Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aktuelle projekter

Her finder du information om alle aktuelle kvægforskningsprojekter med tilknytning til Institut for husdyrvidenskab.   

PROJEKTER MED MALKEKØER OG KVIER

Bæredygtig slagtekalveproduktion nu

Projektets formål er at give grundlag for en bæredygtig slagtekalvefodring, så slagtekalveproducenterne kan fodre på en måde, der giver sund vom, god velfærd, billig fodring, lavt klimaaftryk, høj tilvækst og god økonomi.
Målet er at fastlægge konsekvenserne af en øget andel grovfoder i foderrationen til slagtekalve i form af øget brug af lokalproduceret foder som græsmarksbaseret foder og gode biprodukter på kalvenes tilvækst, foderudnyttelse, sundhed, ædeadfærd, slagtekvalitet, produktionens klimaaftryk og samlede produktions- økonomi. Læs mere om Bæredygtig slagtekalveproduktion nu.

Projektleder:  Mogens Vestergaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet 

Projektpartnere: SEGES, Institut for Husdyrvidenskab og Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Projektperiode: Jan. 2021- Dec. 2021 

Can dairy cows have the best of both worlds?

Projektet har til formål at udvikle nye metoder til at måle fordele for koen ved at opfostre sin kalv enten hele eller dele af døgnet, med det formål at fastlægge virkningen på koen af forskellig opstaldning med kalven, samt forskellige skånsomme metoder til fravænning og adskillelse fra kalven. Læs mere om Ko Kalv projektet

Projektleder:  Margit B. Jensen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet 

Projektpartnere: VetMedUni, Vienna, Austria and Newcastle University, U.K., Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Projektperiode: 2021-2023 

CleanMeat and CleanMilk – fremtidens bæredygtige fødevareproduktion

Projektet har til formål at udvikle metoder og know-how inden for produktion af kunstig kød og mælk . Læs mere om CleanMeat and CleanMilk-projektet

Projektdeltager:  Stig Purup, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet  
 
Projektpartnere: Institut for Husdyrvidenskab, Institut for Fødevarer, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Ingeniørhøjskolen.

Projektperiode: 2020-2022 

Fodring og fænotype af den klimaeffektive malkeko

Projektet har til formål dels at validere eksisterende tilsætningsstoffer og dels i samarbejde med industrien at starte udviklingen af nye sikre tilsætningsstoffer, som på sigt kan sikre en markant reduktion i metan uden at dyrets sundhed og mælkens kvalitet kompromitteres. Se mere om metanprojektet
Læs artikel om projektet.

Projektleder:  Peter Lund, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet  
 

Projektperiode: 2020-2022 

Foderværdi og optimalt høsttidspunkt af græsarter

Projektet har til formål at fremme en bærdygtig produktion af græsmarksafgrøder og derigennem øge selvforsyningen af hjemmeproduceret foder. Se mere om græs-projektet
Læs artikel om projektet.

Projektleder:  Marianne Johansen  
 
Projektpartnere: Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet. Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet; SEGES, DLF og DSV.

Projektperiode: 2020-2023 

Strategier for produktion af græsensilage som reducerer metan emission fra drøvtyggere

Projektet har til formål at udvikle strategier inden for produktion af græsensilage, der mindsker emission af enterisk metan (CH4) fra drøvtyggere.  Læs mere om metanprojektet

Projektleder:  Peter Lund, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet  
 
Projektpartnere: Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet


Projektperiode: 2019-2023 

Climate Feed

Projektet har til formål at at udvikle et fodertilskud med tang, som har vist sig at kunne hæmme dannelsen af metangas i vommen hos køer. Læs mere om tang-projektet

Projektdeltager:  Mette Olaf Nielsen  
 
Projektpartnere: Institut for Bioscience, Institut for Miljøvidenskab og Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. 


Projektperiode: 2019-2023 

Græsmælk

Projektet har til formål at udvikle og dokumentere produktionen af mælk, baseret på rationer med en høj andel kløvergræs. Læs mere om græsmælk-projektet

Projektdeltager:  Martin Riis Weisbjerg  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet. Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Projektperiode: 2018-2021 

Protein ingredienser fra valle: absorption i tarmen, udnyttelse og tarmsundhed

Projektet har til formål at undersøge, hvordan alder påvirker menneskekroppens håndtering af forskellige karakteriserede proteiner med hensyn til fordøjelse, aminosyreabsorption og virkningen på hele kroppens proteinsyntese og nedbrydning, hormoner og metabolisk regulering. Se mere om projektet. 
Læs artikel om projektet.

Projektleder:  Peter Lund, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet  
 

Projektperiode: 2018-2021 

GrazyDaisy: Ko og kalv samvær med afgræsning og minimalt medicinforbrug

Projektet har til formål at undersøge, hvordan man kan opnå god management med forskellige aldersgrupper af køer og kalve sammen samtidigt med en god afgræsningsstrategi, høj sundhed og minimalt medicinforbrug. Læs mere om GrazyDaisy-projektet.

Projektleder:  Mette Vaarst  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet.

Projektperiode: 2018-2021 

KALVvedKO: Kalve hos køer i malkekvægsbesætninger

  KALVvedKO undersøger forskellige aspekter af dilemmaerne vedrørende fravænning, samt fordele og udfordringer ved at lade kalvene gå sammen med deres mødre gennem mælkefodringsperioden. Læs mere om KALVvedKO-projektet.  

Projektleder:  Mette Vaarst  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet.

Projektperiode: 2019-2021 

Reduceret klimaaftryk på KO- og BEDRIFTS-niveau

Formålet er -  at bidrage til en mere bæredygtig dansk mælkeproduktion med et reduceret klimaaftryk på både produkt, ko-, bedrift- og national niveau. Læs mere om forskningsprojektet...

Projektansvarlig (AU-Foulum):  Peter Lund  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet samt Københavns Universitet.

Projektperiode: 2019-2022 

SmartCow

Formålet er dels at kortlægge de forskellige forsøgsfaciliteter, der er til rådighed på de forskellige europæiske forskningsinstitutioner og dels at skabe et europæisk netværk af forskningsinstitutioner med stærke videnskabelige og tekniske kompetencer inden for ernæring, genetik, sundhed og velfærd hos kvæg. Læs mere om SmartCow projektet...

Projektansvarlige (AU-Foulum):  Peter Lund og Lene Munksgaard, 
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet samt en række europæiske forskningsinstitutioner.

Projektperiode: 2018-2022 

Udvikling af effektiv dataopsamling og formidling af resultater fra dansk kvægforskning

Formålet med projektet er, at sikre at der gennemføres forsøg med størst mulig effekt til gavn for udviklingen af kvægbruget, og at sikre faciliteter, der fremmer et økonomisk og bæredygtigt kvægbrug. Endvidere er formålet, at disse resultater formidles bredt ud til kvægbrugere og samfund.  Læs mere...

Projektansvarlig: Merete Jensen,
 
Institution(er): Danmarks Kvægforskningscenter, Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2020 

Fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning

Udvikling af ny model, som kan dokumentere, at udskillelsen af kvælstof i urinen, og dermed emission af ammoniak, er lavere end hvad der prædikeres i dag på bedriftsniveau og nationalt niveau. Fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning. Læs mere...

Projektansvarlig: Peter Lund,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet, 

Projektperiode: 2017-2021

PROJEKTER MED KALVE

Immunoptimering af småkalve

Projektet har til formål at undersøge den biologiske effekt og produktionsøkonomiske værdi af optimal passiv immunisering af kalve ved opkoncentrering af råmælken. Læs mere om kalveprojektet. 

Projektleder:  Mogens Vestergaard 
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet. 

Projektperiode:
 2018-2021 

Robuste kalve

Projektet har til formål at nedbringe kalvedødelighed og antibiotikaforbrug gennem optimal sundhedsmanagement.  Læs mere om projekt 'Robuste kalve'. 

Projektdeltagere:  Bodil Højlund og Mogens Vestergaard 
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet. 
Projektperiode: 2018-2021 

Forsøgsfaciliteter

Kvægforsøgsfaciliteterne ved AU er samlet på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC).

På centret bliver der udført mange forskellige forsknings- og udviklingsprojekter.