Projects

Projects

Sort by: Start date | End date | Title

 1. Tang.nu - Danske tangressourcer i spil – til fødevarer, foder og som en håndsrækning til havmiljøet

  Weisbjerg, M. R.Nørgaard, J. V.Larsen, M.Sehested, J.

  Tang.nu vil bidrage til en cirkulær ressourcestrøm mellem hav og land ved at realisere og udbrede dyrkning, høst og anvendelse af tang som ny bæredygtig ressource til fødevarer og foder. I Tang.nu omsættes viden til handling gennem fokuserede eksperimenter og gennem udveksling af eksisterende og ny viden på tværs af faggrænser og myndighedsniveauer..

  2017-01-012020-12-31

 2. Greening of organic egg production ( Green-Eggs)

  Steenfeldt, S.Hellwing, A. L. F.Jørgensen, U.Knudsen, M. T.Ambye-Jensen, M.

  Ved en tværfaglig tilgang vil Green-Eggs bidrage til løsninger, der øger ressourceeffektiviteten i økologisk ægproduktion ved at identificere strategier, der opfylder mål for høj dyrevelfærd samt for grøn og økonomisk bæredygtighed i produktionen. Overgangen til 100% økologisk fodring er en udfordring for økologisk fjerkræ, da vegetabilske proteinkilder med en optimal aminosyreprofil er få.

  2017-01-012020-12-31

 3. Fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning

  Lund, P.Weisbjerg, M. R.Aaes, O.

  Baggrund: Der er for nærværende stort fokus på emission af ammoniak fra husdyrproduktionen bl.a. som følge af krav om en national reduktion på 24 % inden 2020. Der er derfor stor fokus på korrekt estimering af emissionen og effekten af eventuelle tiltag.

  2017-01-012020-12-31

 4. Faba beans and other alternatives to rapeseed and soya

  Weisbjerg, M. R.Lund, P.Johansen, M.Thøgersen, R.Røjen, B. A.

  This project is a continuation of an extraordinary 2017 project ’Faba beans as alternative to rapeseed and soya’, to further study faba beans. The activities will be a combination of studies in praxis and intensive on station studies. The project study on-farm technology for heat treatment and dehulling, and follow up on effects on feed value in lab studies, using fistulated cows and in production trials, production trials will run both in praxis and on station. .

  2018-01-012020-12-31

 5. MuMiPro: Mussel farming- mitigation and protein source for organic husbandry

  Hammershøj, M.Timmermann, K.Nørgaard, J. V.Termansen, M.

  The purpose of MuMiPro is to develop a new way of growing mussels, which at the same time deliver sustainable protein feed for organic livestock production, improve the marine environment in Danish coastal waters by mitigating eutrophication effects through harvest of mussels, and create jobs in areas outside major urban areas.

  2017-01-122020-12-31

 6. Value adder through ressource efficient organic pig production

  Theil, P. K.Nørgaard, J. V.Sørensen, M. T.Hedemann, M. S.Eskildsen, M.Hermansen, J. E.Kongsted, A. G.

  The overall aims of the EFFORT project are to establish basic knowledge on nutrient requirements of organic produced pigs, transfer the knowledge into new feed formulations and feeding strategies and implement these strategies at practical herds. Organic pigs use energy for physical activity and thermoregulation and ingest substantial amounts of grass and roughage, but these aspects are not taken into account in feed planning.

  2016-04-012020-06-30

 7. Glyphosate treatment of crops: a sustainable strategy?

  Sørensen, M. T.Jensen, S. K.Højberg, O.Poulsen, H. D.Steenfeldt, S.Foldager, L.Larsen, U. K.

  The aim of the project is to examine potential effects when farm animals are exposed to glyphosate residues via the feed. The project examines the effect of glyphosate on the gastrointestinal microorganisms and on the mineral status in pigs and poultry as well as possible secondary effects on the animals’ health and productivity. The studies will be conducted both at the research facilities at Aarhus University Foulum as well as in a number of commercial herds.

  2017-01-012020-06-30

 8. Insect Value Chain in a Circular Bioeconomy (inVALUABLE)

  Nørgaard, J. V.

  The vision of inVALUABLE is to create a sustainable resource-efficient industry for animal protein production based on insects. The partners span the entire value chain and include entrepreneurs, experts in biology (entomology and nutrition), biotech, automation, processing and food tech and safety, as well as an international leading insect producer. This interaction of competences is key to lifting insect production to an industrial level.

  2017-03-012020-03-01

 9. BEGROME - Bedre grovfoder med mekanisk behandling

  Weisbjerg, M. R.

  Formålet med projektet er således at forbedre kvægets udnyttelse af grovfoder og dermed kvægproduktionens konkurrencedygtighed samtidig med en reduceret miljøpåvirkning. Dette skal opnås ved at udvikle og afprøve en maskine, som ved mekanisk behandling af græs ved høst øger udnyttelsen af græsset til mælkeproduktion til en konkurrencedygtig pris i forhold til majs.

  2016-01-012019-12-31

 10. Afgoldningsstrategier til højtydende køer

  Larsen, M.Herskin, M. S.Jensen, M. B.Sørensen, M. T.

  En afgoldning med minimal belastning og med lille risiko for efterfølgende sygdom eller stofskifteproblemer er en af forudsætning for en succesfuld laktation og derfor en væsentlig del af management i malkekvægsbesætninger. Selvom afgoldning gennemføres årligt for alle malkekøer, og er forbundet med en ikke ubetydelig arbejdsbelastning i besætningerne, så har afgoldning i en årrække ikke været blandt fokuspunkterne indenfor danske kvægforskning.

  2017-01-012019-12-31

 11. Nedsat metan fra malkekøer fodret med økologisk dyrket oregano

  Lund, P.Grevsen, K.Olijhoek, D.Hellwing, A. L. F.Weisbjerg, M. R.Højberg, O.

  Målet er at reducere udslip af metan fra malkekøer med op til 25 %. Metan er en drivhusgas, der virker 25 gange stærkere end kuldioxid. Metan fra kvæg udgør en betydelig del (40 %) af dansk landbrugs produktion af drivhusgasser. For økologisk produktion er der kun få tilgængelige midler til metanreduktion.

  2016-01-012019-12-31

 12. Fiberprojekt - nye analyser til sikring af bedre grovfoder

  Weisbjerg, M. R.

  Fastholdelse af den nuværende kraftige stigning i mælkeydelse betinger en fortsat forbedring af foderrationerne til malkekøer med øget fokus på egenskaberne ved fiberdelen i grovfoderet. Erfaringer fra bl.a. KMP-fuldfoder har indikeret, at variationerne mellem ensilagepartier ikke altid opfanges af de nuværende foderanalyser. Evaluering af grovfoderanalyser ifm.

  2017-01-012019-12-31

 13. Foderfedt til økologiske køer

  Weisbjerg, M. R.

  Økologiske malkekøer i Danmark har ca. 10 % lavere mælkeydelse end konventionelle malkekøer (forskel på ca. 950 kg EKM pr. årsko). Det skyldes dels kravet om, at grofoder skal udgøre mindst 60 % af tørstoffet, og dels at kravet om 100 % økologisk foder gør det økonomisk problematisk at opfylde koens behov for fedt og protein. I dag forsøges fedtforsyningen bl.a. opfyldt via importerede økologiske sojabønner, men både ift.

  2017-01-012019-12-31

 14. EFFORT

  Eskildsen, M.Theil, P. K.Nørgaard, J. V.Kongsted, A. G.

  Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise.

  2016-08-012019-07-31

 15. Konsekvenser af varierende stivelse til malkekøer (VariKorn)

  Larsen, M.

  Forventningen til dansk mælkeproduktion er, at ydelsen skal stige, hvilket stiller højere krav til samspillet mellem ko og foderration og samtidig sikre at fysiologisk ubalance undgås. Stivelsesprodukter er billige og ofte brugt til at øge energikoncentrationen med. Men en stor andel stivelse er traditionelt blevet anset for at være skadeligt for vommiljø og sundhed samt reducere ydelsen.

  2016-01-012018-12-31

 16. Sikker overgang fra mælk til fast foder - optimal trivsel af slagtekalve

  Vestergaard, M.Jensen, M. B.Jensen, S. K.

  Formålet er at skabe grundlag for forbedret sundhed og produktivitet i slagtekalveproduktionen med særlig fokus på øget tilvækst og reduceret medicinforbrug. Effekterne vil være øget viden om, hvornår og i hvilken ’kondition’ kalvene bedst flyttes, udvikling af de bedste fravænningsstrategier, sikring af den rette forsyning af vitaminer og essentielle næringsstoffer, reduktion af medicinforbruget, og at overgangsfodringen er fremmende for slagtekalvens samlede præstationer. .

  2016-01-012018-12-31

 17. Mindre metanudslip med oregano i foderet til malkekøer

  Lund, P.Hellwing, A. L. F.Jakobsen, T. N.Weisbjerg, M. R. ,

  Oregano er et naturlægemiddel som har en anti-mikrobiel effekt. Dosis-responsforsøg med fistulerede malkekøer i K33, hvor der tildeles forskellige niveauer af dansk dyrket oregano i foderet, og der måles emission af metan i metankamrene. Finansiering: Mælkeafgiftsfonden og Kvægafgiftsfonden.

  2015-01-012018-12-31

 18. Robust and Efficient Dairy Cows

  Borchersen, S.Aamand, G. P.Lassen, J.Lund, M. S.Su, G.Buitenhuis, A. J.Løvendahl, P.Jensen, J.Kargo, M.Storm, A. C.Hjortø, L.Larsen, M.

  Vi vil udvikle og implementere et avlsredskab der forbedrer fodereffektiviteten i danske malkekvæg. Foderudgifter udgør 70% af de variable omkostninger, og er dermed den største variable udgift for kvæglandmanden. Selv små forbedringer af fodereffektiviteten hos kvæg vil derfor have stor indflydelse på landmandens økonomi. Samtidig vil højere fodereffektivitet betyde mindre metanudledning, som vil være givtigt for miljøet.

  2015-01-012018-12-31

 19. Effektiv kontrol mod smitsom mastitis

  Østergaard, S.Bennedsgaard, T. W.Bjerring, M.Sørensen, L. P.

  Effektiv mastitiskontrol er forudsætning for en rentabel mælkeproduktion, hvor koens fulde potentiale udnyttes til at producere mælk af den højeste kvalitet. Inden for de sidste få år er andelen af danske besætninger med B-streptokokker steget fra 2 % i 2000 til 7 % i 2012. Ca. 90 % af de danske besætninger er inficeret med Staph. aureus. Udviklingen har givet en række nye udfordringer i kontrollen af smitsom mastitis, særligt for store besætninger og besætninger med nye malkesystemer.

  2015-01-012018-12-31

 20. Søstjerner som ny kilde til marine proteiner

  Nørgaard, J. V.

  Formålet med STARPRO er at etablere et bæredygtigt fiskeri efter søstjerner med henblik på at fremstille en 100% økologisk foderingrediens til husdyrproduktion. Projektet omfatter hele værdikæden og har som konkrete mål at udvikle rentable metoder til produktion af søstjernemel og indenfor en kort årrække etablere et fiskeri af 10.000 t søstjerner om året svarende til en produktion ca. 2.500 t søstjernemel om året.

  2015-01-012018-04-30

 21. Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk (MAF)

  Lund, P.Hellwing, A. L. F.Kristensen, T.Mogensen, L.

  Formålet med dette projekt er at udvikle et værktøj, som landmænd og konsulenter kan bruge til at sikre, at den planlagte fodring både er rentabel og giver minimal klimapåvirkning. I projektet udvikles et værktøj, der skal samle de seneste års forskningsresultater inden for klimaområdet og løfte dem op på bedriftsniveau ved at alle bidrag i kæden fra foderproduktion, omsætning i dyret og husdyrgødningen inddrages.

  2016-01-012017-12-31

 22. Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk (KAF)

  Lund, P.Hellwing, A. L. F.Kristensen, T.Mogensen, L.

  Formålet med dette projekt er at udvikle et værktøj, som landmænd og konsulenter kan bruge til at sikre, at den planlagte fodring både er rentabel og giver minimal klimapåvirkning. I projektet udvikles et værktøj, der skal samle de seneste års forskningsresultater inden for klimaområdet og løfte dem op på bedriftsniveau ved at alle bidrag i kæden fra foderproduktion, omsætning i dyret og husdyrgødningen inddrages.

  2016-01-012017-12-31

 23. Faba beans as alternative to rapeseed and soya

  Weisbjerg, M. R.Lund, P.Larsen, M.Larsen, T.Viking, L.Thøgersen, R.Røjen, B. A.

  The is a growing interest for local produced and non GM feeds. In this project we will screen faba beans from praxis regarding preservation, storage and treatment. Further we will compare both toasted and non-toasted faba beans versus rapeseed meal and versus soybean meal in production trials with dairy cows..

  2017-09-192017-12-31

 24. Legumes and seaweed as alternative protein sources for sheep

  Weisbjerg, M. R.

  Examine possibilities to exchange feed protein with protein form seaweed or legumes. The project is funded by the Research Council of Norway..

  2014-01-012017-12-31

 25. New approach for evaluating pesticide toxicity on fertility

  Sørensen, M. T.Callesen, H.Larsen, K. E.Liu, Y.Pedersen, H. S.

  Over the last decades human male fertility and semen quality has decreased. The causal factors are not yet identified, but one focus is on the widespread use of compounds with reprotoxic properties such as pesticides. Before new compounds are released, they undergo risk assessment that includes effects on reproduction in animals and litter size in rats after natural mating as a significant element in this assessment.

  2015-01-012017-12-31

 26. Blå vækst - Optimering af havets afgrøder

  Nørgaard, J. V.

  Projektet bidrager til etablering af et dansk vækstcentrum for optimeret og bæredygtig udnyttelse af bioressourcer fra havet og udnytte muligheder for vækst og jobskabelse ved at etablere et samarbejde på tværs af brancherne for fødevarer, biomasse og plastmaterialer. Der er fokus på at: Skabe vidensgrundlag for en optimeret produktion/indsamling af marine bioressourcer; Identificere de mest attraktive værdistrømme i samspil med relevante virksomheder; Demonstrere forretnings- og vækstmulighed..

  2015-10-012017-12-31

 27. Foderstrategi for Konsumæglæggere

  Steenfeldt, S.

  Baggrunden for projektet er, at den danske konsumægsproduktion igennem en årrække har udviklet sig ud fra indsamlede erfaringer og vurdering af produktionsresultater indhentet fra de enkelte danske besætninger. Udviklingen har medført at Danmark afviger meget i foderanvendelse sammenlignet med lande som Holland og Tyskland.

  2016-01-012017-12-31

 28. Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk

  Mogensen, L.Kristensen, T.Knudsen, M. T.Lund, P.Hellwing, A. L. F.Nielsen, N. I.Aaes, O.Bligaard, H. B.Flysjö, A.

  Formålet med projektet er at udvikle et værktøj, som landmænd og konsulenter kan bruge til at sikre, at den planlagte fodring både er rentabel og giver minimal klimapåvirkning. I projektet udvikles et værktøj, der skal samle de seneste års forskningsresultater inden for klimaområdet og løfte dem op på bedriftsniveau ved at alle bidrag i kæden fra foderproduktion, omsætning i dyret og husdyrgødningen inddrages.

  2016-01-012017-12-31

 29. Calf starter for rosé veal calves

  Vestergaard, M.

  Too many rosé veal calves experience reduced growth performance and compromised health in the transition period from milk feeding to solid feeding. Calves that underperform at this developmental stage are often difficult to completely recover their full growth potential even if the necessary medication is used. The experiment focuses on optimizing the composition of the calf starter concentrate to obtain a successful transition period..

  2016-06-012017-12-31

 30. Grøn Omstillingsfond Tulip

  Nørgaard, J. V.

  Partnerskab: "Udvikling og markedsføring af proteinberigede produkter målrettet ældresegmentet".

  2015-03-012017-03-01

 31. Fasefodring med protein til malkekøer

  Larsen, M.Weisbjerg, M. R.

  Projektets fokus er at udvikle nye proteinfodringsstrategier til malkekøer med speciel fokus på perioden umiddelbart efter kælvning. Det er projektets grundidé at der kan opnås betydelige positive effekter på malkekøernes mælkeproduktion (+20%), kvælstofudnyttelse og sundhed ved at øge proteintildelingen markant i den første periode efter kælvning. Dette er baseret på resultater fra 3 forsøg gennemført med AU-Foulum som initiativtager.

  2014-01-012016-12-31

 32. Billig fodring af slagtekalve - konsekvenser for klimaaftryk, sundhed og økonomi

  Vestergaard, M.Lund, P.Hellwing, A. L. F.Mogensen, L.

  Der er et ønske i kvæg- og slagteribranchen om at øge kødproduktionen i Danmark for at styrke eksporten af kød og mindske eksporten af nyfødte kalve til udlandet. Produktionen skal være rentabel, og den største udgiftspost; foderet, skal derfor være billigt og produktionssystemet rationelt.

  2014-01-012016-12-31

 33. TOWARDS MORE SUSTAINABLE DAIRY PRODUCTION IN THE NORDIC COUNTRIES THROUGH IM-PROVED FEED EFFICIENCY AND REDUCED ENVIRONMENTAL IMPACT

  Løvendahl, P.Lund, P.Weisbjerg, M. R.Lassen, J.Kargo, M.Shingfield, H.Lidauer, M.Vilkki, J.Negussie, E.Rinne, M.Mäntysaari, E.Fog, A.Meuwissen, T.Prestløkken, E.Klementsdal, G.Harstad, O. M.Huhtanen, P.Krizsan, S. J.Hetta, Berglund, B.Bertilsson, J.Fikse, F.Eriksson, T.Kadarmideen, H.Juga, J.Kokkonen, T.Vanhatalo, A.

  This project will integrate and harmonize at the highest possible level expertise and resources across the Nordic countries to increase the efficiency and decrease the environmental footprint of dairy production, significantly advancing progress in this sector.

  2013-01-012016-12-31

 34. Ernæring af den højtydende og effektive malkeko

  Lund, P.Storm, A. C.Larsen, M.Weisbjerg, M. R.Hellwing, A. L. F.Sehested, J.Kristensen, T.

  Tilskudsfoder udgør en betydelig del af rationen hos den højtydende malkeko, men fodring med meget høje niveauer af tilskudsfoder er udfordrende for produktionseffektiviteten og dyrets sundhed. Den potentielt negative effekt af meget høje niveauer af tilskudsfoder er klassisk blevet henholdt til et højt indhold af stivelse, men det er projektets hypotese, at denne negative effekt også kan henføres til effekten af tilskudsfoderets fysiske struktur på nedbrydning og omsætning i formaverne.

  2012-01-012016-12-31

 35. Nordisk Fodereffektivitet

  Løvendahl, P.Lund, P.Kristensen, T.Kaadamedeen, H.Fogh, A.

  Forbedring af fodereffektivitet kan medvirke væsentlig til at nedbringe udgifterne til foder, der er den vigtigste variable omkostning i malkekvægholdet.

  2013-03-012016-12-31