Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Formål og baggrund

Der skete en fejl.

Vis debug information

Projektets formål og baggrund

Forekomsten af mælkefeber er betydeligt højere i økologiske besætninger end i konventionelle (Kvæginfo,2012) og mælkefeber bliver gentagne gange nævnt som en ’udfordring’ af økologiske kvægbrugere, der udtaler sig i landbrugspressen. Det er givet, at der er væsentlige forskelle imellem økologiske og konventionelle i hvilke forebyggende tiltag, der kan anvendes, hvilket kan forklare nogle af forskellene, men der er alligevel betydelig forskel i forekomsten af mælkefeber indenfor gruppen af økologiske mælkeproducenter. Dette projekt går i dybden med de forskelle, der findes imellem de økologiske besætninger i goldko-mangement og mælkefeber-forebyggende tiltag og barrierer for forebyggende tiltag, for herved at udvikle best-practice indenfor økologiske rammer.

Projektets hovedindhold

Projektet er organiseret i 3 faser, hvor 1. fase er en interviewrunde med efterfølgende resultatopgørelse.

Fase 2 er afholdelse af en workshop med rådgiverne, hvor resultaterne for fase 1 fremlægges og diskuteres, for derved at få yderligere input til fase 3.

Fase 3 består af besøg i besætninger med henholdsvis høj og lav forekomst af mælkefeber for at klarlægge detailprocedurer som årsag til forskellene, samt udvikling af slutproduktet: Best-pratice for forebyggelse af mælkefeber i økologiske malkekvægsbesætninger.

Offentliggørelse

Projektets resultater og erfaringer skal bruges og deles aktivt med økologiske mælkeproducenter, så de sikres nye effektive redskaber til erfaringsdokumenteret viden om forebyggelse af mælkefeber hos økologiske malkekøer.

Resultaterne vil blive formidlet på projektets hjemmeside på www.anis.au.dk løbende. Resultaterne vil blive formidlet på både dansk og engelsk. Resultaterne på dansk vil desuden blive formidlet i relevante danske fagblade og der skal udvikles materiale til brug ved rådgivning, konferencer og møder.

Det endelige slutprodukt er en manual for best-practice for forebyggelse af mælkefeber i økologiske malkekvægsbesætninger.

Manualen er tilgængelig elektronisk på AU`s hjemmeside, i form af beskrivelse af forebyggende foranstaltninger i tydelige punktforms og stikords angivelser, med mulighed for at hente en mere uddybende beskrivelse af dels begrundelsen for tiltaget, virkninger og forventet resultat via et direkte link på i forbindelse med det pågældende stikord.

 Se publikationer fra projektet