såsom (1) minks voksende størrelse, (2) viden om minks biologi, herunder mere viden om farmminks adfærdsmæssige og fysiologiske præferencer/behov, (3) en almen interesse for dyrevelfærd og debat om hold af mink i bure/til pels, samt (4) krav til en høj produktionseffektivitet, for at fastholde en økonomisk rentabel og bæredygtig dansk produktion. Der er derfor behov for at igangsætte forskning i ’Fremtidens minkproduktion’. Et element af dette er udvikling af ideer og nye løsninger til indhusning, som tilfredsstiller behovet (punkt 1-4) i årene fremover. Hvordan kan et indhusningsystem til mink se ud, såfremt vi skulle designe det i dag?
  I projektet indgår flere interessenter i samarbejde for at opnå brugbare løsninger. I projektet søges om støtte i form til (1) en forsøgsrække med principper for en optimal redekasse til mink, (2) samarbejde med firmaer og avlere vedr. videreudvikling af indhusning til mink, samt (3) pilotforsøg med afprøvning af minks brug af udeareal. Formålet er at fremme fremtidens minkproduktion, suppleret med tiltag (bl.a. forbedret redekasse) som gavner dyrevelfærd og produktionsøkonomi på danske minkgårde.
  Projektet er finansieret af Pelsdyrafgiftsfonden.Beskrivelse

  01/01-202131/12-2023

 8. Kan koen få det bedste af begge verdener - positive oplevelser ved at opfostre sin kalv og efterfølgende stressfri adskillelse?

  Margit Bak Jensen, Heather Neave, Emma Hvidtfeldt Jensen, Jean-Loup Rault & Melissa Bateson

  I Danmark og i store dele af verden adskilles ko og kalv typisk inden for det første døgn efter fødslen. Adskillelse inden for det første døgn giver mindre brølen og rastløshed hos ko og kalv end senere adskillelse, men den tidlige adskillelse kritiseres jævnligt for at forhindre naturlig omsorg og diegivning. Vi ved dog meget lidt om de positive virkninger for koen af at opfostre sin kalv. Projektet foreslår nye metoder til at måle fordele for koen, så som tilknytning, positive oplevelser og neurobiologisk funktion, ved at opfostre sin kalv enten hele eller dele af døgnet. Projektet udvikler og integrerer de nye metoder med det formål at fastlægge virkningen på koen af forskellig opstaldning med kalven, samt forskellige skånsomme metoder til fravænning og adskillelse fra kalven. Hermed bidrager projektet med viden, der er nødvendig for at implementere management af køer og kalve sammen, der maksimerer positive oplevelser og minimerer stressende oplevelser for koen.
  Projektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd, Teknologi og Produktion, og Graduate School of Technical Sciences (GSTS).Beskrivelse

  01/01-202131/12-2023

 9. Resilience for Dairy - R4D

  Søren Østergaard & Margit Bak Jensen

  Horizon 2020 project

  The overall objective of R4D is to develop and to strengthen a self-sustainable EU ThematicNetwork on “resilient and robust dairy farms” designed to stimulate knowledge exchanges and cross-fertilisation among a wide range of actors and stakeholders of thedairy industry. The aim of R4Dis to widely disseminate relevant ready-to-use best practices based on innovations, facilitating knowledge exchange from farmers to farmers.Beskrivelse

  01/01-202131/12-2023

 10. Scientific analysis of transition and change processes related to animal agriculture

  Mette Vaarst

  Selve kurset fandt sted på AU Foulum + AU Aarhus + Zoom 2.-6.november 2020, og bliver fulgt op af præsentationer og seminar Beskrivelse

  02/11-202031/12-2021

 11. Forebyggelse af ulykker ved håndtering af kvæg - udvikling af målbare indikatorer

  Karen Thodberg, Janne Winther Christensen, Marianne Norup, Michael Nørremark, Kent Jacob Nielsen & Helge Kromann

  Landbruget har den højeste forekomst af dødsulykker af alle brancher, og håndtering af dyr er en af de mest risikable opgaver. Ulykker ved håndtering af kvæg er desuden alvorligere, dyrere og medfører længere sygefravær end andre landbrugsrelaterede ulykker.
  Det overordnede formål med dette projekt er at udvikle målbare indikatorer for sikkerhed i relation til håndtering af malkekvæg i landbruget, med særlig fokus på de fysiske rammer, dyrenes adfærd og dyr-menneske interaktioner.
  Gennem 4 delprojekter vil projektet
  1) skabe ny viden om årsager til kvægrelaterede arbejdsulykker gennem analyse af både eksisterende og nyindsamlede ulykkesdata
  2) undersøge, hvorvidt teknologiske produkter til monitorering af kvægs adfærd og bevægelse kan anvendes til forebyggelse af arbejdsulykker
  3) udarbejde anbefalinger til indretning af stalde til malkekvæg, der indeholder hensyn til arbejdssikkerhed og sikrer optimale fysiske rammer, så risikoen for arbejdsulykker minimeres
  4) identificere adfærd hos mennesker og malkekøer, der øger risikoen for arbejdsulykker i håndteringssituationer.
  Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.Beskrivelse

  01/10-202031/12-2022

 12. Animal contact

  Karen Thodberg, Janne Winther Christensen, Poul B Videbech, Lene Vase, Sigrid Juhl Lunde & Lene Høeg Fuglsang-Damgaard

  Dyre-assisteret terapi (DAT) er i vækst og har potentialet til at blive et vigtigt ikke-farmakologisk supplement til behandling af mennesker med f.eks. psykisk sygdom, stress eller udviklingsforstyrrelser. Forskning viser, at anvendelsen af dyr i terapeutisk behandling kan have betydelige effekter på forskellige målgrupper, men det er ikke klart, hvad det specifikt er ved kontakten til dyr, der påvirker behandlingsresultatet.
  Projektet er inddelt i 4 arbejdspakker, hvor vi i de første identificer og udvælger hvilke fysiologiske, psykologiske og adfærdsmæssige mål for effekten af forskellige grader af kontakt til dyr. I sidste halvdel af projektet undersøger vi plejehjemsbeboeres og militærveteraners umiddelbare reaktion på kontakt og samvær med hunde ved hjælp af de udvalgte mål.
  Projektet er finansieret af TrygFonden.Beskrivelse

  01/08-202031/12-2023

 13. Big Dutchman Smart Broiler inititive

  Anja Brinch Riber, Sigga Rasmussen, Tomas Norton, Marisa Erasmus, René Thomsen, Karen Margrethe Balle, Martin Rishøj & Simon Lague

  Projektet vil lave en PLF-løsning (præcisionslandbrugsløsning) baseret på kamerateknologi og avanceret billedanalyse til slagtekyllingproduktionen. Formålet med projektet er at overvåge forskellige aspekter af slagtekyllingers adfærd gennem kamerateknologi til forbedret dyrevelfærd. Dette inkluderer bensundhed, bevægelse og naturlig adfærd - alle hovedelementer, som indgår i de fem friheder. En vigtig fordel ved denne tilgang er, at det tillader landmanden konstant overvågning af dyreadfærd for at forudsige og bedre forstå, hvad der er bedst for dyrene. Det er ligeledes et vurderingsværktøj til kontrollører. Ved dagligt at kunne levere objektiv bevis vil give bedre vurdering gennem hele dyrets liv. Endelig giver dette tiltag en bedre dialog med forbrugerne, da det er muligt at videregive reel dyrebaseret bevis til forbrugerne, hvilket giver dem mulighed for at træffe vidensbaserede beslutninger.
  Projektet er finansieret af FFAR og Big DutchmanBeskrivelse

  01/08-202031/01-2022

 14. Antimicrobial resistance across biotic socialities

  Jens Seeberg, Katy Overstreet, Mette Vaarst & Holger Brüggemann

  Infektioner med lægemiddelresistente bakterier truer med at blive den mest almindelige dødsårsag for mennesker i 2050. Antimikrobiel resistens (AMR) har fået fodfæste på hospitaler og i husdyrbesætninger, hvor anvendelse af antibiotika er en del af produktionen. Dette projekt udvikler begrebet biotiske socialiteter (BS) for at forstå transmissionen af AMR på tværs af arter og for at adressere de teoretiske og metodologiske kompleksiteter af sociale netværk som rummer mennesker, dyr og mikroorganismer. Desuden er dette projekt baseret på tværfagligt samarbejde og nødvendige metoder til forskning i den sociale og biologiske verden af mennesker, svin og mirober.
  Projektet er finansieret af AUFF NOVA.Beskrivelse

  01/01-202031/12-2023

 15. Center for Forskning i Velfærd hos Familiedyr

  Janne Winther Christensen, Peter Sandøe, Björn Forkman, Merete Fredholm, Thomas Bøker Lund, Søren Saxmose Nielsen & Charlotte Reinhard Bjørnvad

  Center for Forskning i Velfærd hos Familiedyr skal varetage forskning i problemstillinger af relevans for velfærden hos hunde, katte, heste og andre dyr, der holdes som familie- eller hobbydyr.
  Centeret er finansieret af Skibsreder Per Henriksen, R. og Hustrus Fond.Beskrivelse

  01/01-202007/12-2021

 16. EU reference center for fjerkræ og andre mindre husdyr

  Steen Henrik Møller, Anja Brinch Riber, Virginie Michel, Antonio Velarde Calvo & James Leonardo Vinco

  Aktiviteterne i det andet Centre for dyrevelfærd (EURCAW) vil fokusere på velfærd hos fjerkræ, kaniner og pelsdyr og omfatte:
  •Fjerkræ (undtagen strudse): slagtekyllinger, æglæggere og avlsdyr af høns (Gallus gallus), kalkuner (Meleagris gallopavo), ænder (Carina moschata, Anas platyrhynchos og deres krydsninger), gæs (Anser anser, Anser cygnoides og deres krydsninger), perlehøns (Numida meleagris) og vagtler (Coturnix coturnix);
  •Kaniner (Oryctolagus cuniculus);
  •Pelsdyr: mink (Neovison vison), sølvræv (Vulpes vulpes), blåræv (Alopex lagopus), chinchilla (Chinchilla lanigera) og mårhund (Nyctereus procyonoides), ilder (Mustela putorius) og sumpbæver (Myocastor coypus).
  EURCAW-SA vil dække hele dyrenes livscyklus fra fødsel til aflivning og vil omfatte pasningsrutiner, transport, slagtning eller aflivning. Beskrivelse

  01/01-202007/12-2021

 17. Fastlæggelse af korrektionsfaktorer for observation af stereotypi i WelFur før fodring eller sidst på dagen

  Steen Henrik Møller, Britt I. F. Henriksen, Tine Rousing & Emma Marie Vallentin Hvas

  Stereotyp adfærd hos mink observeres bedst i perioden med øget aktivitet før fodring eller under udsat fodring. Dette er derfor proceduren i velfærdsvurderingsprotokollen WelFur-Mink, der nu er implementeret i hele Europa. Nogle gange er det imidlertid ikke muligt at observere inden fodring. Det bedste alternative tidspunkt for observation er blevet foreslået at være i perioden med stigende aktivitet før solnedgang om vinteren eller som den sidste observation på dagen om sommeren og om efteråret. For at vurdere behovet for en korrektionsfaktor, der skulle tilpasse prævalensen af stereotyp adfærd før solnedgang til prævalensen inden fodring, er forholdet mellem de to blevet undersøgt. På fem gårde blev der observeret stereotypi på begge tidspunkter, og ud fra WelFur-Mink-vurderinger blev resultaterne beregnet. Resultaterne viste, at der er mindre stereotyp opførsel før solnedgang end før fodring. Ingen enkel korrektionsfaktor kunne defineres, da forholdet syntes at afhænge af stereotypeniveauet. Niveauet af stereotypi på de 5 testede bedrifter både før fodring og før solnedgang var højere end det store antal bedrifter, der blev testet i WelFur-Mink i januar og februar 2018. Det er derfor nødvendigt med test både før fodring og før solnedgang på flere bedrifter inklusive gårde med et lavere niveau af stereotypi.
  Projektet er finansieret af Pelsdyrafgiftsfonden.Beskrivelse

  01/01-202031/12-2020

 18. Forlænget laktation: Optimal strategi for laktationslængde på ko- og besætningsniveau

  Søren Østergaard, Peter T. Thomsen, Lars Bilde Gildbjerg & Martin Bjerring

  Projektet fokuserer på identifikation af køer, som har optimal mulighed for at gennemføre en forlænget laktation med succes.
  Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden.Beskrivelse

  01/01-202031/12-2023

 19. Reduktion af fravænningsstress og af behov for AB gennem fravænning i farestien og brug af robust genotype

  Lene Juul Pedersen, Hanne Kongsted & Charlotte Lauridsen

  Formålet med projektet er at undersøge, om staldsystemet til løse søer, hvor grisene bliver i farestien efter fravænning, kan reducere de negative forandringer i immunforsvar, tarmflora og ædeadfærd, der normalt ses ved fravænning, og som forårsager fravænningsdiarré. Konceptet undersøges med to forskellige genotyper, der varierer ift. antal og vægt af de fødte grise. Beskrivelse

  01/01-202031/12-2021

 20. Svineproducenters og deres medarbejderes motivation og muligheder for at reducere antibiotikaforbruget

  Hanne Kongsted, Katy Overstreet, Inger Anneberg & Stine Lindgren

  Formålet med projektet er at finde ud af, hvilke forhindringer, ”den danske landmand” (besætningsejere og medarbejdere) føler, der er, for at de kan reducere brugen af antibiotika og undlade brug af medicinsk zink. Ved at forstå landmændenes vinkel, kan vi fremover arbejde målrettet på at ændre disse forhold. Desuden kan projektet udpege hvilke former for incitamentstrukturer, der vil have den største effekt på landmændenes forbrug af antibiotika.
  Projektet består af en spørgeskemaundersøgelse, der skal nå bredt ud til ejere og medarbejdere i danske svinebesætninger og definere de udfordringer, landmændene har, ift. at reducere forbruget af antibiotika og undgå medicinsk zink. Spørgeskemaet vil bl.a. tage fat i følgende forhold: Håndtering af mange levendefødte grise pr so, brug af vacciner, aftageres (dem, der køber grisenes) forventninger til behandling.
  Projektet er finansieret via Veterinærforlig III.Beskrivelse

  01/01-202031/12-2021

 21. Rethinking of Antimicrobial Decision-systems in the Management of Animal Production

  Mette Vaarst, Hanne Kongsted, Mogens Agerbo Krogh, Line Kollerup, Merete Studnitz, Katy Overstreet & Jan Tind Sørensen

  ROADMAP is a 4-year EU-funded project that will foster transitions towards prudent antimicrobial use (AMU) in animal production in a large variety of contexts, by favouring a rethinking of antimicrobial decision-systems all along the food supply chain.Beskrivelse

  01/06-201931/05-2023

 22. Insektbelastning hos heste

  Janne Winther Christensen & Henrik Skovgård

  Projektets overordnede formål er at finde og udbrede løsninger til skygge og reduktion af insektbelastning hos heste på døgngræs om sommeren. Dyr på græs oplever i stigende grad ekstreme vejrforhold og øget insektbelastning. Insekter kan være årsag til udvikling af sygdomme og give anledning til sår, allergi og eksem, og kan ligesom varmestress have negative konsekvenser for hestens sundhed, reproduktion og præstation. Projektet skal tilvejebringe data vedr. hestes brug af læskure/bygninger, naturligt forekommende skygge samt insektbelastning. I projektet indhentes praktiske erfaringer med hestes brug af læskure/bygninger i sommerperioden.

  •Del 1 resulterer i et idékatalog), samt data om sammenhængen mellem insektforekomst, vejrforhold, hestes brug af bygninger/læskure og belastning målt som stresshormoner og insektrelateret adfærd hos heste i forskellige forskellige besætninger.

  •Del 2 resulterer i to videnskabelige artikler. Projektet er relevant for alle hestehold med heste på græs.

  Projektet er delvist finansieret af Hesteafgiftsfonden.

  Projektet gennemføres i sommeren 2019 og 2020. Resultaterne vil blive publiceret som et idékatalog og to videnskabelige, internationale artikler, som vil blive tilgængelige her på siden (forventet publikation i 2021). Resultaterne vil således være gratis til rådighed for alle interessenter. Beskrivelse

  01/03-201931/12-2020

 23. Minkvelfærd i Europa – på basis af WelFur

  Britt I. F. Henriksen, Anna Feldberg Marsbøll, Steen Henrik Møller & Jens Malmkvist

  WelFur-Mink er et velfærdsvurderingssystem til vurdering af velfærden på minkfarme i Europa. I WelFur-Mink vurderes dyrevelfærden på besætningsniveau på baggrund af en række registreringer på farmen. Velfærdsindikatorerne er både dyre- og ressourcebaserede, og de fleste registreres direkte på en repræsentativ stikprøve af burene med mink på farmen. Implementering af velfærdsvurderingssystemet WelFur-Mink i Europa blev påbegyndt i 2017. Fra branchens side anvendes WelFur-Mink som en del af en dyrevelfærdscertificering for minkskind produceret i Europa. Over 95% af alle minkfarme i Europa har tilmeldt sig certificeringen, hvilket betyder at de inden 2020 skal opnå en certificering baseret på mindst 3 WelFur vurderinger (én i hver produktionssæson) og herefter et årligt opdateringsbesøg. Projektet vil ud fra de data som er indsamlet i forbindelse med hver WelFur vurdering undersøge velfærden på tværs af Europa. Projektet vil også samle positive og negative effekter på velfærd, se på sammenhænge mellem indikatorer og pege på nye forskningsindsatser indenfor udvikling af mink-velfærd.

  Projektet er igangsat af Videncenter for DyrevelfærdBeskrivelse

  01/03-201928/02-2021

 24. Holdninger og motivation til forandring – med fokus på dyrevelfærd

  Inger Anneberg

  Metodisk vil der indgå etnografisk feltarbejde i 4-6 udvalgte landbrug samt kvalitative interviews med ejer og ansatte på alle deltagende bedrifter. Den efterfølgende analyse vil tage udgangspunkt i viden om landmænds syn på dyrevelfærd og forandring, samt teorier om anerkendelse, risiko og forandring i sammenhæng med professionel identitet. Desuden vil der indgå en spørgeskemaundersøgelse udført i samspil med EU’s referencecenter for dyrevelfærd, hvor fokus blandt andet er på hvordan kontrollører af dyrevelfærd ser på betydningen landmænds muligheder for at skabe forandringer, samt på hvad der kan fremme og hvad der kan hindre forandringer i de landbrug de besøger.

  Projektet er igangsat af Videncenter for Dyrevelfærd.Beskrivelse

  01/02-201931/03-2020

 25. Forekomst og forebyggelse af MRSA og diarré i frilandsbaseret svineproduktion

  Hanne Kongsted, Cecilie Liv Nielsen, Stine Lindgren, Martin Bjerring, Jan Tind Sørensen & Marianne Ørnstrup Kaiser

  Formålet er at belyse årsagerne til at grise i frilandsbaserede systemer har en lavere forekomst af MRSA og fravænningsdiarré end grise i traditionelle indendørs systemer.
  Projektet screener for MRSA i forskellige aldersgrupper af grise i to forskellige typer af frilandsbesætninger – økologiske og konventionelle. Da konventionelle besætninger har et højere forbrug af antibiotika end økologiske kan projektet pege på om det lave niveau af MRSA skyldes I) adgangen til det fri eller II) lavt antibiotika-forbrug. Desuden følges MRSA-forekomsten over tid i grise indkøbt til frilandssystemerne og hos personer med arbejde i disse systemer. Endvidere undersøger projektet for diarré og diarréforebyggende foranstaltninger i de to frilandsbaserede systemer, for at finde ud af hvordan de økologiske besætninger kan have et så lavt antibiotikaforbrug.
  Projektet vil afdække, om den lavere forekomst af MRSA i økologiske besætninger primært skyldes adgang til det fri eller et lavere antibiotikaforbrug. Desuden vil projektet generere ny viden om diarreforekomst og dets årsager i frilandsbesætninger. Den viden, der genereres i projektet om faktorer til forebyggelse af MRSA, diarre og forbrug af antibiotika vil kunne tjene til inspiration i den traditionelle produktion.
  Projektet er finansieret via Veterinærforlig III.Beskrivelse

  01/01-201931/12-2021

 26. KALVvedKO: Kalve hos køer i malkekvægsbesætninger

  Mette Vaarst, Margit Bak Jensen & Maja Bertelsen

  At kalve skilles fra deres mor efter et døgn er et åbenlyst dilemma i økologiske malkekvæg-besætninger. Det bryder med de økologiske principper, men har været accepteret praksis gennem mange årtier, især af hensyn til mælkeudbyttet til humant konsum. Dilemmaet har i stigende omfang vækket forbrugernes opmærksomhed. Organic RDD-projektet KALVvedKO undersøger forskellige aspekter af dilemmaerne vedrørende fravænning, samt fordele og udfordringer ved at lade kalvene gå sammen med deres mødre gennem mælkefodringsperioden. KALVvedKO søger at løse disse dilemmaer gennem forskning og udvikling af nye robuste og innovative staldsystemer til danske forhold.
  Projektet er finansieret af GUDP, Aarhus Universitet, Thise Mejeri, Naturmælk, Tru-test og Økologisk Landsforening.Beskrivelse

  01/01-201931/12-2022

 27. WelFur IV Mink projekt

  Steen Henrik Møller, Britt I. F. Henriksen, Tine Rousing & Jens Malmkvist

  Projekt til sikring af fortsat korrekt implementering af WelFur-Mink på Europæiske minkfarme. Projektet har 7 arbejdspakker: 1. Projektmanagement og information. 2. Bidrag til udvikling og test af ny WelFur app. (WMA2) til dataopsamling ved velfærdsvurderinger på farme. 3. Udvikling af undervisningsmateriale til periodespecifik træning af auditører. 4. Vedligehold og udvikling af velfærdsvurderingsprotokollen i forhold til ny viden. 5. Analyse af resultaterne fra WelFur på basis af anonyme, men landespecifikke data. 6. Forberedelse af en reideret version 2 af WelFur protokollen. 7. Videnskabelig publicering. Beskrivelse

  01/01-201931/12-2021

 28. First European Union Reference Centre for Animal Welfare

  Jan Tind Sørensen, Lene Juul Pedersen, Inger Anneberg, Hanne Kongsted & Mette S Herskin

  The establishment of Animal Welfare Reference Centres is laid down in the Official Controls Regulation (Articles 95 & 96). In 2018 the Commission designated a first European Union Reference Centre for Animal Welfare:This first Centre entitled EURCAW-Pigs focusses on pig welfare since improving the enforcement of the legislation of pigs is one of the Commission's priorities in the area of animal welfare. EURCAW-Pigs provides scientific and technical knowledge to Competent Authorities of EU member states and their support bodies (science, training, communication), for the official controls on pig welfare requirements laid down in the European pig welfare legislationThe partners in the consortium have extensive experience at national level in providing advice to their respective ministries on animal welfare related topics. They are also recognised as internationally leading institutes on animal welfare issues. Each partner has a relatively small team of 3-4 key staff who work in the Centre, and a much larger group of animal welfare experts from their own and affiliated institutes which they can call upon for additional support. EURCAW-Pigs receives its funding from DG SANTE of the European Commission, as well as the national governments of the three partners forming the CentreAarhus University (AU) Denmark (DK)Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) – Germany (DE)Wageningen Livestock Research (WLR) The Netherlands (NL) Beskrivelse

  01/10-201831/12-2022

 29. Krydsning - optimering på tværs af malkeracer

  Søren Østergaard

  Projektets formål er at forbedre konkurrenceevnen for danske mælkeproducenter og kvægavlsforeningen VikingGenetics samt forbedre ressourceudnyttelsen i malkekvægsektoren ved at udnytte det fulde potentiale i krydsning mellem malkeracer. Krydsning bruges i høj grad inden for andre produktionsgrene til at opnå krydsningsfrodighed, men har begrænset udbredelse inden for malkekvæg, fordi der mangler styringsredskaber. Resultatet af projektet bliver krydsningskøer med forbedret sundhed, frugtbarhed og holdbarhed. Dette fører til ca. 200 mio. kr./år i videre økonomiske effekter hos mælkeproducenterne, et lavere foderforbrug/kg værdistof og en lavere CO2-udledning/kg værdistof. Desuden opnås en større genetisk diversitet inden for racerne. Projektets formål opnås ved at udvikle og implementere beslutningsstøtteværktøjer i form af 1) genetiske værdier for krydsningsdyr baseret på genomisk information, 2) nye moduler til simuleringsprogrammet SimHerd, så det kan understøtte de beslutninger, den enkelte mælkeproducent skal træffe for sin besætning vedr. krydsning og 3) nye moduler til insemineringsplansprogrammet, så det kan maksimere krydsningsfrodigheden i hver enkel parring vha. genomisk information. Desuden vil projektet, som det første, opbygge et beslutningsgrundlag for at designe renracede linjer af malkekvæg, der er udvalgt til at producere effektivt krydsningsafkom i modsætning til i dag, hvor avlsarbejdet udelukkende fokuserer på at forbedre de renracede dyrs præstation.
  Projektet er finansieret af GUDP, VikingGenetics, Aarhus Universitet, SEGES, Viking Danmark og SimHerd A/S.Beskrivelse

  01/10-201830/09-2022

 30. Managementstrategier til høj fravænningsvægt og lavt antibiotikaforbrug

  Jan Tind Sørensen, Hanne Kongsted, Cecilie Liv Nielsen & Mogens Agerbo Krogh

  Formålet med dette studie er at reducere antibiotikabehovet hos smågrise ved at øge deres vægt ved fravænning – fravænningsvægten øges ved etablering af stabile kuld uden sammenblanding og ved en forøget fravænningsalder.

  Studier og praktiske erfaringer peger på, at større og mere robuste grise ved fravænning vil kunne reducere forekomsten af behandlingskrævende infektioner hos fravænningsgrise, og derved behovet for antibiotika. I projektet øges fravænningsvægten på grisene ved at øge fravænningsalderen og ved at holde dem i stabile kuld hos soen under diegivningsperioden. Soen får i dag typisk større kuld end hun selv kan passe og bl.a. derfor flyttes en del pattegrise til en anden so end deres mor, som passer dem ind til fravænning. I studiet undersøges virkningen af at holde kuld samlet fra fødsel til fravænning, så soen kun ligger med sine egne pattegrise. Virkningen af dette undersøges ved to forskellige fravænningsaldre. Vi følger herefter smågrisene i klimastalden (7-30 kg), og undersøger forekomsten af sygdom og antibiotikabehandlinger.

  I veterinærforlig III ønskes der fokus på blandt andet fravænningsalder og kuldstørrelse og med vægt på tiltag som virker i stalden. Projektet gennemføres under produktionsforhold i fire større danske sobesætninger. Vi forventer derfor at projektets resultater umiddelbart kan implementeres i dansk svineproduktion efter projektperioden.
  Beskrivelse

  01/05-201831/12-2021

 31. CORE Organic Cofund & Innovationsfonden: Innovative and sustainable grazing-based systems integrating cows and young stock

  Mette Vaarst, Margit Bak Jensen, Jesper Overgård Lehmann & Lisbeth Mogensen

  Et CORE Organic Cofund projekt fra april 2018-marts 2021 med 15 partnere fra 8 europæiske lande: Norge, Danmark, Tyskland, Holland, Frankrig, Polen, Estland, Tyrkiet. I Danmark er det partnerne AU, ØL og Them, som arbejder sammen.
  Projektet arbejder på at skabe rammer og udvikle rutiner, som imødekommer dyrenes naturlige behov i dét omfang og på den måde det er muligt, i økologiske malkekvægbesætninger.
  Projekt-teamer arbejder allerede nu sammen med 2 andre projekter indenfor CORE: ProYoungStock og MixEnable. Vi arbejder også på at få flere midlier til forskningen i Danmark I et netværk af partnere. Fokus er ko-kalv-systemer, innovative græsningsstrategier med flere aldersgrupper og arter sammen, og general nedbringelse af medicin-behov gennem god dyresundhed og velfærd.

  Arbejdsmetoderne er grundlæggende at forske i private landbrug, sammen med økologiske landmænd, under forskellige omstændigheder. Sammenligne, skabe kontrast, og forstå udfra mange forskellige baggrunde. Vi søger at se landbrugssystemer I deres helhed: løsninger og nye tiltag skal passe ind i gården og være i overensstemmelse med gårdens mål.
  Beskrivelse

  01/04-201830/09-2021

 32. Optimeret indtransport af søer - bedre velfærd og højere værdi

  Mette S Herskin, Karen Thodberg, Louisa Meira Gould & Inger Anneberg

  SOTRANS skaber viden som kan danne grundlag for formulering af operationelle guidelines for udlevering og transport af slagtesøer, sådan at de nuværende udfordringer af søernes velfærd og kødkvalitet minimeres. Slagtesøer belastes mere af transport end slagtesvin, men på trods af en betydelig sotransport har området ikke været udviklet eller søgt forbedret i årtier. SOTRANS involverer to forsøgsserier som kombinerer field trials og interventionsdesigns for på samme tid at sikre relevans og forskningshøjde. For at inkludere betydning af klimatiske faktorer gennemføres forsøgene på flere årstider. Blandt de systematisk undersøgte faktorer er: gruppestr., sammenblanding, transportvarighed, udlevering, pauser og tildeling af vand. Undersøgelserne gennemføres med udsætterdyr, som udpeges af landmænd, og det overordnede setup involverer kliniske undersøgelse i besætningen, kommerciel transport og gen-undersøgelse på slagteri. Data omhandlende adfærd, klima (temperatur, relativ fugtighed, CO2) og håndtering indsamles i hele perioden og kødkvalitet (slag/bid-mærker, pH, dryptab) vurderes post mortem. Baseret på denne viden vil SOTRANS muliggøre formulering af operationelle guidelines til relevante interessenter såsom vognmænd, chauffører, landmænd og myndigheder – guidelines der kan sikre at søer I fremtiden kan transporteres til slagt under forhold der ikke udfordrer deres velfærd eller kødkvalitet – og som derfor vil bidrage til bæredygtig ressourceudnyttelse og forbrugeraccept.
  Projektet er finansieret af GUDP og GSST.Beskrivelse

  01/02-201831/12-2021

 33. AUTOKLOV Automatisk identifikation af køer med klovlidelser

  Peter T. Thomsen

  Behandling af klovlidelser kræver at vi finder de syge køer. Formålet med projektet er at udnytte eksisterende data om køernes aktivitet og udvikle en algoritme (software), som kan udpege køer med klovlidelser.
  Tidlig og konsekvent behandling af klovlidelser forventes at føre til højere mælkeydelse, bedre økonomi, større arbejdsglæde og bedre dyrevelfærd.Beskrivelse

  01/01-201831/12-2020

 34. Huldtilpasning uden velfærdsproblemer

  Britt I. F. Henriksen, Steen Henrik Møller & Jens Malmkvist

  I vinterperioden slankes mink, der skal bruges som avlsdyr, med henblik på at sikre god reproduktion. En udfordring er at slanke dyrene og samtidig undgå at dyrene bliver for sultne over så lang tid, at det vil påvirke deres velfærd. Dette er inkluderet i vurderingen af kriteriet ”fravær af længerevarende sult” i WelFur-Mink, og registreres som huld, hvor huld 1-2 i januar og huld 1 i februar er associeret med længerevarende sult. Der er ingen tvivl om at dyr som er ”for tynde” har været udsat for længerevarende sult. Men grænsen mellem hvad der er ”for tyndt” i januar og februar er pt meget kontant og der er behov for en mere jævn og glidende udvikling med datoen igennem perioden. Dette kunne være en glidende kombination af huld 1 og 2, men muligvis kan huld kombineres med andre indikatorer, for at få en mere nøjagtig vurdering af kriteriet ”fravær af længerevarende sult”, uafhængigt af observationsdatoen. Vi vil derfor undersøge hvordan forskellige managementstrategier for slankning af avlsdyr, som må være associeret med forskellige grader af sult, kommer til udtryk i forskellige velfærdsindikatorer. Vi vil samtidig vurdere om tidlige indikatorer kan bruges til at forebygge udviklingen af tegn på sult. Projektet vil samle viden om hvordan man som avler kan huldstyre på en måde så man opnår den fulde effekt af flushing uden at minkene oplever længerevarende sult, og dermed kan forbedre sin WelFur-Mink vurdering i forhold til velfærdskriteriet ”fravær af længevarende sult”.

  Projektet er finansieret af PelsdyrafgiftsfondenBeskrivelse

  01/01-201831/12-2019

 35. Korrekt WelFur-Mink vurdering ved delvis fravænning af store kuld ved 42 dage

  Steen Henrik Møller, Britt I. F. Henriksen & Jens Malmkvist

  Projektets formål er at skabe et fagligt grundlag for en korrekt WelFur-Mink vurdering ved delvis fravænning af store kuld ved 42 dage, som det ofte praktiseres i Danmark. I WelFur-Mink vurderes effekten af delvis fravænning på samme vis som anden fravænning, mens den dokumenterede positive effekt på sår og skader, vurderes under ’Fravær af skader’. Der er ikke videnskabelig dokumentation for, at delvis fravænning påvirker minks velfærd anderledes end almindelig fravænning. Den andel af hvalpene, der fravænnes ved 6 uger, vil derfor få samme vurdering som ved fuld fravænning ved 6 uger. Dette giver en dårligere vurdering i forhold til 1) Fravænnings-alderen; 2) Afstanden mellem tæve og hvalpe efter fravænning. Hvis dette skal ændres, skal der være videnskabeligt grundlag for at tolke delvis fravænning anderledes end normal fravænning. Det nuværende grundlag for vurdering af velfærden ved forskellig fravænningsalder bygger på viden om effekten på tæver og hvalpe. Effekterne er primært målt som kaldelyde mellem tæver og hvalpe, som stereotypi hos tæver og hvalpe, både umiddelbart efter fravænning og langtidseffekten målt om efteråret omkring pelsskiftet (3 - 4 måneder efter fravænning).

  Projektet er finansieret af PelsdyrafgiftsfondenBeskrivelse

  01/01-201831/12-2019

 36. Robuste kalve - Godt begyndt er halvt fuldendt

  Bodil Højlund Nielsen, Mogens Agerbo Krogh, Mogens Vestergaard, Martin Bjerring & Stine Lindgren

  Robuste kalve er et vigtigt fundament for at opnå gode produktionsresultater hos både slagtekalve- og mælkeproducenter. Formålet med projektet er at fremme opdræt af robuste kalve så kalvedødelighed og antibiotikaforbrug kan sænkes. Målet er at frembringe viden om og værktøjer til optimal sundhedsmanagement af kalve. Dette gøres ved:
  ● Systematisk indsamling af viden og data i ”kalveklynger” af malkekvægs- og slagtekalvebesætninger
  ● Udvikling af diagnostiske redskaber til overvågning af kalvens sundhedsstatus.
  ● Afprøvning af alternativer til antibiotikabehandling samt af antibiotika-fri kalveproduktion.
  ● Udvikling og implementering af effektive styringsværktøjer for kalvenes robusthed fx i DMS.
  Projektets resultater bidrager til effektiv kalveopdræt og bedre økonomi hos mælkeproducenten, hvor fokus på optimal pasning af kalve fører til robuste, sunde og højtydende malkekøer samt sunde slagtekalve med høj tilvækst og på sigt et reduceret antibiotikaforbrug.
  Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden og Kvægafgiftsfonden.Beskrivelse

  01/01-201831/12-2021

 37. Udvikling af metode til test af berigelse i WelFur-Mink

  Anna Feldberg Marsbøll, Steen Henrik Møller & Jens Malmkvist

  I WelFur-Mink protokollen kategoriseres forskellige typer af berigelse i burene i tre niveauer på grundlag af den tilgængelige viden om deres betydning for dyrenes velfærd. Denne viden er ikke altid ensartet og sammenlignelig hvilket betyder at selv berigelser, der er undersøgt videnskabeligt, kan være svære at placerer entydigt. Berigelser der ikke er undersøgt placeres i den laveste kategori. Derudover er den additive værdi af berigelse nr. 2, 3, 4 ,5 eller 6 sjældent undersøgt og må derfor baseres på et kvalificeret skøn. På denne baggrund er formålet at udvikle og teste en metode til afprøvning og kategorisering af berigelser til mink. Metoden skal sikre at eksisterende såvel som nye typer af berigelse der bruges i minkproduktionen kategoriseres på et sammenligneligt grundlag, og at også værdien af flere berigelser til de samme dyr kan kategoriseres korrekt i WelFur-mink protokollen. For avlerne vil det også bidrage med viden om hvilken slags berigelse, som har størst betydning for dyrene velfærd, og derved WelFur-Mink kategoriseringen.
  I 2018 udvikles der et koncept for en metode for test af berigelse. I 2019 er fokus på at udvikle og afprøve bure, som understøtter tests af mange forskellige slags berigelser på en måde der tillader automatisk registrering af relevante parametre. Disse aktiviteter forventes at fortsætte i 2020, hvor der også er fokus på at teste og kategorisere forskellige slags berigelse, samt den additive effekt af flere slags berigelse.

  Projektet er finansieret af PelsdyrafgiftsfondenBeskrivelse

  01/01-201831/12-2020

 38. Forebyggelse af mælkefeber i økologiske malkekvægsbesætninger - PREVENT-MF

  Heidi Voss, Inger Anneberg, Mogens Agerbo Krogh & Finn Strudsholm

  Forekomst af mælkefeber er betydeligt højere i økologiske besætninger end i konventionelle. Projektet går i dybden med de forskelle, der findes imellem de økologiske besætninger i goldko-management for at udvikle best-practice indenfor økologiske rammerBeskrivelse

  01/01-201731/12-2017

 39. Løbesår betydning for produktion og velfærd hos malkekvæg

  Mogens Agerbo Krogh, Sarah Lee Munch, Søren Saxmose Nielsen, Nynne Capion & Peter Raundahl

  I 2016 fandt vi forandringer i løben hos 90 % og deciderede løbesår hos 43 % af 750 danske Holstein køer. Løbesår er dermed særdeles udbredt hos de danske malkekøer og det er derfor helt centralt at det bliver undersøgt om løbesårene har væsentlig betydning for produktionen og/eller udgør et betydeligt velfærdsmæssigt problem. Formålet med dette projekt er at kvantificere betydningen af løbesårene på koens produktion og velfærd. I projektet vil der blive foretaget en sammenlignende vidensyntese om sammenhæng imellem løbesår og smerte. Desuden vil der på slagtekøer blive foretaget yderligere undersøgelser af størrelse, dybde og alder af løbesår og efterfølgende analyseres sammenhængen mellem graden af løbesår og produktions- og slagtedata. Projektet vil samlet set give os ny viden om, hvor meget løbesår påvirker koens velfærd og produktion. Beskrivelse

  01/01-201731/12-2018

 40. Økologisk mælk med mere dyrevelfærd

  Jan Tind Sørensen, Tine Rousing, Mette Vaarst, Pia Haun Poulsen & Iben Alber Christiansen

  Formålet med projektet er at udvikle velfærds-vurderingsredskaber, som kan dokumentere om initiativer til forbedret dyrevelfærd i økologisk mælkeproduktion faktisk fører til forbedret dyrevelfærd. Der fokuseres på nye indikatorer for dyrevelfærd, som kan demonstrere forbedringer af dyrevelfærden og dermed bidrager til at karakteriserer en troværdig økologisk mælkeproduktion. I samarbejde med Økologisk Landsforening gennemføres registreringer vinter og sommer i 2017 i fire økologiske besætninger. Der udpeges velfærdsindikatorer til måling af indsatsen på de problemområder, som de fire økologer har valgt at fokusere på. Der registreres indikatorer til beregning af kendte velfærdsprotokoller som giver aggregerede velfærdsvurderinger på besætningsniveau. Informationer om såvel ressourcebaserede og dyrebaserede velfærdsindikatorer bruges til at undersøge forskelle i dyrevelfærd på besætningsniveau mellem sommer og vinter. Der stilles skarpt på at have indikatorer, som beskriver dyrevelfærden både i sommer- og i vinterhalvåret i økologiske malkekvægsbesætninger. De fire involverede landmænd interviewes om deres tanker for udvikling af dyrevelfærden i økologisk mælkeproduktion, når de har set deres resultater vinter og sommer med forskellige velfærdsvurderinger. Der udvikles redskaber til vurdering og dokumentation af dyrevelfærden i besætningen både sommer og vinter. Beskrivelse

  01/01-201731/12-2017

 41. Identifikation af mulighederne for at minimere forekomsten af læsioner hos økologiske svin og frilandssvin (del 1 og 2)

  Jan Tind Sørensen, Hanne Kongsted & Pia Haun Poulsen

  På baggrund af kødkontroldata har Landbrug & Fødevarer og SEGES foretaget en sammenligning af forekomsten af læsioner forårsaget af sygdom eller skader på økologiske svin og frilandssvin kontra konventionelle svin. Sammenligningen bygger på kødkontroldata for en periode på et år opsamlet på Danish Crowns slagteri i Herning, hvor der slagtes både økologiske svin, frilandssvin og konventionelle svin. På den baggrund identificeres problem- og succesbesætninger og efterfølgende identificeres risikofaktorer for halebid i økologiske og frilandsbesætninger.Beskrivelse

  01/05-201628/02-2018

 42. BrugBoksen

  Mette S Herskin, Katrine Kop Fogsgaard, Margit Bak Jensen, Peter T. Thomsen, Ilka Klaas, Hans Houe & Björn Forkman

  Projektets formål er at undersøge betydningen af opstaldning af malkekøer med moderat klinisk mastitis i sygeboks for 1) dyrenes adfærd og velfærd i sygdomsperioden samt 2) dyrenes efterfølgende recovery, risiko for tilbagefald samt mælkeproduktion.
  Projektet finansieres af VidenCenter for Dyrevelfærd.Beskrivelse

  01/03-201601/07-2017

 43. Forekomst og behandling af løbesår hos højtydende malkekvæg

  Mogens Agerbo Krogh, Sara Lee Munch, Nynne Capion, Søren Saxmose Nielsen & Peter Raundal

  Løbesår hos malkekvæg er en smertefuld tilstand, der rammer kvæg i alle aldre. I Danmark har løbesår vist sig at være årsag til 1,5% af dødsfald hos malkekvæg, men hvis mildere tilfælde inkluderes, er forekomsten formentlig over 20% hos voksne køer. De milde tilfælde giver uspecifik langvarig påvirkning af koen med symptomer som, smerte, nedsat foderoptag, nedsat mælkeydelse og blodmangel. Formålet med projektet er at klarlægge forekomsten af løbesår hos dansk malkekvæg og evaluere diagnostik og behandling. I projektet vil der blive foretages undersøgelse af 1000 løber fra raske køer ved slagtning og der vil bliver foretaget et behandlingsforsøg i én besætning. Derudover vil 30 køer blive fulgt intensivt og målinger af plasma-pepsinogen og okkult blod for at vurdere deres deres diagnostiske potentiale. Beskrivelse

  01/01-201602/12-2016

 44. HALTBOX: Nytter det at bruge sygebokse til halte køer?

  Katrine Kop Fogsgaard, Mette S Herskin, Margit Bak Jensen & Peter T. Thomsen

  HALTBOX besvarer spørgsmålet: Nytter det at bruge sygebokse til halte køer?
  Forskningsprojektet involverer halte malkekøer (halthedsscore 4), som opstaldes i sygeboks i en periode på op til 6 uger efter halthedsdiagnose. På baggrund af registreringer i besætninger – der indgår i projektet som forsøgsværter - søger HALTBOX at afdække, hvorvidt opstaldning af halte køer i sygeboks (frem for opstaldning af dyrene sammen med de raske dyr) nytter noget:
  a) Fører brugen af sygeboks til hurtigere raskmelding (lavere halthedsscore)?
  c) Påvirker brugen af sygeboks behovet for medicin, klovbehandling og dyrlægebehandling?
  c) Har brugen af sygeboks indflydelse på landmandens tidsforbrug til pasning af og tilsyn med dyrene?
  d) Betyder brugen af sygeboks at dyrene får bedre mulighed for hvile eller andre tegn på forbedret velfærd?
  e) Påvirker brugen af sygeboks dyrenes sundhed, produktion eller reproduktion i månederne efter opholdet i sygeboksen?
  Derudover vil projektet
  e) Undersøge hvorvidt ovenstående effekter af opholdet i sygeboks afhænger af halthedsdiagnosen; og
  f) Fastsætte anbefalinger for varigheden af opholdet i sygeboksen
  HALTBOX vil således resultere i ny viden som er afgørende for brugen af de sygebokse, der skal forefindes på danske bedrifter senest fra 2016. En sådan viden findes ikke i dag.Beskrivelse

  01/01-201631/12-2018

 45. Identifikation af risikofaktorer for nedsat dyrevelfærd samt cost-benefit af velfærdsforbedrende tiltag i danske malkekvægsbesætninger

  Anne Braad Kudahl, Jan Tind Sørensen, Søren Østergaard, Marlene Kirschner, Matt Denwood, Hans Houe, Bjørn Forkmann & Søren Saxmose

  Projektets overordnede formål er at bidrage til rådgivning om velfærds-forbedringer i danske malkekvægsbesætninger ved at identificere de vigtigste problemer, deres risikofaktorer, og cost-benefit af mulige tiltag til forbedring af velfærden. Dette opnås ved at:
  • udpege og rangordne risikofaktorer forbundet med overordnede og udvalgte velfærdsproblemer
  • udpege de mest effektive og relevante tiltag for at løse velfærdsproblemerne
  • estimere i hvilket omfang tiltagene reducerer velfærdsproblemerne, hvilke økonomiske gevinster der kan forventes ved det, og hvilke omkostninger der er forbundet med tiltaget/investeringen. Der inkluderes såvel management- som systemændringer, herunder stald og inventar-investeringer.Beskrivelse

  01/01-201631/12-2016

 46. Viable Organic Calves

  Jan Tind Sørensen, Tine Rousing, Mari Reiten, Pia Haun Poulsen, Finn Strudsholm, Hans-Christian Christiansen, Lars Jager Madsen, Laust Krejberg, Palle Trads, Erik Møller Andersen & Karensminde I/S v/Mikkel Juhl Nielsen

  Økologiske kalve går lang tid hos moderen, kommer tidligt i grupper og får komælk i 3 måneder. Økologiske kalve har imidlertid en høj dødelighed. I projektet faciliteres en hurtig og drastisk reduktion i sygdom og død i kalvenes første 6 leveuger. Der udvikles bedste managementpraksis for sikker immunisering af kalvene, sikker gruppeopstaldning og mælkefodring med pasteuriseret mælk. Der gennemføres et forsøg i 6 økologiske besætninger. Vi undersøger virkning på diarre, luftvejsinfektioner og dødelighed under produktionsforhold og om resultaterne kan generaliseres på tværs af besætninger. Resultaterne indbygges i Standard Operation Procedure for pasning af økologiske kalve og demonstreres i 4 besætningerBeskrivelse

  01/01-201631/12-2017

 47. Årsager til hoste ved slagtekalve

  Mogens Agerbo Krogh, Lars E. Larsen & Heidi Voss

  Udbrud af lungebetændelsesepidemier i specialiserede slagtekalvebesætninger er den primære årsag til at slagtekalvebesætninger har et højt antibiotikaforbrug. Projektets formål er at identificere de vigtigste smitstoffer, der forårsager udbrud af lungebetændelse ved slagtekalve efter fravænning (3-4 mdr) i danske slagtekalvebesætninger og derved afdække og forbedre anbefalinger og strategier omkring behandling.Beskrivelse

  01/01-201631/12-2016