Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aktuelle projekter

Her finder du information om alle aktuelle kvægforskningsprojekter med tilknytning til Institut for husdyrvidenskab.   

PROJEKTER MED MALKEKØER OG KVIER

CleanMeat and CleanMilk – fremtidens bæredygtige fødevareproduktion

Projektet har til formål at udvikle metoder og know-how inden for produktion af kunstig kød og mælk . Læs mere om CleanMeat and CleanMilk-projektet

Projektdeltager:  Stig Purup, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet  
 
Projektpartnere: Institut for Husdyrvidenskab, Institut for Fødevarer, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Ingeniørhøjskolen.

Projektperiode: 2020-2022 

Fodring og fænotype af den klimaeffektive malkeko

Projektet har til formål dels at validere eksisterende tilsætningsstoffer og dels i samarbejde med industrien at starte udviklingen af nye sikre tilsætningsstoffer, som på sigt kan sikre en markant reduktion i metan uden at dyrets sundhed og mælkens kvalitet kompromitteres. Se mere om metanprojektet
Læs artikel om projektet.

Projektleder:  Peter Lund, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet  
 

Projektperiode: 2020-2022 

Foderværdi og optimalt høsttidspunkt af græsarter

Projektet har til formål at fremme en bærdygtig produktion af græsmarksafgrøder og derigennem øge selvforsyningen af hjemmeproduceret foder. Se mere om græs-projektet
Læs artikel om projektet.

Projektleder:  Marianne Johansen  
 
Projektpartnere: Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet. Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet; SEGES, DLF og DSV.

Projektperiode: 2020-2023 

Strategier for produktion af græsensilage som reducerer metan emission fra drøvtyggere

Projektet har til formål at udvikle strategier inden for produktion af græsensilage, der mindsker emission af enterisk metan (CH4) fra drøvtyggere.  Læs mere om metanprojektet

Projektleder:  Peter Lund, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet  
 
Projektpartnere: Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet


Projektperiode: 2019-2023 

Climate Feed

Projektet har til formål at at udvikle et fodertilskud med tang, som har vist sig at kunne hæmme dannelsen af metangas i vommen hos køer. Læs mere om tang-projektet

Projektdeltager:  Mette Olaf Nielsen  
 
Projektpartnere: Institut for Bioscience, Institut for Miljøvidenskab og Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. 


Projektperiode: 2019-2023 

Viden om indretning af kælvningsfaciliteter i Danmark, Europa og Nordamerika

Projektet har til formål at kortlægge indretning af kælvningsfaciliteter, kælvningsmanagement og ko-kalv-kontakt i DK og EU, og Nordamerika. Læs mere om projektet. 

Projektleder:  Margit Bak Jensen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet  
 
Projektperiode: 2019-2020 

Hestebønner og andre alternativer til raps og soja

Projektet har til formål at belyse effekten på mælkeproduktionen af at erstatte soja og raps med hestebønner, samt at belyse de praktiske udfordringer, der er ved opbevaring og udfodring af hestebønner. Se mere om projektet. 

Projektleder:  Martin Riis Weisbjerg, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet  
 

Projektperiode: 2018-2020 

Græsmælk

Projektet har til formål at udvikle og dokumentere produktionen af mælk, baseret på rationer med en høj andel kløvergræs. Læs mere om græsmælk-projektet

Projektdeltager:  Martin Riis Weisbjerg  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet. Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Projektperiode: 2018-2021 

Protein ingredienser fra valle: absorption i tarmen, udnyttelse og tarmsundhed

Projektet har til formål at undersøge, hvordan alder påvirker menneskekroppens håndtering af forskellige karakteriserede proteiner med hensyn til fordøjelse, aminosyreabsorption og virkningen på hele kroppens proteinsyntese og nedbrydning, hormoner og metabolisk regulering. Se mere om projektet. 
Læs artikel om projektet.

Projektleder:  Peter Lund, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet  
 

Projektperiode: 2018-2021 

GrazyDaisy: Ko og kalv samvær med afgræsning og minimalt medicinforbrug

Projektet har til formål at undersøge, hvordan man kan opnå god management med forskellige aldersgrupper af køer og kalve sammen samtidigt med en god afgræsningsstrategi, høj sundhed og minimalt medicinforbrug. Læs mere om GrazyDaisy-projektet.

Projektleder:  Mette Vaarst  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet.

Projektperiode: 2018-2021 

KALVvedKO: Kalve hos køer i malkekvægsbesætninger

  KALVvedKO undersøger forskellige aspekter af dilemmaerne vedrørende fravænning, samt fordele og udfordringer ved at lade kalvene gå sammen med deres mødre gennem mælkefodringsperioden. Læs mere om KALVvedKO-projektet.  

Projektleder:  Mette Vaarst  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet.

Projektperiode: 2019-2021 

Reduceret klimaaftryk på KO- og BEDRIFTS-niveau

Formålet er -  at bidrage til en mere bæredygtig dansk mælkeproduktion med et reduceret klimaaftryk på både produkt, ko-, bedrift- og national niveau. Læs mere om forskningsprojektet...

Projektansvarlig (AU-Foulum):  Peter Lund  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet samt Københavns Universitet.

Projektperiode: 2019-2022 

SmartCow

Formålet er dels at kortlægge de forskellige forsøgsfaciliteter, der er til rådighed på de forskellige europæiske forskningsinstitutioner og dels at skabe et europæisk netværk af forskningsinstitutioner med stærke videnskabelige og tekniske kompetencer inden for ernæring, genetik, sundhed og velfærd hos kvæg. Læs mere om SmartCow projektet...

Projektansvarlige (AU-Foulum):  Peter Lund og Lene Munksgaard, 
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet samt en række europæiske forskningsinstitutioner.

Projektperiode: 2018-2022 

Automatisk identifikation af køer med klovlidelser (AUTOKLOV)

Formålet er at udnytte eksisterende data om køernes aktivitet og udvikle en algoritme (software), som kan udpege køer med klovlidelser. Herved får landmanden et redskab, som uden ekstra omkostninger eller tidsforbrug kan hjælpe med at identificere behandlingskrævende køer.   Læs mere...

Projektleder:   Peter T. Thomsen,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2018-2020 

Afgoldningsstrategier til højtydende malkekøer

Formålet med projektet er,  at klarlægge den kombination af nedmalkning og nedfodring, der bedst minimerer belastning og fysiologiske ubalancer hos højtydende dyr og således begrænser den efterfølgende risiko for sygdom og stofskifteproblemer.  Læs mere...

Projektleder: Mogens Larsen,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2020 

Udvikling af effektiv dataopsamling og formidling af resultater fra dansk kvægforskning

Formålet med projektet er, at sikre at der gennemføres forsøg med størst mulig effekt til gavn for udviklingen af kvægbruget, og at sikre faciliteter, der fremmer et økonomisk og bæredygtigt kvægbrug. Endvidere er formålet, at disse resultater formidles bredt ud til kvægbrugere og samfund.  Læs mere...

Projektansvarlig: Merete Jensen,
 
Institution(er): Danmarks Kvægforskningscenter, Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2020 

Fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning

Udvikling af ny model, som kan dokumentere, at udskillelsen af kvælstof i urinen, og dermed emission af ammoniak, er lavere end hvad der prædikeres i dag på bedriftsniveau og nationalt niveau. Fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning. Læs mere...

Projektansvarlig: Peter Lund,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet, 

Projektperiode: 2017-2020

PROJEKTER MED KALVE

Immunoptimering af småkalve

Projektet har til formål at undersøge den biologiske effekt og produktionsøkonomiske værdi af optimal passiv immunisering af kalve ved opkoncentrering af råmælken. Læs mere om kalveprojektet. 

Projektleder:  Mogens Vestergaard 
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet. 

Projektperiode:
 2018-2021 

Dansk tang til kalve og smågrise

Den del af projektet der foregår ved AU-Foulum har blandt andet til formål at undersøge tangs sundhedsfremmende egenskaber (diarréhæmmende effekt) hos kalve og smågrise. Læs mere om tangprojektet...
Se poster om tangprojektet...

Projektansvarlig:  Jakob Sehested,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2020 

Robuste kalve

Projektet har til formål at nedbringe kalvedødelighed og antibiotikaforbrug gennem optimal sundhedsmanagement.  Læs mere om projekt 'Robuste kalve'. 

Projektdeltagere:  Bodil Højlund og Mogens Vestergaard 
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet. 
Projektperiode: 2018-2021 

Forsøgsfaciliteter

Kvægforsøgsfaciliteterne omfatter to lokaliteter: DKC-Burrehøjvej og DKC-Blichers Allé, som tilsammen udgør Danmarks Kvægforskningscenter (DKC).

Ved begge lokaliteter udføres mange forskellige forsknings- og udviklingsprojekter.