Projekter i Husdyrernæring og fysiologi

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Tang.nu - Danske tangressourcer i spil – til fødevarer, foder og som en håndsrækning til havmiljøet

  Weisbjerg, M. R.Nørgaard, J. V.Larsen, M.Sehested, J.

  Tang.nu vil bidrage til en cirkulær ressourcestrøm mellem hav og land ved at realisere og udbrede dyrkning, høst og anvendelse af tang som ny bæredygtig ressource til fødevarer og foder. I Tang.nu omsættes viden til handling gennem fokuserede eksperimenter og gennem udveksling af eksisterende og ny viden på tværs af faggrænser og myndighedsniveauer..

  2017-01-012020-12-31

 2. Greening of organic egg production ( Green-Eggs)

  Steenfeldt, S.Hellwing, A. L. F.Jørgensen, U.Knudsen, M. T.Ambye-Jensen, M.

  Ved en tværfaglig tilgang vil Green-Eggs bidrage til løsninger, der øger ressourceeffektiviteten i økologisk ægproduktion ved at identificere strategier, der opfylder mål for høj dyrevelfærd samt for grøn og økonomisk bæredygtighed i produktionen. Overgangen til 100% økologisk fodring er en udfordring for økologisk fjerkræ, da vegetabilske proteinkilder med en optimal aminosyreprofil er få.

  2017-01-012020-12-31

 3. Fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning

  Lund, P.Weisbjerg, M. R.Aaes, O.

  Baggrund: Der er for nærværende stort fokus på emission af ammoniak fra husdyrproduktionen bl.a. som følge af krav om en national reduktion på 24 % inden 2020. Der er derfor stor fokus på korrekt estimering af emissionen og effekten af eventuelle tiltag.

  2017-01-012020-12-31

 4. Hestebønner og andre alternativer til raps og soja

  Weisbjerg, M. R.Lund, P.Johansen, M.Thøgersen, R.Røjen, B. A.

  Dette projekt er en fortsættelse af aktiviteterne i et ekstraordinært 2017 projekt ’Hestebønner som alternativ til raps og soja’, idet aktiviteterne i 2017 projektet ikke belyser alle problemstillinger ved øget anvendelse af hestebønner. Projektets aktiviteter vil være en kombination af praksis undersøgelser, forsøg og registreringer (AP1), samt af mere intensive studier i laboratorier/forsøgsstalde (AP2).

  2018-01-012020-12-31

 5. MuMiPro: Muslingeopdræt som virkemiddel og kilde til økologisk protein

  Hammershøj, M.Timmermann, K.Nørgaard, J. V.Termansen, M.

  Det er formålet med MuMiPro at udvikle en ny type opdræt af muslinger, som på en og samme gang leverer bæredygtigt foderprotein til økologisk husdyrproduktion, forbedrer miljøkvaliteten i kystnære danske farvande og skaber arbejdspladser i områder uden for de store byområder. Visionen er, at MuMiPro genererer den nødvendige viden til, at der kan etableres en produktion af op til 100.

  2017-01-122020-12-31

 6. Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise

  Theil, P. K.Nørgaard, J. V.Sørensen, M. T.Hedemann, M. S.Eskildsen, M.Hermansen, J. E.Kongsted, A. G.

  Danmark er et af de lande, hvor økologisk produktion er mest udviklet, men der mangler økologisk svinekød både til danske forbrugere og til eksport, selvom afregningsprisen til landmanden er væsentlig højere end for konventionel svinekød. Én vigtig årsag er, at det er svært at optimere svinenes fodring, fordi økologiske svin æder grovfoder og har andre næringsstofbehov end konventionelt opdrættede svin.

  2016-04-012020-06-30

 7. Glyphosate treatment of crops: a sustainable strategy?

  Sørensen, M. T.Jensen, S. K.Højberg, O.Poulsen, H. D.Steenfeldt, S.Foldager, L.Larsen, U. K.

  Målet med projektet er at undersøge, hvad det betyder, når husdyrene udsættes for glyphosat-rester via foderet. I projektet undersøges virkningen af glyphosat på mavetarmkanalens mikroorganismer og på mineralstatus hos svin og fjerkræ samt eventuelle afledte effekter på dyrenes sundhed og produktivitet. De nye forsøg vil foregå både ved Aarhus Universitets forsøgsfaciliteter i Foulum samt i en række husdyrbesætninger i praksis.

  2017-01-012020-06-30

 8. Insect Value Chain in a Circular Bioeconomy (inVALUABLE)

  Nørgaard, J. V.

  The vision of inVALUABLE is to create a sustainable resource-efficient industry for animal protein production based on insects. The partners span the entire value chain and include entrepreneurs, experts in biology (entomology and nutrition), biotech, automation, processing and food tech and safety, as well as an international leading insect producer. This interaction of competences is key to lifting insect production to an industrial level.

  2017-03-012020-03-01

 9. BEGROME - Bedre grovfoder med mekanisk behandling

  Weisbjerg, M. R.

  Formålet med projektet er således at forbedre kvægets udnyttelse af grovfoder og dermed kvægproduktionens konkurrencedygtighed samtidig med en reduceret miljøpåvirkning. Dette skal opnås ved at udvikle og afprøve en maskine, som ved mekanisk behandling af græs ved høst øger udnyttelsen af græsset til mælkeproduktion til en konkurrencedygtig pris i forhold til majs.

  2016-01-012019-12-31

 10. Afgoldningsstrategier til højtydende køer

  Larsen, M.Herskin, M. S.Jensen, M. B.Sørensen, M. T.

  En afgoldning med minimal belastning og med lille risiko for efterfølgende sygdom eller stofskifteproblemer er en af forudsætning for en succesfuld laktation og derfor en væsentlig del af management i malkekvægsbesætninger. Selvom afgoldning gennemføres årligt for alle malkekøer, og er forbundet med en ikke ubetydelig arbejdsbelastning i besætningerne, så har afgoldning i en årrække ikke været blandt fokuspunkterne indenfor danske kvægforskning.

  2017-01-012019-12-31

 11. Nedsat metan fra malkekøer fodret med økologisk dyrket oregano

  Lund, P.Grevsen, K.Olijhoek, D.Hellwing, A. L. F.Weisbjerg, M. R.Højberg, O.

  Målet er at reducere udslip af metan fra malkekøer med op til 25 %. Metan er en drivhusgas, der virker 25 gange stærkere end kuldioxid. Metan fra kvæg udgør en betydelig del (40 %) af dansk landbrugs produktion af drivhusgasser. For økologisk produktion er der kun få tilgængelige midler til metanreduktion.

  2016-01-012019-12-31

 12. Fiberprojekt - nye analyser til sikring af bedre grovfoder

  Weisbjerg, M. R.

  Fastholdelse af den nuværende kraftige stigning i mælkeydelse betinger en fortsat forbedring af foderrationerne til malkekøer med øget fokus på egenskaberne ved fiberdelen i grovfoderet. Erfaringer fra bl.a. KMP-fuldfoder har indikeret, at variationerne mellem ensilagepartier ikke altid opfanges af de nuværende foderanalyser. Evaluering af grovfoderanalyser ifm.

  2017-01-012019-12-31

 13. Foderfedt til økologiske køer

  Weisbjerg, M. R.

  Økologiske malkekøer i Danmark har ca. 10 % lavere mælkeydelse end konventionelle malkekøer (forskel på ca. 950 kg EKM pr. årsko). Det skyldes dels kravet om, at grofoder skal udgøre mindst 60 % af tørstoffet, og dels at kravet om 100 % økologisk foder gør det økonomisk problematisk at opfylde koens behov for fedt og protein. I dag forsøges fedtforsyningen bl.a. opfyldt via importerede økologiske sojabønner, men både ift.

  2017-01-012019-12-31

 14. EFFORT

  Eskildsen, M.Theil, P. K.Nørgaard, J. V.Kongsted, A. G.

  Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise.

  2016-08-012019-07-31

 15. Konsekvenser af varierende stivelse til malkekøer (VariKorn)

  Larsen, M.

  Forventningen til dansk mælkeproduktion er, at ydelsen skal stige, hvilket stiller højere krav til samspillet mellem ko og foderration og samtidig sikre at fysiologisk ubalance undgås. Stivelsesprodukter er billige og ofte brugt til at øge energikoncentrationen med. Men en stor andel stivelse er traditionelt blevet anset for at være skadeligt for vommiljø og sundhed samt reducere ydelsen.

  2016-01-012018-12-31

 16. Sikker overgang fra mælk til fast foder - optimal trivsel af slagtekalve

  Vestergaard, M.Jensen, M. B.Jensen, S. K.

  Formålet er at skabe grundlag for forbedret sundhed og produktivitet i slagtekalveproduktionen med særlig fokus på øget tilvækst og reduceret medicinforbrug. Effekterne vil være øget viden om, hvornår og i hvilken ’kondition’ kalvene bedst flyttes, udvikling af de bedste fravænningsstrategier, sikring af den rette forsyning af vitaminer og essentielle næringsstoffer, reduktion af medicinforbruget, og at overgangsfodringen er fremmende for slagtekalvens samlede præstationer. .

  2016-01-012018-12-31

 17. Mindre metanudslip med oregano i foderet til malkekøer

  Lund, P.Hellwing, A. L. F.Jakobsen, T. N.Weisbjerg, M. R. ,

  Oregano er et naturlægemiddel som har en anti-mikrobiel effekt. Dosis-responsforsøg med fistulerede malkekøer i K33, hvor der tildeles forskellige niveauer af dansk dyrket oregano i foderet, og der måles emission af metan i metankamrene. Finansiering: Mælkeafgiftsfonden og Kvægafgiftsfonden.

  2015-01-012018-12-31

 18. Robust and Efficient Dairy Cows

  Borchersen, S.Aamand, G. P.Lassen, J.Lund, M. S.Su, G.Buitenhuis, A. J.Løvendahl, P.Jensen, J.Kargo, M.Storm, A. C.Hjortø, L.Larsen, M.

  Vi vil udvikle og implementere et avlsredskab der forbedrer fodereffektiviteten i danske malkekvæg. Foderudgifter udgør 70% af de variable omkostninger, og er dermed den største variable udgift for kvæglandmanden. Selv små forbedringer af fodereffektiviteten hos kvæg vil derfor have stor indflydelse på landmandens økonomi. Samtidig vil højere fodereffektivitet betyde mindre metanudledning, som vil være givtigt for miljøet.

  2015-01-012018-12-31

 19. Effektiv kontrol mod smitsom mastitis

  Østergaard, S.Bennedsgaard, T. W.Bjerring, M.Sørensen, L. P.

  Effektiv mastitiskontrol er forudsætning for en rentabel mælkeproduktion, hvor koens fulde potentiale udnyttes til at producere mælk af den højeste kvalitet. Inden for de sidste få år er andelen af danske besætninger med B-streptokokker steget fra 2 % i 2000 til 7 % i 2012. Ca. 90 % af de danske besætninger er inficeret med Staph. aureus. Udviklingen har givet en række nye udfordringer i kontrollen af smitsom mastitis, særligt for store besætninger og besætninger med nye malkesystemer.

  2015-01-012018-12-31

 20. Søstjerner som ny kilde til marine proteiner

  Nørgaard, J. V.

  Formålet med STARPRO er at etablere et bæredygtigt fiskeri efter søstjerner med henblik på at fremstille en 100% økologisk foderingrediens til husdyrproduktion. Projektet omfatter hele værdikæden og har som konkrete mål at udvikle rentable metoder til produktion af søstjernemel og indenfor en kort årrække etablere et fiskeri af 10.000 t søstjerner om året svarende til en produktion ca. 2.500 t søstjernemel om året.

  2015-01-012018-04-30

 21. Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk (MAF)

  Lund, P.Hellwing, A. L. F.Kristensen, T.Mogensen, L.

  Formålet med dette projekt er at udvikle et værktøj, som landmænd og konsulenter kan bruge til at sikre, at den planlagte fodring både er rentabel og giver minimal klimapåvirkning. I projektet udvikles et værktøj, der skal samle de seneste års forskningsresultater inden for klimaområdet og løfte dem op på bedriftsniveau ved at alle bidrag i kæden fra foderproduktion, omsætning i dyret og husdyrgødningen inddrages.

  2016-01-012017-12-31

 22. Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk (KAF)

  Lund, P.Hellwing, A. L. F.Kristensen, T.Mogensen, L.

  Formålet med dette projekt er at udvikle et værktøj, som landmænd og konsulenter kan bruge til at sikre, at den planlagte fodring både er rentabel og giver minimal klimapåvirkning. I projektet udvikles et værktøj, der skal samle de seneste års forskningsresultater inden for klimaområdet og løfte dem op på bedriftsniveau ved at alle bidrag i kæden fra foderproduktion, omsætning i dyret og husdyrgødningen inddrages.

  2016-01-012017-12-31

 23. Hestebønner som alternativ til raps og soja

  Weisbjerg, M. R.Lund, P.Larsen, M.Larsen, T.Viking, L.Thøgersen, R.Røjen, B. A.

  Der ønskes mere lokalt og GMO frit foder, herunder proteinfodermidler, til malkekøer. Medvirkende hertil er både trenden med GMO frit foder, og ønsket om mindre import af proteinkilder ud fra det generelle ønske om mere lokalproduceret og sporbart foder.

  2017-09-192017-12-31

 24. Legumes and seaweed as alternative protein sources for sheep

  Weisbjerg, M. R.

  Undersøge mulighederne for at erstatte foderprotein med protein fra enten bælgplanter eller tang.

  2014-01-012017-12-31

 25. Udvikling af ny procedure til evaluering af om pesticider skader sædkvaliteten

  Sørensen, M. T.Callesen, H.Larsen, K. E.Liu, Y.Pedersen, H. S.

  Mænds sædkvalitet er blevet forringet gennem de seneste årtier. Dårlig sædkvalitet og andre frugtbarhedsproblemer betyder, at der hvert år gennemføres et stort antal behandlinger for barnløshed. Årsagerne til problemerne kendes ikke, men der er fokus på den udbredte brug af kemikalier med hormonforstyrrende virkning, bl.a. pesticider. Formålet med projektet er derfor at udvikle metoder, så pesticider og andre kemikalier kan testes mere effektivt og de farlige tilbageholdes.

  2015-01-012017-12-31

 26. Blå vækst - Optimering af havets afgrøder

  Nørgaard, J. V.

  Projektet bidrager til etablering af et dansk vækstcentrum for optimeret og bæredygtig udnyttelse af bioressourcer fra havet og udnytte muligheder for vækst og jobskabelse ved at etablere et samarbejde på tværs af brancherne for fødevarer, biomasse og plastmaterialer. Der er fokus på at: Skabe vidensgrundlag for en optimeret produktion/indsamling af marine bioressourcer; Identificere de mest attraktive værdistrømme i samspil med relevante virksomheder; Demonstrere forretnings- og vækstmulighed..

  2015-10-012017-12-31

 27. Foderstrategi for Konsumæglæggere

  Steenfeldt, S.

  Baggrunden for projektet er, at den danske konsumægsproduktion igennem en årrække har udviklet sig ud fra indsamlede erfaringer og vurdering af produktionsresultater indhentet fra de enkelte danske besætninger. Udviklingen har medført at Danmark afviger meget i foderanvendelse sammenlignet med lande som Holland og Tyskland.

  2016-01-012017-12-31

 28. Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk

  Mogensen, L.Kristensen, T.Knudsen, M. T.Lund, P.Hellwing, A. L. F.Nielsen, N. I.Aaes, O.Bligaard, H. B.Flysjö, A.

  Formålet med projektet er at udvikle et værktøj, som landmænd og konsulenter kan bruge til at sikre, at den planlagte fodring både er rentabel og giver minimal klimapåvirkning. I projektet udvikles et værktøj, der skal samle de seneste års forskningsresultater inden for klimaområdet og løfte dem op på bedriftsniveau ved at alle bidrag i kæden fra foderproduktion, omsætning i dyret og husdyrgødningen inddrages.

  2016-01-012017-12-31

 29. Starterkraftfoder til slagtekalve

  Vestergaard, M.

  For mange slagtekalve oplever problemer med trivsel og sundhed i overgangsfasen mellem mælk og fast foder. Kalve der ’tabes’ på dette udviklingstrin kan være svære at ’rette op’ selv ved anvendelse af store medicinmængder. Forsøget fokuserer på at optimere kraftfoderrationens sammensætning for at få en succesfuld overgangsperiode..

  2016-06-012017-12-31

 30. Grøn Omstillingsfond Tulip

  Nørgaard, J. V.

  Partnerskab: "Udvikling og markedsføring af proteinberigede produkter målrettet ældresegmentet".

  2015-03-012017-03-01

 31. Fasefodring med protein til malkekøer

  Larsen, M.Weisbjerg, M. R.

  Projektets fokus er at udvikle nye proteinfodringsstrategier til malkekøer med speciel fokus på perioden umiddelbart efter kælvning. Det er projektets grundidé at der kan opnås betydelige positive effekter på malkekøernes mælkeproduktion (+20%), kvælstofudnyttelse og sundhed ved at øge proteintildelingen markant i den første periode efter kælvning. Dette er baseret på resultater fra 3 forsøg gennemført med AU-Foulum som initiativtager.

  2014-01-012016-12-31

 32. Billig fodring af slagtekalve - konsekvenser for klimaaftryk, sundhed og økonomi

  Vestergaard, M.Lund, P.Hellwing, A. L. F.Mogensen, L.

  Der er et ønske i kvæg- og slagteribranchen om at øge kødproduktionen i Danmark for at styrke eksporten af kød og mindske eksporten af nyfødte kalve til udlandet. Produktionen skal være rentabel, og den største udgiftspost; foderet, skal derfor være billigt og produktionssystemet rationelt.

  2014-01-012016-12-31

 33. Veje mod mere bæredygtig mælkeproduktion i de nordiske lande gennem forbedret fodereffektivitet og reduceret miljøpåvirkning

  Løvendahl, P.Lund, P.Weisbjerg, M. R.Lassen, J.Kargo, M.Shingfield, H.Lidauer, M.Vilkki, J.Negussie, E.Rinne, M.Mäntysaari, E.Fog, A.Meuwissen, T.Prestløkken, E.Klementsdal, G.Harstad, O. M.Huhtanen, P.Krizsan, S. J.Hetta, Berglund, B.Bertilsson, J.Fikse, F.Eriksson, T.Kadarmideen, H.Juga, J.Kokkonen, T.Vanhatalo, A.

  This project will integrate and harmonize at the highest possible level expertise and resources across the Nordic countries to increase the efficiency and decrease the environmental footprint of dairy production, significantly advancing progress in this sector.

  2013-01-012016-12-31

 34. Ernæring af den højtydende og effektive malkeko

  Lund, P.Storm, A. C.Larsen, M.Weisbjerg, M. R.Hellwing, A. L. F.Sehested, J.Kristensen, T.

  Tilskudsfoder udgør en betydelig del af rationen hos den højtydende malkeko, men fodring med meget høje niveauer af tilskudsfoder er udfordrende for produktionseffektiviteten og dyrets sundhed. Den potentielt negative effekt af meget høje niveauer af tilskudsfoder er klassisk blevet henholdt til et højt indhold af stivelse, men det er projektets hypotese, at denne negative effekt også kan henføres til effekten af tilskudsfoderets fysiske struktur på nedbrydning og omsætning i formaverne.

  2012-01-012016-12-31

 35. Nordisk Fodereffektivitet

  Løvendahl, P.Lund, P.Kristensen, T.Kaadamedeen, H.Fogh, A.

  Forbedring af fodereffektivitet kan medvirke væsentlig til at nedbringe udgifterne til foder, der er den vigtigste variable omkostning i malkekvægholdet.

  2013-03-012016-12-31