Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Effekt af botanisk sammensætning af kløvergræsensilage

Projektets formål 

- at undersøge om forskellige kløvergræsensilager af 1.slæt 2013, med væsentligt forskel i botanisk sammensætning af græsser og kløver, har betydning for mælkeproduktionen og biologiske markører for køers fordøjelse og fysiologiske status. 

Baggrund

Der er i de senere år sket meget omkring forædling af græs og lavet mange markforsøg med græsar-ter og blandinger, men den systematiske dataopsamling stopper generelt ved laboratorieanalyser af de høstede afgrøder. Der mangler viden om de forskellige kløvergræsblandingers effekt på udnyt-telsen af foderet, og på koens biologi.

Projektbeskrivelse

I forsøget indgår 16 partier af kløvergræsensilage, som er baseret på 4 frøgræsblandinger: 35, 42, 45, og Barenbrug struktur (blanding 36 lignende). 
For hver af disse 4 ensilagetyper er indkøbt partier fra 4 forskellige besætninger. Ensilagerne ud-vælges til at være analytisk sammenlignelige så godt som det er muligt, men primært på grundlag af fordøjelighed af organisk stof, og alle ensilager er 1. slæt 2013.


På KFC indgår et robothold (60 køer). Robotholdet deles i 4 forsøgsgrupper, og hver gruppe tildeles alle 4 ensilagetyper i 4 forskellige forsøgsperiode af 3 ugers varighed. I hver forsøgsperiode udtages prøver af ensilager, råvarer, foderblandinger, foderrest, mælkeprøver, gødningsprøver og urinprøver. Der foretages daglige registreringer af foderoptagelse og mælkemængde. 

 

Udbytte af projektet

Projektet forventes at kunne beskrive sammenhænge mellem botanisk sammensætning og foderoptagelse, produktionsrespons, koens fordøjelse og markører for fysiologisk status. Der forventes et praksisrelevant svar som kan anvise praktisk anvendelige fodringsstrategier, der sikrer optimal produktion.

Resultater/relaterede artikler

Kløvergræsblandingens betydning for foderoptagelse og mælkeydelse, Ny Kvægforskning, november 2015

Samme ydelse med forskellige kløvergræsblandinger, Kvæginfo, oktober 2014

Græsblandingen påvirker mælkeydelsen, september 2014

Projektomtale, januar 2014