Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projects

Projects

Sort by: Start date | End date | Title

 1. Reduceret klimaaftryk på KO- og BEDRIFTS-niveau

  Peter Lund

  Formålet med projektet er at bidrage til en mere bæredygtig dansk mælkeproduktion med et reduceret klimaaftryk på både produkt, ko-, bedrift- og national niveau.

  Projektet er støttet af Mælkeafgiftsfonden.

  01/01-201931/12-2022

 2. Robuste grise med funktionelle ingredienser i foderet

  Uffe Krogh, Charlotte Lauridsen, Jan Værum Nørgaard, Peter Kappel Theil, Mette Skou Hedemann & Ruurd Zijlstra

  Det overordnede formålet med projektet er at finde konkrete ernæringsmæssige tiltag, der kan sikre robuste grise med god vækst, med særligt fokus på perioden omkring tre uger efter fravænning.

  Det specifikke formål er at undersøge tarmsundhed, absorptionskapacitet, tilvækst og fodereffektivitet hos grise:
  • Fodret med to niveauer af fermentérbare kulhydrater.
  • Fodret med 15% ekstra threonin og/eller 20% ekstra tryptofan i foderet.
  • Med højt eller lavt foderindtag i dagene omkring fravænning

  01/01-201931/12-2021

 3. EFFORT

  Lone Juul, Anne Grete Kongsted, Peter Kappel Theil & Jan Værum Nørgaard

  Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise

  01/08-201601/08-2021

 4. PEGaSUS - Phosphorus effi ciency in Gallus gallus and Sus scrofa): Bridging the gaps in the phosphorus value chain

  Klaus Wimmers, Elizabeth Magowan, Hanne Damgaard Poulsen, Arno Rosemarin & Paolo Sckokai

  Phosphorus (P) is an irreplaceable component of life and used in all agricultural production systems. PEGaSus focusses on P because it is a
  finite but recyclable resource which is not efficiently used and reused in agricultural production leading to serious concerns for soil and
  water ecosystems. PEGaSus is emphasising on monogastrics since pigs and chicken contribute to achieve global food security but are major
  P excretors and sources of P losses. Balancing the P cycle is crucial towards a P resilient livestock production, comprising P efficiency in
  animals and plants, P storage in soils, P utilisation of microorganisms, and their interactions. The strategic aim of PEGaSus is to provide
  solutions to secure sufficient supplies of high quality animal products from resource-efficient and economically competitive agro-systems
  that are valued by society and preserve soil and water ecosystems. To reach this overall aim, five complementary partners from across
  Europe with expertise in animal biology, social ecology, and economy collaborate in three work packages, aiming at tracking the fate of P on
  its ways in fodder, animals, microbiota, slurry, soil, and water. PEGaSus generates improved understanding of the biodiversity of
  monogastric P utilisation towards both an optimised P supply and highest standards of animal health and welfare in European livestock
  production. PEGaSus addresses the genotype-phenotype map, i.e. genomic, epigenetic, and transcriptomic variation, and nutritional
  strategies to reduce P losses which will simultaneously reduce greenhouse gas, and nitrogen emissions. PEGaSus delivers cost-benefit
  estimations in various farm-, production-, process-, and ecosystems and novel approaches of P management to balance economic and
  environmental sustainability of the dense but uneven distributed European animal production. By integrating the results, PEGaSus provides
  knowledge products with far-reaching impact on research and policy communities within the EU.

  The project is financed by Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

  01/09-201728/02-2021

 5. Faba beans and other alternatives to rapeseed and soya

  Martin Riis Weisbjerg, Peter Lund, Marianne Johansen, Rudolf Thøgersen & Betina Amdisen Røjen

  This project is a continuation of an extraordinary 2017 project ’Faba beans as alternative to rapeseed and soya’, to further study faba beans.
  The activities will be a combination of studies in praxis and intensive on station studies. The project study on-farm technology for heat treatment and dehulling, and follow up on effects on feed value in lab studies, using fistulated cows and in production trials, production trials will run both in praxis and on station.

  01/01-201831/12-2020

 6. Fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning

  Peter Lund, Martin Riis Weisbjerg, Ole Aaes & Marianne Johansen

  Baggrund: Der er for nærværende stort fokus på emission af ammoniak fra husdyrproduktionen bl.a. som følge af krav om en national reduktion på 24 % inden 2020. Der er derfor stor fokus på korrekt estimering af emissionen og effekten af eventuelle tiltag. Korrekt fordeling af udskillelsen af kvælstof (N) på henholdsvis fæces og urin er helt essentielt for efterfølgende prædiktion af ammoniakfordampning, idet fordampningen af ammoniak kan henføres til en fast andel af uorganisk N i urin i modsætning til organisk bundet N i fæces, hvor emission regnes som værende nul. I de danske normtal for husdyrgødningens indhold af næringsstoffer beregnes udskillelsen af N i fæces på baggrund af tørstofoptagelse og N-indhold i rationen, og udskillelse af N i urin beregnes efterfølgende som en differens. Ligningen til prædiktion af udskillelse af N i fæces (og dermed N i urin) for malkekøer er baseret på data fra fordøjelighedsforsøg ved Statens Husdyrbrugsforsøg publiceret i perioden 1973-1996. Der er altså tale om data som er 20-40 år gamle og dermed på et helt andet produktionsniveau end den moderne malkeko. Når ligningen i dag anvendes til prædiktion af effekten af f.eks. øget mælkeydelse og tørstofoptagelse er vi altså nødt til at ekstrapolere langt udover det produktionsniveau, hvorpå ligningen er baseret af Kristensen et al. (1997) for næsten 20 år siden. For opdræt og tyre er modellen endda baseret på data for et helt andet dyr nemlig får på vedligehold. Dette er ikke holdbart med det politiske og erhvervsmæssige fokus, som der er på disse data i dag.
  Formål: Udvikling af ny model, som kan dokumentere, at udskillelsen af kvælstof i urinen, og dermed emis-sion af ammoniak, er lavere end hvad der prædikeres i dag på bedriftsniveau og nationalt niveau.
  Hypotese: Det er projektets hypotese at udskillelsen af kvælstof i urin og dermed potentielt emission af ammoniak er overestimeret når N-udskillelse beregnes nationalt og på bedriften ud fra normtal.

  01/01-201731/12-2020

 7. Grass milk

  Troels Kristensen, Lisbeth Mogensen, Martin Riis Weisbjerg, Søren Krogh Jensen, Lars Wiking, Arne Munk, Peter Stamp Enemark, Anne Berg Olesen, Torsten Wetche, Jørgen S. Madsen, Nina Aagaard Poulsen & Lotte Bach Larsen

  The overall idea behind this project is to promote a balanced development of the entire organic sector by increasing the milk producers contribution of nutrients supply to the organic crop production and the remaining livestock productions. For this reason, it is important to have a high proportion of clover in the cows’ feed ration and the herd´s crop rotation.
  The grass field has potential to supply the dairy cow with energy and nutrients that, without or with a very limited supplements, can ensure an efficient and profitable milk production. This is already put into practice in countries such as Ireland and New Zealand, however in Demark, this is only examined sparsely. Therefore, there is a need to look at how grass, fresh as well as preserved, can be included in the feeding of cows throughout the year in significant amounts. Such pasture-based ration can ensure a high resource utilization in cattle herds along with a beneficial and provable influence on the milk properties, which can result in a large-scale value increment for the benefit of the entire feed to food chain.
  The aim of this project is to develop and document the production of milk, based on rations with a high proportion of clover, partly as a differentiated milk product and partly as an ecological system that contributes to the supply of feed and nutritional components to the remaining organic sectors.

  Funding: Fonden for Økologisk Jordbrug (FØL) og Mælkeafgiftsfonden (MAF).

  Collaborators: SEGES-Økologi, Arla Foods amba, Thise Mejeri:, Milk produceres: Torsten Wetche, Jørgen S. Madsen

  01/01-201831/12-2020

 8. Greening of organic egg production ( Green-Eggs)

  Sanna Steenfeldt, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Uffe Jørgensen, Marie Trydeman Knudsen & Morten Ambye-Jensen

  Ved en tværfaglig tilgang vil Green-Eggs bidrage til løsninger, der øger
  ressourceeffektiviteten i økologisk ægproduktion ved at identificere
  strategier, der opfylder mål for høj dyrevelfærd samt for grøn og
  økonomisk bæredygtighed i produktionen. Overgangen til 100%
  økologisk fodring er en udfordring for økologisk fjerkræ, da
  vegetabilske proteinkilder med en optimal aminosyreprofil er få. Det
  antages, at en øget produktion af lokalt dyrkede, økologiske
  proteinkilder med en god aminosyreprofil (fx kløvergræs), vil der opnås
  en positiv indvirkning på miljøet, dels som følge af mindre N-overskud,
  dels fordi en reduktion i import af soja vil reducere transporten.
  Endvidere vil projektet bidrage til udvikling af integrerede plante- og
  fjerkræproduktionssystemer og studere, hvordan disse kan øge
  ressourceeffektiviteten i økologisk ægproduktion, når det kombineres
  med fodringsstrategier, der er baseret på brugen af bioraffinerede
  dansk dyrkede økologiske grønne afgrøder. Det forventes, at både
  forbedret aminosyresammensætning af foderet og beplantning med pil
  på udendørs arealer er med til at reducere overskud og tab af
  næringsstoffer til miljøet, og at lavere kvælstofoverskud og
  kulstoflagring i jorden under pil vil bidrage til at reducere udledningen af
  drivhusgasser. Udvikling af nye fodringskoncepter til den økologiske
  fjerkræproduktion baseret på lokalt dyrket råmateriale vil være en fordel
  for de danske foderstofvirksomheder og bidrage til troværdigheden af
  den økologiske fjerkræ-sektor.
  GUDP.

  01/01-201731/12-2020

 9. MuMiPro: Mussel farming- mitigation and protein source for organic husbandry

  Marianne Hammershøj, Karen Timmermann, Jan Værum Nørgaard, Mette Termansen & Ulla Kidmose

  The purpose of MuMiPro is to develop a new way of growing mussels, which at the same time deliver sustainable protein feed for organic livestock production, improve the marine environment in Danish coastal waters by mitigating eutrophication effects through harvest of mussels, and create jobs in areas outside major urban areas. The vision is that MuMiPro generates the necessary knowledge for a future production of up to 100,000 tonnes of mussels annually in long-line farming primarily intended for use as protein source in animal feed for organic pig and poultry production with positive contribution to food quality. MuMiPro is also the provider of ecosystem services to coastal aquatic environments as a tool for achieving good ecological status.
  Funding: Innovation Fund Denmark
  Collaborator: Udviklingscenter for Husdyr på Friland KS, Danish Agro a.m.b.a., Limfjordsrådet, Landbrug og Fødevarer FmbA – SEGES, Vilsund Blue A/S, Engredo ApS, Nofima, Seafood Limfjord A/S, Wittrup Seafood A/S, Technical University of Denmark

  12/01-201731/12-2020

 10. Optimal ædeplads og tyggetidsmønster for slagtekalve

  Mogens Vestergaard

  Finansieret af Kvægafgiftsfonden

  01/01-201931/12-2020

 11. Tang.nu - Danske tangressourcer i spil – til fødevarer, foder og som en håndsrækning til havmiljøet

  Martin Riis Weisbjerg, Jan Værum Nørgaard, Mogens Larsen & Jakob Sehested

  Tang.nu vil bidrage til en cirkulær ressourcestrøm mellem hav og land ved at realisere og udbrede dyrkning, høst og anvendelse af tang som ny bæredygtig ressource til fødevarer og foder. I Tang.nu omsættes viden til handling gennem fokuserede eksperimenter og gennem udveksling af eksisterende og ny viden på tværs af faggrænser og myndighedsniveauer.

  01/01-201731/12-2020

 12. Glyphosate treatment of crops: a sustainable strategy?

  Martin Tang Sørensen, Søren Krogh Jensen, Ole Hojberg, Hanne Damgaard Poulsen, Sanna Steenfeldt, Leslie Foldager & Uffe Krogh

  The aim of the project is to examine potential effects when farm animals are exposed to glyphosate residues via the feed. The project examines the effect of glyphosate on the gastrointestinal microorganisms and on the mineral status in pigs and poultry as well as possible secondary effects on the animals’ health and productivity. The studies will be conducted both at the research facilities at Aarhus University Foulum as well as in a number of commercial herds. The studies will be carried out with newly weaned piglets and laying hens.
  Velux-fonden.

  01/01-201730/06-2020

 13. Value adder through ressource efficient organic pig production

  Peter Kappel Theil, Jan Værum Nørgaard, Martin Tang Sørensen, Mette Skou Hedemann, Maria Eskildsen, John Erik Hermansen & Anne Grete Kongsted

  The overall aims of the EFFORT project are to establish basic knowledge on nutrient
  requirements of organic produced pigs, transfer the knowledge into new feed
  formulations and feeding strategies and implement these strategies at practical
  herds.
  Organic pigs use energy for physical activity and thermoregulation and ingest
  substantial amounts of grass and roughage, but these aspects are not taken into
  account in feed planning. In practice, the nutrient supply is imbalanced which
  negatively affects feed efficiency and environmental load of the production.
  In the project we develop a method to quantify grass intake for growing-finishing
  pigs and outdoor sows with access to pasture based on biomarkers in blood and
  urine. Then we quantify nutrient intake and nutrient requirements for physical
  activity, thermoregulation, and maintenance in growing-finishing pigs and outdoor
  pregnant sows under influence of season based on live weight measurements,
  blood samples and back fat scanning. Body pools of water, protein and fat are
  determined by deuterium oxide in sows evaluate build-up/mobilization of body
  depots. Similarly, nutrient requirements for physical activity, thermoregulation,
  milk production for outdoor lactating sows under influence of lactation length and
  season are quantified.
  Based on this knowledge feeding strategies will be developed representing the best
  compromise for sows at different stages and season and tested under commercial
  conditions. Likewise, feeding strategies for finishing pigs will be developed and
  tested under commercial conditions including strategies based on the concept of
  compensatory growth. Finally, the overall effect of implementing improved feeding
  strategies on production costs and environmental impact at herd level will be
  modelled.

  01/04-201630/06-2020

 14. Insect Value Chain in a Circular Bioeconomy (inVALUABLE)

  Jan Værum Nørgaard

  The vision of inVALUABLE is to create a sustainable resource-efficient industry for animal protein production based on insects. The partners span the entire value chain and include entrepreneurs, experts in biology (entomology and nutrition), biotech, automation, processing and food tech and safety, as well as an international leading insect producer. This interaction of competences is key to lifting insect production to an industrial level. The project operates at an applied research level with focus on three main areas: 1) biological knowledge of the production organisms (e.g. production environment, dietary needs and health); 2)automation and monitoring of production; and 3) product documentation of safety, nutrition and health.

  01/03-201701/03-2020

 15. Afgoldningsstrategier til højtydende køer

  Mogens Larsen, Mette S Herskin, Margit Bak Jensen & Martin Tang Sørensen

  En afgoldning med minimal belastning og med lille risiko for efterfølgende sygdom eller stofskifteproblemer er en af forudsætning for en succesfuld laktation og derfor en væsentlig del af management i malkekvægsbesætninger. Selvom afgoldning gennemføres årligt for alle malkekøer, og er forbundet med en ikke ubetydelig arbejdsbelastning i besætningerne, så har afgoldning i en årrække ikke været blandt fokuspunkterne indenfor danske kvægforskning. I det seneste år har der imidlertid – til dels affødt af lanceringen af et kommercielt produkt til brug ved afgoldning – været øget fokus på de udfordringer og muligheder der er forbundet med afgoldning af især højtydende dyr. Der findes dog indtil nu kun meget begrænset viden herom.
  Dette forskningsprojekt inddrager den nyeste viden og erfaringer, og tager udgangspunkt i to afgoldningsstrategier: Nedfodring og nedmalkning samt vekselvirkningen mellem dem. Vi undersøger virkningen af nedfodring og nedmalkning på hæmningen af mælkeproduktionen og på dyrenes belastningsniveau målt ved både metaboliske indikatorer og indikatorer for dyrenes velfærd. Undersøgelsens hovedmål er at klarlægge den kombination af nedmalkning og nedfodring, der bedst minimerer belastning og fysiologiske ubalancer hos højtydende dyr og således begrænser den efterfølgende risiko for sygdom og stofskifteproblemer.
  Mælkeafgiftsfonden.

  01/01-201731/12-2019

 16. BEGROME - Bedre grovfoder med mekanisk behandling

  Martin Riis Weisbjerg & Marianne Johansen

  Formålet med projektet er således at forbedre kvægets udnyttelse af grovfoder og dermed kvægproduktionens konkurrencedygtighed samtidig med en reduceret miljøpåvirkning. Dette skal opnås ved at udvikle og afprøve en maskine, som ved mekanisk behandling af græs ved høst øger udnyttelsen af græsset til mælkeproduktion til en konkurrencedygtig pris i forhold til majs. Dette vil give en økonomisk gevinst for landmanden og samtidig understøtte en yderligere udbredelse af økologisk kvægbrug, som er specielt afhængige af grovfoder med høj fordøjelighed. Erstatning af kraftfoder med græsensilage med høj fordøjelighed vil desuden reducere afhængigheden af importeret proteinfoder.

  01/01-201631/12-2019

 17. Fiberprojekt - nye analyser til sikring af bedre grovfoder

  Martin Riis Weisbjerg

  Fastholdelse af den nuværende kraftige stigning i mælkeydelse betinger en fortsat forbedring af foderrationerne til malkekøer med øget fokus på egenskaberne ved fiberdelen i grovfoderet. Erfaringer fra bl.a. KMP-fuldfoder har indikeret, at variationerne mellem ensilagepartier ikke altid opfanges af de nuværende foderanalyser. Evaluering af grovfoderanalyser ifm. igangsætning af Agrolab som leverandør af analyser til DLBR har indikeret, at der er problemer med at beskrive særligt fibre og fordøjelighed med tilstrækkelig sikkerhed.
  Nærværende projekt vil udnytte logistik fra KMP-fuldfoder og NIR-scanning til udpegning af prøvemateriale for projektets udvikling og test af grovfoderanalyser. Dette muliggør omkostningseffektiv og målrettet fremskaffelse af et stort antal ensilageprøver fra praksis udtaget omkring foderskift. Projektet vil analysere fiberegenskaberne i ensilager med eksisterende metoder og videreudvikle metoder til fiberbeskrivelse. De opnåede resultater vil løbende blive testet for deres evne til at beskrive den observerede variation i produktionen i de besætninger, som prøverne er indsamlet fra. Projektet vil kombinere en dybdegående forskningsbaseret analyse- og metodeudvikling med direkte reference til praksis gennem den systematiske indsamling via KMP-fuldfoder og vil inddrage resultater i den løbende opfølgning på involverede besætninger.
  Mælkeafgiftsfonden.

  01/01-201731/12-2019

 18. Foderfedt til økologiske køer

  Martin Riis Weisbjerg

  Økologiske malkekøer i Danmark har ca. 10 % lavere mælkeydelse end konventionelle malkekøer (forskel på ca. 950 kg EKM pr. årsko). Det skyldes dels kravet om, at grofoder skal udgøre mindst 60 % af tørstoffet, og dels at kravet om 100 % økologisk foder gør det økonomisk problematisk at opfylde koens behov for fedt og protein. I dag forsøges fedtforsyningen bl.a. opfyldt via importerede økologiske sojabønner, men både ift. de økologiske værdier og principper samt ønsket om større sporbarhed, bæredygtighed og reducerede omkostninger er selvforsyning med fedt ønskeligt. Projektet vil derfor screene potentielle fedtkilder for deres fedt- og proteinværdi ved laboratorie- og in situ-metoder samt af udvalgte produkter i fordøjelsesfysiologiske in vivo-forsøg samt demonstrere fedtkildernes værdi i praksis, herunder deres effekt på mælkens sammensætning. Projektets fokus er at forbedre de økologiske køers forsyning med foderfedt uden at kompromittere proteinforsyningen. Dette vil øge såvel mælkeproduktionen som indtjeningen i den økologiske mælkeproduktion.
  Mælkeafgiftsfonden.

  01/01-201731/12-2019

 19. Nedsat metan fra malkekøer fodret med økologisk dyrket oregano

  Peter Lund, Kai Grevsen, Dana Olijhoek, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Martin Riis Weisbjerg & Ole Hojberg

  Målet er at reducere udslip af metan fra malkekøer med op til 25 %.
  Metan er en drivhusgas, der virker 25 gange stærkere end kuldioxid.
  Metan fra kvæg udgør en betydelig del (40 %) af dansk landbrugs
  produktion af drivhusgasser. For økologisk produktion er der kun få
  tilgængelige midler til metanreduktion. Indledende pilotforsøg i udlandet
  og i Danmark har indikeret, at tilsætning af oregano med højt indhold af
  carvacrol (terpen i æteriske olier, stærkt antimikrobiel) i foderet
  nedbringer produktion af metan i koens vom. Bioaktive stoffer i oregano
  påvirker formentlig sammensætningen af mikroorganismer i koens
  fordøjelsessystem, og reducerer antallet af metanproducerende
  organismer. Det ser samtidig ud til at oregano i koens foder påvirker
  fedtsyresammensætning i mælken positivt. I projektet udføres
  fodringsforsøg med oregano i specielle metan-kamre for at kvantificere
  effekten af varierende mængder på metanudledning, mælkeydelse og -
  kvalitet.Til de betydelige mængder af oreganomateriale, der bliver tale
  om, skal der i projektet udvikles optimeret dyrkning og forarbejdning af
  økologisk oregano. Højtydende underarter af Origanum vulgare med
  højt indhold af aktive stoffer og stabilt udbytte anvendes. Desuden
  forædles nye højtydende sorter specielt til metanreduktion.
  Vi vil vise at det virker, komme med eksakte tal på effekter, og angive
  hvordan det kan dyrkes økologisk og anvendes i praksis, og med
  hvilken gevinst for klima, landbrug og samfund.

  01/01-201631/12-2019

 20. Reduced excretion of phosphors from cows

  Marianne Johansen, Peter Lund & Jakob Sehested

  The aim with the project is to quantify the concentration of P in faeces when feeding according to the P-norm when using rapeseed meal, soybean meal, and faba beans, respectively, as protein sources in the feed ration for high yielding dairy cows, and to test whether addition of phytase when feeding high yielding dairy cows according to the P-norm leads to a higher P-utilisation in the cows and thus reduce the excretion in faeces.

  I samarbejde med: Danmarks Kvægforskningscenter (DKC)
  Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden (MAF)

  01/01-201831/12-2019

 21. EFFORT

  Maria Eskildsen, Peter Kappel Theil, Jan Værum Nørgaard & Anne Grete Kongsted

  Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise

  01/08-201631/07-2019

 22. Effektiv kontrol mod smitsom mastitis

  Søren Østergaard, Torben Werner Bennedsgaard, Martin Bjerring & Lars Peter Sørensen

  Effektiv mastitiskontrol er forudsætning for en rentabel mælkeproduktion, hvor koens fulde potentiale udnyttes til at producere mælk af den højeste kvalitet. Inden for de sidste få år er andelen af danske besætninger med B-streptokokker steget fra 2 % i 2000 til 7 % i 2012. Ca. 90 % af de danske besætninger er inficeret med Staph. aureus. Udviklingen har givet en række nye udfordringer i kontrollen af smitsom mastitis, særligt for store besætninger og besætninger med nye malkesystemer. Trods faldende celletal de seneste år er andelen af køer med smitsomme mastitisbakterier ved analyse af goldkoprøver fortsat over 35% (Bennedsgaard 2014, upublicerede analyser), og 70% af antibiotikaforbruget i besætningerne bruges til behandling af yverinfektioner.
  Projektets formål er at undersøge årsagen til den fortsat høje forekomst af smitsomme mastitisbakterier og at opnå ny viden om effektiv kontrol af smitsom mastitis, som udmøntes i anbefalinger og redskaber til at kunne træffe de mest effektive beslutninger på både ko- og besætningsniveau. Dermed forbedres mælkekvalitet og dyrevelfærd, mindskes antibiotikaforbruget og øges indtjeningen for den enkelte besætningsejer.

  01/01-201531/12-2018

 23. Konsekvenser af varierende stivelse til malkekøer (VariKorn)

  Mogens Larsen

  Forventningen til dansk mælkeproduktion er, at ydelsen skal stige, hvilket stiller højere krav til samspillet mellem ko og foderration og samtidig sikre at fysiologisk ubalance undgås. Stivelsesprodukter er billige og ofte brugt til at øge energikoncentrationen med. Men en stor andel stivelse er traditionelt blevet anset for at være skadeligt for vommiljø og sundhed samt reducere ydelsen. Modsat dette har en række forsøg ved AU vist, at køer tilvænnet et stabilt højt niveau af stivelse ikke går ned i energioptagelse og mælkeproduktion. Konklusionen på dette må være, at det ikke er stivelse i sig selv, der er et problem for køerne, men at problemet skyldes variationer i stivelsesoptaget som dagligt opstår ved afblanding og sortering i rationen. Meget tyder på, at man med homogene rationer (fx kompakt fuldfoder) kan komme tættere på den optimale ration, og at den øvre grænse for stivelsesrig kraftfodertildeling kan øges.

  01/01-201631/12-2018

 24. Mindre metanudslip med oregano i foderet til malkekøer

  Peter Lund, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Torkild Nyholm Jakobsen, Martin Riis Weisbjerg & Mette Krogh Larsen

  Oregano er et naturlægemiddel som har en anti-mikrobiel effekt. Dosis-responsforsøg med fistulerede malkekøer i K33, hvor der tildeles forskellige niveauer af dansk dyrket oregano i foderet, og der måles emission af metan i metankamrene.
  Finansiering: Mælkeafgiftsfonden og Kvægafgiftsfonden

  01/01-201531/12-2018

 25. P-syntese

  Marianne Thomsen, Manfred Klinglmair, Henrik Bjarne Møller & Hanne Damgaard Poulsen

  Teknologiske løsninger og ny viden om anvendelse, udledning og recirkulation af fosfor er i stadig udvikling. Denne viden skal bringes i anvendelse. Flertallet er derfor enige om, at der på kort sigt skal gennemføres en fosforvidensyntese, der beskriver fosfor som naturressource, landbrugets anvendelse samt udledning af fosfor samt miljøpåvirkninger forbundet hermed. Syntesen skal fokusere på erhvervets muligheder for at optimere fodringen af husdyr, så fosforudledningen begrænses. Desuden skal syntesen indeholde en teknologiliste, der beskriver muligheder og potentialer for udvinding og recirkulation af fosfor, mhp. at fosforoverskuddet i dele af området kan ændres fra en miljøudfordring til en ressource der kan udnyttes

  01/01-201831/12-2018

 26. Robust and Efficient Dairy Cows

  Søren Borchersen, Gert Pedersen Aamand, Jan Lassen, Mogens Sandø Lund, Guosheng Su, Albert Johannes Buitenhuis, Peter Løvendahl, Just Jensen, Morten Kargo, Adam Christian Storm, Line Hjortø & Mogens Larsen

  Vi vil udvikle og implementere et avlsredskab der forbedrer fodereffektiviteten i danske malkekvæg. Foderudgifter udgør 70% af de variable omkostninger, og er dermed den største variable udgift for kvæglandmanden. Selv små forbedringer af fodereffektiviteten hos kvæg vil derfor have stor indflydelse på landmandens økonomi. Samtidig vil højere fodereffektivitet betyde mindre metanudledning, som vil være givtigt for miljøet. Genetisk selektion er et stærkt redskab i forhold til at forbedre kvantitative egenskaber som fx fodereffektivitet, da det er kumulativt og vedblivende. En kos gener har samme effekt hver dag og effekten nedarves til næste generation. I dette projekt vil vi udvikle og implementere et selektionsværktøj, der gør det muligt at udvælge køer, som er mere fodereffektive og miljøvenlige. Det gøres ved at anvende data fra forsøgsgårde og kommercielle gårde. Værktøjet bliver udviklet således at både information fra direkte registreringer om foderoptagelse og registreringer fra indikatoregenskaber såsom mælk, udånding, aktivitet og blod indgår som informationskilde. Samtidig udvikles nye biometriske metoder, der kan håndtere denne type data, ligesom den økonomiske værdi af egenskaben og dermed
  merudbyttet for landmanden kvantificeres. Overordnet set vil projektet bidrage til en mere ressourceeffektiv fødevaresektor, reducere udledningen af drivhusgasser, øge nordisk avls globale konkurrenceevne og manifestere dets forspring indenfor helhedsorienteret avl.

  01/01-201531/12-2018

 27. Sikker overgang fra mælk til fast foder - optimal trivsel af slagtekalve

  Mogens Vestergaard, Margit Bak Jensen & Søren Krogh Jensen

  Formålet er at skabe grundlag for forbedret sundhed og produktivitet i slagtekalveproduktionen med særlig fokus på øget tilvækst og reduceret medicinforbrug.
  Effekterne vil være øget viden om, hvornår og i hvilken ’kondition’ kalvene bedst flyttes, udvikling af de bedste fravænningsstrategier, sikring af den rette forsyning af vitaminer og essentielle næringsstoffer, reduktion af medicinforbruget, og at overgangsfodringen er fremmende for slagtekalvens samlede præstationer.

  01/01-201631/12-2018

 28. Søstjerner som ny kilde til marine proteiner

  Jan Værum Nørgaard

  Formålet med STARPRO er at etablere et bæredygtigt fiskeri efter søstjerner med henblik på at fremstille en 100% økologisk foderingrediens til husdyrproduktion. Projektet omfatter hele værdikæden og har som konkrete mål at udvikle rentable metoder til produktion af søstjernemel og indenfor en kort årrække etablere et fiskeri af 10.000 t søstjerner om året svarende til en produktion ca. 2.500 t søstjernemel om året. Aktiviteter i STARPRO vil være bestandsopgørelse af råvaregrundlaget, test af metoder til produktion af søstjernemel fra forbehandling til formaling af tørrede søstjerner, udvikling af foderblandinger til fjerkræ og smågrise. Forventede resultater er: 1) Økologisk foder med et højt proteinindhold, der kan forbedre dyresundheden og give dyrene en god fordøjelse af næringsstofferne. 2) Rammer for et bæredygtigt søstjerne fiskeri i Danmark. Forventede effekter af projektet er: A) Etablering af et nyt erhverv i form af fabrikation af søstjernemel. B) Øget beskæftigelse gennem etablering af et dansk søstjernefiskeri og dansk produktion af foderblandinger med søstjernemel. C) Fjernelse af næringsstoffer fra fjorde og kystnære farvande gennem fiskeri af søstjerner. D) Reduceret udledning af næringsstoffer fra økologisk dyrehold på grund af øget fodereffektivitet. E) Øget bæredygtighed og lønsomhed i muslingefiskeriet som følge af reduceret prædation på muslinger.
  Finansiering: GUDP

  01/01-201530/04-2018

 29. Blå vækst - Optimering af havets afgrøder

  Jan Værum Nørgaard

  Projektet bidrager til etablering af et dansk vækstcentrum for optimeret og
  bæredygtig udnyttelse af bioressourcer fra havet og udnytte muligheder for vækst
  og jobskabelse ved at etablere et samarbejde på tværs af brancherne for fødevarer,
  biomasse og plastmaterialer. Der er fokus på at: Skabe vidensgrundlag for en optimeret produktion/indsamling af marine bioressourcer; Identificere de mest attraktive værdistrømme i samspil med relevante virksomheder; Demonstrere forretnings- og vækstmulighed.

  01/10-201531/12-2017

 30. Calf starter for rosé veal calves

  Mogens Vestergaard

  Too many rosé veal calves experience reduced growth performance and compromised health in the transition period from milk feeding to solid feeding. Calves that underperform at this developmental stage are often difficult to completely recover their full growth potential even if the necessary medication is used. The experiment focuses on optimizing the composition of the calf starter concentrate to obtain a successful transition period.

  01/06-201631/12-2017

 31. Faba beans as alternative to rapeseed and soya

  Martin Riis Weisbjerg, Peter Lund, Mogens Larsen, Torben Larsen, Lars Viking, Rudolf Thøgersen & Betina Amdisen Røjen

  The is a growing interest for local produced and non GM feeds.
  In this project we will screen faba beans from praxis regarding preservation, storage and treatment.
  Further we will compare both toasted and non-toasted faba beans versus rapeseed meal and versus soybean meal in production trials with dairy cows.

  19/09-201731/12-2017

 32. Foderstrategi for Konsumæglæggere

  Sanna Steenfeldt

  Baggrunden for projektet er, at den danske konsumægsproduktion igennem en årrække har udviklet sig ud fra indsamlede erfaringer og vurdering af produktionsresultater indhentet fra de enkelte danske besætninger.
  Udviklingen har medført at Danmark afviger meget i foderanvendelse sammenlignet med lande som Holland og Tyskland.
  Dansk praksis giver topresultater, når der fokuseres på at opnå en høj ægvægt i de første uger af produktionsperioden, men det er ikke muligt at lave en objektiv vurdering af hønernes holdbarhed, når produktionsperioden skal forlænges til 100 uger. Projektet er vigtigt for, at der kan skaffes viden og information om opbygning af den mest optimale foderstrategi i forhold til produktivitet, skal- og ægkvalitet og dyrevelfærd, ved forlængelse af produktionsperioden.

  01/01-201631/12-2017

 33. Legumes and seaweed as alternative protein sources for sheep

  Martin Riis Weisbjerg

  Examine possibilities to exchange feed protein with protein form seaweed or legumes.
  The project is funded by the Research Council of Norway.

  01/01-201431/12-2017

 34. New approach for evaluating pesticide toxicity on fertility

  Martin Tang Sørensen, Henrik Callesen, Knud Erik Larsen, Ying Liu & Hanne Skovsgaard Pedersen

  Over the last decades human male fertility and semen quality has decreased. The causal factors are not yet identified, but one focus is on the widespread use of compounds with reprotoxic properties such as pesticides. Before new compounds are released, they undergo risk assessment that includes effects on reproduction in animals and litter size in rats after natural mating as a significant element
  in this assessment.
  The project will provide fundamental knowledge on in vivo and in vitro
  fertilization and on sperm gene function that can improve prediction of reprotoxic effects of pesticides and other reprotoxic compounds.

  01/01-201531/12-2017

 35. Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk

  Lisbeth Mogensen, Troels Kristensen, Marie Trydeman Knudsen, Peter Lund, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Nicolaj I Nielsen, Ole Aaes, Hanne Bang Bligaard & Anna Flysjö

  Formålet med projektet er at udvikle et værktøj, som landmænd og konsulenter kan bruge til at sikre, at den planlagte fodring både er rentabel og giver minimal klimapåvirkning. I projektet udvikles et værktøj, der skal samle de seneste års forskningsresultater inden for klimaområdet og løfte dem op på bedriftsniveau ved at alle bidrag i kæden fra foderproduktion, omsætning i dyret og husdyrgødningen inddrages. Værktøjet udvikles i overensstemmelse med kravene i NorFor, således at det senere kan implementeres heri. Værktøjet vil give et overblik over, hvad forskellige klimatiltag på den enkelte bedrift betyder, og der derved blive et væsentlig bidrag til at opnå reduktionsmålene for klimaaftrykket fra kvægproduktionen. Det nye ved dette værktøj er, at den kan beregne bedriftens samlede klimaaftryk for en planlagt produktion, samt bestemme effekten af tiltag til reduceret klimaaftryk, hvilket ikke er muligt med nuværende klimaværktøjer. Projektets samlede resultat for dansk kvægproduktion er muligheden for en betydelig reduktion i klimaaftrykket samtidig med at produktionen er rentabel.

  01/01-201631/12-2017

 36. Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk (KAF)

  Peter Lund, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Troels Kristensen & Lisbeth Mogensen

  Formålet med dette projekt er at udvikle et værktøj, som landmænd og konsulenter kan bruge til at sikre, at den planlagte fodring både er rentabel og giver minimal klimapåvirkning. I projektet udvikles et værktøj, der skal samle de seneste års forskningsresultater inden for klimaområdet og løfte dem op på bedriftsniveau ved at alle bidrag i kæden fra foderproduktion, omsætning i dyret og husdyrgødningen inddrages. Værktøjet udvikles i overensstemmelse med kravene i NorFor, således at det senere kan implementeres heri. Værktøjet vil give et overblik over, hvad forskellige klimatiltag på den enkelte bedrift betyder, og derved blive et væsentligt bidrag til at opnå reduktionsmålene for klimaaftrykket fra kvægproduktionen. Det nye ved dette værktøj er, at det kan beregne bedriftens samlede klimaaftryk for en planlagt produktion, samt bestemme effekten af tiltag til reduceret klimaaftryk, hvilket ikke er muligt med nuværende klimaværktøjer.
  Projektets samlede resultat for dansk kvægproduktion forventes at være, at det giver landmanden mulighed for at bestemme og inddrage klimahensyn i produktionen, uden at det kommer til at påvirke økonomien negativt. Alt i alt forventes det, at inddragelse af klimahensyn i foderplanlægningen vil kunne reducere udledningen fra primærproduktionen med 10-15% i forhold til det nuværende niveau.
  Kvægafgiftsfonden

  01/01-201631/12-2017

 37. Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk (MAF)

  Peter Lund, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Troels Kristensen & Lisbeth Mogensen

  Formålet med dette projekt er at udvikle et værktøj, som landmænd og konsulenter kan bruge til at sikre, at den planlagte fodring både er rentabel og giver minimal klimapåvirkning. I projektet udvikles et værktøj, der skal samle de seneste års forskningsresultater inden for klimaområdet og løfte dem op på bedriftsniveau ved at alle bidrag i kæden fra foderproduktion, omsætning i dyret og husdyrgødningen inddrages. Værktøjet udvikles i overensstemmelse med kravene i NorFor, således at det senere kan implementeres heri. Værktøjet vil give et overblik over, hvad forskellige klimatiltag på den enkelte bedrift betyder, og derved blive et væsentligt bidrag til at opnå reduktionsmålene for klimaaftrykket fra kvægproduktionen. Det nye ved dette værktøj er, at det kan beregne bedriftens samlede klimaaftryk for en planlagt produktion, samt bestemme effekten af tiltag til reduceret klimaaftryk, hvilket ikke er muligt med nuværende klimaværktøjer. Projektets samlede resultat for dansk kvægproduktion er muligheden for en betydelig reduktion i klimaaftrykket, samtidig med, at produktionen er rentabel.
  Mælkeafgiftsfonden

  01/01-201631/12-2017

 38. Grøn Omstillingsfond Tulip

  Jan Værum Nørgaard

  Partnerskab: "Udvikling og markedsføring af proteinberigede produkter målrettet ældresegmentet"

  01/03-201501/03-2017

 39. Billig fodring af slagtekalve - konsekvenser for klimaaftryk, sundhed og økonomi

  Mogens Vestergaard, Peter Lund, Anne Louise Frydendahl Hellwing & Lisbeth Mogensen

  Der er et ønske i kvæg- og slagteribranchen om at øge kødproduktionen i Danmark for at styrke eksporten af kød og mindske eksporten af nyfødte kalve til udlandet. Produktionen skal være rentabel, og den største udgiftspost; foderet, skal derfor være billigt og produktionssystemet rationelt. Hos såvel danske som udenlandske kunder og danske myndigheder stilles der imidlertid øgede krav til dokumentation af dyrenes sundhed og produktionens klimapåvirkning, som derfor forventes at få øget betydning som konkurrenceparametre på markedet. Vi har for nærværende kun yderst begrænsede data for klimapåvirkningen ved okse- og kalvekødsproduktion i Danmark, og viden om hvordan belastningen kan reduceres via fodringen.
  Projektets formål er at fastlægge konsekvenserne af at anvende en billig fodring af slagtekalve og ungtyre baseret dels på hjemmeavlet foder og dels på alternative billige fodermidler fremfor traditionelt indkøbt pelleteret kraftfoder på dyrenes sundhed, produktivitet, slagtekvalitet og klimapåvirkning samt på totaløkonomien.
  Effekten på kort sigt bliver dokumentation af forskellige fodringers betydning på væsentlige produktionsparametre til brug i markedsføring af den danske slagtekalve- og ungtyreproduktion på eksport- og hjemmemarked. På det mellemlange sigt vil det betyde opretholdelse og udvidelse af den danske kødproduktion med arbejde for primær- og følgeerhverv. På langt sigt kan resultaterne anvendes til dokumentation af slagtekalve- og ungtyreproduktionen på en objektiv faglig måde mht. krav til DE, klimapåvirkning og dyrevelfærd.
  Projektets formål er at fastlægge konsekvenserne af at anvende en billig fodring af slagtekalve og ungtyre baseret dels på hjemmeavlet foder og dels på alternative billige fodermidler fremfor traditionelt indkøbt pelleteret kraftfoder på dyrenes sundhed, produktivitet, slagtekvalitet og klimapåvirkning samt på totaløkonomien.

  01/01-201431/12-2016