Projekter i Husdyrernæring og fysiologi

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Optimering af produktion og velfærd hos ko og kalv omkring kælvning

  Lene Munksgaard, Betina Amdisen Røjen, Birthe Marie Damgaard, Martin Riis Weisbjerg, Niels Bastian Kristensen, Vibeke Bjerre-Harpøth, Mogens Larsen & Mette S Herskin

  Perioden omkring kælvning er en meget krævende periode for både ko og kalv, og langt størstedelen af produktion sygdommene forekommer i perioden omkring kælvning, ligesom dødeligheden er størst i denne periode. En lang række af de faktorer (f.eks. gulvtype og fodring), som er relateret til produktions sygdomme er også relateret til velfærd også hos det raske dyr. Der er derfor et stort behov for afklaring af en række centrale biologiske problemstillinger omkring fodring, management og opstaldning. Målet med nærværende projekt er udvikling af et bedre biologisk grundlag for at optimere fodring, opstaldning og management i goldperioden og tidlig laktation(ko) og tidligt i livet (kalv) med henblik på at opnå bedre sundhed, velfærd og produktion, og dermed øge danske mælkeproducenters konkurrenceevne.

  01/07-201031/12-9999

 2. EFFORT

  Lone Juul, Anne Grete Kongsted, Peter Kappel Theil & Jan Værum Nørgaard

  Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise

  01/08-201601/08-2021

 3. PEGaSUS - Phosphorus effi ciency in Gallus gallus and Sus scrofa): Bridging the gaps in the phosphorus value chain

  Klaus Wimmers, Elizabeth Magowan, Hanne Damgaard Poulsen, Arno Rosemarin & Paolo Sckokai

  Phosphorus (P) is an irreplaceable component of life and used in all agricultural production systems. PEGaSus focusses on P because it is a
  finite but recyclable resource which is not efficiently used and reused in agricultural production leading to serious concerns for soil and
  water ecosystems. PEGaSus is emphasising on monogastrics since pigs and chicken contribute to achieve global food security but are major
  P excretors and sources of P losses. Balancing the P cycle is crucial towards a P resilient livestock production, comprising P efficiency in
  animals and plants, P storage in soils, P utilisation of microorganisms, and their interactions. The strategic aim of PEGaSus is to provide
  solutions to secure sufficient supplies of high quality animal products from resource-efficient and economically competitive agro-systems
  that are valued by society and preserve soil and water ecosystems. To reach this overall aim, five complementary partners from across
  Europe with expertise in animal biology, social ecology, and economy collaborate in three work packages, aiming at tracking the fate of P on
  its ways in fodder, animals, microbiota, slurry, soil, and water. PEGaSus generates improved understanding of the biodiversity of
  monogastric P utilisation towards both an optimised P supply and highest standards of animal health and welfare in European livestock
  production. PEGaSus addresses the genotype-phenotype map, i.e. genomic, epigenetic, and transcriptomic variation, and nutritional
  strategies to reduce P losses which will simultaneously reduce greenhouse gas, and nitrogen emissions. PEGaSus delivers cost-benefit
  estimations in various farm-, production-, process-, and ecosystems and novel approaches of P management to balance economic and
  environmental sustainability of the dense but uneven distributed European animal production. By integrating the results, PEGaSus provides
  knowledge products with far-reaching impact on research and policy communities within the EU.

  The project is financed by Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

  01/09-201728/02-2021

 4. Fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning

  Peter Lund, Martin Riis Weisbjerg & Ole Aaes

  Baggrund: Der er for nærværende stort fokus på emission af ammoniak fra husdyrproduktionen bl.a. som følge af krav om en national reduktion på 24 % inden 2020. Der er derfor stor fokus på korrekt estimering af emissionen og effekten af eventuelle tiltag. Korrekt fordeling af udskillelsen af kvælstof (N) på henholdsvis fæces og urin er helt essentielt for efterfølgende prædiktion af ammoniakfordampning, idet fordampningen af ammoniak kan henføres til en fast andel af uorganisk N i urin i modsætning til organisk bundet N i fæces, hvor emission regnes som værende nul. I de danske normtal for husdyrgødningens indhold af næringsstoffer beregnes udskillelsen af N i fæces på baggrund af tørstofoptagelse og N-indhold i rationen, og udskillelse af N i urin beregnes efterfølgende som en differens. Ligningen til prædiktion af udskillelse af N i fæces (og dermed N i urin) for malkekøer er baseret på data fra fordøjelighedsforsøg ved Statens Husdyrbrugsforsøg publiceret i perioden 1973-1996. Der er altså tale om data som er 20-40 år gamle og dermed på et helt andet produktionsniveau end den moderne malkeko. Når ligningen i dag anvendes til prædiktion af effekten af f.eks. øget mælkeydelse og tørstofoptagelse er vi altså nødt til at ekstrapolere langt udover det produktionsniveau, hvorpå ligningen er baseret af Kristensen et al. (1997) for næsten 20 år siden. For opdræt og tyre er modellen endda baseret på data for et helt andet dyr nemlig får på vedligehold. Dette er ikke holdbart med det politiske og erhvervsmæssige fokus, som der er på disse data i dag.
  Formål: Udvikling af ny model, som kan dokumentere, at udskillelsen af kvælstof i urinen, og dermed emis-sion af ammoniak, er lavere end hvad der prædikeres i dag på bedriftsniveau og nationalt niveau.
  Hypotese: Det er projektets hypotese at udskillelsen af kvælstof i urin og dermed potentielt emission af ammoniak er overestimeret når N-udskillelse beregnes nationalt og på bedriften ud fra normtal.

  01/01-201731/12-2020

 5. Greening of organic egg production ( Green-Eggs)

  Sanna Steenfeldt, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Uffe Jørgensen, Marie Trydeman Knudsen & Morten Ambye-Jensen

  Ved en tværfaglig tilgang vil Green-Eggs bidrage til løsninger, der øger
  ressourceeffektiviteten i økologisk ægproduktion ved at identificere
  strategier, der opfylder mål for høj dyrevelfærd samt for grøn og
  økonomisk bæredygtighed i produktionen. Overgangen til 100%
  økologisk fodring er en udfordring for økologisk fjerkræ, da
  vegetabilske proteinkilder med en optimal aminosyreprofil er få. Det
  antages, at en øget produktion af lokalt dyrkede, økologiske
  proteinkilder med en god aminosyreprofil (fx kløvergræs), vil der opnås
  en positiv indvirkning på miljøet, dels som følge af mindre N-overskud,
  dels fordi en reduktion i import af soja vil reducere transporten.
  Endvidere vil projektet bidrage til udvikling af integrerede plante- og
  fjerkræproduktionssystemer og studere, hvordan disse kan øge
  ressourceeffektiviteten i økologisk ægproduktion, når det kombineres
  med fodringsstrategier, der er baseret på brugen af bioraffinerede
  dansk dyrkede økologiske grønne afgrøder. Det forventes, at både
  forbedret aminosyresammensætning af foderet og beplantning med pil
  på udendørs arealer er med til at reducere overskud og tab af
  næringsstoffer til miljøet, og at lavere kvælstofoverskud og
  kulstoflagring i jorden under pil vil bidrage til at reducere udledningen af
  drivhusgasser. Udvikling af nye fodringskoncepter til den økologiske
  fjerkræproduktion baseret på lokalt dyrket råmateriale vil være en fordel
  for de danske foderstofvirksomheder og bidrage til troværdigheden af
  den økologiske fjerkræ-sektor.
  GUDP.

  01/01-201731/12-2020

 6. Hestebønner og andre alternativer til raps og soja

  Martin Riis Weisbjerg, Peter Lund, Marianne Johansen, Rudolf Thøgersen & Betina Amdisen Røjen

  Dette projekt er en fortsættelse af aktiviteterne i et ekstraordinært 2017 projekt ’Hestebønner som alternativ til raps og soja’, idet aktiviteterne i 2017 projektet ikke belyser alle problemstillinger ved øget anvendelse af hestebønner.
  Projektets aktiviteter vil være en kombination af praksis undersøgelser, forsøg og registreringer (AP1), samt af mere intensive studier i laboratorier/forsøgsstalde (AP2).
  Projektet vil omfatte screening af en række prøver af såvel hestebønner som andre nærproducerede proteinfodermidler for foderværdi, især proteinværdi, samt udvikling af on-farm procesteknologi til varmebehandling og afskalning mhp. at øge energi- og proteinværdi.
  Foderværdi vil blive tested i såvel laboratorieskala, i fistulerede køer, og i produktionsforsøg.
  Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden.

  01/01-201831/12-2020

 7. MuMiPro: Muslingeopdræt som virkemiddel og kilde til økologisk protein

  Marianne Hammershøj, Karen Timmermann, Jan Værum Nørgaard & Mette Termansen

  Det er formålet med MuMiPro at udvikle en ny type opdræt af muslinger, som på en og samme gang leverer bæredygtigt foderprotein til økologisk husdyrproduktion, forbedrer miljøkvaliteten i kystnære danske farvande og skaber arbejdspladser i områder uden for de store byområder. Visionen er, at MuMiPro genererer den nødvendige viden til, at der kan etableres en produktion af op til 100.000 tons muslinger årligt i lineopdræt primært beregnet til brug i foderstofproduktion til økologisk svine- og fjerkræproduktion med positivt bidrag til fødevarekvaliteten. MuMiPro er samtidig leverandør af økosystem tjenesteydelser til det kystnære vandmiljø som virkemiddel til opnåelse af god økologisk tilstand.
  Finansiering: Innovationsfonden
  Samarbejdspartnere: Udviklingscenter for Husdyr på Friland KS, Danish Agro a.m.b.a., Limfjordsrådet, Landbrug og Fødevarer FmbA – SEGES, Vilsund Blue A/S, Engredo ApS, Nofima, Seafood Limfjord A/S, Wittrup Seafood A/S, Danmarks Tekniske Universitet

  12/01-201731/12-2020

 8. Optimal ædeplads og tyggetidsmønster for slagtekalve

  Mogens Vestergaard

  Finansieret af Kvægafgiftsfonden

  01/01-201931/12-2020

 9. Tang.nu - Danske tangressourcer i spil – til fødevarer, foder og som en håndsrækning til havmiljøet

  Martin Riis Weisbjerg, Jan Værum Nørgaard, Mogens Larsen & Jakob Sehested

  Tang.nu vil bidrage til en cirkulær ressourcestrøm mellem hav og land ved at realisere og udbrede dyrkning, høst og anvendelse af tang som ny bæredygtig ressource til fødevarer og foder. I Tang.nu omsættes viden til handling gennem fokuserede eksperimenter og gennem udveksling af eksisterende og ny viden på tværs af faggrænser og myndighedsniveauer.

  01/01-201731/12-2020

 10. Glyphosate treatment of crops: a sustainable strategy?

  Martin Tang Sørensen, Søren Krogh Jensen, Ole Hojberg, Hanne Damgaard Poulsen, Sanna Steenfeldt, Leslie Foldager & Uffe Krogh

  Målet med projektet er at undersøge, hvad det betyder, når husdyrene udsættes for glyphosat-rester via foderet. I projektet undersøges virkningen af glyphosat på mavetarmkanalens mikroorganismer og på mineralstatus hos svin og fjerkræ samt eventuelle afledte effekter på dyrenes sundhed og produktivitet. De nye forsøg vil foregå både ved Aarhus Universitets forsøgsfaciliteter i Foulum samt i en række husdyrbesætninger i praksis. Studierne vil blive udført med nyligt fravænnede grise samt æglæggende høner.
  Projektet er støttet af Veluxfonden.

  01/01-201730/06-2020

 11. Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise

  Peter Kappel Theil, Jan Værum Nørgaard, Martin Tang Sørensen, Mette Skou Hedemann, Maria Eskildsen, John Erik Hermansen & Anne Grete Kongsted

  Danmark er et af de lande, hvor økologisk produktion er mest udviklet, men der
  mangler økologisk svinekød både til danske forbrugere og til eksport, selvom
  afregningsprisen til landmanden er væsentlig højere end for konventionel svinekød.
  Én vigtig årsag er, at det er svært at optimere svinenes fodring, fordi økologiske
  svin æder grovfoder og har andre næringsstofbehov end konventionelt opdrættede
  svin. I dag overforsynes økologiske svin med visse næringsstoffer, herunder især
  protein, hvilket påvirker produktionsøkonomien, miljøet og branchens omdømme
  negativt. Denne overforsyning skyldes, at de økologiske svins ernæring er baseret
  på behov fastlagt på indendørs svin, der langtfra har samme fysiske aktivitet eller
  klimaforhold som udegående svin. I projektet undersøges de økologiske svins
  behov og på grundlag heraf udvikles foderblandinger og fodringsstrategier, der vil
  betyde en markant foderbesparelse og lavere miljøpåvirkning.
  Projektet gennemføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Vestjyllands Andel,
  Friland og Udviklingscenter for Husdyr på Friland. Det er forventningen, at
  projektets anvisning af mere effektiv foderudnyttelse og mindre miljøpåvirkning vil
  føre til en udvidelse af den økologiske svineproduktion og dermed understøtte
  potentialet for økologisk eksport.

  01/04-201630/06-2020

 12. Insect Value Chain in a Circular Bioeconomy (inVALUABLE)

  Jan Værum Nørgaard

  The vision of inVALUABLE is to create a sustainable resource-efficient industry for animal protein production based on insects. The partners span the entire value chain and include entrepreneurs, experts in biology (entomology and nutrition), biotech, automation, processing and food tech and safety, as well as an international leading insect producer. This interaction of competences is key to lifting insect production to an industrial level. The project operates at an applied research level with focus on three main areas: 1) biological knowledge of the production organisms (e.g. production environment, dietary needs and health); 2)automation and monitoring of production; and 3) product documentation of safety, nutrition and health.

  01/03-201701/03-2020

 13. Afgoldningsstrategier til højtydende køer

  Mogens Larsen, Mette S Herskin, Margit Bak Jensen & Martin Tang Sørensen

  En afgoldning med minimal belastning og med lille risiko for efterfølgende sygdom eller stofskifteproblemer er en af forudsætning for en succesfuld laktation og derfor en væsentlig del af management i malkekvægsbesætninger. Selvom afgoldning gennemføres årligt for alle malkekøer, og er forbundet med en ikke ubetydelig arbejdsbelastning i besætningerne, så har afgoldning i en årrække ikke været blandt fokuspunkterne indenfor danske kvægforskning. I det seneste år har der imidlertid – til dels affødt af lanceringen af et kommercielt produkt til brug ved afgoldning – været øget fokus på de udfordringer og muligheder der er forbundet med afgoldning af især højtydende dyr. Der findes dog indtil nu kun meget begrænset viden herom.
  Dette forskningsprojekt inddrager den nyeste viden og erfaringer, og tager udgangspunkt i to afgoldningsstrategier: Nedfodring og nedmalkning samt vekselvirkningen mellem dem. Vi undersøger virkningen af nedfodring og nedmalkning på hæmningen af mælkeproduktionen og på dyrenes belastningsniveau målt ved både metaboliske indikatorer og indikatorer for dyrenes velfærd. Undersøgelsens hovedmål er at klarlægge den kombination af nedmalkning og nedfodring, der bedst minimerer belastning og fysiologiske ubalancer hos højtydende dyr og således begrænser den efterfølgende risiko for sygdom og stofskifteproblemer.
  Mælkeafgiftsfonden.

  01/01-201731/12-2019

 14. BEGROME - Bedre grovfoder med mekanisk behandling

  Martin Riis Weisbjerg

  Formålet med projektet er således at forbedre kvægets udnyttelse af grovfoder og dermed kvægproduktionens konkurrencedygtighed samtidig med en reduceret miljøpåvirkning. Dette skal opnås ved at udvikle og afprøve en maskine, som ved mekanisk behandling af græs ved høst øger udnyttelsen af græsset til mælkeproduktion til en konkurrencedygtig pris i forhold til majs. Dette vil give en økonomisk gevinst for landmanden og samtidig understøtte en yderligere udbredelse af økologisk kvægbrug, som er specielt afhængige af grovfoder med høj fordøjelighed. Erstatning af kraftfoder med græsensilage med høj fordøjelighed vil desuden reducere afhængigheden af importeret proteinfoder.

  01/01-201631/12-2019

 15. Fiberprojekt - nye analyser til sikring af bedre grovfoder

  Martin Riis Weisbjerg

  Fastholdelse af den nuværende kraftige stigning i mælkeydelse betinger en fortsat forbedring af foderrationerne til malkekøer med øget fokus på egenskaberne ved fiberdelen i grovfoderet. Erfaringer fra bl.a. KMP-fuldfoder har indikeret, at variationerne mellem ensilagepartier ikke altid opfanges af de nuværende foderanalyser. Evaluering af grovfoderanalyser ifm. igangsætning af Agrolab som leverandør af analyser til DLBR har indikeret, at der er problemer med at beskrive særligt fibre og fordøjelighed med tilstrækkelig sikkerhed.
  Nærværende projekt vil udnytte logistik fra KMP-fuldfoder og NIR-scanning til udpegning af prøvemateriale for projektets udvikling og test af grovfoderanalyser. Dette muliggør omkostningseffektiv og målrettet fremskaffelse af et stort antal ensilageprøver fra praksis udtaget omkring foderskift. Projektet vil analysere fiberegenskaberne i ensilager med eksisterende metoder og videreudvikle metoder til fiberbeskrivelse. De opnåede resultater vil løbende blive testet for deres evne til at beskrive den observerede variation i produktionen i de besætninger, som prøverne er indsamlet fra. Projektet vil kombinere en dybdegående forskningsbaseret analyse- og metodeudvikling med direkte reference til praksis gennem den systematiske indsamling via KMP-fuldfoder og vil inddrage resultater i den løbende opfølgning på involverede besætninger.
  Mælkeafgiftsfonden.

  01/01-201731/12-2019

 16. Foderfedt til økologiske køer

  Martin Riis Weisbjerg

  Økologiske malkekøer i Danmark har ca. 10 % lavere mælkeydelse end konventionelle malkekøer (forskel på ca. 950 kg EKM pr. årsko). Det skyldes dels kravet om, at grofoder skal udgøre mindst 60 % af tørstoffet, og dels at kravet om 100 % økologisk foder gør det økonomisk problematisk at opfylde koens behov for fedt og protein. I dag forsøges fedtforsyningen bl.a. opfyldt via importerede økologiske sojabønner, men både ift. de økologiske værdier og principper samt ønsket om større sporbarhed, bæredygtighed og reducerede omkostninger er selvforsyning med fedt ønskeligt. Projektet vil derfor screene potentielle fedtkilder for deres fedt- og proteinværdi ved laboratorie- og in situ-metoder samt af udvalgte produkter i fordøjelsesfysiologiske in vivo-forsøg samt demonstrere fedtkildernes værdi i praksis, herunder deres effekt på mælkens sammensætning. Projektets fokus er at forbedre de økologiske køers forsyning med foderfedt uden at kompromittere proteinforsyningen. Dette vil øge såvel mælkeproduktionen som indtjeningen i den økologiske mælkeproduktion.
  Mælkeafgiftsfonden.

  01/01-201731/12-2019

 17. Nedsat metan fra malkekøer fodret med økologisk dyrket oregano

  Peter Lund, Kai Grevsen, Dana Olijhoek, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Martin Riis Weisbjerg & Ole Hojberg

  Målet er at reducere udslip af metan fra malkekøer med op til 25 %.
  Metan er en drivhusgas, der virker 25 gange stærkere end kuldioxid.
  Metan fra kvæg udgør en betydelig del (40 %) af dansk landbrugs
  produktion af drivhusgasser. For økologisk produktion er der kun få
  tilgængelige midler til metanreduktion. Indledende pilotforsøg i udlandet
  og i Danmark har indikeret, at tilsætning af oregano med højt indhold af
  carvacrol (terpen i æteriske olier, stærkt antimikrobiel) i foderet
  nedbringer produktion af metan i koens vom. Bioaktive stoffer i oregano
  påvirker formentlig sammensætningen af mikroorganismer i koens
  fordøjelsessystem, og reducerer antallet af metanproducerende
  organismer. Det ser samtidig ud til at oregano i koens foder påvirker
  fedtsyresammensætning i mælken positivt. I projektet udføres
  fodringsforsøg med oregano i specielle metan-kamre for at kvantificere
  effekten af varierende mængder på metanudledning, mælkeydelse og -
  kvalitet.Til de betydelige mængder af oreganomateriale, der bliver tale
  om, skal der i projektet udvikles optimeret dyrkning og forarbejdning af
  økologisk oregano. Højtydende underarter af Origanum vulgare med
  højt indhold af aktive stoffer og stabilt udbytte anvendes. Desuden
  forædles nye højtydende sorter specielt til metanreduktion.
  Vi vil vise at det virker, komme med eksakte tal på effekter, og angive
  hvordan det kan dyrkes økologisk og anvendes i praksis, og med
  hvilken gevinst for klima, landbrug og samfund.

  01/01-201631/12-2019

 18. EFFORT

  Maria Eskildsen, Peter Kappel Theil, Jan Værum Nørgaard & Anne Grete Kongsted

  Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise

  01/08-201631/07-2019

 19. Effektiv kontrol mod smitsom mastitis

  Søren Østergaard, Torben Werner Bennedsgaard, Martin Bjerring & Lars Peter Sørensen

  Effektiv mastitiskontrol er forudsætning for en rentabel mælkeproduktion, hvor koens fulde potentiale udnyttes til at producere mælk af den højeste kvalitet. Inden for de sidste få år er andelen af danske besætninger med B-streptokokker steget fra 2 % i 2000 til 7 % i 2012. Ca. 90 % af de danske besætninger er inficeret med Staph. aureus. Udviklingen har givet en række nye udfordringer i kontrollen af smitsom mastitis, særligt for store besætninger og besætninger med nye malkesystemer. Trods faldende celletal de seneste år er andelen af køer med smitsomme mastitisbakterier ved analyse af goldkoprøver fortsat over 35% (Bennedsgaard 2014, upublicerede analyser), og 70% af antibiotikaforbruget i besætningerne bruges til behandling af yverinfektioner.
  Projektets formål er at undersøge årsagen til den fortsat høje forekomst af smitsomme mastitisbakterier og at opnå ny viden om effektiv kontrol af smitsom mastitis, som udmøntes i anbefalinger og redskaber til at kunne træffe de mest effektive beslutninger på både ko- og besætningsniveau. Dermed forbedres mælkekvalitet og dyrevelfærd, mindskes antibiotikaforbruget og øges indtjeningen for den enkelte besætningsejer.

  01/01-201531/12-2018

 20. Konsekvenser af varierende stivelse til malkekøer (VariKorn)

  Mogens Larsen

  Forventningen til dansk mælkeproduktion er, at ydelsen skal stige, hvilket stiller højere krav til samspillet mellem ko og foderration og samtidig sikre at fysiologisk ubalance undgås. Stivelsesprodukter er billige og ofte brugt til at øge energikoncentrationen med. Men en stor andel stivelse er traditionelt blevet anset for at være skadeligt for vommiljø og sundhed samt reducere ydelsen. Modsat dette har en række forsøg ved AU vist, at køer tilvænnet et stabilt højt niveau af stivelse ikke går ned i energioptagelse og mælkeproduktion. Konklusionen på dette må være, at det ikke er stivelse i sig selv, der er et problem for køerne, men at problemet skyldes variationer i stivelsesoptaget som dagligt opstår ved afblanding og sortering i rationen. Meget tyder på, at man med homogene rationer (fx kompakt fuldfoder) kan komme tættere på den optimale ration, og at den øvre grænse for stivelsesrig kraftfodertildeling kan øges.

  01/01-201631/12-2018

 21. Mindre metanudslip med oregano i foderet til malkekøer

  Peter Lund, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Torkild Nyholm Jakobsen, Martin Riis Weisbjerg & Mette Krogh Larsen

  Oregano er et naturlægemiddel som har en anti-mikrobiel effekt. Dosis-responsforsøg med fistulerede malkekøer i K33, hvor der tildeles forskellige niveauer af dansk dyrket oregano i foderet, og der måles emission af metan i metankamrene.
  Finansiering: Mælkeafgiftsfonden og Kvægafgiftsfonden

  01/01-201531/12-2018

 22. Robust and Efficient Dairy Cows

  Søren Borchersen, Gert Pedersen Aamand, Jan Lassen, Mogens Sandø Lund, Guosheng Su, Albert Johannes Buitenhuis, Peter Løvendahl, Just Jensen, Morten Kargo, Adam Christian Storm, Line Hjortø & Mogens Larsen

  Vi vil udvikle og implementere et avlsredskab der forbedrer fodereffektiviteten i danske malkekvæg. Foderudgifter udgør 70% af de variable omkostninger, og er dermed den største variable udgift for kvæglandmanden. Selv små forbedringer af fodereffektiviteten hos kvæg vil derfor have stor indflydelse på landmandens økonomi. Samtidig vil højere fodereffektivitet betyde mindre metanudledning, som vil være givtigt for miljøet. Genetisk selektion er et stærkt redskab i forhold til at forbedre kvantitative egenskaber som fx fodereffektivitet, da det er kumulativt og vedblivende. En kos gener har samme effekt hver dag og effekten nedarves til næste generation. I dette projekt vil vi udvikle og implementere et selektionsværktøj, der gør det muligt at udvælge køer, som er mere fodereffektive og miljøvenlige. Det gøres ved at anvende data fra forsøgsgårde og kommercielle gårde. Værktøjet bliver udviklet således at både information fra direkte registreringer om foderoptagelse og registreringer fra indikatoregenskaber såsom mælk, udånding, aktivitet og blod indgår som informationskilde. Samtidig udvikles nye biometriske metoder, der kan håndtere denne type data, ligesom den økonomiske værdi af egenskaben og dermed
  merudbyttet for landmanden kvantificeres. Overordnet set vil projektet bidrage til en mere ressourceeffektiv fødevaresektor, reducere udledningen af drivhusgasser, øge nordisk avls globale konkurrenceevne og manifestere dets forspring indenfor helhedsorienteret avl.

  01/01-201531/12-2018

 23. Sikker overgang fra mælk til fast foder - optimal trivsel af slagtekalve

  Mogens Vestergaard, Margit Bak Jensen & Søren Krogh Jensen

  Formålet er at skabe grundlag for forbedret sundhed og produktivitet i slagtekalveproduktionen med særlig fokus på øget tilvækst og reduceret medicinforbrug.
  Effekterne vil være øget viden om, hvornår og i hvilken ’kondition’ kalvene bedst flyttes, udvikling af de bedste fravænningsstrategier, sikring af den rette forsyning af vitaminer og essentielle næringsstoffer, reduktion af medicinforbruget, og at overgangsfodringen er fremmende for slagtekalvens samlede præstationer.

  01/01-201631/12-2018

 24. Søstjerner som ny kilde til marine proteiner

  Jan Værum Nørgaard

  Formålet med STARPRO er at etablere et bæredygtigt fiskeri efter søstjerner med henblik på at fremstille en 100% økologisk foderingrediens til husdyrproduktion. Projektet omfatter hele værdikæden og har som konkrete mål at udvikle rentable metoder til produktion af søstjernemel og indenfor en kort årrække etablere et fiskeri af 10.000 t søstjerner om året svarende til en produktion ca. 2.500 t søstjernemel om året. Aktiviteter i STARPRO vil være bestandsopgørelse af råvaregrundlaget, test af metoder til produktion af søstjernemel fra forbehandling til formaling af tørrede søstjerner, udvikling af foderblandinger til fjerkræ og smågrise. Forventede resultater er: 1) Økologisk foder med et højt proteinindhold, der kan forbedre dyresundheden og give dyrene en god fordøjelse af næringsstofferne. 2) Rammer for et bæredygtigt søstjerne fiskeri i Danmark. Forventede effekter af projektet er: A) Etablering af et nyt erhverv i form af fabrikation af søstjernemel. B) Øget beskæftigelse gennem etablering af et dansk søstjernefiskeri og dansk produktion af foderblandinger med søstjernemel. C) Fjernelse af næringsstoffer fra fjorde og kystnære farvande gennem fiskeri af søstjerner. D) Reduceret udledning af næringsstoffer fra økologisk dyrehold på grund af øget fodereffektivitet. E) Øget bæredygtighed og lønsomhed i muslingefiskeriet som følge af reduceret prædation på muslinger.
  Finansiering: GUDP

  01/01-201530/04-2018

 25. Blå vækst - Optimering af havets afgrøder

  Jan Værum Nørgaard

  Projektet bidrager til etablering af et dansk vækstcentrum for optimeret og
  bæredygtig udnyttelse af bioressourcer fra havet og udnytte muligheder for vækst
  og jobskabelse ved at etablere et samarbejde på tværs af brancherne for fødevarer,
  biomasse og plastmaterialer. Der er fokus på at: Skabe vidensgrundlag for en optimeret produktion/indsamling af marine bioressourcer; Identificere de mest attraktive værdistrømme i samspil med relevante virksomheder; Demonstrere forretnings- og vækstmulighed.

  01/10-201531/12-2017

 26. Foderstrategi for Konsumæglæggere

  Sanna Steenfeldt

  Baggrunden for projektet er, at den danske konsumægsproduktion igennem en årrække har udviklet sig ud fra indsamlede erfaringer og vurdering af produktionsresultater indhentet fra de enkelte danske besætninger.
  Udviklingen har medført at Danmark afviger meget i foderanvendelse sammenlignet med lande som Holland og Tyskland.
  Dansk praksis giver topresultater, når der fokuseres på at opnå en høj ægvægt i de første uger af produktionsperioden, men det er ikke muligt at lave en objektiv vurdering af hønernes holdbarhed, når produktionsperioden skal forlænges til 100 uger. Projektet er vigtigt for, at der kan skaffes viden og information om opbygning af den mest optimale foderstrategi i forhold til produktivitet, skal- og ægkvalitet og dyrevelfærd, ved forlængelse af produktionsperioden.

  01/01-201631/12-2017

 27. Hestebønner som alternativ til raps og soja

  Martin Riis Weisbjerg, Peter Lund, Mogens Larsen, Torben Larsen, Lars Viking, Rudolf Thøgersen & Betina Amdisen Røjen

  Der ønskes mere lokalt og GMO frit foder, herunder proteinfodermidler, til malkekøer. Medvirkende hertil er både trenden med GMO frit foder, og ønsket om mindre import af proteinkilder ud fra det generelle ønske om mere lokalproduceret og sporbart foder.
  Der har været en meget positiv udvikling i dyrkningen af hestebønner over de senere år, således er udbytte, høsttidspunkt og dyrkningssikkerhed nu på et niveau, hvor hestebønner er konkurrencedygtige i visse sædskifter, og hvor der er potentiale for at hestebønner kan dække en betydelig del af proteinbehovet til malkekøer. Hestebønner er således pt. det mest lovende alternativ til traditionelle proteinfodermidler.
  Men der er behov for at belyse effekten på mælkeproduktionen af at erstatte soja og raps med hestebønner, samt at belyse de praktiske udfordringer, der er ved opbevaring og udfodring af hestebønner. Anbefalingen pt. er at hestebønner toastes med henblik på at øge proteinværdien, men der er også kvægbrug hvor de anvendes ikke-toastede.
  Vi vil ud fra praksisdata belyse udbyttepotentiale, foderværdi og økonomi samt lave undersøgelser med forskellig konservering, opbevaring og behandling. Vi vil desuden teste såvel toastede som ikke toastede hestebønner mod raps og mod soja i produktionsforsøg, hvor væsentligste respons er mælkeproduktion, foderoptagelse, og mælkens sammensætning, herunder fedtsyrer og metabolitter i mælken. Formålet er at dokumentere det produktionsmæssige og økonomiske potentiale i hestebønner som alternativ til soja og raps.
  Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden.

  19/09-201731/12-2017

 28. Legumes and seaweed as alternative protein sources for sheep

  Martin Riis Weisbjerg

  Undersøge mulighederne for at erstatte foderprotein med protein fra enten bælgplanter eller tang

  01/01-201431/12-2017

 29. Starterkraftfoder til slagtekalve

  Mogens Vestergaard

  For mange slagtekalve oplever problemer med trivsel og sundhed i overgangsfasen mellem mælk og fast foder. Kalve der ’tabes’ på dette udviklingstrin kan være svære at ’rette op’ selv ved anvendelse af store medicinmængder. Forsøget fokuserer på at optimere kraftfoderrationens sammensætning for at få en succesfuld overgangsperiode.

  01/06-201631/12-2017

 30. Udvikling af ny procedure til evaluering af om pesticider skader sædkvaliteten

  Martin Tang Sørensen, Henrik Callesen, Knud Erik Larsen, Ying Liu & Hanne Skovsgaard Pedersen

  Mænds sædkvalitet er blevet forringet gennem de seneste årtier. Dårlig sædkvalitet og andre frugtbarhedsproblemer betyder, at der hvert år gennemføres et stort antal behandlinger for barnløshed. Årsagerne til problemerne kendes ikke, men der er fokus på den udbredte brug af kemikalier med hormonforstyrrende virkning, bl.a. pesticider.
  Formålet med projektet er derfor at udvikle metoder, så pesticider og
  andre kemikalier kan testes mere effektivt og de farlige tilbageholdes. På længere sigt kan det være med til at bryde det fald, der i øjeblikket ses i sædkvaliteten.

  01/01-201531/12-2017

 31. Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk

  Lisbeth Mogensen, Troels Kristensen, Marie Trydeman Knudsen, Peter Lund, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Nicolaj I Nielsen, Ole Aaes, Hanne Bang Bligaard & Anna Flysjö

  Formålet med projektet er at udvikle et værktøj, som landmænd og konsulenter kan bruge til at sikre, at den planlagte fodring både er rentabel og giver minimal klimapåvirkning. I projektet udvikles et værktøj, der skal samle de seneste års forskningsresultater inden for klimaområdet og løfte dem op på bedriftsniveau ved at alle bidrag i kæden fra foderproduktion, omsætning i dyret og husdyrgødningen inddrages. Værktøjet udvikles i overensstemmelse med kravene i NorFor, således at det senere kan implementeres heri. Værktøjet vil give et overblik over, hvad forskellige klimatiltag på den enkelte bedrift betyder, og der derved blive et væsentlig bidrag til at opnå reduktionsmålene for klimaaftrykket fra kvægproduktionen. Det nye ved dette værktøj er, at den kan beregne bedriftens samlede klimaaftryk for en planlagt produktion, samt bestemme effekten af tiltag til reduceret klimaaftryk, hvilket ikke er muligt med nuværende klimaværktøjer. Projektets samlede resultat for dansk kvægproduktion er muligheden for en betydelig reduktion i klimaaftrykket samtidig med at produktionen er rentabel.

  01/01-201631/12-2017

 32. Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk (KAF)

  Peter Lund, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Troels Kristensen & Lisbeth Mogensen

  Formålet med dette projekt er at udvikle et værktøj, som landmænd og konsulenter kan bruge til at sikre, at den planlagte fodring både er rentabel og giver minimal klimapåvirkning. I projektet udvikles et værktøj, der skal samle de seneste års forskningsresultater inden for klimaområdet og løfte dem op på bedriftsniveau ved at alle bidrag i kæden fra foderproduktion, omsætning i dyret og husdyrgødningen inddrages. Værktøjet udvikles i overensstemmelse med kravene i NorFor, således at det senere kan implementeres heri. Værktøjet vil give et overblik over, hvad forskellige klimatiltag på den enkelte bedrift betyder, og derved blive et væsentligt bidrag til at opnå reduktionsmålene for klimaaftrykket fra kvægproduktionen. Det nye ved dette værktøj er, at det kan beregne bedriftens samlede klimaaftryk for en planlagt produktion, samt bestemme effekten af tiltag til reduceret klimaaftryk, hvilket ikke er muligt med nuværende klimaværktøjer.
  Projektets samlede resultat for dansk kvægproduktion forventes at være, at det giver landmanden mulighed for at bestemme og inddrage klimahensyn i produktionen, uden at det kommer til at påvirke økonomien negativt. Alt i alt forventes det, at inddragelse af klimahensyn i foderplanlægningen vil kunne reducere udledningen fra primærproduktionen med 10-15% i forhold til det nuværende niveau.
  Kvægafgiftsfonden

  01/01-201631/12-2017

 33. Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk (MAF)

  Peter Lund, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Troels Kristensen & Lisbeth Mogensen

  Formålet med dette projekt er at udvikle et værktøj, som landmænd og konsulenter kan bruge til at sikre, at den planlagte fodring både er rentabel og giver minimal klimapåvirkning. I projektet udvikles et værktøj, der skal samle de seneste års forskningsresultater inden for klimaområdet og løfte dem op på bedriftsniveau ved at alle bidrag i kæden fra foderproduktion, omsætning i dyret og husdyrgødningen inddrages. Værktøjet udvikles i overensstemmelse med kravene i NorFor, således at det senere kan implementeres heri. Værktøjet vil give et overblik over, hvad forskellige klimatiltag på den enkelte bedrift betyder, og derved blive et væsentligt bidrag til at opnå reduktionsmålene for klimaaftrykket fra kvægproduktionen. Det nye ved dette værktøj er, at det kan beregne bedriftens samlede klimaaftryk for en planlagt produktion, samt bestemme effekten af tiltag til reduceret klimaaftryk, hvilket ikke er muligt med nuværende klimaværktøjer. Projektets samlede resultat for dansk kvægproduktion er muligheden for en betydelig reduktion i klimaaftrykket, samtidig med, at produktionen er rentabel.
  Mælkeafgiftsfonden

  01/01-201631/12-2017

 34. Grøn Omstillingsfond Tulip

  Jan Værum Nørgaard

  Partnerskab: "Udvikling og markedsføring af proteinberigede produkter målrettet ældresegmentet"

  01/03-201501/03-2017

 35. Billig fodring af slagtekalve - konsekvenser for klimaaftryk, sundhed og økonomi

  Mogens Vestergaard, Peter Lund, Anne Louise Frydendahl Hellwing & Lisbeth Mogensen

  Der er et ønske i kvæg- og slagteribranchen om at øge kødproduktionen i Danmark for at styrke eksporten af kød og mindske eksporten af nyfødte kalve til udlandet. Produktionen skal være rentabel, og den største udgiftspost; foderet, skal derfor være billigt og produktionssystemet rationelt. Hos såvel danske som udenlandske kunder og danske myndigheder stilles der imidlertid øgede krav til dokumentation af dyrenes sundhed og produktionens klimapåvirkning, som derfor forventes at få øget betydning som konkurrenceparametre på markedet. Vi har for nærværende kun yderst begrænsede data for klimapåvirkningen ved okse- og kalvekødsproduktion i Danmark, og viden om hvordan belastningen kan reduceres via fodringen.
  Projektets formål er at fastlægge konsekvenserne af at anvende en billig fodring af slagtekalve og ungtyre baseret dels på hjemmeavlet foder og dels på alternative billige fodermidler fremfor traditionelt indkøbt pelleteret kraftfoder på dyrenes sundhed, produktivitet, slagtekvalitet og klimapåvirkning samt på totaløkonomien.
  Effekten på kort sigt bliver dokumentation af forskellige fodringers betydning på væsentlige produktionsparametre til brug i markedsføring af den danske slagtekalve- og ungtyreproduktion på eksport- og hjemmemarked. På det mellemlange sigt vil det betyde opretholdelse og udvidelse af den danske kødproduktion med arbejde for primær- og følgeerhverv. På langt sigt kan resultaterne anvendes til dokumentation af slagtekalve- og ungtyreproduktionen på en objektiv faglig måde mht. krav til DE, klimapåvirkning og dyrevelfærd.
  Projektets formål er at fastlægge konsekvenserne af at anvende en billig fodring af slagtekalve og ungtyre baseret dels på hjemmeavlet foder og dels på alternative billige fodermidler fremfor traditionelt indkøbt pelleteret kraftfoder på dyrenes sundhed, produktivitet, slagtekvalitet og klimapåvirkning samt på totaløkonomien.

  01/01-201431/12-2016

 36. Ernæring af den højtydende og effektive malkeko

  Peter Lund, Adam Christian Storm, Mogens Larsen, Martin Riis Weisbjerg, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Jakob Sehested & Troels Kristensen

  Tilskudsfoder udgør en betydelig del af rationen hos den højtydende malkeko, men fodring med meget høje niveauer af tilskudsfoder er udfordrende for produktionseffektiviteten og dyrets sundhed. Den potentielt negative effekt af meget høje niveauer af tilskudsfoder er klassisk blevet henholdt til et højt indhold af stivelse, men det er projektets hypotese, at denne negative effekt også kan henføres til effekten af tilskudsfoderets fysiske struktur på nedbrydning og omsætning i formaverne.
  Projektets formål er at undersøge de fysiologiske og fysiske mekanismer ved omsætning i vommen af væske og partikler fra tilskudsfoder, og på baggrund heraf anvise nye strategier for fodring, som muliggør et højere foderniveau uden at det kompromitterer dyrets sundhed. Projektet vil have særlig fokus på de udfordringer som findes i AMS besætninger mht. balance mellem fodertildeling og malkefrekvens ved at undersøge fodermidler, som kan fungere som lokkemidler ved udfodring i robotten.
  Projektets basis er en serie af intensive ernæringsfysiologiske undersøgelser. På baggrund af resultaterne fra de indledende intensive undersøgelser udføres der produktionsforsøg under kontrollerede forhold med et større antal dyr, og projektet afsluttes med udvikling og demonstration i praksis baseret på den nye viden om pelleteret tilskudsfoder og lokkemidler i AMS besætninger.
  Finansiering: Mælkeafgiftsfonden

  01/01-201231/12-2016

 37. Fasefodring med protein til malkekøer

  Mogens Larsen & Martin Riis Weisbjerg

  Projektets fokus er at udvikle nye proteinfodringsstrategier til malkekøer med speciel fokus på perioden umiddelbart efter kælvning. Det er projektets grundidé at der kan opnås betydelige positive effekter på malkekøernes mælkeproduktion (+20%), kvælstofudnyttelse og sundhed ved at øge proteintildelingen markant i den første periode efter kælvning.
  Dette er baseret på resultater fra 3 forsøg gennemført med AU-Foulum som initiativtager. Resultaterne tyder på at situationer med AMS eller kraftfoderautomater giver et godt ud-gangspunkt for at styre en profileret tildeling af ekstra protein i de første uger efter kælvning.

  01/01-201431/12-2016

 38. Indflydelse af kostens totale proteinindhold og akut træning på udnyttelsen af vallesupplement og måltidsindtaget kasein

  Peter Lund

  Hovedformålene med projektet er:
  at bestemme betydningen af et højt dagligt proteinindtag på udnyttelsesgraden af valleproteinet, når det indtages som supplement sammen med proteinholdige måltider samt også at bestemme udnyttelsesgraden af måltidsproteinet (her kaseinprotein)
  at undersøge om et enkeltstående muskelarbejde har indflydelse på hvordan måltids- og supplementproteinet benyttes til muskelgenopbygning
  at undersøge hvorledes højt proteinindtag påvirker tarmfloraens sammensætning og metabolom.
  Resultaterne fra dette projekt vil vise, hvorvidt den ekstra proteinmængde i den daglige kost kan betale sig og afdække hvor aminosyrerne (fra proteinet) bliver af, når det indtages på de strategisk smarte tidspunkter (morgen og frokost). Bakket op af resultaterne fra et parallelt kørende langvarigt interventionsstudie forudses det, at nye produkter vil kunne udvikles på et videnskabeligt baseret niveau med et højt indhold af valleprotein.
  Finansiering: Mælkeafgiftsfonden

  01/01-201431/12-2016

 39. Indholdet af mikro- og makromineraler i dansk græs og grovfoder produceret til heste

  Jakob Sehested

  Heste er herbivore dyr, som med deres højt udviklede evne til at forgære og omsætte plantemateriale i tarmsystemet, kan opfylde deres behov for energi og protein med græs og grovfoder som eneste foder, selv ved store fysiske belastninger som væddeløbstræning. Undersøgelser i Norge og Sverige har i midlertidigt vist, at mineralindholdet i grovfoder til heste er lavt og heste derfor skal suppleres med et tilskudsfoder. Dette er modstridende med internationale anbefalinger om, at heste kan og bør hovedsageligt fodres med græs og grovfoder alene. Resultaterne kan ikke overføres til danske forhold, da jordens mineralindhold er væsentligt forskelligt landene imellem. Danske undersøgelser af græs og grovfoder produceret til malkekvæg har vist, at indholdet af mineraler varierer i forhold til jordens bonitet og mineralindhold, markudbytte og - management, vækst, botanisk sammensætning og lokale forskelle. Eftersom grovfoder til heste produceres af græs, som typisk har haft en længere vækstperiode, en anden botanisk sammensætning og ofte sværere vækstforhold på grund af manglende markpleje eller brug af ekstensive græsarealer, repræsenterer de danske resultater ikke grovfoderproduktionen til heste. I dette projekt er formålet derfor, at undersøge indholdet af mikro- og makromineraler herunder Se, Mn, Cu, Zn, Fe, P, Ca, Na, Mg og K i græs og grovfoder til heste, samt dokumentere en generel anbefaling til alle hesteejere om hvorvidt heste alene fodret med græs og grovfoder bør suppleres med et tilskudsfoder for at dække deres behov for mineraler.

  01/01-201631/12-2016