Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

EVOP i store besætninger

EVOP i store besætninger

Samlet projektperiode

Fra januar 2014 til december 2017

 

Ansøger og projektansvarlig

Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, www.au.dk.

Seniorforsker Søren Østergaard, Tlf.: 87157961, e-mail: soren.ostergaard@agrsci.dk.

Finansiering

Projektet danske del finansieres af Mælkeafgiftsfonden. Projektet er koordineret under Nordic Dairy Cattle R&D (NDC). Her indgår Sveriges Landbrugsuniversitet med projektaktiviteter, der finansieres af svenske forskningsmidler.

Projektets formål og indhold

I dag iværksætter landmænd og deres rådgivere mange management-tiltag for at forbedre produktivitet, sundhed og dyrevelfærd i malkekvægsbesætningen (fx brug af foderadditiver og management procedurer), selvom årsagssammenhængene ofte mangler videnskabelig belæg. Det kan skyldes, at en lang række ukontrollerede faktorer i det aktuelle miljø spiller en væsentlig rolle. Problemet med fejlagtig eller manglende viden om årsagssammenhænge i den enkelte besætning kan betyde et betydeligt ressourcespild i hele kvægsektoren. Systematiske eksperimenter (med tilfældig udvælgelse) er ofte nødvendige for at finde og estimere de sande kausale virkninger af at ændre input-faktorer. Virkningerne af sådanne systematiske eksperimenter i den enkelte besætning kan evalueres med meget små omkostninger, fordi store besætninger ofte har automatiske eller semi-automatiske registreringer af eksempelvis køernes aktivitet, mælkeydelse, mælkens sammensætning, inline mælkeindikatorer, kropsvægt, AMS data samt registreringer fra foderblander og andet fodringsudstyr. I dette projekt vil vi implementere konceptet ’EVolutionary OPerations (EVOP), som er kendt fra bl.a. kemisk industri. EVOP indebærer, at der foretages systematiske små ændringer i produktionens input-faktorer og procedurer for derved at finde frem til en mere effektiv produktion. Generelle koncepter vil blive formulerede, og specifikke modeller vil blive udviklet til fodringsmanagement, håndtering af holdinddeling, udnyttelse af AMS samt håndtering af yversundhed. Et sådant EVOP management system vil give den enkelte landmand muligheden for at udøve management efter videnskabelige principper og opnå en meget effektiv produktion. 

 

Plan for offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Der vil være fokus på at formidle projektets resultater til danske og svenske landmænd ved møder og gennem populære kvægtidsskrifter. Den planlagte inddragelse af specialestuderende bidrager også til projektets formidling og forankring blandt kommende rådgivere.

Videnskabelige resultater rapporteres i videst muligt omfang i internationale anerkendte videnskabelige tidsskrifter med fagfællegranskning (’peer review’) samt ved videnskabelige konferencer.