Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projekter i Epidemiologi og management

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. MAF EVOP i store besætninger

  Søren Østergaard, Torben Werner Bennedsgaard, Bodil Højlund Nielsen, Anne Braad Kudahl & Mogens Agerbo Krogh

  I dag iværksætter landmænd og deres rådgivere mange managementtiltag for at forbedre produktivitet, sundhed og dyrevelfærd i malkekvægsbesætningen (fx brug af foderadditiver og management procedurer), selvom årsagssammenhængene ofte mangler videnskabelig belæg. Det kan skyldes, at en lang række ukontrollerede faktorer i det aktuelle miljø spiller en væsentlig rolle. Problemet med fejlagtig eller manglende viden i den enkelte besætning kan betyde til et betydeligt ressourcespild i hele kvægsektoren. Systematiske eksperimenter (med tilfældig udvælgelse) er ofte nødvendige for at finde og estimere de sande kausale virkninger af at ændre input-faktorer. Virkningerne af sådanne systematiske eksperimenter i den enkelte besætning kan evalueres med meget små omkostninger, fordi store besætninger ofte har automatiske eller semi-automatiske registreringer af eksempelvis køernes aktivitet, mælkeydelse, mælkens sammensætning, inline mælkeindikatorer, kropsvægt, AMS data samt registreringer fra foderblander og andet fodringsudstyr. I dette projekt vil vi implementere konceptet ’EVolutionary OPerations (EVOP), som er kendt fra bl.a. kemisk industri. EVOP indebærer, at der foretages systematiske små ændringer i produktionens input-faktorer og procedurer for derved at finde frem til en mere effektiv produktion. Generelle koncepter vil blive formulerede, og specifikke modeller vil blive udviklet til fodringsmanagement, håndtering af holdinddeling, udnyttelse af AMS samt håndtering af yversundhed. Et sådant EVOP management system vil give den enkelte landmand muligheden for at udøve management efter videnskabelige principper og opnå en meget effektiv produktion. Beskrivelse

  01/01-201431/12-2017

 2. ORGANICDAIRYHEALTH

  Jan Tind Sørensen, Morten Kargo, Anne Braad Kudahl, Søren Østergaard & Torben Werner Bennedsgaard

  The project will improve dairy health in organic dairy production through a combined improvement of management and breeding. Focusing on dairy cow health provides a unique opportunity for improving societal trust in organic milk production.

  Research questions are specified which will contribute to immediate improvements of animal health and welfare through optimized farm management as well as long-term improvements through breeding in Europe.Beskrivelse

  01/01-201531/12-2017

 3. VIPiglets-Robust piglets through birth of vital piglets

  Lene Juul Pedersen, Jan Tind Sørensen, Sarah-Lina Aagaard Schild, Lena Rangstrup-Christensen & Anders Christian Sørensen

  En ud af tre pattegrise i den danske økologiske svineproduktion dør før fravænning. Denne meget høje pattegrisedødelighed er en væsentlig barriere for at opnå en forventet høj vækstrate i økologisk svineproduktion. Den høje dødelighed antages at være relateret til fødsel af flere grise end soen kan passe og som samtidig er små og svage. Det anvendte avlsmateriale syntes mindre egnet til økologisk produktionen, hvor soen farer i svært tilgængelige hytter, har lange laktationer og hvor det er svært at håndtere overskydende grise i et kuld. Projektet vil facilitere en reduktion i pattegrisedødelighed fra 33 % til 20 % af totalfødte grise, øge fravænningsvægten med et kg per gris og give en ekstra gris per kuld. Indsatsen vil styrke den økologiske svineproduktions troværdighed i forhold til god dyrevelfærd. Projektet identificerer 1) i 10 økologiske besætninger risikofaktorer for pattegrisedødelighed relateret til so og pattegrise, 2) undersøger betydningen af at introducere et særligt økologisk avlsmål specifikt rettet mod fødsel af færre og mere robuste grise 3) undersøger hvordan faringsovervågning og sikring af et bedre nærklima for søer og pattegrise under faring påvirker overlevelse og vækst, og identificerer de bedste hytter der tilgodeser muligheden for at udnytte de forbedrede praksis. Der etableres demonstrationgårde hvor best management practice implementeres. Projektets resultater spredes via rådgivning, workshops, demonstrationsgårde og skriftlig formidling.
  Projektet finansieres af GUDP/RDD2 under ICROFS, med medfinansiering fra AU, SEGES og UHF.Beskrivelse

  01/04-201431/12-2017

 4. Viable Organic Calves

  Jan Tind Sørensen, Tine Rousing, Mari Reiten, Pia Haun Poulsen, Finn Strudsholm, Hans-Christian Christiansen, Lars Jager Madsen, Laust Krejberg, Palle Trads, Erik Møller Andersen & Karensminde I/S v/Mikkel Juhl Nielsen

  Økologiske kalve går lang tid hos moderen, kommer tidligt i grupper og får komælk i 3 måneder. Økologiske kalve har imidlertid en høj dødelighed. I projektet faciliteres en hurtig og drastisk reduktion i sygdom og død i kalvenes første 6 leveuger. Der udvikles bedste managementpraksis for sikker immunisering af kalvene, sikker gruppeopstaldning og mælkefodring med pasteuriseret mælk. Der gennemføres et forsøg i 6 økologiske besætninger. Vi undersøger virkning på diarre, luftvejsinfektioner og dødelighed under produktionsforhold og om resultaterne kan generaliseres på tværs af besætninger. Resultaterne indbygges i Standard Operation Procedure for pasning af økologiske kalve og demonstreres i 4 besætningerBeskrivelse

  01/01-201631/12-2017

 5. Økologisk mælk med mere dyrevelfærd

  Jan Tind Sørensen, Tine Rousing, Mette Vaarst, Pia Haun Poulsen & Iben Alber Christiansen

  Formålet med projektet er at udvikle velfærds-vurderingsredskaber, som kan dokumentere om initiativer til forbedret dyrevelfærd i økologisk mælkeproduktion faktisk fører til forbedret dyrevelfærd. Der fokuseres på nye indikatorer for dyrevelfærd, som kan demonstrere forbedringer af dyrevelfærden og dermed bidrager til at karakteriserer en troværdig økologisk mælkeproduktion. I samarbejde med Økologisk Landsforening gennemføres registreringer vinter og sommer i 2017 i fire økologiske besætninger. Der udpeges velfærdsindikatorer til måling af indsatsen på de problemområder, som de fire økologer har valgt at fokusere på. Der registreres indikatorer til beregning af kendte velfærdsprotokoller som giver aggregerede velfærdsvurderinger på besætningsniveau. Informationer om såvel ressourcebaserede og dyrebaserede velfærdsindikatorer bruges til at undersøge forskelle i dyrevelfærd på besætningsniveau mellem sommer og vinter. Der stilles skarpt på at have indikatorer, som beskriver dyrevelfærden både i sommer- og i vinterhalvåret i økologiske malkekvægsbesætninger. De fire involverede landmænd interviewes om deres tanker for udvikling af dyrevelfærden i økologisk mælkeproduktion, når de har set deres resultater vinter og sommer med forskellige velfærdsvurderinger. Der udvikles redskaber til vurdering og dokumentation af dyrevelfærden i besætningen både sommer og vinter. Beskrivelse

  01/01-201731/12-2017

 6. BrugBoksen

  Mette S Herskin, Katrine Kop Fogsgaard, Margit Bak Jensen, Peter T. Thomsen, Ilka Klaas, Hans Houe & Björn Forkman

  Projektets formål er at undersøge betydningen af opstaldning af malkekøer med moderat klinisk mastitis i sygeboks for 1) dyrenes adfærd og velfærd i sygdomsperioden samt 2) dyrenes efterfølgende recovery, risiko for tilbagefald samt mælkeproduktion.
  Projektet finansieres af VidenCenter for Dyrevelfærd.Beskrivelse

  01/03-201601/07-2017

 7. Fastlæggelse af den økonomiske værdi af krydsning - af Kombi-Kryds

  Morten Kargo, Jehan Frans Ettema, Lydia Henriette Sørensen, Elise Norberg, Søren Østergaard & Anders Fog

  Systematiske krydsningsprogrammer har gennem årtier været anvendt med succes indenfor svine - og fjerkræsektoren. Interessen for anvendelse af systematiske krydsningsprogrammer for malkekvæg har over de seneste år været stigende, og en spørgeundersøgelse fra juli 2014 viser, at mellem 95 og 100% af de besætninger, der krydser, opnår en positiv effekt af at anvende systematisk krydsning. Dette til trods er der stadig en tilbageholdenhed for at gå i gang med at krydse hos mange. Idet under 10 % af danske malke-kvægbrugere anvender systematiske krydsningsprogrammer, er det økonomiske
  potentiale meget stort for det samlede kvægbrug. Kan man få 30 til 50 % af kvægbrugerne til at anvende Kombi-Kryds, vil den samlede indtjening for kvægbruget kunne øges med 100-200 mio. kr. årligt. En indtjening, som kommer udover den øgede indtjening, som avlsarbejdet i de rene racer
  genererer. Idet krydsningsdyr generelt er mere robuste, vil anvendelse af systematiske krydsningsprogrammer betyde færre døde dyr og et lavere medicinforbrug. Derfor øger anvendelsen af systematiske krydsningsprogrammer alt andet lige velfærden i de besætningerBeskrivelse

  05/01-201504/01-2017

 8. Identifikation af risikofaktorer for nedsat dyrevelfærd samt cost-benefit af velfærdsforbedrende tiltag i danske malkekvægsbesætninger

  Anne Braad Kudahl, Jan Tind Sørensen, Søren Østergaard, Marlene Kirschner, Matt Denwood, Hans Houe, Bjørn Forkmann & Søren Saxmose

  Projektets overordnede formål er at bidrage til rådgivning om velfærds-forbedringer i danske malkekvægsbesætninger ved at identificere de vigtigste problemer, deres risikofaktorer, og cost-benefit af mulige tiltag til forbedring af velfærden. Dette opnås ved at:
  • udpege og rangordne risikofaktorer forbundet med overordnede og udvalgte velfærdsproblemer
  • udpege de mest effektive og relevante tiltag for at løse velfærdsproblemerne
  • estimere i hvilket omfang tiltagene reducerer velfærdsproblemerne, hvilke økonomiske gevinster der kan forventes ved det, og hvilke omkostninger der er forbundet med tiltaget/investeringen. Der inkluderes såvel management- som systemændringer, herunder stald og inventar-investeringer.Beskrivelse

  01/01-201631/12-2016

 9. Transportegnethed hos dyr

  Mette S Herskin, Karen Thodberg, Katrine Kop Fogsgaard, Peter T. Thomsen & Kirstin Dahl-Pedersen

  Projektet fokuserer på transportegnethed hos slagtesøer, malkekøer og slagtekyllinger. Projektet søger at etablere ny viden som kan lette vurdering af dyrs transportegnethed før en påtænkt transport til slagteri.
  Projektet er finansieret af Veterinærforlig II.Beskrivelse

  01/01-201331/12-2016

 10. VID Halthedsdynamik i danske malkekvægsbesætninger

  Peter T. Thomsen, Anne Mette Danscher, Hans Houe, Björn Forkman & Mette S Herskin

  Formål: At afdække dynamikken i forekomst af halthed blandt danske malkekøer: Er få køer halte i lang tid af gangen eller er mange forskellige køer halte i relativt kortere tid? 
  Kort beskrivelse: Halthed er et væsentligt velfærdsproblem i moderne mælkeproduktion. Tværsnitsundersøgelser har vist, at der generelt er et stort antal halte køer i besætningerne på ethvert givet tidspunkt (ofte omkring 30 % halte køer – dog med stor variation fra besætning til besætning). Det er til gengæld ukendt, om de mange halte køer skyldes, at relativt mange køer er halte i kort tid af gangen eller at få køer er halte i længere tid. Viden herom er væsentlig for at kunne vurdere de velfærdsmæssige konsekvenser af halthed: Er belastningerne fordelt på få eller mange køer? Desuden forventes det også at projektet kan bidrage til at behandling og forebyggelse af halthed kan optimeres på baggrund af viden om dynamikken i forekomsten af halthed. Projektet gennemføres i samarbejde med ca. 5 private malkekvægsbesætninger, hvor samtlige køer halthedsvurderes med korte mellemrum gennem en længere periode.Beskrivelse

  01/03-201431/12-2016

 11. Årsager til hoste ved slagtekalve

  Mogens Agerbo Krogh, Lars E. Larsen & Heidi Voss

  Udbrud af lungebetændelsesepidemier i specialiserede slagtekalvebesætninger er den primære årsag til at slagtekalvebesætninger har et højt antibiotikaforbrug. Projektets formål er at identificere de vigtigste smitstoffer, der forårsager udbrud af lungebetændelse ved slagtekalve efter fravænning (3-4 mdr) i danske slagtekalvebesætninger og derved afdække og forbedre anbefalinger og strategier omkring behandling.Beskrivelse

  01/01-201631/12-2016

 12. Forekomst og behandling af løbesår hos højtydende malkekvæg

  Mogens Agerbo Krogh, Sara Lee Munch, Nynne Capion, Søren Saxmose Nielsen & Peter Raundal

  Løbesår hos malkekvæg er en smertefuld tilstand, der rammer kvæg i alle aldre. I Danmark har løbesår vist sig at være årsag til 1,5% af dødsfald hos malkekvæg, men hvis mildere tilfælde inkluderes, er forekomsten formentlig over 20% hos voksne køer. De milde tilfælde giver uspecifik langvarig påvirkning af koen med symptomer som, smerte, nedsat foderoptag, nedsat mælkeydelse og blodmangel. Formålet med projektet er at klarlægge forekomsten af løbesår hos dansk malkekvæg og evaluere diagnostik og behandling. I projektet vil der blive foretages undersøgelse af 1000 løber fra raske køer ved slagtning og der vil bliver foretaget et behandlingsforsøg i én besætning. Derudover vil 30 køer blive fulgt intensivt og målinger af plasma-pepsinogen og okkult blod for at vurdere deres deres diagnostiske potentiale. Beskrivelse

  01/01-201602/12-2016

 13. VID Calf welfare in organic dairy herds

  Jan Tind Sørensen & Marlene Kirchner

  The aim of the project is to assess welfare of calves (0-180 days of age) in organic dairy herds with reference to calves in conventional dairy herds and to promote calf welfare by identifying age group and season as risk factors for selected welfare problems (including calf mortality) for the benefit of organic and conventional calf welfare.Beskrivelse

  01/01-201530/06-2016

 14. GUDP COWTrack

  Jan Tind Sørensen, Peter T. Thomsen, Lene Munksgaard, Victor Henrique Silva de Oliveira & Heidi Voss

  Formål:At udvikle og afprøve et system til automatisk registrering af ædeadfærd hos individuelle køer. Viden om den enkelte kos ædeadfærd kan efterfølgende bruges til at udpege syge køer.
  Kort beskrivelse:Syge køer ændrer ofte adfærd. En af disse adfærdsændringer kan være en reduceret foderoptagelse. I moderne løsdriftsstalde har landmanden imidlertid ikke nogen præcis viden om, hvor meget foder den enkelte ko æder, da alle køer i besætningen æder ved et fælles foderbord. For alligevel at kunne estimere den enkelte kos foderoptagelse, udvikler og afprøver vi et system, som automatisk kan registrere hvor længe og hvornår den enkelte ko æder. Viden om ændringer i køernes ædeadfærd kan derefter bruges til automatisk at udpege køer, som med stor sandsynlighed er syge. Landmanden får så – eksempelvis via en sms – besked om hvilke køer han skal holde særligt øje med og eventuelt behandle. Herved sikres at flest muligt syge køer bliver behandlet så tidligt i sygdomsforløbet som muligt. Projektet gennemføres i samarbejde med ca. 5 private malkekvægsbesætninger. Beskrivelse

  01/04-201331/03-2016

 15. DANIDA financieret: ProGrOV

  Mette Vaarst

  01/01-201131/12-2015

 16. EFBA Welfur II

  Steen Henrik Møller, Steffen W Hansen, Jens Malmkvist, Tine Rousing, Jan Tind Sørensen, Britt I. F. Henriksen, Pia Haun Poulsen & Mariann Nakano Pinkalski

  Udvikling af en welfærdsvurderingsprotokol for mink baseret på principperne udviklet i Welfare Quality(R) Beskrivelse

  01/01-201131/12-2015

 17. Recovery from Mastitis in Dairy Cows – Development of Behavior, Milk Production and Inflammatory Markers in the Weeks during and after Naturally Occurring Clinical Mastitis

  Katrine Kop Fogsgaard, Mette S Herskin, Søren Østergaard, Torben Werner Bennedsgaard & Peter Løvendahl

  Ved at fokusere på to aspekter af recovery perioden - såvel adfærdsmæssigt som inflammatorisk - var formålet med denne afhandling at forbedre forståelsen af recovery perioden og danne basis for en fremtidig facilitering og modulering af recovery efter mastitis. Heri indgik 1) beskrivelse af adfærd hos malkekøer i dagene før, under og efter en behandlingskrævende, naturligt opstået mastitis og sammenligning med adfærd hos raske kontroldyr; 2) beskrivelse af udvikling i mælkeydelse samt forekomst af udvalgte inflammatoriske markører før, under og efter en behandlingskrævende, naturligt opstået mastitis; samt 3) undersøgelse af mulige sammenhænge mellem adfærd, mælkeydelse og inflammatoriske markører under naturligt opstået mastitisBeskrivelse

  01/09-201031/12-2015

 18. Reproduktions- og avlsmæssige muligheder for forbedret kødproduktion

  Mogens Vestergaard, Morten Kargo, Jan Lassen, Søren Østergaard, Margrethe Therkildsen, Per Spleth, Kevin Byskov & Line Hjortø

  Det overordnede formål med projektet er at bidrage til en lønsom oksekødsproduktion i Danmark, således at eksport af småkalve eller aflivning af disse minimeres, trods de ændrede økonomiske forudsætninger oksekødsektoren udsættes for ved et bortfald af EU-tilskud. Projektets indhold har elementer, som virker på både kort og langt sigt. Effekten vil på kort sigt være en optimering af strategierne for produktion af krydsningskalve, og dermed en forøget produktion af krydsningskalve med et potentiale på en merindtægt på 80 millioner kr. årligt til primærproducenterne. På længere sigt vil kødproduktionsegenskaberne hos både slagtekalve og slagtekøer kunne øges ved anvendelse af de forventeligt positive avlsmæssige sammenhænge imellem kødproduktionsegenskaber og funktionelle egenskaber. Nytteeffekten skabes ved den nye information om produktion af krydsningskalve, som skabes i projektets forsøgsdel, kædet sammen med optimering af allerede eksisterende viden og nye optimeringsredskaber på området. Disse informationer skrives sammen i en brugermanual for anvendelse af kødkvægssæd i malkekvægsbesætninger. Effekten på det lange sigt opnås ved, at de genetiske sammenhænge imellem kødproduktionsegenskaber beregnes, da det er forudsætningen for, at kødproduktionsegenskaberne kan anvendes som informationsegenskaber for de funktionelle egenskaber.Beskrivelse

  01/01-201331/12-2015

 19. Erhvervs-ph.d. for Pia Brandt: Documentation of welfare of finishing pigs on the day of slaughter - Establishment of checkpoints and indicators suited to perform automatic recordings for future documentation of animal welfare

  Tine Rousing, Mette S Herskin & Margit Dall Aaslyng

  The aim of the project is to develop a scientific method for documentation of animal welfare on the day of slaughter of pigs; including to: • Develop an indicator protocol with relevant indicators for assessment of animal welfare on the day of slaughter. An indicator protocol has been developed (see materials and methods) • Establish an aggregated quantifiable assessment index of animal welfare on the day of slaughter This is the focus of the main study.Beskrivelse

  01/08-201131/07-2015

 20. Ph.d. Britt Henriksen Assessment of animal welfare in Danish mink farms, for farmers, veterinarians and authorities

  Steen Henrik Møller, Britt I. F. Henriksen & Jan Tind Sørensen

  The aim of the study is to evaluate how (which time of the year and period) the welfare assessment procedure WelFur-mink should be conducted to be a tool for farmers, veterinarians, and authorities for improvements of animal welfare in Danish mink farms. The project also evaluates Stable schools as an advisory tool for animal welfare in the Danish mink production.Beskrivelse

  01/04-201231/03-2015

 21. SOLID

  Mette Vaarst & Anne Braad Kudahl

  01/04-201231/03-2015

 22. Anvendelse af sygebokse og kvantificering af halte køers behov i relation til velfærd

  Margit Bak Jensen, Hans Houe, Mette S Herskin, Peter T. Thomsen, Björn Forkman & Charlotte Amdi Williams

  Et spørgeskema om forekomst og anvendelse af sygebokse i kvægbesætninger blev besvaret af 130 ud af 350 adspurgte besætningsejere (svarprocent 37). Resultaterne viste at der i 9 – 24 % af besætninger (afhængig af dyregruppe) ikke er adgang til en sygeboks. For malkekøernes vedkommende er der i 9 % af besætningerne ikke adgang til hverken enkelt- eller fællessygeboks, 22 % har ikke adgang til enkeltsygeboks, mens 35 % ikke har adgang til fællessygeboks.
  En analyse af sammenhængen mellem forekomst/anvendelse af sygebokse og en række sundhedsmæssige og demografiske variable på besætningsniveau viste, at der var flere behandlinger for klov-/lemmelidelser i besætninger, som havde én eller flere køer i sygeboks på besøgsdagen. Antallet af registrerede behandlinger for klov-/lemmelidelser var således 1,23/ko/år i besætninger med køer i sygeboks og 0,32/ko/år i besætninger uden køer i sygeboks.

  I en eksperimentel undersøgelse blev 37 halte køer med hornrelaterede klovlidelser opstaldet enkeltvis i en uge i sygebokse indrettet med 2 lige store områder med hhv. sand og gummigulv. På hvert underlag var der adgang til foder og vand, ligesom køerne kunne opnå såvel social kontakt som isolation på begge underlag. De halte køer udviste en præference for at ligge på sand, mens de fortrinsvis opholdt sig på gummigulv, når de var oprejst. Køerne opholdt sig fortrinsvis på gummigulv under udførelse af hudplejeadfærd. Der sås ingen isolationssøgning. Resultaterne tyder på, at en sygeboks med hvileområde med dybstrøelse af sand og aktivitetsområde med gummigulv vil bidrage til at forbedre halte køers velfærd. Verifikation af den velfærdsmæssige betydning heraf kræver dog flere undersøgelser. Beskrivelse

  01/01-201331/12-2014

 23. Den optimale ko – Hvilke egenskaber har økonomisk værdi?

  Morten Kargo, Søren Østergaard & Jehan Frans Ettema

  In this project, economic values for ”all” traits of economically importance within 6 different productions systems is intended to be estimated. The reason for including traits so far not registered in practical dairy farming is the fast running improvement in information flow from automatic registrations systems and the development of genomic selection. This will increase the number of traits to be included in the breeding goal in the future. Furthermore improved methods for estimation of economic weights will be developedBeskrivelse

  01/01-201231/12-2014

 24. GUDP - ProPig - Farm specific strategies to reduce environmental impact by improving Health, welfare and nutrition of organic pigs

  Tine Rousing, Davide Bochicchio, Gillian Butler, Sabine Dippel, Sandra Edwards, Barbara Früh, Gudrun Illmann & Christine Leeb

  Robust and competitive organic pig production needs to encompass low environmental impacts and good animal health and welfare. A cross-sectional survey and a prospective cohort study will be carried out on about 75 farms across eight different European countries. Environmental impacts are assessed using both Life Cycle Assessment and calculations of nutrient balances at farm and outdoor area level. Animal health and welfare will be evaluated from outcome measures of clinical scoring and selected behavioural parameters. Results will be fed back to farmers as benchmarking reports, based on which the farmer will decide farm specific goals and strategies to achieve these. General management and production strategies for environmental improvement will if possible be identified and disseminatedBeskrivelse

  01/11-201131/12-2014

 25. Kvartalsrapporter

  Bodil Højlund Nielsen

  03/09-201228/06-2013