Projekter i Husdyrernæring og fysiologi

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Afgoldningsstrategier til højtydende køer

  Larsen, M.Herskin, M. S.Jensen, M. B.Sørensen, M. T.

  En afgoldning med minimal belastning og med lille risiko for efterfølgende sygdom eller stofskifteproblemer er en af forudsætning for en succesfuld laktation og derfor en væsentlig del af management i malkekvægsbesætninger. Selvom afgoldning gennemføres årligt for alle malkekøer, og er forbundet med en ikke ubetydelig arbejdsbelastning i besætningerne, så har afgoldning i en årrække ikke været blandt fokuspunkterne indenfor danske kvægforskning.

  2017-01-012019-12-31

 2. BEGROME - Bedre grovfoder med mekanisk behandling

  Weisbjerg, M. R.

  Formålet med projektet er således at forbedre kvægets udnyttelse af grovfoder og dermed kvægproduktionens konkurrencedygtighed samtidig med en reduceret miljøpåvirkning. Dette skal opnås ved at udvikle og afprøve en maskine, som ved mekanisk behandling af græs ved høst øger udnyttelsen af græsset til mælkeproduktion til en konkurrencedygtig pris i forhold til majs.

  2016-01-012019-12-31

 3. Billig fodring af slagtekalve - konsekvenser for klimaaftryk, sundhed og økonomi

  Vestergaard, M.Lund, P.Hellwing, A. L. F.Mogensen, L.

  Der er et ønske i kvæg- og slagteribranchen om at øge kødproduktionen i Danmark for at styrke eksporten af kød og mindske eksporten af nyfødte kalve til udlandet. Produktionen skal være rentabel, og den største udgiftspost; foderet, skal derfor være billigt og produktionssystemet rationelt.

  2014-01-012016-12-31

 4. Blå vækst - Optimering af havets afgrøder

  Nørgaard, J. V.

  Projektet bidrager til etablering af et dansk vækstcentrum for optimeret og bæredygtig udnyttelse af bioressourcer fra havet og udnytte muligheder for vækst og jobskabelse ved at etablere et samarbejde på tværs af brancherne for fødevarer, biomasse og plastmaterialer. Der er fokus på at: Skabe vidensgrundlag for en optimeret produktion/indsamling af marine bioressourcer; Identificere de mest attraktive værdistrømme i samspil med relevante virksomheder; Demonstrere forretnings- og vækstmulighed..

  2015-10-012017-12-31

 5. Breeding for increased mastitis resistance in dairy cattle - the search for better predictor traits

  Sørensen, L. P.Løvendahl, P.Madsen, P.Bjerring, M.

  Formålet er at udvikle nye egenskaber til forbedring af avlen for større naturlig resistens mod yverinfektioner hos malkekvæg. De nye egenskaber baseres på daglige automatiske målinger af celletal i forbindelse med malkning fra både malkerobotter og traditionelle malkeanlæg. Målingerne bruges som input i en biologisk model, der kan bestemme, om en ko har en yverinfektion eller er på vej til at få det. Det er output fra denne model, der danner grundlaget for de nye egenskaber.

  2010-09-012013-08-31

 6. Bæredygtig økologisk ægproduktion gennem alternative fodringsstrategier til optimering af dyrenes sundhed, velfærd og ressourceudnyttelse

  Steenfeldt, S.

  Projektets forløb og opnåede resultater vil blive afrapporteret løbende i støtteperioden i form af statusrapporter og artikler samt gennem indlæg præsenteret ved nationale og internationale møder og kongresser..

  2011-01-012014-12-31

 7. Dairy ICT; ICT in large and small dairy systems.

  Storm, A. C.Bjerring, M.Munksgaard, L.Ingvartsen, K. L.Knight, C.Berthelsen, C.Clausen, J. B.Kyriazakis, I.Andonovic, I.Friggens, N.Berzaghi, P.Roberts, D.Bruckmaier, R.Sayers, R.

  II. Objectives The overall objective is the development of a blueprint for a set of practical, precision ICT- and robotic-based technologies that will assist in the sustainable and responsible management of dairy production units. By having a number of partners with unique skills and access to various types of dairy unit, we aim to produce technologies that will be relevant to large producers but also to small, family units.

  2013-04-012016-03-31

 8. Effektiv kontrol mod smitsom mastitis

  Østergaard, S.Bennedsgaard, T. W.Bjerring, M.Sørensen, L. P.

  Effektiv mastitiskontrol er forudsætning for en rentabel mælkeproduktion, hvor koens fulde potentiale udnyttes til at producere mælk af den højeste kvalitet. Inden for de sidste få år er andelen af danske besætninger med B-streptokokker steget fra 2 % i 2000 til 7 % i 2012. Ca. 90 % af de danske besætninger er inficeret med Staph. aureus. Udviklingen har givet en række nye udfordringer i kontrollen af smitsom mastitis, særligt for store besætninger og besætninger med nye malkesystemer.

  2015-01-012018-12-31

 9. EFFORT

  Eskildsen, M.Theil, P. K.Larsen, U. K.Sørensen, M. T.Nørgaard, J. V.Kongsted, A. G.

  Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise.

  2016-08-012019-07-31

 10. Ernæring af den højtydende og effektive malkeko

  Lund, P.Storm, A. C.Larsen, M.Weisbjerg, M. R.Hellwing, A. L. F.Sehested, J.Kristensen, T.

  Tilskudsfoder udgør en betydelig del af rationen hos den højtydende malkeko, men fodring med meget høje niveauer af tilskudsfoder er udfordrende for produktionseffektiviteten og dyrets sundhed. Den potentielt negative effekt af meget høje niveauer af tilskudsfoder er klassisk blevet henholdt til et højt indhold af stivelse, men det er projektets hypotese, at denne negative effekt også kan henføres til effekten af tilskudsfoderets fysiske struktur på nedbrydning og omsætning i formaverne.

  2012-01-012016-12-31

 11. Fasefodring med protein til malkekøer

  Larsen, M.Weisbjerg, M. R.

  Projektets fokus er at udvikle nye proteinfodringsstrategier til malkekøer med speciel fokus på perioden umiddelbart efter kælvning. Det er projektets grundidé at der kan opnås betydelige positive effekter på malkekøernes mælkeproduktion (+20%), kvælstofudnyttelse og sundhed ved at øge proteintildelingen markant i den første periode efter kælvning. Dette er baseret på resultater fra 3 forsøg gennemført med AU-Foulum som initiativtager.

  2014-01-012016-12-31

 12. FIAF – Mælk som regulator af lipidmetabolisme og overvægt. Afdækning af mælks evne til at øge faste-induceret adipose faktor-aktivitet

  Dalsgaard, T. K.Young, J. F.Bertram, H. C. S.Blaabjerg, K.Sundekilde, U. K.

  Se beskrivelsen under Forskningsgruppen for Fødevarekemi og –Teknologi. Finansiering: Programkomiteen for Sundhed, Fødevarer og Velfærd, Det Strategiske Forskningsråd; Mejeribrugets ForskningsFond; Arla Foods; partnere.

  2011-01-012015-12-31

 13. Fiberprojekt - nye analyser til sikring af bedre grovfoder

  Weisbjerg, M. R.

  Fastholdelse af den nuværende kraftige stigning i mælkeydelse betinger en fortsat forbedring af foderrationerne til malkekøer med øget fokus på egenskaberne ved fiberdelen i grovfoderet. Erfaringer fra bl.a. KMP-fuldfoder har indikeret, at variationerne mellem ensilagepartier ikke altid opfanges af de nuværende foderanalyser. Evaluering af grovfoderanalyser ifm.

  2017-01-012019-12-31

 14. Fjerpilning og den ernæringsmæssige sammenhæng

  Riber, A. B.Steenfeldt, S.Larsen, J. N.Kyed, S.

  Hovedindhold Fjerpilning og kannibalisme udgør fortsat et problem i den danske ægproduktion, men problemernes omfang kendes ikke. Forbud mod næbtrimning er vedtaget i flere af de lande, som Danmark læner sig op af i forbindelse med vedtagelser på dyrevelfærdsområdet, og næbtrimning er ikke tilladt i den danske økologiske ægproduktion. Tilvejebringelse af status over fjerpilning og kannibalisme i danske æglæggerbesætninger er derfor yderst relevant.

  2013-01-012015-06-30

 15. Foderfedt til økologiske køer

  Weisbjerg, M. R.

  Økologiske malkekøer i Danmark har ca. 10 % lavere mælkeydelse end konventionelle malkekøer (forskel på ca. 950 kg EKM pr. årsko). Det skyldes dels kravet om, at grofoder skal udgøre mindst 60 % af tørstoffet, og dels at kravet om 100 % økologisk foder gør det økonomisk problematisk at opfylde koens behov for fedt og protein. I dag forsøges fedtforsyningen bl.a. opfyldt via importerede økologiske sojabønner, men både ift.

  2017-01-012019-12-31

 16. Foderstrategi for Konsumæglæggere

  Steenfeldt, S.

  Baggrunden for projektet er, at den danske konsumægsproduktion igennem en årrække har udviklet sig ud fra indsamlede erfaringer og vurdering af produktionsresultater indhentet fra de enkelte danske besætninger. Udviklingen har medført at Danmark afviger meget i foderanvendelse sammenlignet med lande som Holland og Tyskland.

  2016-01-012017-12-31

 17. Fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning

  Lund, P.Weisbjerg, M. R.Aaes, O.

  Baggrund: Der er for nærværende stort fokus på emission af ammoniak fra husdyrproduktionen bl.a. som følge af krav om en national reduktion på 24 % inden 2020. Der er derfor stor fokus på korrekt estimering af emissionen og effekten af eventuelle tiltag.

  2017-01-012020-12-31

 18. Glyphosate treatment of crops: a sustainable strategy?

  Sørensen, M. T.Jensen, S. K.Højberg, O.Poulsen, H. D.Steenfeldt, S.Foldager, L.Larsen, U. K.

  Målet med projektet er at undersøge, hvad det betyder, når husdyrene udsættes for glyphosat-rester via foderet. I projektet undersøges virkningen af glyphosat på mavetarmkanalens mikroorganismer og på mineralstatus hos svin og fjerkræ samt eventuelle afledte effekter på dyrenes sundhed og produktivitet. De nye forsøg vil foregå både ved Aarhus Universitets forsøgsfaciliteter i Foulum samt i en række husdyrbesætninger i praksis.

  2017-01-012020-06-30

 19. Greening of organic egg production ( Green-Eggs)

  Steenfeldt, S.Hellwing, A. L. F.Jørgensen, U.Knudsen, M. T.Ambye-Jensen, M.

  Ved en tværfaglig tilgang vil Green-Eggs bidrage til løsninger, der øger ressourceeffektiviteten i økologisk ægproduktion ved at identificere strategier, der opfylder mål for høj dyrevelfærd samt for grøn og økonomisk bæredygtighed i produktionen. Overgangen til 100% økologisk fodring er en udfordring for økologisk fjerkræ, da vegetabilske proteinkilder med en optimal aminosyreprofil er få.

  2017-01-012020-12-31

 20. Grøn Omstillingsfond Tulip

  Nørgaard, J. V.

  Partnerskab: "Udvikling og markedsføring af proteinberigede produkter målrettet ældresegmentet".

  2015-03-012017-03-01

 21. Indholdet af mikro- og makromineraler i dansk græs og grovfoder produceret til heste

  Sehested, J.

  Heste er herbivore dyr, som med deres højt udviklede evne til at forgære og omsætte plantemateriale i tarmsystemet, kan opfylde deres behov for energi og protein med græs og grovfoder som eneste foder, selv ved store fysiske belastninger som væddeløbstræning. Undersøgelser i Norge og Sverige har i midlertidigt vist, at mineralindholdet i grovfoder til heste er lavt og heste derfor skal suppleres med et tilskudsfoder.

  2016-01-012016-12-31

 22. Insect Value Chain in a Circular Bioeconomy (inVALUABLE)

  Nørgaard, J. V.

  The vision of inVALUABLE is to create a sustainable resource-efficient industry for animal protein production based on insects. The partners span the entire value chain and include entrepreneurs, experts in biology (entomology and nutrition), biotech, automation, processing and food tech and safety, as well as an international leading insect producer. This interaction of competences is key to lifting insect production to an industrial level.

  2017-03-012020-03-01

 23. Konsekvenser af varierende stivelse til malkekøer (VariKorn)

  Larsen, M.

  Forventningen til dansk mælkeproduktion er, at ydelsen skal stige, hvilket stiller højere krav til samspillet mellem ko og foderration og samtidig sikre at fysiologisk ubalance undgås. Stivelsesprodukter er billige og ofte brugt til at øge energikoncentrationen med. Men en stor andel stivelse er traditionelt blevet anset for at være skadeligt for vommiljø og sundhed samt reducere ydelsen.

  2016-01-012018-12-31

 24. Legumes and seaweed as alternative protein sources for sheep

  Weisbjerg, M. R.

  Undersøge mulighederne for at erstatte foderprotein med protein fra enten bælgplanter eller tang.

  2014-01-012017-12-31

 25. Markedsdrevet, højværdi økologisk kødproduktion med robuste dyr

  Hermansen, J. E.Vestergaard, M.Juul-Madsen, H. R.Steenfeldt, S.Therkildsen, M.Jensen, S. K.Kongsted, A. G.Krystallis Krontalis, A.Engberg, R. G.Nørgaard, J. V.Lauridsen, C.Zollitsch, W.

  With the aim to increase the production and market share of organic meat (pork, poultry and young beef), an integrated research and development effort will take place along the food chain (primary production, product development and marketing).

  2011-01-012014-06-30

 26. Mere fokus på småkalve

  Vestergaard, M.Wiking, L.Boes, J.Martinussen, H.Martin, H. L.

  Der er behov for en intensiveret indsats for at sikre overlevelse og sundhed blandt småkalve. På trods af flere års arbejde med at reducere kalvedødeligheden ligger denne fortsat væsentlig over erhvervets målsætning. Dette projekt vil fokusere på en række forskellige aktiviteter specielt omkring fodring og fodringsmanagement, der kan bidrage til en bedre sundhed og overlevelse blandt kalvene, der sikrer robuste kalve til både mælkeproducent og slagtekalveproducent.

  2013-01-012014-12-31

 27. Mindre metanudslip med oregano i foderet til malkekøer

  Lund, P.Hellwing, A. L. F.Jakobsen, T. N.Weisbjerg, M. R. ,

  Oregano er et naturlægemiddel som har en anti-mikrobiel effekt. Dosis-responsforsøg med fistulerede malkekøer i K33, hvor der tildeles forskellige niveauer af dansk dyrket oregano i foderet, og der måles emission af metan i metankamrene. Finansiering: Mælkeafgiftsfonden og Kvægafgiftsfonden.

  2015-01-012018-12-31

 28. MuMiPro: Muslingeopdræt som virkemiddel og kilde til økologisk protein

  Hammershøj, M.Timmermann, K.Nørgaard, J. V.Termansen, M.

  Det er formålet med MuMiPro at udvikle en ny type opdræt af muslinger, som på en og samme gang leverer bæredygtigt foderprotein til økologisk husdyrproduktion, forbedrer miljøkvaliteten i kystnære danske farvande og skaber arbejdspladser i områder uden for de store byområder. Visionen er, at MuMiPro genererer den nødvendige viden til, at der kan etableres en produktion af op til 100.

  2017-01-122020-12-31